EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:271:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 271, 17 augustus 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 271

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
17 augustus 2020


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2020/C 271/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2020/C 271/02

Zaak C-78/2018: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 juni 2020 — Europese Commissie / Hongarije (Niet-nakoming – Ontvankelijkheid – Artikel 63 VWEU – Vrij verkeer van kapitaal – Bestaan van een beperking – Bewijslast – Indirecte discriminatie op grond van de herkomst van kapitaal – Artikel 12 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op vrijheid van vereniging – Nationale regeling die strafrechtelijk afdwingbare verplichtingen tot registratie, kennisgeving en bekendmaking oplegt aan verenigingen die financiële steun ontvangen uit andere lidstaten of derde landen – Artikel 7 van het Handvest van de grondrechten – Recht op eerbiediging van het privéleven – Artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten – Recht op bescherming van persoonsgegevens – Nationale regeling die de bekendmaking voorschrijft van gegevens betreffende personen die financiële steun verlenen aan verenigingen en van het bedrag van die steun – Rechtvaardiging – Dwingende reden van algemeen belang – Transparantie van de financiering van verenigingen – Artikel 65 VWEU – Openbare orde – Openbare veiligheid – Bestrijding van het witwassen van geld, van de financiering van terrorisme en van de georganiseerde misdaad – Artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten)

2

2020/C 271/03

Gevoegde zaken C-262/18 P en C-271/18 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 juni 2020 — Europese Commissie / Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slowaakse Republiek, Union zdravotná poist’ovňa a.s. (Hogere voorziening – Staatssteun – Artikel 107, lid 1, VWEU – Socialezekerheidsstelsel – Ziektekostenverzekeringsinstanties – Begrippen “onderneming” en “economische activiteit” – Sociaal oogmerk – Solidariteitsbeginsel – Staatstoezicht – Globale beoordeling – Mogelijkheid om winst na te streven – Resterende concurrentie op het gebied van kwaliteit en aanbod van de zorgverstrekkingen)

3

2020/C 271/04

Zaak C-276/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — KrakVet Marek Batko sp. K. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 33 – Vaststelling van de plaats van de belastbare handelingen – Levering van goederen met vervoer – Levering van goederen die door of voor rekening van de leverancier worden verzonden of vervoerd – Verordening (EU) nr. 904/2010 – Artikelen 7, 13 en 28 tot en met 30 – Samenwerking tussen de lidstaten – Uitwisseling van inlichtingen]

4

2020/C 271/05

Zaak C-581/18: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — RB / TÜV Rheinland LGA Products GmbH en Allianz IARD SA (Prejudiciële verwijzing – Recht van de Europese Unie – Algemene beginselen – Artikel 18 VWEU – Verbod van discriminatie op grond van nationaliteit – Toepasselijkheid van het Unierecht – Ondeugdelijke borstimplantaten – Wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering voor de productie van medische hulpmiddelen – Verzekeringsovereenkomst die voorziet in een geografische beperking van de door de verzekering geboden dekking)

5

2020/C 271/06

Zaak C-634/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Słupsku — Polen) — Strafzaak tegen JI [Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Kaderbesluit 2004/757/JBZ – Minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel – Artikel 2, lid 1, onder c) – Artikel 4, lid 2, onder a) – Begrip “grote hoeveelheden drugs” – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Gelijke behandeling – Artikelen 20 en 21 – Legaliteitsbeginsel inzake delicten en straffen – Artikel 49]

5

2020/C 271/07

Zaak C-639/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Kiel — Duitsland) — KH/Sparkasse Südholstein [Prejudiciële verwijzing – Consumentenbescherming – Verkoop op afstand van financiële diensten – Richtlijn 2002/65/EG – Artikel 1 – Werkingssfeer – Overeenkomsten inzake financiële diensten die een initieel akkoord omvatten dat wordt gevolgd door opeenvolgende verrichtingen – Toepassing van richtlijn 2002/65/EG op alleen het initiële akkoord – Artikel 2, onder a) – Begrip “overeenkomst inzake financiële diensten” – Aanvullende overeenkomst bij een leningsovereenkomst tot wijziging van het aanvankelijk vastgestelde rentetarief]

6

2020/C 271/08

Zaak C-702/18 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 18 juni 2020 — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Primart” Marek Łukasiewicz / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Bolton Cile España, SA [Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Aanvraag voor Uniebeeldmerk PRIMART Marek Łukasiewicz – Ouder nationaal merk PRIMA – Artikel 8, lid 1, onder b) – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 76, lid 1 – Omvang van de toetsing door het Gerecht van de Europese Unie]

6

2020/C 271/09

Zaak C-754/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Ryanair Designated Activity Company / Országos Rendőr-főkapitányság (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Europese Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Artikelen 5, 10 en 20 – Recht van een derdelander die familielid is van een Unieburger, om een lidstaat binnen te komen – Bewijs dat de betrokkene dit recht geniet – Bezit van een verblijfskaart als familielid van een Unieburger – Bezit van een duurzame verblijfskaart)

7

2020/C 271/10

Zaak C-786/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH (Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de volksgezondheid – Interne markt – Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Richtlijn 2001/83/EG – Reclame – Artikel 96 – Verstrekking van gratis monsters van aan medisch recept onderworpen geneesmiddelen uitsluitend aan personen die gerechtigd zijn om deze voor te schrijven – Uitsluiting van apothekers van de verstrekking – Niet-toepasselijkheid op de verstrekking van gratis monsters van niet aan medisch recept onderworpen geneesmiddelen – Gevolgen voor de lidstaten)

8

2020/C 271/11

Zaak C-831/18 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 juni 2020 — Europese Commissie / RQ [Hogere voorziening – Openbare dienst – Ambtenaren – Directeur-generaal van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) – Vrijstelling van rechtsvervolging – Besluit tot opheffing – Bezwarende handeling – Rechten van de verdediging]

8

2020/C 271/12

Zaak C-833/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal de l’entreprise de Liège — België) — SI, Brompton Bicycle Ltd / Chedech/Get2Get (Prejudiciële verwijzing – Intellectuele en industriële eigendom – Auteursrecht en naburige rechten – Richtlijn 2001/29/EG – Artikelen 2 tot en met 5 – Werkingssfeer – Gebruiksvoorwerp – Begrip “werk” – Bescherming van werken op grond van het auteursrecht – Voorwaarden – Voor het bereiken van een technisch resultaat noodzakelijke vorm – Vouwfiets)

9

2020/C 271/13

Zaak C-19/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie –België) — Belgische Staat / Pantochim SA, in vereffening (Prejudiciële verwijzing – Wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen – Richtlijn 76/308/EEG – Artikel 6, lid 2, en artikel 10 – Richtlijn 2008/55/EG – Artikel 6, tweede alinea, en artikel 10 – Door de aangezochte lidstaat ingevorderde fiscale schuldvordering van de verzoekende lidstaat – Status van deze schuldvordering – Begrip “preferentiële behandeling” – Verrekening van deze schuldvordering met een belastingschuld jegens de aangezochte lidstaat)

10

2020/C 271/14

Zaak C-43/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 juni 2020 [verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Vodafone Portugal — Comunicações Pessoais, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira [Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 2, lid 1, onder c) – Werkingssfeer – Belastbare handelingen – Dienst die onder bezwarende titel wordt verricht – Compensatiebedrag dat wordt betaald wanneer klanten de minimumcontractduur niet naleven – Kwalificatie]

10

2020/C 271/15

Zaak C-74/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Juízo Local Cível de Lisboa — Juiz 18 — Portugal) — LE / Transportes Aéreos Portugueses SA [Prejudiciële verwijzing – Luchtvervoer – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Artikel 5, lid 3 – Artikel 7, lid 1 – Compensatie van passagiers in geval van instapweigering en annulering of langdurige vertraging van een vlucht – Vrijstelling – Begrip “buitengewone omstandigheden” – Storende passagiers (Unruly passengers) – Mogelijkheid om zich te beroepen op een buitengewone omstandigheid voor een vlucht die daardoor niet wordt geraakt – Begrip “redelijke maatregelen”]

11

2020/C 271/16

Zaak C-88/19: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Zărnești — Roemenië) — Asociaţia “Alianța pentru combaterea abuzurilor” / TM, UN, Asociaţia DMPA [Prejudiciële verwijzing – Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna – Richtlijn 92/43/EEG – Artikel 12, lid 1 – Systeem van strikte bescherming van diersoorten – Bijlage IV – Canis lupus (wolf) – Artikel 16, lid 1 – Natuurlijk verspreidingsgebied – Vangst en vervoer van een in het wild levend specimen van de soort Canis lupus – Openbare veiligheid]

12

2020/C 271/17

Zaak C-115/19 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 11 juni 2020 — China Construction Bank Corp./Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Groupement des cartes bancaires [Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Oppositie – Artikel 8, lid 1, onder b) – Verwarringsgevaar – Beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens – Beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk]

13

2020/C 271/18

Zaak C-142/19 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 juni 2020 — Dovgan GmbH / Monolith Frost GmbH, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (Hogere voorziening – Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Vordering tot nietigverklaring van het woordmerk PLOMBIR – Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring – Motiveringsplicht – Onjuiste opvatting van de feiten en het bewijs)

13

2020/C 271/19

Zaak C-146/19: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — SCT/ Slovenië (Prejudiciële verwijzing – Belastingen – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 90 en 273 – Maatstaf van heffing – Verlaging – Weigering – Niet-betaling – Belastingplichtige die zijn schuldvordering niet heeft ingediend in de faillissementsprocedure tegen de schuldenaar – Beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheidsbeginsel – Rechtstreekse werking)

14

2020/C 271/20

Zaak C-206/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā rajona tiesa — Letland) — “KOB” SIA / Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija (Prejudiciële verwijzing – Artikelen 49 en 63 VWEU – Vrijheid van vestiging en vrij verkeer van kapitaal – Richtlijn 2006/123/EG – Verwerving van landbouwgronden in Letland met het oog op de exploitatie ervan – Systeem van voorafgaande toestemming voor rechtspersonen – Specifieke voorwaarden die uitsluitend gelden voor rechtspersonen die worden gecontroleerd of vertegenwoordigd door onderdanen van een andere lidstaat – Vereisten van ingezetenschap en kennis van de officiële taal van de Republiek Letland – Rechtstreekse discriminatie op grond van nationaliteit)

15

2020/C 271/21

Zaak C-219/19: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio — Italië) — Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken, leveringen en diensten – Richtlijn 2014/24/EU – Procedure voor de gunning van een opdracht voor diensten – Architectuur- en ingenieursdiensten – Artikel 19, lid 1, en artikel 80, lid 2 – Nationale wettelijke regeling waarin de mogelijkheid om deel te nemen is voorbehouden aan uitsluitend ondernemers met een bepaalde rechtsvorm)

15

2020/C 271/22

Zaak C-242/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Bucureşti — Roemenië) — CHEP Equipment Pooling NV / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi [Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 17, lid 2, onder g) – Overbrenging van roerende goederen binnen de Europese Unie met het oog op de verrichting van diensten – Artikelen 170 en 171 – Recht op teruggaaf van de btw aan niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtigen – Richtlijn 2008/9/EG – Begrip “niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigde belastingplichtige” – Niet in de lidstaat van teruggaaf voor btw-doeleinden geïdentificeerde belastingplichtige]

16

2020/C 271/23

Zaak C-328/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — procedure ingeleid door Porin kaupunki [Prejudiciële verwijzing – Overheidsopdrachten – Richtlijn 2004/18/EG – Artikel 1, lid 2, onder a) – Overheidsopdrachten voor vervoerdiensten – Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten betreffende de organisatie en de verlening van sociale en gezondheidszorgdiensten gebaseerd op het zogenoemde model van de “verantwoordelijke gemeente” in de zin van het Finse recht – Overdracht van de verantwoordelijkheden voor de organisatie van de diensten aan een van de gemeenten in het betrokken samenwerkingsgebied – Inhousecontract – Gunning, zonder oproep tot mededinging, van vervoerdiensten aan een vennootschap die volledig in handen is van de verantwoordelijke gemeente]

17

2020/C 271/24

Zaak C-340/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 juni 2020 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) — Letland] — Valsts ieņēmumu dienests / SIA “Hydro Energo” (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk douanetarief – Gecombineerde nomenclatuur – Tariefindeling – Tariefpost 7407 – Staven en profielen van koper – Warmgewalste rechthoekige baren van koper of koperlegeringen)

18

2020/C 271/25

Zaak C-378/19: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Ústavný súd Slovenskej republiky — Slowakije) — procedure ingeleid door de Prezident Slovenskej republiky (Prejudiciële verwijzing – Interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2009/72/EG – Artikel 35, leden 4 en 5 – Onafhankelijkheid van de regulerende instanties – Nationale wetgeving op grond waarvan de bevoegdheid om de voorzitter van de nationale regulerende instantie aan te wijzen overgaat van het regeringshoofd op de regering – Deelname van nationale ministeries aan de prijsvaststellingsprocedures)

18

2020/C 271/26

Zaak C-448/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara (Prejudiciële verwijzing – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Richtlijn 2003/109/EG – Artikel 12 – Vaststelling van een besluit tot verwijdering ten aanzien van een langdurig ingezetene – In aanmerking te nemen elementen – Nationale rechtspraak – Niet — inaanmerkingneming van die elementen – Verenigbaarheid – Richtlijn 2001/40/EG – Onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van derdelanders – Relevantie)

19

2020/C 271/27

Zaak C-472/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Vert Marine SAS / Premier ministre, Ministre de l’Économie et des Finances (Prejudiciële verwijzing – Procedure voor de gunning van concessieovereenkomsten – Richtlijn 2014/23/EU – Artikel 38, lid 9 – Regeling inzake nalevingsmaatregelen tot bewijs van het herstel van de betrouwbaarheid van een ondernemer voor wie een uitsluitingsgrond geldt – Nationale regeling die ondernemers voor wie een verplichte uitsluitingsgrond geldt, verbiedt om gedurende vijf jaar deel te nemen aan procedures voor de gunning van concessieovereenkomsten – Uitsluiting van elke mogelijkheid voor dergelijke ondernemers om het bewijs van de genomen nalevingsmaatregelen te leveren)

20

2020/C 271/28

Zaak C-128/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Klagenfurt (Oostenrijk) op 19 februari 2020 — GSMB Invest GmbH & Co. KG / Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

21

2020/C 271/29

Zaak C-134/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Eisenstadt (Oostenrijk) op 11 maart 2020 — IR / Volkswagen AG

21

2020/C 271/30

Zaak C-167/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 april 2020 door WD tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 12 februari 2020 in zaak T-320/18, WD/EFSA

22

2020/C 271/31

Zaak C-188/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) op 30 april 2020 — JG, wettelijk vertegenwoordigd door MI en LH, e.a. / OP in de hoedanigheid van curator van Azurair GmbH

23

2020/C 271/32

Zaak C-196/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Düsseldorf (Duitsland) op 6 mei 2020 — Eurowings GmbH / Flightright GmbH

24

2020/C 271/33

Zaak C-204/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg (Duitsland) op 13 mei 2020 — Bayer Intellectual Property GmbH / kohlpharma GmbH

25

2020/C 271/34

Zaak C-228/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Niedersächsische Finanzgericht (Duitsland) op 2 juni 2020 — I GmbH / Finanzamt H

26

2020/C 271/35

Zaak C-229/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski rayonen sad (Bulgarije) op 29 mei 2020 — P / “K” EOOD

27

2020/C 271/36

Zaak C-236/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Italië) op 4 juni 2020 — PG / Ministero della Giustizia, CSM — Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

28

2020/C 271/37

Zaak C-243/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Polymeles Protodikeio Athinon (Griekenland) op 5 juni 2020 — DP, SG / Trapeza Peiraios AE

29

2020/C 271/38

Zaak C-256/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Sofiyski rayonen sad (Bulgarije) op 10 juni 2020 — Toplofikatsia Sofia EAD

29

2020/C 271/39

Zaak C-260/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juni 2020 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 2 april 2020 in zaak T-383/17, Hansol Paper/Commissie

30

2020/C 271/40

Zaak C-278/20: Beroep ingesteld op 24 juni 2020 — Europese Commissie / Koninkrijk Spanje

31

 

Gerecht

2020/C 271/41

Zaak T-40/16: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — MU/Parlement (“Beroep tot nietigverklaring – Artikel 263 VWEU – Interne regels voor stages en studiebezoeken bij het secretariaat-generaal van het Parlement – Gehandicapte stagiair – Aanvullende invaliditeitsuitkering – Weigering – Voorwaarden voor de toekenning van het aanvullend bedrag voor gehandicapte stagiairs – Onjuiste rechtsopvatting”)

33

2020/C 271/42

Zaak T-511/18: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — XH / Commissie (“Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronde 2017 – Weigering van bevordering – Duidelijkheid en nauwkeurigheid van een middel van het verzoekschrift – Regel van overeenstemming – Opnieuw ter discussie stellen van definitieve handelingen – Ontvankelijkheid – Artikel 45 van het Statuut – Voorlopig rapport over de proeftijd – Rapport aan het einde van de proeftijd – Beoordelingsrapport – Elementen die bij de vergelijking van de verdiensten in aanmerking zijn genomen – Regelmatigheid van de procedure – Aansprakelijkheid – Immateriële schade”)

33

2020/C 271/43

Zaak T-737/18: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — Siberia Oriental/CPVO (Siberia) [“Kweekproducten – Verzoek tot wijziging van de vervaldatum van het communautaire kwekersrecht voor het ras Siberia van de soort Lilium L. – Beroep voor de kamer van beroep van het CPVO – Niet-ontvankelijkheid – Motiveringsplicht – Artikel 75 van verordening (EG) nr. 2100/94 – Effectieve rechterlijke bescherming – Artikel 67, lid 1, en artikel 87 van verordening (EG) nr. 2100/94 – Rechtzetting van kennelijke onjuistheden – Artikel 53, lid 4, van verordening (EG) nr. 874/2009”]

34

2020/C 271/44

Zaak T-114/19: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — Pavel/EUIPO — bugatti (B) [“Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk B – Ouder internationaal beeldmerk b – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 60, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 – Misbruik van bevoegdheid – Gedeeltelijke vernietiging”]

35

2020/C 271/45

Zaak T-295/19: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — Klymenko/Raad (“Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen genomen in het licht van de situatie in Oekraïne – Bevriezing van tegoeden – Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren – Handhaving van verzoekers naam op de lijst – Verplichting van de Raad om na te gaan of de beslissing van een autoriteit van een derde land is genomen met inachtneming van de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming”)

36

2020/C 271/46

Zaak T-550/19: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — Nitto Pharmaceutical Industries/EUIPO — Chiesi Farmaceutici (NOSTER) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk NOSTER – Ouder Uniewoordmerk FOSTER – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

36

2020/C 271/47

Zaak T-651/19: Arrest van het Gerecht van 25 juni 2020 — Brands Up/EUIPO (Credit24) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Credit24 – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”]

37

2020/C 271/48

Zaak T-383/19: Beschikking van het Gerecht van 16 juni 2020 — Walker e.a./Parlement en Raad [“Beroep tot nietigverklaring – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie – Verordening (EU) 2019/592 tot wijziging van verordening (EU) 2018/1806 – Vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf op basis van wederkerigheid – Gesteld verlies van het Unieburgerschap – Niet individueel geraakt – Niet-ontvankelijkheid”]

38

2020/C 271/49

Zaak T-558/19: Beschikking van het Gerecht van 16 juni 2020 — Luz Saúde/EUIPO — Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH – Ouder nationaal beeldmerk clínica LALUZ – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

38

2020/C 271/50

Zaak T-848/19: Beroep ingesteld op 4 juni 2020 — HS/Commissie

39

2020/C 271/51

Zaak T-347/20: Beroep ingesteld op 29 mei 2020 — Sogia Ellas/Commissie

40

2020/C 271/52

Zaak T-350/20: Beroep ingesteld op 9 juni 2020 — Wagenknecht/Commissie

41

2020/C 271/53

Zaak T-357/20: Beroep ingesteld op 7 juni 2020 — Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci/EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)

42

2020/C 271/54

Zaak T-373/20: Beroep ingesteld op 15 juni 2020 — Framery/EUIPO — Smartblock (Vervoerbaar gebouw)

43

2020/C 271/55

Zaak T-380/20: Beroep ingesteld op 17 juni 2020 — Tubes Radiatori/EUIPO — Antrax It (Verwarmingsradiator)

44

2020/C 271/56

Zaak T-382/20: Beroep ingesteld op 17 juni 2020 — Lee/EUIPO (Tafelmessen, vorken en lepels)

44

2020/C 271/57

Zaak T-386/20: Beroep ingesteld op 16 juni 2020 — Micron Technology/EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED)

45

2020/C 271/58

Zaak T-394/20: Beroep ingesteld op 29 juni 2020 — Hypo Vorarlberg Bank/GAR

46

2020/C 271/59

Zaak T-396/20: Beroep ingesteld op 26 juni 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS)

46

2020/C 271/60

Zaak T-398/20: Beroep ingesteld op 26 juni 2020 — Riviera-Airport/EUIPO — Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

47

2020/C 271/61

Zaak T-399/20: Beroep ingesteld op 26 juni 2020 — Cole Haan/EUIPO — Samsøe & Samsøe (Ø)

48

2020/C 271/62

Zaak T-402/20: Beroep ingesteld op 30 juni 2020 — Zippo Manufacturing e.a./Commissie

49

2020/C 271/63

Zaak T-405/20: Beroep ingesteld op 2 juli 2020 — DZ Hyp/GAR

50

2020/C 271/64

Zaak T-406/20: Beroep ingesteld op 2 juli 2020 — Landesbank Baden-Württemberg/GAR

52

2020/C 271/65

Zaak T-407/20: Beroep ingesteld op 2 juli 2020 — DVB Bank/GAR

52

2020/C 271/66

Zaak T-410/20: Beroep ingesteld op 3 juli 2020 — DZ Bank/GAR

53

2020/C 271/67

Zaak T-411/20: Beroep ingesteld op 3 juli 2020 — Bayerische Landesbank/GAR

53

2020/C 271/68

Zaak T-412/20: Beroep ingesteld op 3 juli 2020 — Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale/GAR

54

2020/C 271/69

Zaak T-413/20: Beroep ingesteld op 3 juli 2020 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/GAR

54

2020/C 271/70

Zaak T-527/19: Beschikking van het Gerecht van 17 juni 2020 — Sánchez Cano/EUIPO — Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

56


NL

 

Top