EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 35, 1 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 35

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
1 februari 2021


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2021/C 35/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2021/C 35/02

Zaak C-461/18 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 december 2020 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Distillerie Bonollo SpA e.a. (Hogere voorziening – Dumping – Invoer van wijnsteenzuur uit China – Hogere voorziening ingesteld door een interveniënt in eerste aanleg – Artikel 56, tweede alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie – Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek – Verlies van de status van marktgerichte onderneming tijdens de procedure van het nieuwe onderzoek – Wijziging van het definitieve antidumpingrecht – Vaststelling van de normale waarde – Artikel 11, lid 9, van verordening (EG) nr. 1225/2009 – Incidentele hogere voorziening – Beroep tot nietigverklaring ingesteld door op het grondgebied van de Europese Unie gevestigde concurrerende producenten – Ontvankelijkheid – Rechtstreekse aantasting – Verdeling van de bevoegdheden inzake de uitvoering van een arrest)

2

2021/C 35/03

Zaak C-787/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 26 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Högsta förvaltningsdomstol — Zweden) — Skatteverket / Sögård Fastigheter AB [Prejudiciële verwijzing – Nationale wettelijke regeling die voorziet in de herziening van de aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) door een andere belastingplichtige dan die welke oorspronkelijk de aftrek heeft toegepast – Verkoop, door een vennootschap aan particulieren, van een onroerend goed dat is verhuurd door die vennootschap en door de vennootschap die voordien eigenaar van dat goed was – Einde van de btw-plichtigheid bij de verkoop van het onroerend goed aan particulieren]

3

2021/C 35/04

Zaak C-815/18: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 december 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Federatie Nederlandse Vakbeweging/Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank Kft. (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 96/71/EG – Artikel 1, leden 1 en 3, en artikel 2, lid 1 – Terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van dienstverrichtingen – Chauffeurs die werkzaam zijn in het internationaal vervoer – Werkingssfeer – Begrip “ter beschikking gestelde werknemer” – Cabotagevervoer – Artikel 3, leden 1, 3 en 8 – Artikel 56 VWEU – Vrij verrichten van diensten – Algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten)

3

2021/C 35/05

Zaak C-823/18 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 25 november 2020 — Europese Commissie / GEA Group AG (Hogere voorziening – Mededingingsregelingen – Europese markten van hittestabilisatoren op basis van tin, geëpoxideerde sojaoliën en esters – Vaststelling van de prijzen, verdeling van de markten en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie – Toepassing van het maximum van 10 % van de omzet op een van de entiteiten waaruit de onderneming bestaat – Nietigverklaring van het besluit tot wijziging van de boete die is opgelegd in de aanvankelijke beschikking waarbij een inbreuk is vastgesteld – Geldboeten – Begrip “onderneming” – Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van de geldboete – Gelijkheidsbeginsel – Datum van opeisbaarheid van de geldboete in geval van wijziging)

5

2021/C 35/06

Zaak C-44/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 december 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo — Spanje) — Repsol Petróleo, SA / Administración General del Estado (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/96/EG – Belasting van energieproducten en elektriciteit – Artikel 21, lid 3 – Geen belastbaar feit waardoor belasting verschuldigd wordt – Verbruik van energieproducten binnen een bedrijf waar zij zijn geproduceerd voor de vervaardiging van eindenergieproducten waarbij onvermijdelijk tevens niet-energiegerelateerde producten worden verkregen)

5

2021/C 35/07

Zaak C-49/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 november 2020 — Europese Commissie / Portugese Republiek (Niet-nakoming – Elektronische communicatie – Universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronischecommunicatienetwerken en -diensten – Richtlijn 2002/22/EG – Netwerken en diensten – Artikel 13 – Financiering van de universeledienstverplichtingen – Gezamenlijke financieringsregeling – Beginselen van transparantie, minimale verstoring van de markt, non-discriminatie en evenredigheid)

6

2021/C 35/08

Zaak C-59/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Wikingerhof GmbH & Co. KG/Booking.com BV [Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid – Artikel 7, punten 1 en 2 – Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Vordering tot staking van handelspraktijken die worden geacht in strijd met het mededingingsrecht te zijn – Gesteld misbruik van machtspositie dat tot uiting komt in handelspraktijken die onder contractuele bepalingen vallen – Platform voor het online reserveren van accommodatie booking.com]

6

2021/C 35/09

Zaak C-62/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 december 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Bucureşti — Roemenië) — Star Taxi App SRL/Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti [Prejudiciële verwijzing – Artikel 56 VWEU – Toepasselijkheid – Zuiver interne situatie – Richtlijn 2000/31/EG – Artikel 2, onder a) – Begrip ‚diensten van de informatiemaatschappij’ – Artikel 3, leden 2 en 4 – Artikel 4 – Toepasselijkheid – Richtlijn 2006/123/EG – Diensten – Hoofdstukken III (Vrijheid van vestiging van dienstverrichters) en IV (Vrij verkeer van diensten) – Toepasselijkheid – Artikelen 9 en 10 – Richtlijn (EU) 2015/1535 – Artikel 1, lid 1, onder e) en f) – Begrip ‚regel betreffende diensten’ – Begrip ‚technisch voorschrift’ – Artikel 5, lid 1 – Geen voorafgaande mededeling – Tegenwerpbaarheid – Activiteit die erin bestaat om door middel van een smartphoneapp personen die een stadstraject willen afleggen en vergunninghoudende taxichauffeurs met elkaar in contact te brengen – Kwalificatie – Nationale regeling op grond waarvan voor deze activiteit een stelsel van voorafgaande vergunningen geldt]

7

2021/C 35/10

Gevoegde zaken C-72/19 P en C-145/19 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 3 december 2020 — Suzanne Saleh Thabet, Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, Heddy Mohamed Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal / Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening – Beperkende maatregelen vanwege de situatie in Egypte – Bevriezing van tegoeden en economische middelen – Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren – Handhaving van de naam van verzoekers – Beslissing van een instantie van een derde land – Verplichting van de Raad van de Europese Unie om na te gaan of die beslissing is genomen met inachtneming van de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming – Motiveringsplicht)

8

2021/C 35/11

Gevoegde zaken C-225/19 en C-226/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 november 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Nederland) — R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19)/Minister van Buitenlandse Zaken [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, leden 1 tot en met 3 – Beslissing tot weigering van een visum – Bijlage VI – Standaardformulier – Motivering – Gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid, of voor de internationale betrekkingen van een of meer lidstaten – Artikel 22 – Procedure van voorafgaande raadpleging van de centrale autoriteiten van andere lidstaten – Bezwaar tegen de afgifte van een visum – Beroep tegen een beslissing tot weigering van een visum – Omvang van de rechterlijke toetsing – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte]

10

2021/C 35/12

Zaak C-269/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 25 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Cluj — Roemenië) — Banca B. SA / A.A.A. (Prejudiciële verwijzing – Consumentenbescherming – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Richtlijn 93/13/EEG – Gevolgen van de vaststelling van het oneerlijke karakter van een beding – Vervanging van het oneerlijk beding – Berekeningswijze van de variabele rentevoet – Toelaatbaarheid – Verwijzing van partijen naar onderhandelingen)

10

2021/C 35/13

Zaak C-302/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Istituto nazionale della previdenza sociale / WS (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2011/98/EU – Rechten van werknemers uit derde landen met een gecombineerde vergunning – Artikel 12 – Recht op gelijke behandeling – Sociale zekerheid – Wettelijke regeling van een lidstaat die de gezinsleden van een houder van een gecombineerde vergunning die niet verblijven op het grondgebied van die lidstaat uitsluit voor de vaststelling van het recht op gezinsbijslag)

11

2021/C 35/14

Zaak C-303/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Istituto nazionale della previdenza sociale / VR (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen – Artikel 11 – Recht op gelijke behandeling – Sociale zekerheid – Regeling van een lidstaat die de gezinsleden van een langdurig ingezeten onderdaan van een derde land die niet op het grondgebied van die lidstaat verblijven, uitsluit voor de vaststelling van het recht op gezinsbijslag)

12

2021/C 35/15

Zaak C-311/2019: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 december 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — BONVER WIN, a.s. / Ministerstvo financí ČR (Prejudiciële verwijzing – Vrij verrichten van diensten – Beperkingen – Nationale wettelijke regeling die de exploitatie van geldspelen op bepaalde plaatsen verbiedt – Toepasselijkheid van artikel 56 VWEU – Bestaan van een grensoverschrijdend element)

12

2021/C 35/16

Zaak C-320/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 december 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Ingredion Germany GmbH/Bundesrepublik Deutschland [Prejudiciële verwijzing – Milieu – Richtlijn 2003/87/EG – Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten – Artikel 3, onder h) – Nieuwkomers – Artikel 10 bis – Overgangsregeling voor de kosteloze toewijzing van emissierechten – Besluit 2011/278/EU – Artikel 18, lid 1, onder c) – Brandstofgerelateerd activiteitsniveau – Artikel 18, lid 2, tweede alinea – Waarde van de relevante capaciteitsbenuttingsfactor]

13

2021/C 35/17

Zaak C-352/19 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 december 2020 — Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Europese Commissie [Hogere voorziening – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen – Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2324 – Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof “glyfosaat” – Artikel 263 VWEU – Procesbevoegdheid van een regionale entiteit – Rechtstreekse geraaktheid]

13

2021/C 35/18

Zaak C-372/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 25 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de ondernemingsrechtbank Antwerpen — België) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) / Weareone.World BVBA en Wecandance NV (Prejudiciële verwijzing – Mededinging – Artikel 102 VWEU – Misbruik van een machtspositie – Begrip “onbillijke prijzen” – Organisatie voor het collectieve beheer van auteursrechten – Feitelijk monopolie – Machtspositie – Misbruik – Uitvoering van muziekwerken tijdens muziekfestivals – Op de bruto-ontvangsten uit de ticketverkoop gebaseerd tarief – Redelijke verhouding tot de prestatie van de collectieve beheerorganisatie – Bepaling van het daadwerkelijk uitgevoerde aandeel van het muziekrepertoire van de collectieve beheerorganisatie)

14

2021/C 35/19

Zaak C-445/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret — Denemarken) — Viasat Broadcasting UK Ltd / TV2/Danmark A/S, Koninkrijk Denemarken (Prejudiciële verwijzing – Staatssteun – Publieke omroeporganisatie – Artikel 106, lid 2, VWEU – Diensten van algemeen economisch belang – Met de interne markt verenigbare steun – Artikel 108, lid 3, VWEU – Aanmelding – Geen – Verplichting voor de steunontvanger om onrechtmatigheidsrente te betalen – Renteberekening – In aanmerking te nemen bedragen)

15

2021/C 35/20

Zaak C-510/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het hof van beroep Brussel — België) — Strafzaak tegen AZ [Prejudiciële verwijzing – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 2 – Begrip “uitvoerende rechterlijke autoriteit” – Artikel 27, lid 2 – Specialiteitsbeginsel – Artikel 27, lid 3, onder g), en lid 4 – Afwijking – Vervolging voor een “ander feit” dan het feit dat de reden voor de overlevering is geweest – Toestemming van de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Toestemming van het openbaar ministerie van de uitvoerende lidstaat]

16

2021/C 35/21

Zaak C-767/19: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 3 december 2020 — Europese Commissie / Koninkrijk België (Niet-nakoming – Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG – Interne markt van elektriciteit en aardgas – Daadwerkelijke scheiding tussen het beheer van de elektriciteits- en gastransmissiesystemen enerzijds en leverings- en productieactiviteiten anderzijds – Oprichting van onafhankelijke nationale reguleringsinstanties)

16

2021/C 35/22

Zaak C-799/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 25 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Košice I — Slowakije) — NI, OJ, PK / Sociálna poisťovňa (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2008/94/EG – Artikelen 2 en 3 – Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever – Begrippen “onvervulde aanspraken van de werknemers” en “insolventie van de werkgever” – Arbeidsongeval – Overlijden van de werknemer – Vergoeding van de immateriële schade – Inning van de schuldvordering bij de werkgever – Onmogelijkheid – Waarborgfonds)

17

2021/C 35/23

Zaak C-455/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 juli 2018 door Oliver Spieker tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 8 mei 2018 in zaak T-92/18, Oliver Spieker/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

18

2021/C 35/24

Zaak C-259/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juni 2020 door João Miguel Barata tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 2 april 2020 in zaak T-81/18, Barata / Parlement

18

2021/C 35/25

Zaak C-307/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juli 2020 door Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 mei 2020 in zaak T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

19

2021/C 35/26

Zaak C-308/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juli 2020 door Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 mei 2020 in zaak T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

19

2021/C 35/27

Zaak C-309/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juli 2020 door Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 mei 2020 in zaak T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

19

2021/C 35/28

Zaak C-310/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 juli 2020 door Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 mei 2020 in zaak T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

20

2021/C 35/29

Zaak C-311/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 juli 2020 door Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 mei 2020 in zaak T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

20

2021/C 35/30

Zaak C-312/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 juli 2020 door Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 mei 2020 in zaak T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

20

2021/C 35/31

Zaak C-316/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) op 16 juli 2020 — VO e.a./SATA International — Azores Airlines SA

21

2021/C 35/32

Zaak C-400/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 augustus 2020 door Dermavita Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 25 juni 2020 in zaak T-104/19, Dermavita / EUIPO — Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

21

2021/C 35/33

Zaak C-465/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 september 2020 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer — uitgebreid) van 15 juli 2020 in de gevoegde zaken T-778/16 en T-892/16, Ierland e.a./Commissie

22

2021/C 35/34

Zaak C-502/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 5 oktober 2020 — TP / Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

Zaak C-521/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Oostenrijk) op 19 oktober 2020 — J.P. / B.d.S.L.

24

2021/C 35/36

Zaak C-522/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 19 oktober 2020 — OE / VY

24

2021/C 35/37

Zaak C-525/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 19 oktober 2020 — Association France Nature Environnement / Premier ministre en ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

Zaak C-538/2020: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 21 oktober 2020 — Finanzamt B / W AG

25

2021/C 35/39

Zaak C-559/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Saarbrücken (Duitsland) op 26 oktober 2020 — Koch Media GmbH / FU

26

2021/C 35/40

Zaak C-573/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Parma (Italië) op 30 oktober 2020 — Casa di Cura Città di Parma SpA / Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

Zaak C-574/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzgericht (Oostenrijk) op 3 november 2020 — XO / Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

Zaak C-576/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshofs (Oostenrijk) op 4 november 2020 — CC / Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

Zaak C-589/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Korneuburg (Oostenrijk) op 10 november 2020 — JR / Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

Zaak C-591/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 11 november 2020 — Reprensus GmbH / S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

Zaak C-594/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Markkinaoikeus (Finland) op 12 november 2020 — Kuluttaja asiamies / MiGame Oy

33

2021/C 35/46

Zaak C-595/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 13 november 2020 — UE / ShareWood Switzerland AG, VF

33

2021/C 35/47

Zaak C-596/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) op 12 november 2020 — DuoDecad Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

Zaak C-598/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Satversmes tiesa (Letland) op 13 november 2020 — AS Pilsētas zemes dienests / Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

Zaak C-599/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 13 november 2020 — UAB “Baltic Master” / Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

Zaak C-601/2020: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) op 13 november 2020 — SOVIM SA / Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

Zaak C-613/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Salzburg (Oostenrijk) op 18 november 2020 — CS / Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

Zaak C-614/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tallinna Halduskohus (Estland) op 18 november 2020 — AS Lux Express Estonia / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Gerecht

2021/C 35/53

Zaak T-714/18: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Adraces/Commissie (“Arbitragebeding – Partnerschapskaderovereenkomst – Lokaal Europe Direct-informatiecentrum – Opzegging van de overeenkomst zonder opgave van de reden daarvoor – Rechtszekerheid – Beginsel van goede trouw – Evenredigheid – Eerbiediging van de rechten en de legitieme belangen van de contractant – Recht op behoorlijk bestuur”)

42

2021/C 35/54

Zaak T-722/18: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Repsol/EUIPO — Basic (BASIC) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk BASIC – Oudere nationale handelsnamen basic en basic AG – Relatieve weigeringsgronden – Gebruik in het economisch verkeer van een teken met een meer dan alleen plaatselijke betekenis – Artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 4, en artikel 60, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] – Gedeeltelijke nietigverklaring – Beslissing genomen na vernietiging door het Gerecht van een eerdere beslissing – Verwijzing van de zaak naar een kamer van beroep – Onbevoegdheid van de verwijzende instantie – Artikel 1 quinquies van verordening (EG) nr. 216/96 – Incidenteel beroep”]

42

2021/C 35/55

Zaak T-247/19: Arrest van het Gerecht van 2 december 2020 — Thunus e.a. / EIB (“Openbare dienst – Personeel van de EIB – Bezoldiging – Jaarlijkse aanpassing van de salarissen – Rechtszekerheid – Gewettigd vertrouwen – Raadpleging van het personeel – Motiveringsplicht – Evenredigheid”)

43

2021/C 35/56

Zaak T-318/19: Arrest van het Gerecht van 2 december 2020 — Thunus e.a. / EIB (“Openbare dienst – Personeel van de EIB – Bezoldiging – Jaarlijkse aanpassing van de salarissen – Rechtszekerheid – Gewettigd vertrouwen – Raadpleging van het personeel – Motiveringsplicht – Evenredigheid”)

44

2021/C 35/57

Zaak T-620/19: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Ace of spades/EUIPO — Krupp en Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Oudere driedimensionale Uniemerken – Relatieve weigeringsgronden – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening(EU) 2017/1001] – Geen afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001)”]

44

2021/C 35/58

Zaak T-621/19: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Ace of spades/EUIPO — Krupp en Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Oudere driedimensionale Uniemerken – Relatieve weigeringsgronden – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening(EU) 2017/1001] – Geen afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001)”]

45

2021/C 35/59

Zaak T-622/19: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Ace of spades/EUIPO — Krupp en Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Oudere driedimensionale Uniemerken – Relatieve weigeringsgronden – Overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening(EU) 2017/1001] – Geen afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001)”]

46

2021/C 35/60

Zaak T-705/19: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — GV / Commissie (“Openbare dienst – Ambtenaren – Psychisch geweld – Verzoek om bijstand – Afwijzing van het verzoek – Dienstbelang – Gelijkwaardigheid van ambten – Redelijke termijn – Ontbreken van het begin van bewijs – Aansprakelijkheid”)

46

2021/C 35/61

Zaak T-819/19: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Man and Machine/EUIPO — Bim Freelance (bim ready) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk bim ready – Ouder Uniebeeldmerk BIM freelance – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Beperking van de in de merkaanvraag aangeduide diensten”]

47

2021/C 35/62

Zaak T-858/19: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — easyCosmetic Swiss/EUIPO — UWI (easycosmetic) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk easyCosmetic – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

48

2021/C 35/63

Zaak T-30/20: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Promed/EUIPO — Centrumelektroniki (Promed) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniewoordmerk Promed – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

48

2021/C 35/64

Zaak T-190/20: Arrest van het Gerecht van 9 december 2020 — Almea/EUIPO — Sanacorp Pharmahandel (Almea) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Almea – Ouder nationaal woordmerk MEA – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

49

2021/C 35/65

Zaak T-536/19: Beschikking van het Gerecht van 7 december 2020 — Militos Symvouleftiki/Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Overheidsopdrachten voor diensten – Aanbestedingsprocedure – Verlening van diensten op het gebied van de organisatie van communicatieactiviteiten namens de vertegenwoordiging van de Commissie in Griekenland – Annulering van de aanbesteding – Geen procesbelang – Niet-ontvankelijkheid”)

50

2021/C 35/66

Zaak T-792/19: Beschikking van het Gerecht van 4 december 2020 — Agepha Pharma/EUIPO — Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

50

2021/C 35/67

Zaak T-185/20: Beschikking van het Gerecht van 1 december 2020 — Tikal Marine Systems/EUIPO — Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) (“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Intrekking van de vordering tot nietigverklaring – Afdoening zonder beslissing”)

51

2021/C 35/68

Zaak T-192/20: Beschikking van het Gerecht van 1 december 2020 — Tikal Marine Systems/EUIPO — Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) (“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Intrekking van de vordering tot nietigverklaring – Afdoening zonder beslissing”)

51

2021/C 35/69

Zaak T-685/20: Beroep ingesteld op 16 november 2020 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Roller)

52

2021/C 35/70

Zaak T-686/20: Beroep ingesteld op 16 november 2020 — Asian Gear/EUIPO — Multimox (Roller)

53

2021/C 35/71

Zaak T-695/20: Beroep ingesteld op 18 november 2020 — OG / EIB

53

2021/C 35/72

Zaak T-703/20: Beroep ingesteld op 27 november 2020 — Mylan Ireland / EMA

54

2021/C 35/73

Zaak T-706/20: Beroep ingesteld op 30 november 2020 — MiMedx Group/EUIPO — DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

Zaak T-711/20: Beroep ingesteld op 3 december 2020 — Puma/EUIPO — CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

Zaak T-712/20: Beroep ingesteld op 3 december 2020 — Škoda Investement/EUIPO — Škoda Auto (Weergave van een pijl met vleugel)

57

2021/C 35/76

Zaak T-715/20: Beroep ingesteld op 4 december 2020 — Degode/EUIPO — Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

Zaak T-721/20: Beroep ingesteld op 9 december 2020 — Gemeenschappelijke onderneming Clean Sky 2 / NG

58

2021/C 35/78

Zaak T-722/20: Beroep ingesteld op 10 december 2020 — Far Polymers e.a. / Commissie

59


NL

 

Top