EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 77, 9 maart 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 77

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
9 maart 2020


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2020/C 77/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2020/C 77/02

Zaak C-274/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Económico-Administrativo Central - Spanje) – Procedure ingesteld door Banco de Santander SA (Prejudiciële verwijzing – Artikel 267 VWEU – Begrip „rechterlijke instantie” – Criteria – Onafhankelijkheid van de betrokken nationale instantie – Onafzetbaarheid van de leden – Niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudiciële beslissing)

2

2020/C 77/03

Zaak C-175/18 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 januari 2020 – PTC Therapeutics International Ltd/Europees Geneesmiddelenbureau, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) (Hogere voorziening – Toegang tot documenten van de instellingen, organen of instanties van de Unie – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Artikel 4, lid 2, eerste streepje – Uitzondering betreffende de bescherming van commerciële belangen – Artikel 4, lid 3 – Bescherming van het besluitvormingsproces – Documenten die bij het Europees Geneesmiddelenbureau zijn ingediend in het kader van een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik – Besluit om een derde toegang tot de documenten te verlenen – Algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid – Geen verplichting voor een instelling, orgaan of instantie van de Europese Unie om een algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid toe te passen)

2

2020/C 77/04

Zaak C-177/18: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid - Spanje) – Almudena Baldonedo Martín/Ayuntamiento de Madrid (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 1999/70/EG – Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd – Clausule 4 – Non-discriminatiebeginsel – Clausule 5 – Maatregelen ter voorkoming van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd – Vergoeding in geval van beëindiging van het dienstverband – Artikelen 151 en 153 VWEU – Artikelen 20 en 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Toepasselijkheid – Verschil in behandeling op basis van de publieke dan wel private aard, volgens het nationale recht, van de op de arbeidsverhouding toepasselijke regeling)

3

2020/C 77/05

Zaak C-178/18 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 januari 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV/Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (Hogere voorziening – Toegang tot documenten van de instellingen, organen of instanties van de Unie – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Artikel 4, lid 2, eerste streepje – Uitzondering betreffende de bescherming van commerciële belangen – Artikel 4, lid 3 – Bescherming van het besluitvormingsproces – Documenten die bij het Europees Geneesmiddelenbureau zijn ingediend in het kader van een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik – Besluit om een derde toegang tot de documenten te verlenen – Algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid – Geen verplichting voor een instelling, orgaan of instantie van de Europese Unie om een algemeen vermoeden van vertrouwelijkheid toe te passen)

4

2020/C 77/06

Zaak C-578/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 23 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus - Finland) – Procedure ingeleid door Energiavirasto (Prejudiciële verwijzing – Interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2009/72/EG – Artikel 3 – Consumentenbescherming – Artikel 37 – Taken en bevoegdheden van de regulerende instantie – Buitengerechtelijke beslechting van geschillen – Begrip „partij” – Recht om beroep aan te tekenen tegen het besluit van de regulerende instantie – Klacht van een huishoudelijke afnemer tegen een elektriciteitsdistributiesysteembeheerder)

5

2020/C 77/07

Zaak C-814/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederland) – Ursa Major Services BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk visserijbeleid – Verordening (EG) nr. 1198/2006 – Artikel 55, lid 1 – Financiële bijdrage uit het Europees Visserijfonds (EVF) – Subsidiabiliteit van de uitgaven – Voorwaarde – Uitgaven die daadwerkelijk door de begunstigde zijn betaald – Begrip)

5

2020/C 77/08

Zaak C-29/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 23 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundessozialgericht - Duitsland) – ZP/Bundesagentur für Arbeit (Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid – Migrerende werknemers – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Werkloosheidsuitkeringen – Berekening – Niet-inaanmerkingneming van het laatste in de lidstaat van woonplaats ontvangen loon – Te korte referentieperiode – Loon ontvangen na beëindiging van de arbeidsverhouding – Persoon die eerder in Zwitserland arbeid in loondienst heeft verricht)

6

2020/C 77/09

Zaak C-32/19: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 22 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberste Gerichtshof - Oostenrijk) – AT/Pensionsversicherungsanstalt (Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 17, lid 1, onder a) – Duurzaam verblijfsrecht – Verwerving nog voordat de ononderbroken periode van vijf jaar verblijf verstreken is – Werknemer die op het tijdstip waarop hij zijn werkzaamheid staakt, de leeftijd heeft bereikt waarop hij aanspraak heeft op een ouderdomspensioen)

7

2020/C 77/10

Zaak C-506/18 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 21 januari 2020 – Europees Parlement/Erik Josefsson (Hogere voorziening – Openbare dienst – Tijdelijk functionaris – Opzegging van het contract – Akkoord om het geschil tussen de partijen op te lossen – Hogere voorziening die zonder voorwerp is geworden – Afdoening zonder beslissing)

8

2020/C 77/11

Zaak C-613/18: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 21 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Tributário de Lisboa Tribunal Tributário de Lisboa - Portugal) – Estado do Canadá/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Beperkingen van het kapitaalverkeer naar of uit derde landen – Directe belastingen – Belasting op de inkomsten van rechtspersonen – Winstuitkeringen van in Portugal gevestigde vennootschappen – Vermindering van de belastinggrondslag)

8

2020/C 77/12

Zaak C-47/19: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 7 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg - Duitsland) – HA/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 132, lid 1, onder h)-j) – Diverse vrijstellingen in verband met kinderen en jongeren, school- of universitair onderwijs – Surf- en zeillessen voor scholen en universiteiten – Schoolreis)

9

2020/C 77/13

Zaak C-813/19 PPU: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 21 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel d’Aix-en-Provence - Frankrijk) – Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel tegen MN (Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 1 – Begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” – Daadwerkelijke rechtsbescherming)

10

2020/C 77/14

Zaak C-58/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 januari 2019 door Mykola Yanovych Azarov tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 13 december 2018 in zaak T-247/17, Mykola Yanovych Azarov/Raad van de Europese Unie

11

2020/C 77/15

Zaak C-236/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 maart 2019 door István Szécsi en Nóra Somossy tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 16 januari 2019 in zaak T-331/18, István Szécsi en Nóra Somossy/Europese Commissie

11

2020/C 77/16

Zaak C-315/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gericht Erster Instanz Eupen (België) op 16 april 2019 – YU/Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Zaak C-461/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 juni 2019 door All Star CV tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 29 maart 2019 in zaak T-611/17, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

Zaak C-513/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) op 5 juli 2019 – P.J./(X) S.A.

13

2020/C 77/19

Zaak C-548/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 juli 2019 door Laurence Bonnafous tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 6 juni 2019 in zaak T-614/17, Bonnafous/EACEA

13

2020/C 77/20

Zaak C-550/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Madrid (Spanje) op 17 juli 2019 – EV/Obras y Servicios Públicos S.A. en Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Zaak C-586/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2019 door L'Oréal tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 19 juni 2019 in zaak T-179/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/22

Zaak C-587/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2019 door L'Oréal tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 19 juni 2019 in zaak T-180/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/23

Zaak C-588/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2019 door L'Oréal tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 19 juni 2019 in zaak T-181/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

16

2020/C 77/24

Zaak C-589/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2019 door L'Oréal tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 19 juni 2019 in zaak T-182/16 RENV, L'Oréal/EUIPO

16

2020/C 77/25

Zaak C-590/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 augustus 2019 door L'Oréal tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 19 juni 2019 in zaak T-183/16 RENV, L'Oréal/EUIPO - Guinot

17

2020/C 77/26

Zaak C-664/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 september 2019 door Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 26 juni 2019 in zaak T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO

17

2020/C 77/27

Zaak C-761/19: Beroep ingesteld op 17 oktober 2019 – Commissie/Hongarije

17

2020/C 77/28

Zaak C-805/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Salzburg (Oostenrijk) op 31 oktober 2019 – CT/VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Zaak C-810/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 4 november 2019 – Flightright GmbH/Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Zaak C-815/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 6 november 2019 – Natumi GmbH tegen Land-Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Zaak C-825/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Thüringer Finanzgericht (Duitsland) op 12 november 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH tegen Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Zaak C-826/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Korneuburg (Oostenrijk) op 13 november 2019 – WZ/Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Zaak C-844/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 15 november 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Zaak C-868/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Duitsland) op 27 november 2019 – M-GmbH/Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Zaak C-875/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2019 door FV tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 september 2019 in zaak T-27/18 RENV, FV/Raad

24

2020/C 77/36

Zaak C-877/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2019 door FV tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 september 2019 in zaak T-153/17, FV/Raad

25

2020/C 77/37

Zaak C-894/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 december 2019 door het Europees Parlement tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 september 2019 in zaak T-47/18, UZ/Parlement

26

2020/C 77/38

Zaak C-896/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) op 5 december 2019 – Repubblika/Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Zaak C-905/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Darmstadt (Duitsland) op 11 december 2019 – EP/Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Zaak C-927/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litouwen) op 18 december 2019 –„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras” UAB, andere partijen: „Ecoservice Klaipėda” UAB, „Klaipėdos autobusų parkas” UAB, „Parsekas”, „Klaipėdos transportas” UAB

28

2020/C 77/41

Zaak C-930/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 20 december 2019 – X/Belgische Staat

30

2020/C 77/42

Zaak C-940/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 30 december 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers/Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

Zaak C-948/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litouwen) op 31 december 2019 – UAB „Manpower Lit”/E.S., M.L., M.P., V.V. en R.V.

32

2020/C 77/44

Zaak C-950/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin hallinto-oikeus (Finland) op 17 december 2019 – A/Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

33

2020/C 77/45

Zaak C-3/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rīgas rajona tiesa (Letland) op 7 januari 2020 – Strafzaak tegen AB, CE, SIA „MM investīcijas”

33

2020/C 77/46

Zaak C-4/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad (Bulgarije) op 7 januari 2020 – „Alti” OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” – Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

34

2020/C 77/47

Zaak C-24/20: Beroep ingesteld op 17 januari 2020 – Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

35

2020/C 77/48

Zaak C-115/18: Beschikking van de president van het Hof van 15 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp - Frankrijk) – Procureur de la République/Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian, Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Zaak C-297/18: Beschikking van de president van het Hof van 23 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark - Oostenrijk) – procedure ingeleid door Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper/Bezirkshauptmannschaft Murtal, in tegenwoordigheid van: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Zaak C-712/18: Beschikking van de president van het Hof van 23 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark - Oostenrijk) – procedure ingeleid door ZR, AR, BS/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, in tegenwoordigheid van: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Zaak C-713/18: Beschikking van de president van het Hof van 23 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark - Oostenrijk) – procedure ingeleid door ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, in tegenwoordigheid van: Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

Zaak C-138/19: Beschikking van de president van het Hof van 23 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark - Oostenrijk) – procedure ingeleid door DY/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, in tegenwoordigheid van: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Zaak C-139/19: Beschikking van de president van het Hof van 23 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark - Oostenrijk) – procedure ingeleid door DY

38

2020/C 77/54

Zaak C-154/19: Beschikking van de president van het Hof van 7 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Eparchiako Dikastirio Larnakas - Cyprus) – Kypriaki Kentriki Archi/GA

38

2020/C 77/55

Zaak C-227/19: Beschikking van de president van het Hof van 23 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark - Oostenrijk) – procedure ingeleid door DX/Bürgermeister der Stadt Graz, in tegenwoordigheid van: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Zaak C-334/19: Beschikking van de president van het Hof van 18 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Stuttgart - Duitsland) – Eurowings GmbH/GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Zaak C-672/19: Beschikking van de president van het Hof van 24 oktober 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - België) – X/Belgische Staat

39

 

Gerecht

2020/C 77/58

Gevoegde zaken T-786/16 en T-224/18: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2020 – PV/Commissie („Openbare dienst – Ambtenaren – Psychisch geweld – Reeks voor de verzoeker bezwarende besluiten van de Commissie – Bijstandsverzoeken – Tuchtprocedure – Ontslag – Intrekking van het ontslag – Nieuwe tuchtprocedure – Nieuw ontslag”)

40

2020/C 77/59

Zaak T-168/17: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs/Commissie („Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Documenten van de administratieve procedure inzake de staatsteun die de Oostenrijkse autoriteiten zouden hebben verleend aan houders van een concessie krachtens de wet op de kansspelen – Weigering van toegang – Uitzondering betreffende de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits – Hoger openbaar belang – Motiveringsplicht – Exceptie van onwettigheid”)

41

2020/C 77/60

Zaak T-19/18: Arrest van het Gerecht van 22 januari 2020 – Litouwen/Commissie („ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Door Litouwen verrichte uitgaven – Eenmalige en forfaitaire financiële correcties – Plattelandsontwikkeling – Controlesysteem voor de randvoorwaarden – Administratieve controle – Controle ter plaatse – Kwaliteitscontroles – Hoedanigheid van de aanvragers – Kunstmatig gecreëerde voorwaarden – Redelijkheid van de kosten – In het kader van projecten gedane uitgaven – Risicoanalyse – Risicofactoren – Niet in de Uniewetgeving geregelde afwijkingen van de sanctieregeling – Te soepel evaluatie- en sanctiesysteem – Jaarlijkse statistische controlegegevens”)

42

2020/C 77/61

Zaak T-292/18: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2020 – Portugal/Commissie („ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Door Portugal verrichte uitgaven – Artikelen 32 en 33 van verordening (EG) nr. 1290/2005 – Artikel 54 van verordening (EU) nr. 1306/2013 – Begrip „nationale rechtbank””)

43

2020/C 77/62

Zaak T-402/18: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2020 – Aquino e.a./Parlement („Openbare dienst – Staking van tolken – Door het Europees Parlement vastgestelde maatregelen om tolken op te roepen – Ontbreken van een rechtsgrondslag – Aansprakelijkheid – Immateriële schade”)

43

2020/C 77/63

Zaak T-598/18: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2020 – Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk BROWNIE – Oudere nationale woordmerken BROWNIES, BROWNIE, Brownies en Brownie – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] – Normaal gebruik van het oudere merk – Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001]”)

44

2020/C 77/64

Zaak T-697/18: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2020 – Aldi/EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk ALTISPORT – Ouder internationaal woordmerk en ouder Uniewoordmerk ALDI – Relatieve weigeringsgrond – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Vergelijking van producten en diensten – Motiveringsplicht – Artikel 94 van verordening 2017/1001”)

45

2020/C 77/65

Zaak T-42/19: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2020 – Volkswagen/EUIPO (CROSS) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk CROSS – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 – Gelijke behandeling – Motiveringsplicht – Artikel 94, lid 1, van verordening 2017/1001”)

46

2020/C 77/66

Zaak T-239/19: Arrest van het Gerecht van 29 januari 2020 – Vinos de Arganza/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk ENCANTO – Ouder nationaal woordmerk BELCANTO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

47

2020/C 77/67

Zaak T-336/19: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2020 – BZ/Commissie („Openbare dienst – Arbeidscontractanten – Ontslag wegens kennelijke ongeschiktheid – Evenredigheid – Artikel 84 RAP – Aansprakelijkheid”)

47

2020/C 77/68

Zaak T-559/19: Arrest van het Gerecht van 30 januari 2020 – Julius Sämann/EUIPO – Maharishi Vedic University (Afbeelding van een boom) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een boom weergeeft – Oudere Uniebeeldmerk en ouder internationaal merk die een „magische boom” weergeven – Relatieve weigeringsgronden – Geen verwarringsgevaar – Geen overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Geen afbreuk aan de reputatie – Artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001”)

48

2020/C 77/69

Zaak T-751/18: Beschikking van het Gerecht van 22 januari 2020 – Daimler/Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Intrekking van gecertificeerde CO2-besparingen – Regeling betreffende eco-innovaties – Verordening (EG) nr. 443/2009 – Uitvoeringsverordening (EU) nr. 725/2011 – Niet voor beroep vatbare handeling – Voorbereidende maatregel – Niet-ontvankelijkheid”)

49

2020/C 77/70

Zaak T-125/19: Beschikking van het Gerecht van 21 januari 2020 – Clem & Jo Optique/EUIPO – C&A (C&J) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

50

2020/C 77/71

Zaak T-128/19: Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2020 – Hemp Foods Australia/EUIPO – Cabrejos (Sativa) („Beroep tot nietigverklaring – Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Geen registratie van de overgang van houderschap in het internationale register – Geen procesbevoegdheid – Niet-ontvankelijkheid”)

50

2020/C 77/72

Zaak T-161/19: Beschikking van het Gerecht van 21 januari 2020 – Deutsche Telekom/Parlement en Raad („Beroep tot nietigverklaring – Interne markt voor elektronische communicatie – Detailhandelsprijzen die aan consumenten in rekening zijn gebracht voor gereguleerde communicaties binnen de EU – Verordening (EU) 2018/1971 – Wetgevingshandeling – Niet individueel geraakt – Niet-ontvankelijkheid”)

51

2020/C 77/73

Zaak T-162/19: Beschikking van het Gerecht van 21 januari 2020 – Telefónica en Telefónica de España/Parlement en Raad („Beroep tot nietigverklaring – Interne markt voor elektronische communicatie – Detailhandelsprijzen die aan consumenten in rekening zijn gebracht voor gereguleerde communicaties binnen de EU – Verordening (EU) 2018/1971 – Wetgevingshandeling – Niet individueel geraakt – Niet-ontvankelijkheid”)

52

2020/C 77/74

Zaak T-671/19: Beroep ingesteld op 1 oktober 2019 – Qualcomm/Commissie

53

2020/C 77/75

Zaak T-870/19: Beroep ingesteld op 20 december 2019 – Worldwide Spirits Supply/EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Zaak T-3/20: Beroep ingesteld op 3 januari 2020 – Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Zaak T-8/20: Beroep ingesteld op 8 januari 2020 – Tsjechië/Commissie

56

2020/C 77/78

Zaak T-32/20: Beroep ingesteld op 14 januari 2020 – Buxadé Villalba e.a./Parlement

56

2020/C 77/79

Zaak T-34/20: Beroep ingesteld op 20 januari 2020 – Datenlotsen Informationssysteme/Commissie

58

2020/C 77/80

Zaak T-38/20: Beroep ingesteld op 23 januari 2020 – Lotto24/EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Zaak T-41/20: Beroep ingesteld op 24 januari 2020 – Di Bernardo/Commissie

60

2020/C 77/82

Zaak T-45/20: Beroep ingesteld op 27 januari 2020 – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Zaak T-35/18: Beschikking van het Gerecht van 22 januari 2020 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Zaak T-139/18: Beschikking van het Gerecht van 15 januari 2020 – Avio/Commissie

62

2020/C 77/85

Zaak T-606/19: Beschikking van het Gerecht van 21 januari 2020 – Bartolomé Alvarado en Grupo Preciados Place/EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


NL

 

Top