EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:232:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 232, 16 juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 232

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
16 juni 2021


Inhoud

Bladzijde

 

 

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2019-2020
Vergaderingen van 25 t/m 28 november 2019
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in PB C 203 van 28.5.2021 .
AANGENOMEN TEKSTEN

1


 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Woensdag, 26 november 2019

2021/C 232/01

Resolutie van het Europees Parlement van 26 november 2019 over kinderrechten naar aanleiding van het dertigjarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (2019/2876(RSP))

2

 

Woensdag, 28 november 2019

2021/C 232/02

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de situatie op het gebied van de vrijheden in Algerije (2019/2927(RSP))

12

2021/C 232/03

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over Cuba, de zaak van José Daniel Ferrer (2019/2929(RSP))

17

2021/C 232/04

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over Haïti (2019/2928(RSP))

21

2021/C 232/05

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de situatie in Bolivia (2019/2896(RSP))

25

2021/C 232/06

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu (2019/2930(RSP))

28

2021/C 232/07

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de VN-klimaatconferentie van 2019 in Madrid, Spanje (COP25) (2019/2712(RSP))

30

2021/C 232/08

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul en andere maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld (2019/2855(RSP))

48

2021/C 232/09

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over recente acties van de Russische Federatie gericht tegen Litouwse rechters, openbare aanklagers en onderzoekers die betrokken zijn bij het onderzoek naar de tragische gebeurtenissen op 13 januari 1991 in Vilnius (2019/2938(RSP))

54

2021/C 232/10

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over maatregelen om de effecten op de Europese landbouw van de uitspraak van de WTO over het Airbusgeschil aan te pakken (2019/2895(RSP))

58

2021/C 232/11

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de crisis van de WTO-Beroepsinstantie (2019/2918(RSP))

62

2021/C 232/12

Resolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over de lopende onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (2019/2832(RSP))

64


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Dinsdag, 27 november 2019

2021/C 232/13

Besluit van het Europees Parlement van 27 november 2019 betreffende de verkiezing van de Commissie (2019/2109(INS))

68


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Parlement

 

Woensdag, 26 november 2019

2021/C 232/14

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 november 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Oekraïne tot wijziging van de handelspreferenties voor vlees van pluimvee en bereidingen daarvan, waarin wordt voorzien door de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (10720/2019 — C9-0105/2019 — 2019/0132(NLE))

70

2021/C 232/15

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 november 2019 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en Richtlijn 2008/118/EG houdende een algemene regeling inzake accijns wat betreft defensie-inspanningen binnen het Uniekader (COM(2019)0192 — C9-0003/2019 — 2019/0096(CNS))

71

2021/C 232/16

Besluit van het Europees Parlement van 26 november 2019 over de benoeming van Joëlle Elvinger tot lid van de Rekenkamer (C9-0122/2019 — 2019/0815(NLE))

73

2021/C 232/17

Besluit van het Europees Parlement van 26 november 2019 over de voordracht van François-Roger Cazala voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C9-0121/2019 — 2019/0814(NLE))

74

2021/C 232/18

Besluit van het Europees Parlement van 26 november 2019 over de benoeming van Alex Brenninkmeijer tot lid van de Rekenkamer (C9-0126/2019 — 2019/0813(NLE))

75

2021/C 232/19

Besluit van het Europees Parlement van 26 november 2019 over de voordracht van Nikolaos Milionis voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C9-0125/2019 — 2019/0812(NLE))

76

2021/C 232/20

Besluit van het Europees Parlement van 26 november 2019 over de benoeming van Klaus-Heiner Lehne tot lid van de Rekenkamer (C9-0124/2019 — 2019/0811(NLE))

77

 

Dinsdag, 27 november 2019

2021/C 232/21

Resolutie van het Europees Parlement van 27 november 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland (COM(2019)0496 — C9-0144/2019 — 2019/2137(BUD))

78

2021/C 232/22

Resolutie van het Europees Parlement van 27 november 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen (COM(2019)0251 — C9-0007/2019 — 2019/2026(BUD))

80

2021/C 232/23

Resolutie van het Europees Parlement van 27 november 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020 (COM(2019)0252 — C9-0008/2019 — 2019/2027(BUD))

83

2021/C 232/24

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 november 2019 over het gemeenschappelijk ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020, goedgekeurd door het bemiddelingscomité in het kader van de begrotingsprocedure (14283/2019 — C9-0186/2019 — 2019/2028(BUD))

85

 

Woensdag, 28 november 2019

2021/C 232/25

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10681/2019 — C9-0107/2019 — 2019/0142(NLE))

110

2021/C 232/26

Niet-wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 november 2019 over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014) (10681/2019 — C9-0107/2019 — 2019/0142M(NLE))

111


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

***

Goedkeuringsprocedure

***I

Gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing

***II

Gewone wetgevingsprocedure, tweede lezing

***III

Gewone wetgevingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond)

Amendementen van het Parlement:

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar tekstdelen worden vervangen, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

NL

 

Top