EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:138:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 138, 19 april 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 138

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
19 april 2021


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2021/C 138/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2021/C 138/02

Zaak C-95/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 24 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Agenzia delle Dogane / Silcompa SpA (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 76/308/EEG – Artikelen 6 en 8 en artikel 12, leden 1 tot en met 3 – Wederzijdse bijstand bij de invordering van bepaalde schuldvorderingen – Accijns die in twee lidstaten verschuldigd is voor dezelfde operaties – Richtlijn 92/12/EG – Artikelen 6 en 20 – Uitslag tot verbruik van producten – Vervalsing van het begeleidend administratief document – Overtreding of onregelmatigheid bij het verkeer van onder een schorsingsregeling geplaatste accijnsgoederen – Onregelmatige onttrekking van producten aan de schorsingsregeling – ‚Dubbele belastingheffing’ op het gebied van accijnzen – Toezicht door de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de aangezochte autoriteit is gevestigd – Afwijzing van het door de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat ingediende verzoek om bijstand – Voorwaarden)

2

2021/C 138/03

Zaak C-389/19 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021 — Europese Commissie / Koninkrijk Zweden, Koninkrijk Denemarken, Republiek Finland, Europees Parlement, Europees Agentschap voor chemische stoffen (Hogere voorziening – Verordening (EG) nr. 1907/2006 – Registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen alsook beperkingen ten aanzien van chemische stoffen – Besluit van de Europese Commissie houdende verlening van een autorisatie voor bepaalde toepassingen van loodsulfochromaat geel en loodchromaatmolybdaatsulfaat rood, welke stoffen zijn opgenomen in bijlage XIV bij voornoemde verordening – Zeer zorgwekkende stoffen – Autorisatievoorwaarden – Onderzoek naar het ontbreken van alternatieven)

3

2021/C 138/04

Zaak C-403/19: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — Société Générale/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Prejudiciële verwijzing – Artikel 63 VWEU – Vrij verkeer van kapitaal – Vennootschapsbelasting – Bilaterale overeenkomsten ter vermijding van dubbele belasting – Heffing van belasting over door een niet-ingezeten vennootschap uitgekeerde dividenden waarover reeds in een andere lidstaat belasting is geheven – Bovengrens van verrekenbaar belastingkrediet – Juridische dubbele belasting)

4

2021/C 138/05

Zaak C-604/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu — Polen) — Gmina Wrocław/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (“Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 2, lid 1, onder a) – Artikel 9, lid 1 – Artikel 13, lid 1 – Artikel 14, lid 1 en lid 2, onder a) – Begrip “levering van goederen” – Wettelijke omzetting van het recht van eeuwigdurend vruchtgebruik op onroerend goed in een recht van volle eigendom – Gemeente die de vergoedingen voor de omzetting ontvangt – Begrip “vergoeding” – Begrip “als zodanig handelende belastingplichtige” – Uitzondering – Publiekrechtelijke lichamen die werkzaamheden of handelingen verrichten als overheid”)

4

2021/C 138/06

Zaak C-615/19 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021 — John Dalli / Europese Commissie [Hogere voorziening – Beroep tot schadevergoeding – Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie – Vermeend onrechtmatig gedrag van de Europese Commissie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – Vertrek van een lid van de Commissie – Procedurele regels voor het onderzoek van OLAF – Openen van een onderzoek – Recht om te worden gehoord – Comité van toezicht van OLAF – Vermoeden van onschuld – Beoordeling van de gestelde schade]

5

2021/C 138/07

Zaak C-658/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 februari 2021 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming – Artikel 258 VWEU – Richtlijn (EU) 2016/680 – Verwerking van persoonsgegevens – Voorkoming, opsporing, onderzoek en vervolging van strafbare feiten op dat gebied – Geen omzetting in nationaal recht en geen mededeling van omzettingsmaatregelen – Artikel 260, lid 3, VWEU – Verzoek om veroordeling tot betaling van een forfaitaire som en een dwangsom)

6

2021/C 138/08

Zaak C-673/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 24 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T (Prejudiciële verwijzing – Asiel en immigratie – Richtlijn 2008/115/EG – Artikelen 3, 4, 6 en 15 – Vluchteling die illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijft – Inbewaringstelling met het oog op overbrenging naar een andere lidstaat – Vluchtelingenstatus in die andere lidstaat – Beginsel van non-refoulement – Geen terugkeerbesluit – Toepasselijkheid van richtlijn 2008/115)

7

2021/C 138/09

Zaak C-689/19 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 25 februari 2021 — VodafoneZiggo Group BV / Europese Commissie (Hogere voorziening – Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten – Richtlijn 2002/21/EG, zoals gewijzigd bij richtlijn 2009/140/EG – Consolidatie van de interne markt voor elektronische communicatie – Artikel 7, leden 3 en 7 – Door de nationale regelgevende instantie toegankelijk gemaakte ontwerpmaatregel – Markt voor toegang op wholesaleniveau, verzorgd op een vaste locatie in Nederland – Gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht – Aan de nationale regelgevende instantie toegezonden opmerkingen van de Europese Commissie – Verplichting voor de nationale regelgevende instantie om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden – Omvang – Artikel 263 VWEU – Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Voor beroep vatbare handeling – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

7

2021/C 138/10

Zaak C-712/19: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo — Spanje) — Novo Banco SA / Junta de Andalucía [Prejudiciële verwijzing – Vrijheid van vestiging – Vrij verkeer van kapitaal – Fiscale bepalingen – Belasting op de door kredietinstellingen aangehouden deposito’s van cliënten – Belastingaftrekken die uitsluitend worden toegekend aan kredietinstellingen met hoofdzetel of agentschappen op het grondgebied van de autonome regio Andalusië – Belastingaftrekken die uitsluitend worden toegekend voor investeringen in projecten in die autonome regio – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 401 – Verbod om andere nationale belastingen met het karakter van een omzetbelasting te heffen – Begrip “omzetbelasting” – Wezenlijke kenmerken van de btw – Geen]

8

2021/C 138/11

Zaak C-772/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Bartosch Airport Supply Services GmbH/Zollamt Wien (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk douanetarief – Gecombineerde nomenclatuur – Tariefindeling – Tariefposten 8701 en 8705 – Uitlegging – Vliegtuigslepers)

9

2021/C 138/12

Zaak C-804/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Salzburg — Oostenrijk) — BU / Markt 24 GmbH [Prejudiciële verwijzing – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Bevoegdheid voor individuele verbintenissen uit arbeidsovereenkomst – Bepalingen van hoofdstuk II, afdeling 5 – Toepasselijkheid – Overeenkomst die in een lidstaat wordt gesloten voor een baan bij een onderneming die in een andere lidstaat is gevestigd – Geen arbeidsprestaties gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst – Uitsluiting van de toepassing van nationale bevoegdheidsregels – Artikel 21, lid 1, onder b), i) – Begrip “plaats waar of van waaruit de werknemer gewoonlijk werkt” – Arbeidsovereenkomst – Plaats van uitvoering van de overeenkomst – Verplichtingen van de werknemer jegens zijn werkgever]

10

2021/C 138/13

Zaak C-857/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slowakije) — Slovak Telekom/Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Artikel 102 VWEU – Misbruik van machtspositie – Bevoegdheidsverdeling tussen de Europese Commissie en de nationale mededingingsautoriteiten – Verordening (EG) nr. 1/2003 – Artikel 11, lid 6 – Ontnemen van bevoegdheid aan nationale mededingingsautoriteiten – Beginsel ne bis in idem – Artikel 50 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

11

2021/C 138/14

Zaak C-940/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Les Chirurgiens-Dentistes de France e.a./Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre („Prejudiciële verwijzing – Erkenning van beroepskwalificaties – Richtlijn 2005/36/EG – Artikel 4 septies, lid 6 – Nationale regeling – Aanvaarding van de mogelijkheid van gedeeltelijke toegang tot een van de beroepen die onder het stelsel van automatische erkenning van beroepskwalificaties vallen)

12

2021/C 138/15

Zaak C-129/20: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 februari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxemburg) — XI / Caisse pour l'avenir des enfants (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2010/18/EU – Herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof – Nationale wetgeving waarbij de toekenning van het recht op ouderschapsverlof afhankelijk wordt gesteld van een voorwaarde inzake tewerkstelling en van de verplichte aansluiting van de werknemer in die hoedanigheid bij het betrokken socialezekerheidsstelsel op de geboortedatum van het kind)

12

2021/C 138/16

Zaak C-108/19: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 14 januari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bucureşti — Roemenië) — Krakvet sp. z o.o. sp.k./Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 33 – Vaststelling van de plaats van de belastbare handelingen – Levering van goederen met vervoer – Levering van goederen die door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd – Verkoop via een website – Overeenkomst voor goederenvervoer die de afnemer heeft gesloten met een door de leverancier voorgestelde vennootschap)

13

2021/C 138/17

Zaak C-706/19 P: Beschikking van het Hof van 20 januari 2021 — CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o./Europese Commissie (Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Mededinging – Mededingingsregelingen – Markt van de verpakking van levensmiddelen voor de detailhandel – Hogere voorziening tegen rechtsoverwegingen – Kennelijk niet-ontvankelijke hogere voorziening)

14

2021/C 138/18

Zaak C-769/19: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 14 januari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarije) — Spetsializirana prokuratura/UC, TD (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in strafzaken – Richtlijn 2012/13/EU – Recht op informatie in strafprocedures – Artikel 6 – Recht van verdachten of beklaagden om in kennis te worden gesteld van hun rechten – Artikel 47, tweede alinea, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Behandeling van een zaak binnen een redelijke termijn – Nationale wettelijke regeling volgens welke de gerechtelijke procedure wordt beëindigd ingeval de rechter vaststelt dat de tenlastelegging vormgebreken vertoont – Terugverwijzing van de zaak naar de openbaar aanklager voor het opstellen van een nieuwe tenlastelegging – Toelaatbaarheid)

14

2021/C 138/19

Zaak C-892/19 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 14 januari 2021 — Camelia Manéa/CdT (Hogere voorziening – Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Overeenkomst voor bepaalde tijd – Besluit tot niet-verlenging van de overeenkomst – Intrekking van het besluit en vaststelling van een nieuw besluit tot niet-verlenging met ingang van de datum van het eerste besluit – Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding – Hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond)

15

2021/C 138/20

Zaak C-105/20: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 21 januari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal du travail de Nivelles — België) — UF/Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, en artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Verwijzingsbeslissing – Geen nadere motivering van de noodzaak van een antwoord op de prejudiciële vragen voor de beslechting van het hoofdgeding – Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing)

16

2021/C 138/21

Zaak C-455/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski rayonen sad (Bulgarije) op 23 september 2020 — Ц.M.Ц., T.M.M.

16

2021/C 138/22

Zaak C-676/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Spanje) op 11 december 2020 — ASADE — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio / Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Zaak C-3/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 4 januari 2021 — FS / Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs en Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Zaak C-22/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 14 januari 2021 — SRS, AA / Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Zaak C-71/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad (Bulgarije) op 4 februari 2021 — Strafzaak tegen KT

19

2021/C 138/26

Zaak C-72/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 4 februari 2021 — SIA “PRODEX” / Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Zaak C-78/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā apgabaltiesa (Letland) op 1 februari 2021 — AS “PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited / Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Zaak C-92/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal du travail de Liège (België) op 15 februari 2021 — VW / Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Zaak C-96/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Bremen (Duitsland) op 16 februari 2021 — DM / CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Zaak C-121/21: Beroep ingesteld op 26 februari 2021 — Tsjechië/Polen

23

2021/C 138/31

Zaak C-156/21: Beroep ingesteld op 11 maart 2021 — Hongarije/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

24

2021/C 138/32

Zaak C-157/21: Beroep ingesteld op 11 maart 2021 — Polen/Parlement en Raad

26

2021/C 138/33

Zaak C-761/19: Beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Hof van 11 januari 2021 — Europese Commissie / Hongarije

28

2021/C 138/34

Zaak C-865/19: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 30 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’instance de Rennes — Frankrijk) — Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue / OG

28

2021/C 138/35

Zaak C-38/20: Beschikking van de president van het Hof van 27 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla — Spanje) — ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

Zaak C-227/20: Beschikking van de president van het Hof van 18 januari 2021 — Europese Commissie / Italiaanse Republiek

29

2021/C 138/37

Zaak C-335/20: Beschikking van de president van het Hof van 22 januari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal du travail du Brabant wallon — België) — PR / Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil)

29

2021/C 138/38

Zaak C-407/20: Beschikking van de president van het Hof van 25 januari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien — Oostenrijk) — Österreichische Apothekerkammer / HA

29

2021/C 138/39

Zaak C-512/20: Beschikking van de president van het Hof van 22 januari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Noord-Holland — Nederland) — P / Swiss International Air Lines AG

29

 

Gerecht

2021/C 138/40

Zaak T-238/20: Arrest van het Gerecht van 17 februari 2021 — Ryanair / Commissie [Staatssteun – Markt van luchtvervoer binnen, van en naar Zweden – Garanties voor leningen om luchtvaartmaatschappijen door de COVID-19-pandemie heen te helpen – Besluit om geen bezwaar te maken – Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun – Maatregel die dient om een ernstige verstoring van de economie van een lidstaat op te heffen – Vrij dienstenverkeer – Gelijke behandeling – Evenredigheid – Criterium van het bezit van een door de Zweedse autoriteiten verleende vergunning – Verzuim om de positieve gevolgen van de steunmaatregel af te wegen tegen de negatieve gevolgen ervan voor de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt en voor de handhaving van een onvervalste mededinging – Artikel 107, lid 3, onder b), VWEU – Ratio legis – Motiveringsplicht]

30

2021/C 138/41

Zaak T-259/20: Arrest van het Gerecht van 17 februari 2021 — Ryanair / Commissie [“Staatssteun – Franse markt van luchtvervoer – Uitstel, in het kader van de COVID-19-pandemie, van betaling van de burgerluchtvaartbelasting en de solidariteitsbelasting op vliegtickets, welke belastingen in de periode van maart tot en met december 2020 maandelijks verschuldigd waren – Besluit om geen bezwaar te maken – Steunmaatregelen tot herstel van de schade als gevolg van een buitengewone gebeurtenis – Vrij verrichten van diensten – Criterium van het bezit van een door de Franse autoriteiten afgegeven vergunning – Evenredigheid – Artikel 107, lid 2, onder b), VWEU”]

31

2021/C 138/42

Zaak T-19/20: Beschikking van het Gerecht van 12 februari 2021 — sprd.net/EUIPO — Shirtlabor (I love) [“Beroep tot nietigverklaring – Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk I love – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Merk bestaande in een reclameslogan – Motiveringsplicht – Artikel 94, lid 1, van verordening 2017/1001 – Niet-toepasselijkheid van artikel 16, lid 1, onder a), van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625 – Ontvankelijkheid van bewijsstukken – Artikel 97, lid 1, van verordening 2017/1001 – Onpartijdigheid – Artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

31

2021/C 138/43

Zaak T-92/20: Beschikking van het Gerecht van 11 februari 2021 — Fryč/Commissie (“Niet-contractuele aansprakelijkheid – Staatssteun – Groepsvrijstellingsverordeningen – Steunprogramma van de Tsjechische autoriteiten ten gunste van bepaalde ondernemingen – Besluit van de Commissie tot goedkeuring van dat programma – Beroep tot nietigverklaring dat is afgewezen omdat het te laat is ingediend – Schade die beweerdelijk is veroorzaakt door de handelingen van de Commissie en de Unierechter – Verjaring – Gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk beroep – Causaal verband – Gedeeltelijk kennelijk rechtens ongegrond beroep”)

32

2021/C 138/44

Zaak T-176/20: Beschikking van het Gerecht van 11 februari 2021 — Sam McKnight/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL) (“Uniemerk – Herroeping van de bestreden beslissing – Geding zonder voorwerp geraakt – Afdoening zonder beslissing”)

33

2021/C 138/45

Zaak T-230/20 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 8 februari 2021 — PNB Banka/ECB (“Kort geding – Economisch en monetair beleid – Prudentieel toezicht op kredietinstellingen – Aan de ECB opgedragen specifieke toezichttaken – Besluit tot intrekking van de vergunning van een kredietinstelling – Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”)

33

2021/C 138/46

Zaak T-748/20: Beroep ingesteld op 19 december 2020 — Commissie/CEVA e.a.

34

2021/C 138/47

Zaak T-53/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — EVH / Commissie

35

2021/C 138/48

Zaak T-55/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — Stadtwerke Leipzig / Commissie

37

2021/C 138/49

Zaak T-56/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — TEAG / Commissie

37

2021/C 138/50

Zaak T-58/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — GWS Stadtwerke Hameln / Commissie

38

2021/C 138/51

Zaak T-59/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — eins energie in sachsen / Commissie

38

2021/C 138/52

Zaak T-60/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — Naturstrom / Commissie

39

2021/C 138/53

Zaak T-61/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — EnergieVerbund Dresden / Commissie

40

2021/C 138/54

Zaak T-62/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — GGEW / Commissie

40

2021/C 138/55

Zaak T-63/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — Stadtwerke Frankfurt am Main / Commissie

41

2021/C 138/56

Zaak T-64/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — Mainova/Commissie

42

2021/C 138/57

Zaak T-65/21: Beroep ingesteld op 29 januari 2021 — enercity/Commissie

42

2021/C 138/58

Zaak T-68/21: Beroep ingesteld op 28 januari 2021 — QA/Commissie

43

2021/C 138/59

Zaak T-73/21: Beroep ingesteld op 4 februari 2021 — PIC CO/EUIPO — Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

44

2021/C 138/60

Zaak T-77/21: Beroep ingesteld op 4 februari 2021 — QC / Commissie

44

2021/C 138/61

Zaak T-88/21: Beroep ingesteld op 12 februari 2021 — Paesen / EDEO

45

2021/C 138/62

Zaak T-93/21: Beroep ingesteld op 13 februari 2021 — Creaticon/EUIPO — Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

Zaak T-95/21: Beroep ingesteld op 15 februari 2021 — Portugal/Commissie

47

2021/C 138/64

Zaak T-99/21: Beroep ingesteld op 17 februari 2021 — Construcciones Electromecanicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

Zaak T-111/21: Beroep ingesteld op 19 februari 2021 — Ryanair/Commissie

49

2021/C 138/66

Zaak T-121/21: Beroep ingesteld op 25 februari 2021 — Suez/Commissie

49

2021/C 138/67

Zaak T-122/21: Beroep ingesteld op 25 februari 2021 — QI / Commissie

50

2021/C 138/68

Zaak T-124/21: Beroep ingesteld op 25 februari 2021 — Mariani e.a./ Parlement

51

2021/C 138/69

Zaak T-549/18: Beschikking van het Gerecht van 10 februari 2021 — Hexal/EMA

52

2021/C 138/70

Zaak T-511/19: Beschikking van het Gerecht van 12 februari 2021 — Staciwa/Commissie

52

2021/C 138/71

Zaak T-188/20: Beschikking van het Gerecht van 10 februari 2021 — Close en Cegelec/Parlement

53

2021/C 138/72

Zaak T-507/20: Beschikking van het Gerecht van 12 februari 2021 — Colombani/EDEO

53


NL

 

Top