EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:363:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 363, 28 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 363

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
28 oktober 2020


Inhoud

Bladzijde

 

 

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2018-2019
Vergaderingen van 12 t/m 15 november 2018
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 346 van 11.10.2019
AANGENOMEN TEKSTEN
Vergaderingen van 28 en 29 november 2018
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in het PB C 397 van 22.11.2019
AANGENOMEN TEKSTEN

1


 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Woensdag 13 november 2018

2020/C 363/01

Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over de EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (2018/2081(INI))

2

2020/C 363/02

Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over de rechtsstaat in Roemenië (2018/2844(RSP))

8

2020/C 363/03

Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over minimumnormen voor minderheden in de EU (2018/2036(INI))

13

2020/C 363/04

Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over digitalisering voor ontwikkeling: vermindering van armoede door technologie (2018/2083(INI))

27

 

Dinsdag 14 november 2018

2020/C 363/05

Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over wapenuitvoer: uitvoering van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (2018/2157(INI))

36

2020/C 363/06

Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over de noodzaak van een omvattend EU-mechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP))

45

2020/C 363/07

Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië (2017/2282(INI))

49

2020/C 363/08

Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (2017/2281(INI))

58

 

Woensdag 15 november 2018

2020/C 363/09

Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over Vietnam, met name de situatie van politieke gevangenen (2018/2925(RSP))

66

2020/C 363/10

Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de mensenrechtensituatie in Cuba (2018/2926(RSP))

70

2020/C 363/11

Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de mensenrechtensituatie in Bangladesh (2018/2927(RSP))

75

2020/C 363/12

Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid (2018/2077(INI))

80

2020/C 363/13

Resolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over de ziekte van Lyme (borreliose) (2018/2774(RSP))

94

 

Woensdag 29 november 2018

2020/C 363/14

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een autorisatie voor bepaalde vormen van gebruik van natriumdichromaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 — 2018/2929(RSP))

98

2020/C 363/15

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het cum-ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader (2018/2900(RSP))

102

2020/C 363/16

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over de rol van het Duitse bureau voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen (2018/2856(RSP))

107

2020/C 363/17

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 inzake de WTO: de weg vooruit (2018/2084(INI))

113

2020/C 363/18

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het verslag van de Commissie 2018 over Servië (2018/2146(INI))

119

2020/C 363/19

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het Commissieverslag 2018 over Kosovo (2018/2149(INI))

127

2020/C 363/20

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het Commissieverslag 2018 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2018/2145(INI))

135

2020/C 363/21

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het verslag van de Commissie 2018 over Albanië (2018/2147(INI))

146

2020/C 363/22

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het verslag 2018 van de Commissie over Montenegro (2018/2144(INI))

155

2020/C 363/23

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over de situatie van vrouwen met een handicap (2018/2685(RSP))

164

 

AANBEVELINGEN

 

Europees Parlement

 

Woensdag 29 november 2018

2020/C 363/24

Aanbeveling van het Europees Parlement van 29 november 2018 aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de verdediging van de academische vrijheid bij het externe optreden van de EU (2018/2117(INI))

173


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 14 november 2018

2020/C 363/25

Resolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 — Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (COM(2018)0322 — C8-0000/2018 — 2018/0166R(APP))

179


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Woensdag 13 november 2018

2020/C 363/26

Resolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (COM(2018)0658 — C8-0416/2018 — 2018/2230(BUD))

232

2020/C 363/27

P8_TA(2018)0442
Energie-efficiëntie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (COM(2016)0761 — C8-0498/2016 — 2016/0376(COD))
P8_TC1-COD(2016)0376
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/… van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

235

2020/C 363/28

P8_TA(2018)0443
Governance van de energie-unie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (COM(2016)0759 — C8-0497/2016 — 2016/0375(COD))
P8_TC1-COD(2016)0375
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/… van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013

236

2020/C 363/29

P8_TA(2018)0444
Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (COM(2016)0767 — C8-0500/2016 — 2016/0382(COD))
P8_TC1-COD(2016)0382
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/… van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

238

2020/C 363/30

P8_TA(2018)0445
Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 13 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren (COM(2017)0097 — C8-0095/2017 — 2017/0043(COD))
P8_TC1-COD(2017)0043
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 13 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren

240

 

Dinsdag 14 november 2018

2020/C 363/31

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (COM(2018)0398 — C8-0316/2018 — 2018/0222(NLE))

257

2020/C 363/32

P8_TA(2018)0452
Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (COM(2017)0142 — C8-0119/2017 — 2017/0063(COD))
P8_TC1-COD(2017)0063
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

258

2020/C 363/33

P8_TA(2018)0453
Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) COM(2016)0590 — C8-0379/2016 — 2016/0288(COD))
P8_TC1-COD(2016)0288
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/… van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

260

2020/C 363/34

P8_TA(2018)0454
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 14 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (COM(2016)0591 — C8-0382/2016 — 2016/0286(COD))
P8_TC1-COD(2016)0286
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/… van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie (Berec) en het Bureau voor ondersteuning van Berec (Berec-Bureau), tot wijziging van Verordening (EU) 2015/2120 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1211/2009

262

2020/C 363/35

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 14 november 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))

264

 

Woensdag 15 november 2018

2020/C 363/36

P8_TA(2018)0462
Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 — C8-0324/2017 — 2017/0237(COD))
P8_TC1-COD(2017)0237
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) …/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)
(Voor de EER relevante tekst)

296

2020/C 363/37

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 15 november 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))

348

 

Woensdag 29 november 2018

2020/C 363/38

P8_TA(2018)0466
Toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft (COM(2018)0137 — C8-0120/2018 — 2018/0065(COD))
P8_TC1-COD(2018)0065
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft

369

2020/C 363/39

P8_TA(2018)0467
Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede behandeling of bestraffing ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie) (COM(2018)0316 — C8-0210/2018 — 2018/0160(COD))
P8_TC1-COD(2018)0160
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (codificatie)

370

2020/C 363/40

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 29 november 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's (COM(2018)0719 — C8-0448/2018 — 2018/0371(COD))

371

2020/C 363/41

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van Samoa tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (12281/2018 — C8-0434/2018 — 2018/0291(NLE))

379

2020/C 363/42

Besluit van het Europees Parlement van 29 november 2018 over de voordracht voor de benoeming van de voorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (N8-0120/2018 — C8-0466/2018 — 2018/0905(NLE))

380

2020/C 363/43

Resolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Griekenland — EGF/2018/003 EL/Attica Uitgeverijen) (COM(2018)0667 — C8-0430/2018 — 2018/2240(BUD))

381

2020/C 363/44

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 29 november 2018 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen (COM(2017)0571 — C8-0326/2017 — 2017/0245(COD))

385

2020/C 363/45

P8_TA(2018)0473
Gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 november 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (COM(2016)0818 — C8-0531/2016 — 2016/0411(COD))
P8_TC1-COD(2016)0411
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 november 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

410


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

***

Goedkeuringsprocedure

***I

Gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing

***II

Gewone wetgevingsprocedure, tweede lezing

***III

Gewone wetgevingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond)

Amendementen van het Parlement:

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar tekstdelen worden vervangen, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

NL

 

Top