EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:378:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 378, 9 november 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 378

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
9 november 2020


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2020/C 378/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2020/C 378/02

Gevoegde zaken C-674/18 en C-675/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 september 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesarbeitsgericht — Duitsland) — EM/TMD Friction GmbH (C-674/18), FL/TMD Friction EsCo GmbH (C-675/18) (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Overgang van ondernemingen – Richtlijn 2001/23/EG – Artikelen 3 en 5 – Behoud van de rechten van de werknemers – Bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever – Overdracht die is bewerkstelligd door de curator van de in een insolventieprocedure verwikkelde vervreemdende onderneming – Uitkeringen uit hoofde van een voor de bedrijfstak geldende ouderdomsverzekering – Beperking van de verplichtingen van de verkrijger – Bedrag van de uitkering die uit hoofde van het voor de bedrijfstak geldende aanvullende stelsel van sociale voorzieningen verschuldigd is, berekend op basis van het salaris van de werknemer op het moment van de inleiding van de insolventieprocedure – Richtlijn 2008/94/EG – Artikel 8 – Rechtstreekse werking – Voorwaarden)

2

2020/C 378/03

Zaak C-719/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italië) — Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Prejudiciële verwijzing – Elektronische communicatie – Artikel 11, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Vrijheid en pluriformiteit van de media – Vrijheid van vestiging – Artikel 49 VWEU – Richtlijn 2002/21/EG – Artikelen 15 en 16 – Nationale regeling waarbij het een onderneming die in een sector aanmerkelijke marktmacht heeft, wordt verboden om een “aanzienlijke economische omvang” te verkrijgen in een andere sector – Berekening van de omzet die is behaald in de sector elektronische communicatie en in de mediasector – Definitie van de sector elektronische communicatie – Beperking tot markten die ex ante zijn gereguleerd – Inaanmerkingneming van de omzet van verbonden vennootschappen – Vaststelling van een andere omzetdrempel voor vennootschappen die actief zijn in de sector elektronische communicatie)

3

2020/C 378/04

Zaak C-742/18 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 september 2020 — Tsjechische Republiek / Europese Commissie, Koninkrijk Zweden [Hogere voorziening – Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) – Uitsluiting van uitgaven van financiering door de Europese Unie – Uitgaven verricht door de Tsjechische Republiek – Verordening (EG) nr. 555/2008 – Artikelen 19 en 77 – Wijnmarkten – Verordening (EG) nr. 1122/2009 – Artikel 33 – Steun voor plattelandsontwikkeling – Oppervlaktesteun – Ontkoppelde rechtstreekse steun – Controles op de naleving van de randvoorwaarden – Traditionele controles ter plaatse en controles ter plaatse door middel van teledetectie – Bewijslast – Gerichte en forfaitaire correcties – Twijfels over de doeltreffendheid van de controles – Risicoanalyse – Tekortkomingen]

4

2020/C 378/05

Zaak C-784/18 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 september 2020 — Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung / Europese Commissie [Hogere voorziening – Verdrag van Aarhus – Verordening (EG) nr. 1367/2006 – Artikel 2, lid 1, onder g), en artikel 10, lid 1 – Interne herziening van administratieve handelingen – Beperking tot maatregelen van individuele strekking – Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1056 – Verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stof “glyfosaat” – Verzoek tot interne herziening – Maatregel van algemene strekking – Afwijzing]

4

2020/C 378/06

Zaak C-817/18 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 3 september 2020 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a. / Europese Commissie e.a. [Hogere voorziening – Staatssteun – Steunregeling in verband met de gesubsidieerde verwerving of het gratis ter beschikking stellen van natuurterreinen – Inleidende onderzoeksprocedure – Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Beroep tot nietigverklaring – Ontvankelijkheid – Verordening (EG) nr. 659/1999 – Artikel 1, onder h) – Begrip “belanghebbende” – Concurrentieverhouding – Begrip “ernstige moeilijkheden” – Dienst van algemeen economisch belang – Secundaire activiteiten – Verbondenheid]

5

2020/C 378/07

Gevoegde zaken C-21/19 tot en met C-23/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 september 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Nederland) — Strafzaken tegen XN (C-21/19), YO (C-22/19), P.F. Kamstra Recycling BV (C-23/19) [Prejudiciële verwijzing – Afvalstoffen – Overbrengingen – Verordening (EG) nr. 1013/2006 – Afvalstoffen die onder de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming vallen – Artikel 1, lid 3 – Onder erkenningseisen vallende overbrenging – Richtlijn 2008/98/EG – Artikel 5, lid 1 – Begrip “bijproducten” – Verordening (EG) nr. 1069/2009 – Artikel 3, punt 1 – Begrip “dierlijke bijproducten” – Overbrenging van een mengsel van dierlijke bijproducten en ander materiaal]

6

2020/C 378/08

Gevoegde zaken C-84/19, C-222/19 en C-252/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 september 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie en de Sąd Rejonowy w Opatowie — Polen) — Profi Credit Polska SA/QJ (C-84/19), BW/DR (C-222/19), QL/CG (C-252/19) [Prejudiciële verwijzing – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Artikel 1, lid 2 – Werkingssfeer – Nationale bepaling waarbij het maximumbedrag aan totale niet-rentekosten van het krediet wordt bepaald – Artikel 3, lid 1 – Contractueel beding op grond waarvan de kosten van de economische activiteit van de kredietgever worden doorberekend aan de consument – Aanzienlijke verstoring van het evenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de partijen – Artikel 4, lid 2 – Verplichting om contractuele bedingen duidelijk en begrijpelijk te formuleren – Contractuele bedingen die niet specificeren welke diensten zij beogen te vergoeden – Richtlijn 2008/48/EG – Artikel 3, onder g) – Nationale wettelijke regeling tot vaststelling van een methode voor de berekening van het maximumbedrag aan niet-rentekosten van het krediet dat aan de consument in rekening kan worden gebracht]

7

2020/C 378/09

Gevoegde zaken C-119/19 P en C-126/19 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2020 — Europese Commissie/Francisco Carreras Sequeros e.a., Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening – Openbare dienst – Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie – Hervorming van 1 januari 2014 – Artikel 6 van bijlage X – Ambtenaren en arbeidscontractanten die zijn tewerkgesteld in een derde land – Nieuwe bepalingen inzake de toekenning van jaarlijkse verlofdagen met behoud van loon – Exceptie van onwettigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 31, lid 2 – Richtlijn 2003/88/EG – Grondrecht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon)

8

2020/C 378/10

Zaak C-186/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Supreme Site Services GmbH, Supreme Fuels GmbH & Co KG, Supreme Fuels Trading Fze / Supreme Headquarters Allied Powers Europe [Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Artikel 1, lid 1 – Werkingssfeer – Burgerlijke en handelszaken – Rechterlijke bevoegdheid – Uitsluitende bevoegdheden – Artikel 24, punt 5 – Geschillen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van beslissingen – Vordering van een internationale organisatie die gebaseerd is op immuniteit van executie en strekt tot opheffing van een conservatoir derdenbeslag alsmede tot het opleggen van een verbod om opnieuw beslag te leggen]

9

2020/C 378/11

Zaak C-214/19 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 3 september 2020 — achtung! GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) [Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder b) – Onderscheidend vermogen – Geen]

10

2020/C 378/12

Zaak C-254/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court — Ierland) — Friends of the Irish Environment Ltd / An Bord Pleanála (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 92/43/EEG – Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna – Artikel 6, lid 3 – Werkingssfeer – Begrippen “project” en “toestemming” – Passende beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied – Besluit om de looptijd van een vergunning voor de bouw van een hervergassingsterminal voor vloeibaar aardgas te verlengen – Oorspronkelijk besluit dat is gebaseerd op een nationale regeling die richtlijn 92/43 niet naar behoren heeft omgezet)

10

2020/C 378/13

Zaak C-265/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de High Court — Ierland) — Recorded Artists Actors Performers Ltd / Phonographic Performance (Ireland) Ltd, Minister for Jobs Enterprise and Innovation, Ireland, Attorney General (Prejudiciële verwijzing – Intellectuele eigendom – Naburige rechten – Richtlijn 2006/115/EG – Artikel 8, lid 2 – Gebruik van fonogrammen in de Unie – Recht van uitvoerende kunstenaars op een billijke vergoeding die wordt gedeeld met de producenten van de fonogrammen – Toepasselijkheid op onderdanen van derde staten – Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen – Artikelen 4 en 15 – Voorbehouden waarvan kennis is gegeven door derde staten – Beperkingen van het recht op een billijke vergoeding die in de Unie op basis van wederkerigheid uit die voorbehouden kunnen voortvloeien voor de onderdanen van derde staten – Artikel 17, lid 2, en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Grondrecht op bescherming van intellectuele eigendom – Vereiste dat elke beperking bij wet wordt gesteld, de wezenlijke inhoud van het grondrecht eerbiedigt en evenredig is – Verdeling van de bevoegdheden om die beperkingen vast te stellen tussen de Unie en de lidstaten – Verdeling van de bevoegdheden in de betrekkingen met derde staten – Artikel 3, lid 2, VWEU – Exclusieve bevoegdheid van de Unie)

11

2020/C 378/14

Zaak C-356/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie — Polen) — Delfly sp. z o.o. / Smartwings Poland sp. z o. o., voorheen Travel Service Polska sp. z o.o. [Prejudiciële verwijzing – Luchtvaart – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Artikel 7 – Recht op compensatie bij vertraging of annulering van vluchten – Compensatieregelingen – Vordering in nationale valuta – Nationale bepaling die de keuze van de valuta door de schuldeiser verbiedt]

12

2020/C 378/15

Gevoegde zaken C-503/19 en C-592/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 september 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo no 17 — de Barcelona en de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 5 de Barcelona — Spanje) — UQ (C-503/19), SI (C-592/19) / Subdelegación del Gobierno en Barcelona (Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 6, lid 1 – In aanmerking te nemen elementen – Nationale regeling – Niet-inaanmerkingneming van die elementen – Weigering van toekenning van de status van langdurig ingezetene wegens het strafblad van de betrokkene)

13

2020/C 378/16

Zaak C-530/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — NM, als curator van NIKI Luftfahrt GmbH / ON [Prejudiciële verwijzing – Luchtvervoer – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Artikelen 5 en 9 – Verplichting van de luchtvaartmaatschappij om passagiers van wie de vlucht is geannuleerd hotelaccommodatie aan te bieden – Schade die een passagier heeft geleden tijdens zijn verblijf in het hotel dat de accommodatie heeft verstrekt – Mogelijkheid om de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk te stellen voor de nalatigheid van het hotelpersoneel]

13

2020/C 378/17

Zaak C-539/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht München I — Duitsland) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Telefónica Germany GmbH & Co. OHG [Prejudiciële verwijzing – Roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Europese Unie – Verordening (EU) nr. 531/2012 – Artikel 6 bis – Artikel 6 sexies, lid 3 – Verplichting voor de roamingaanbieder om het gereguleerde roamingtarief automatisch toe te passen – Toepassing op consumenten die vóór de inwerkingtreding van verordening (EU) nr. 531/2012 voor een specifiek roamingtarief hebben gekozen]

14

2020/C 378/18

Zaak C-651/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — JP/Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 47 – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Beroep tegen een beslissing waarbij een volgend verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk wordt verklaard – Beroepstermijn – Wijze van kennisgeving)

15

2020/C 378/19

Zaak C-273/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 22 juni 2020 — Bondsrepubliek Duitsland / SW

15

2020/C 378/20

Zaak C-279/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 26 juni 2020 — Bundesrepublik Deutschland / XC

16

2020/C 378/21

Zaak C-358/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Oradea (Roemenië) op 30 juli 2020 — Promexor Trade Srl / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

17

2020/C 378/22

Zaak C-394/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 18 augustus 2020 — XY / Finanzamt V

18

2020/C 378/23

Zaak C-405/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Duitsland) op 28 augustus 2020 — EB e.a. / Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

19

2020/C 378/24

Zaak C-412/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Amsterdam (Nederland) op 3 september 2020 — Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen P; Andere partij bij de procedure: Openbaar Ministerie

20

2020/C 378/25

Zaak C-413/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (België) op 2 september 2020 — Belgische Staat / LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

20

2020/C 378/26

Zaak C-439/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 september 2020 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 8 juli 2020 in zaak T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System/Commissie

21

2020/C 378/27

Zaak C-441/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2020 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 8 juli 2020 in zaak T-110/17, Jiangsu Seraphim Solar System/Commissie

22

 

Gerecht

2020/C 378/28

Zaak T-437/16: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Italië / Commissie [“Regeling van het taalgebruik – Aankondiging van een algemeen vergelijkend onderzoek voor de aanwerving van administrateurs op het vakgebied audit – Talenkennis – Beperking van de keuze van de tweede taal van het vergelijkend onderzoek tot het Duits, het Engels en het Frans – Voor de communicatie gebruikte taal – Verordening nr. 1 – Artikel 1 quinquies, lid 1, artikel 27 en artikel 28, onder f), van het Statuut – Discriminatie op grond van taal – Rechtvaardiging – Dienstbelang – Evenredigheid”]

25

2020/C 378/29

Zaak T-626/17: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Slovenië/Commissie [“Landbouw – Verordening (EU) nr. 1308/2013 – Oorsprongsbenamingen in de wijnbouwsector – Etikettering van wijn – Vermelding van de naam van een wijndruivenras die geheel of gedeeltelijk bestaat uit een beschermde oorsprongsbenaming – Verbod – Afwijking – Gedelegeerde verordening (EU) 2017/1353 – Opname van de naam van het wijndruivenras ‚teran’ in de lijst van bijlage XV, deel A, bij verordening (EG) nr. 607/2009 – Terugwerkende kracht tot op de datum van toetreding van de Republiek Kroatië tot de Unie – Sloveense beschermde oorsprongsbenaming ‚Teran’ – Rechtszekerheid – Gewettigd vertrouwen – Evenredigheid – Eigendomsrecht – Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van Kroatië tot de Unie – Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven – Institutioneel evenwicht”]

25

2020/C 378/30

Zaak T-745/17: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Kerkosand/Commissie [“Staatssteun – Steun voor een investeringsproject in het westen van Slowakije – Regionale investeringssteun – Afwijzing van een klacht – Besluit om geen bezwaar te maken – Voorwaarden voor vrijstelling – Artikel 14 van verordening (EU) nr. 651/2014 – Omvang van de toezichtsbevoegdheid van de Commissie – Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2014-2020 – Begrip ‚kmo’ – Artikel 3, leden 2 en 3, van bijlage I bij verordening nr. 651/2014 – Gegevens voor de berekening van het aantal personeelsleden en van de financiële bedragen en referentieperiode – Artikel 4 van bijlage I bij verordening nr. 651/2014 – Twijfel over de verenigbaarheid van de steun met de interne markt – Artikel 4, lid 4, van verordening (EU) 2015/1589 – Ernstige moeilijkheden”]

26

2020/C 378/31

Zaak T-143/18: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Société générale / ECB [“Economisch en monetair beleid – Prudentieel toezicht op kredietinstellingen – Bijdrage aan het depositogarantiestelsel of het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds door middel van onherroepelijke betalingstoezeggingen – Bevoegdheden van de ECB – Specifieke toezichtbevoegdheden van de ECB – Artikel 4, lid 1, onder f), en artikel 16, lid 1, onder c), en lid 2, onder d), van verordening (EU) nr. 1024/2013 – Maatregel waarbij wordt opgelegd dat het totale bedrag van de uitstaande onherroepelijke betalingstoezeggingen in mindering wordt gebracht op het tier 1-kernkapitaal – Geen individuele toetsing”]

27

2020/C 378/32

Zaken T-150/18 en T-345/18: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — BNP Paribas / ECB [“Economisch en monetair beleid – Prudentieel toezicht op kredietinstellingen – Bijdrage aan het depositogarantiestelsel of het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds door middel van onherroepelijke betalingstoezeggingen – Aan de ECB opgedragen taken – Specifieke toezichtbevoegdheden van de ECB – Artikel 4, lid 1, onder f), en artikel 16, lid 1, onder c), en lid 2, onder d), van verordening (EU) nr. 1024/2013 – Maatregel waarbij wordt opgelegd dat het totale bedrag van de uitstaande onherroepelijke betalingstoezeggingen in mindering wordt gebracht op het tier 1-kernkapitaal – Geen individuele toetsing”]

27

2020/C 378/33

Zaak T-46/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Griekenland / Commissie [“ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Oppervlaktesteunregeling – Begrip, blijvend grasland’ – Artikel 4, lid 1, onder h), van verordening (EU) nr. 1307/2013 – Geïntegreerd beheers- en controlesysteem – Essentiële controles – Verordening nr. 1306/2013 – Motiveringsplicht”]

28

2020/C 378/34

Zaak T-50/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Casual Dreams/EUIPO — López Fernández (Dayaday) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Dayaday – Oudere nationale beeldmerken DAYADAY en dayaday – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001) – Bekendheid – Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”]

29

2020/C 378/35

Zaak T-144/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Kludi/EUIPO — Adlon Brand (ADLON) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk ADLON – Ouder Uniewoordmerk ADLON – Bewijs van de bekendheid van het oudere merk – Regel 19 van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 7 van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625] – Toepassing van de wet in de tijd – Te late overlegging van documenten – Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep – Artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001 – Relatieve weigeringsgrond – Afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001 – Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk”]

30

2020/C 378/36

Zaak T-187/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Glaxo Group/EUIPO (Tint paars) [“Uniemerk – Aanvraag voor een Uniemerk bestaande in een tint paars – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening(EU) 2017/1001 – Geen onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik – Artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001”]

30

2020/C 378/37

Zaak T-589/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Gothe en Kunz/EUIPO — Aldi Einkauf (FAIR ZONE) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk FAIR ZONE – Ouder Uniebeeldmerk FAIR – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

31

2020/C 378/38

Zaak T-625/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk SOS Innenfarbe – Absolute weigeringsgronden – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001”]

31

2020/C 378/39

Zaak T-669/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Novomatic/EUIPO — Brouwerij Haacht (PRIMUS) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk PRIMUS – Ouder Uniewoordmerk PRIMUS – Ouder Benelux-woordmerk PRIMUS – Relatieve weigeringsgrond – Afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001”]

32

2020/C 378/40

Zaak T-879/19: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Sumol + Compal Marcas/EUIPO — Jacob (Dr. Jacob’s essentials) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Dr. Jacob’s essentials – Ouder internationaal woordmerk COMPAL ESSENCIAL – Oudere nationale en internationale beeldmerken FRUTA essencial, COMPAL essencial en Compal FRUTA essencial – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

33

2020/C 378/41

Zaak T-81/20: Arrest van het Gerecht van 9 september 2020 — Klose/EUIPO (Weergave van een rechthoek met drie gekleurde delen) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een rechthoek met drie gekleurde delen weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

33

2020/C 378/42

Zaak T-131/20: Arrest van het Gerecht van 2 september 2020 — IR / Commissie (“Openbare dienst – Ambtenaren – Rechten en plichten van de ambtenaar – Detachering in het belang van de dienst – Artikel 37, eerste alinea, onder a), eerste streepje, van het Statuut – Artikel 38 van het Statuut – Weigering om een detachering te verlengen – Zorgplicht – Rechten van de verdediging”)

34

2020/C 378/43

Zaak T-529/19: Beschikking van het Gerecht van 10 september 2020 — ADESO/Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Subsidieovereenkomsten inzake de projecten ‚Your Environment is Your Life’ en ‚Social Safety Net for Poor and Vulnerable Households in Northern Regions of Somalia/Somaliland Phase II’ – Niet in aanmerking komende kosten – Debetnota’s – Bevestigingsbrief – Aanvechtbare handeling – Contractuele aard van het geschil – Niet voor beroep vatbare handeling – Handeling die is verricht in een louter contractueel kader en daarmee onlosmakelijk verbonden is – Niet-ontvankelijkheid”)

34

2020/C 378/44

Zaak T-645/19: Beschikking van het Gerecht van 9 september 2020 — IMG/Commissie (“Beroep tot nietigverklaring – Ontwikkelingssamenwerking – Uitvoering van de begroting van de Unie in indirect beheer – Uitvoering van een arrest van het Hof – Brief van de Commissie waarin wordt verzocht om bepaalde documenten over te leggen – Niet voor beroep vatbare handeling – Voorbereidende handeling – Niet-ontvankelijkheid – Beroep tot schadevergoeding – Nauw verband met de vordering tot nietigverklaring – Aanhangigheid – Niet-ontvankelijkheid – Niet-inachtneming van de vormvoorschriften – Artikel 76, onder d), van het Reglement voor de procesvoering – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

35

2020/C 378/45

Zaak T-735/19: Beschikking van het Gerecht van 25 augustus 2020 — Frank Recruitment Group Services/EUIPO — Pearson (PEARSON FRANK) (“Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de inschrijvingsaanvraag – Afdoening zonder beslissing”)

36

2020/C 378/46

Zaak T-512/20: Beroep ingesteld op 14 augustus 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Beschermingshoezen voor computermateriaal)

36

2020/C 378/47

Zaak T-522/20: Beroep ingesteld op 11 augustus 2020 — Carpatair/Commissie

37

2020/C 378/48

Zaak T-540/20: Beroep ingesteld op 27 augustus 2020 — Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commissie

38

2020/C 378/49

Zaak T-564/20: Beroep ingesteld op 10 september 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Beschermingshoezen voor computermateriaal)

39

2020/C 378/50

Zaak T-565/20: Beroep ingesteld op 10 september 2020 — TrekStor/EUIPO — Zagg (Beschermingshoezen voor computermateriaal)

39

2020/C 378/51

Zaak T-569/20: Beroep ingesteld op 7 september 2020 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/Commissie

40

2020/C 378/52

Zaak T-583/20: Beroep ingesteld op 23 september 2020 — Italia Wanbao-ACC/Commissie

41

2020/C 378/53

Zaak T-589/20: Beroep ingesteld op 24 september 2020 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)

43

2020/C 378/54

Zaak T-593/20: Beroep ingesteld op 28 september 2020 — Tirrenia di navigazione / Commissie

44

2020/C 378/55

Zaak T-596/20: Beroep ingesteld op 29 september 2020 — Roller/EUIPO — Flex Equipos de Descanso (DORMILLO)

46

2020/C 378/56

Zaak T-601/20: Beroep ingesteld op 29 september 2020 — Tirrenia di navigazione / Commissie

46

2020/C 378/57

Zaak T-53/20: Beschikking van het Gerecht van 18 september 2020 — IMI 2 Joint Undertaking/CHS

48

2020/C 378/58

Zaak T-108/20: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2020 — Kahimbi Kasagwe/Raad

48

2020/C 378/59

Zaak T-334/20: Beschikking van het Gerecht van 8 september 2020 — KH/EDEO

48


NL

 

Top