EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:481:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 481, 29 november 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 481

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
29 november 2021


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2021/C 481/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2021/C 481/02

Advies 1/19: Advies van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 — Europees Parlement (Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU – Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) – Ondertekening door de Europese Unie – Ontwerp over de sluiting door de Unie – Begrip “voorgenomen overeenkomst” in de zin van artikel 218, lid 11, VWEU – Externe bevoegdheden van de Unie – Materiële rechtsgrondslag – Artikel 78, lid 2, VWEU – Artikel 82, lid 2, VWEU – Artikel 83, lid 1, VWEU – Artikel 84 VWEU – Artikel 336 VWEU – Artikelen 1 tot en met 4 bis van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gedeeltelijke deelname van Ierland aan de sluiting van het Verdrag van Istanbul door de Unie – Mogelijkheid om de handeling tot sluiting van een internationale overeenkomst op te splitsen in twee afzonderlijke besluiten naargelang van de toepasselijke rechtsgrondslagen – Praktijk van het “gemeenschappelijk akkoord” – Verenigbaarheid met het VEU en het VWEU)

2

2021/C 481/03

Zaak C-50/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 — Sigma Alimentos Exterior SL / Europese Commissie (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Belastingstelsel – Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven – Begrip “staatssteun” – Selectiviteitsvoorwaarde – Referentiestelsel – Afwijking – Verschil in behandeling – Rechtvaardiging van het verschil in behandeling)

3

2021/C 481/04

Gevoegde zaken C-51/19 P en C-64/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 — World Duty Free Group SA, voorheen Autogrill España SA (C-51/19 P), Koninkrijk Spanje (C-64/19 P) / Europese Commissie, Bondrepubliek Duitsland, Ierland (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Belastingstelsel – Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven – Begrip “staatssteun” – Selectiviteitsvoorwaarde – Referentiestelsel – Afwijking – Verschil in behandeling – Rechtvaardiging van het verschil in behandeling)

3

2021/C 481/05

Zaak C-52/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 — Banco Santander SA / Europese Commissie (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Belastingstelsel – Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven – Begrip “staatssteun” – Selectiviteitsvoorwaarde – Referentiestelsel – Afwijking – Verschil in behandeling – Rechtvaardiging van het verschil in behandeling)

4

2021/C 481/06

Gevoegde zaken C-53/19 P en C-65/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 — Banco Santander SA, Santusa Holding SL (C-53/19 P), Koninkrijk Spanje C-65/19 P) / Europese Commissie, Bondsrepubliek Duitsland, Ierland (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Belastingstelsel – Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven – Begrip “staatssteun” – Selectiviteitsvoorwaarde – Referentiestelsel – Afwijking – Verschil in behandeling – Rechtvaardiging van het verschil in behandeling)

5

2021/C 481/07

Zaak C-54/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 — Axa Mediterranean Holding SA / Europese Commissie (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Belastingstelsel – Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven – Begrip “staatssteun” – Selectiviteitsvoorwaarde – Referentiestelsel – Afwijking – Verschil in behandeling – Rechtvaardiging van het verschil in behandeling)

5

2021/C 481/08

Zaak C-55/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 — Prosegur Compañía de Seguridad SA / Europese Commissie (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Belastingstelsel – Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven – Begrip “staatssteun” – Selectiviteitsvoorwaarde – Referentiestelsel – Afwijking – Verschil in behandeling – Rechtvaardiging van het verschil in behandeling)

6

2021/C 481/09

Zaak C-130/19: Arrest van het Hof (Voltallige zitting) van 30 september 2021 — Europese Rekenkamer / Karel Pinxten [Artikel 286, lid 6, VWEU – Niet-nakoming van de uit de taak van een lid van de Europese Rekenkamer voortvloeiende verplichtingen – Verval van het recht op pensioen – Recht op effectieve rechterlijke bescherming – Regelmatigheid van het onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – Interne procedure bij de Rekenkamer – Activiteit die onverenigbaar is met de taken als lid van de Rekenkamer – Dienstreiskosten en dagvergoedingen – Representatie- en ontvangstkosten – Gebruik van het dienstvoertuig – Beroep op de diensten van een chauffeur – Belangenconflict – Evenredigheid van de sanctie]

6

2021/C 481/10

Gevoegde zaken C-174/19 P en C-175/19 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 oktober 2021 — Scandlines Danmark ApS en Scandlines Deutschland GmbH / Europese Commissie, Koninkrijk Denemarken, Föreningen Svensk Sjöfart en Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (C-174/19 P) en Stena Line Scandinavia AB / Europese Commissie, Koninkrijk Denemarken en Föreningen Svensk Sjöfart (C-175/19 P) (Hogere voorziening – Beroep tot nietigverklaring – Staatssteun – Openbare financiering van de Fehmarnbelt vaste spoor- en wegverbinding – Individuele steunmaatregelen – Aangemelde steunmaatregelen die verenigbaar met de interne markt zijn verklaard – Verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang – Besluit om geen bezwaar te maken – Monopolie – Vervalsing van de mededinging en beïnvloeding van het handelsverkeer)

7

2021/C 481/11

Zaak C-458/19 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 oktober 2021 — ClientEarth/Europese Commissie, Europees Agentschap voor chemische stoffen (Hogere voorziening – Beroep tot nietigverklaring – Uitvoeringsbesluit C(2016) 3549 final van de Commissie – Autorisatie voor vormen van gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) – Verordening (EG) nr. 1907/2006 – Artikelen 60 en 62 – Verordening (EG) nr. 1367/2006 – Verzoek tot interne herziening – Besluit C(2016) 8454 final van de Commissie – Afwijzing van het verzoek)

8

2021/C 481/12

Zaak C-487/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — Procedure ingeleid door W.Ż. [Prejudiciële verwijzing – Rechtsstaat – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – Beginselen van onafzetbaarheid en onafhankelijkheid van rechters – Onvrijwillige overplaatsing van een rechter bij een gewone rechterlijke instantie – Beroep – Niet-ontvankelijkheidsbeschikking van een rechter bij de Sąd Najwyższy (Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych) [hoogste rechterlijke instantie in burgerlijke zaken en strafzaken (kamer voor bijzondere controle en publieke zaken), Polen] – Rechter benoemd door de president van de Republiek Polen op basis van een besluit van de nationale raad voor de rechtspraak ondanks een rechterlijke beslissing tot opschorting van de tenuitvoerlegging van dat besluit in afwachting van een prejudiciële beslissing van het Hof – Rechter die geen vooraf bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht vormt – Voorrang van het Unierecht – Mogelijkheid om een dergelijke niet-ontvankelijkheidsbeschikking non-existent te verklaren]

9

2021/C 481/13

Zaak C-538/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Constanţa — Roemenië) — TS, UT, VU/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa [Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid – Ziektekostenverzekering – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 20, leden 1 en 2 – Medische zorg die de verzekerde ontvangt in een andere lidstaat dan die waar hij woont – Voorafgaande toestemming – Voorwaarden – Vereiste van een door een arts van het nationale openbare zorgverzekeringstelsel opgesteld rapport waarin een behandeling wordt voorgeschreven – Alternatieve behandeling die in het kader van een tweede medisch advies is voorgeschreven in een andere lidstaat dan die waar de verzekerde woont, en die als voordeel heeft geen handicap te veroorzaken – Volledige vergoeding van de medische kosten van deze alternatieve behandeling – Vrij verrichten van diensten – Artikel 56 VWEU]

10

2021/C 481/14

Zaak C-544/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Blagoevgrad — Bulgarije) — “ЕCOTEX BULGARIA” EOOD / Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite — Sofia [Prejudiciële verwijzing – Artikel 63 VWEU – Vrij verkeer van kapitaal – Richtlijn (EU) 2015/849 – Werkingssfeer – Nationale regeling op grond waarvan betalingen die een bepaald bedrag overschrijden uitsluitend per overschrijving of door storting op een betaalrekening mogen worden verricht – Artikel 65 VWEU – Rechtvaardiging – Bestrijding van belastingfraude en belastingontwijking – Evenredigheid – Administratieve sancties met een strafrechtelijk karakter – Artikel 49 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel inzake delicten en straffen]

10

2021/C 481/15

Zaak C-561/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Consorzio Italian Management en Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Prejudiciële verwijzing – Artikel 267 VWEU – Omvang van de verwijzingsplicht van nationale rechters die in laatste aanleg uitspraak doen – Uitzonderingen op deze plicht – Criteria – Vraag over de uitlegging van het Unierecht die door de partijen in de nationale procedure wordt opgeworpen nadat het Hof een prejudicieel arrest heeft gewezen in die procedure – Geen opgave van de redenen waarom een antwoord op de prejudiciële vragen noodzakelijk is – Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing)

11

2021/C 481/16

Zaak C-598/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spanje) — Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee)/Diputación Foral de Guipúzcoa (Prejudiciële verwijzing – Plaatsing van overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 20 – Voorbehouden opdrachten – Nationale wettelijke regeling die het recht om deel te nemen aan bepaalde aanbestedingsprocedures voorbehoudt aan bijzondere arbeidscentra die maatschappelijke initiatieven ontplooien – Aanvullende voorwaarden die niet in de richtlijn zijn opgenomen – Beginsel van gelijke behandeling en evenredigheidsbeginsel)

12

2021/C 481/17

Zaak C-186/20: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slowakije) — HYDINA SK s.r.o. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky [Prejudiciële verwijzing – Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Verordening (EU) nr. 904/2010 – Artikelen 10 tot en met 12 – Uitwisseling van inlichtingen – Belastingcontrole – Termijnen – Schorsing van de belastingcontrole bij uitwisseling van inlichtingen – Overschrijding van de termijn om inlichtingen te verstrekken – Gevolgen voor de rechtmatigheid van de schorsing van de belastingcontrole]

13

2021/C 481/18

Zaak C-285/20: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 30 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — K/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) [Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 65, leden 2 en 5 – Werkingssfeer – Volledig werkloze – Werkloosheidsuitkeringen – Werknemer die in de bevoegde lidstaat woont en daar werkzaamheden in loondienst verricht – Verlegging van zijn woonplaats naar een andere lidstaat – Persoon die niet daadwerkelijk werkzaamheden in loondienst verrichtte in de bevoegde lidstaat voordat hij volledig werkloos werd – Persoon die met ziekteverlof is en daarom een door de bevoegde lidstaat verstrekte ziekte-uitkering ontvangt – Verrichten van werkzaamheden in loondienst – Vergelijkbare rechtssituaties]

13

2021/C 481/19

Zaak C-296/20: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 30 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Commerzbank AG / E.O. (Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Burgerlijke en handelszaken – Lugano II-Verdrag – Artikel 15, lid 1, onder c) – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Overbrenging van de woonplaats van de consument naar een andere door het verdrag gebonden staat)

14

2021/C 481/20

Zaak C-299/20: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Icade Promotion SAS, voorheen Icade Promotion Logement SAS / Ministère de l’Action et des Comptes publics (Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 392 – Belastingregeling inzake de winstmarge – Werkingssfeer – Levering van met het oog op wederverkoop gekochte gebouwen en bouwterreinen – Belastingplichtige die geen recht op aftrek heeft gehad bij de verwerving van gebouwen – Aan btw onderworpen wederverkoop – Begrip “bouwterrein”)

15

2021/C 481/21

Zaak C-451/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 juli 2021 door het Groothertogdom Luxemburg tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer — uitgebreid) van 12 mei 2021 in de gevoegde zaken T-516/18 en T-525/18, Groothertogdom Luxemburg en Engie Global LNG Holding e.a./Commissie

15

2021/C 481/22

Zaak C-489/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski rayonen sad (Bulgarije) op 6 augustus 2021 — “Banka DSK” EAD / M. V.

17

2021/C 481/23

Zaak C-491/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roemenië) op 10 augustus 2021 — WA / Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne

18

2021/C 481/24

Zaak C-572/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Högsta domstol (Zweden) op 16 september 2021 — CC / VO

18

2021/C 481/25

Zaak C-574/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechië) op 20 september 2021 — QT / 02 Czech Republic a.s.

19

2021/C 481/26

Zaak C-579/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Itä-Suomen hallinto-oikeus (Finland) op 22 september 2021 — J.M.

19

2021/C 481/27

Zaak C-419/19: Beschikking van de president van het Hof van 9 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italië) — Irideos SpA / Poste Italiane SpA, in tegenwoordigheid van: Fastweb SpA, Tim SpA

20

2021/C 481/28

Zaak C-442/19: Beschikking van de president van het Hof van 15 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Stichting Brein / News-Service Europe BV

20

2021/C 481/29

Zaak C-705/19: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 9 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Axpo Trading Ag / Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE, in tegenwoordigheid van: Fallimento Esperia SpA

21

 

Gerecht

2021/C 481/30

Zaak T-518/19: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Sipcam Oxon / Commissie (“Gewasbeschermingsmiddelen – Werkzame stof chloorthalonil – Niet-verlenging van de opname in de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 – Beoordelingsprocedure – Rechten van de verdediging – Voorstel tot indeling van een werkzame stof – Rechtszekerheid – Evenredigheid – Voorzorgsbeginsel”)

22

2021/C 481/31

Zaak T-254/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Kondyterska korporatsiia “Roshen”/EUIPO — Krasnyj Octyabr (Afbeelding van een kreeft) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk dat een kreeft afbeeldt – Absolute weigeringsgronden – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Geen beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001] – Recht om te worden gehoord – Artikel 94 van verordening 2017/1001”]

22

2021/C 481/32

Zaak T-342/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Indo European Foods / EUIPO– Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag van Uniebeeldmerk Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice – Niet-ingeschreven ouder woordmerk BASMATI – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en uit Euratom – Overgangsperiode – Procesbelang – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] – Regeling inzake de common-law-vordering wegens misbruik van een benaming (action for passing off) – Gevaar voor misleidende presentatie – Gevaar voor verwatering van het bekende oudere merk”)

23

2021/C 481/33

Zaak T-372/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM) [“Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Uniewoordmerk JUVEDERM – Normaal gebruik van het merk – Gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven – Gebruik met toestemming van de houder – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”]

24

2021/C 481/34

Zaak T-397/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM) [“Uniemerk – Procedure tot vervallenverklaring – Uniewoordmerk JUVEDERM – Normaal gebruik van het merk – Gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven – Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”]

24

2021/C 481/35

Zaak T-404/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Global Translation Solutions/Commissie (“Overheidsopdrachten voor diensten – Aanbestedingsprocedure – Vertaaldiensten – Afwijzing van de offerte van een inschrijver – Gunning van de opdracht aan een andere inschrijver – Selectiecriteria – Beoordelingsmethode – Kennelijke beoordelingsfout – Gelijke behandeling – Transparantie – Motiveringsplicht – Zorgvuldigheidsplicht – Beginsel van behoorlijk bestuur”)

25

2021/C 481/36

Zaak T-417/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Esteves Lopes Granja/EUIPO — IVDP (PORTWO GIN) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk PORTWO GIN – Oudere oorsprongsbenaming ‚Porto’ – Begrippen ‚gebruik’ en ‚uitbuiten’ van een beschermde oorsprongsbenaming – Artikel 103, lid 2, onder a), ii), van verordening (EU) nr. 1308/2013”]

26

2021/C 481/37

Zaak T-505/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Guo/EUIPO — Sand Cph (sandriver) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk sandriver – Ouder Uniewoordmerk SAND – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

26

2021/C 481/38

Zaak T-635/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VYBRANCE) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk JUVÉDERM VYBRANCE – Te late betaling van de beroepstaks – Niet-ontvankelijkheid van het beroep bij de kamer van beroep – Artikel 101, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 106, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 – Herstel in de vorige toestand”]

27

2021/C 481/39

Zaak T-636/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk JUVÉDERM VOLUMA – Te late betaling van de beroepstaks – Niet-ontvankelijkheid van het beroep bij de kamer van beroep – Artikel 101, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 106, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 – Herstel in de vorige toestand”]

27

2021/C 481/40

Zaak T-637/20: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLITE) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk JUVÉDERM VOLITE – Te late betaling van de beroepstaks – Niet-ontvankelijkheid van het beroep bij de kamer van beroep – Artikel 101, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 106, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 – Herstel in de vorige toestand”]

28

2021/C 481/41

Zaak T-3/21: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk UNSTOPPABLE – Absolute weigeringsgronden – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Geen beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001]”]

29

2021/C 481/42

Zaak T-511/21: Beroep ingesteld op 18 augustus 2021 — TB / ENISA

29

2021/C 481/43

Zaak T-560/21: Beroep ingesteld op 2 september 2021 — TB / ENISA

30

2021/C 481/44

Zaak T-585/21: Beroep ingesteld op 9 september 2021 — Zásilkovna/Commissie

31

2021/C 481/45

Zaak T-589/21: Beroep ingesteld op 16 september 2021 — Serrano Velázquez / Parlement

32

2021/C 481/46

Zaak T-600/21: Beroep ingesteld op 20 september 2021 — WS e.a. / Frontex

32

2021/C 481/47

Zaak T-601/21: Beroep ingesteld op 20 september 2021 — Pharmadom / EUIPO — Wellstat Therapeutics (WELLMONDE)

33

2021/C 481/48

Zaak T-610/21: Beroep ingesteld op 22 september 2021 — L’Oréal / EUIPO — Heinze (K K WATER)

34

2021/C 481/49

Zaak T-614/21: Beroep ingesteld op 24 september 2021 — KPMG Advisory / Commissie

35

2021/C 481/50

Zaak T-624/21: Beroep ingesteld op 29 september 2021 — Primagran / EUIPO — Primagaz (prımagran)

36

2021/C 481/51

Zaak T-638/21: Beroep ingesteld op 4 oktober 2021 — Apart/EUIPO — S. Tous (Weergave van de contouren van een beer)

37

2021/C 481/52

Zaak T-639/21: Beroep ingesteld op 4 oktober 2021 — CB / EUIPO — China Construction Bank (CCB)

38

2021/C 481/53

Zaak T-643/21: Beroep ingesteld op 5 oktober 2021 — Foodwatch / Commissie

38

2021/C 481/54

Zaak T-645/21: Beroep ingesteld op 6 oktober 2021 — Bloom / Parlement en Raad

39

2021/C 481/55

Zaak T-647/21: Beroep ingesteld op 1 oktober 2021 — Sberbank Europe/ECB

40

2021/C 481/56

Zaak T-651/21: Beroep ingesteld op 7 oktober 2021 — Saure / Commissie

41

2021/C 481/57

Zaak T-652/21: Beroep ingesteld op 11 oktober 2021 — L. Oliva Torras/EUIPO — Mecánica del Frío (Koppelingen voor vervoermiddelen)

42


NL

 

Top