EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:054:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 54, 17 februari 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 54

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
17 februari 2020


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2020/C 54/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2020/C 54/02

Zaak C-332/18 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 11 december 2019 – Mytilinaios Anonymos Etairia – Omilos Epicheiriseon, voorheen Alouminion tis Ellados VEAE/Europese Commissie, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Hogere voorziening – Staatssteun – Productie van aluminium – Bij overeenkomst toegekend preferentieel elektriciteitstarief – Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Beëindiging van de overeenkomst – Schorsing door een rechterlijke beslissing in kort geding van de gevolgen van de beëindiging – Besluit waarbij de steun onrechtmatig wordt verklaard)

2

2020/C 54/03

Zaak C-376/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd Slovenskej republiky - Slowakije) – Slovenské elektrárne a.s./Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, voorheen Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Prejudiciële verwijzing – Ontvankelijkheid – Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit – Richtlijn 2009/72/EG – Werkingssfeer – Artikel 3 – Doelstellingen – Non-discriminatiebeginsel – Speciale heffing op de inkomsten van entiteiten die een vergunning hebben om een activiteit uit te oefenen in gereguleerde sectoren – Elektriciteitssector)

3

2020/C 54/04

Zaak C-380/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State - Nederland) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/E.P. (Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Verordening (EU) 2016/399 – Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) – Artikel 6 – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen – Begrip „bedreiging van de openbare orde” – Terugkeerbesluit tegen een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land)

3

2020/C 54/05

Gevoegde zaken C-381/18 en C-382/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State - Nederland) – G.S. (C-381/18), V.G. (C-382/18)/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Recht op gezinshereniging – Vereiste voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging – Begrip „redenen van openbare orde” – Afwijzing van een verzoek om toegang en verblijf van een gezinslid – Intrekking of niet-verlenging van een verblijfstitel van een gezinslid)

4

2020/C 54/06

Zaak C-433/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus - Finland) – ML/Aktiva Finants OÜ (Prejudiciële verwijzing – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Vereiste van een procedure op tegenspraak en een doeltreffend rechtsmiddel – Beslissing van een nationale rechterlijke instantie tot uitvoerbaarverklaring van een beslissing van een rechterlijke instantie van een andere lidstaat – Nationale procedure voor het verlenen van toestemming om hoger beroep in te stellen)

5

2020/C 54/07

Zaak C-435/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof - Oostenrijk) – Otis GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Kone AG,Thyssenkrupp Aufzüge GmbH/Land Oberösterreich e.a. (Prejudiciële verwijzing – Artikel 101 VWEU – Vergoeding van door een kartel veroorzaakte schade – Recht op vergoeding voor personen die niet als leverancier of afnemer actief zijn op de door het kartel beïnvloede markt – Schade geleden door een overheidsinstantie die leningen heeft verstrekt tegen gunstige voorwaarden met het oog op de aanschaf van goederen waarop het kartel betrekking heeft)

6

2020/C 54/08

Zaak C-450/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no3 de Gerona - Spanje) – WA/Instituto Nacional de la Seguridad Social (Prejudiciële verwijzing – Sociaal beleid – Richtlijn 79/7/EEG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid – Artikel 4, leden 1 en 2 – Artikel 7, lid 1 – Berekening van de prestaties – Richtlijn 2006/54/EG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Nationale wettelijke regeling die voorziet in het recht op een pensioentoeslag voor vrouwen die ten minste twee biologische of geadopteerde kinderen hebben en die een op premie- of bijdragebetaling berustend pensioen voor duurzame arbeidsongeschiktheid ontvangen – Niet-toekenning van dit recht aan mannen die zich in dezelfde situatie bevinden – Vergelijkbare situatie – Directe discriminatie op grond van geslacht – Uitzonderingen – Geen)

7

2020/C 54/09

Zaak C-519/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongarije) – TB/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Prejudiciële verwijzing – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 10, lid 2 – Facultatieve bepaling – Voorwaarden voor de uitoefening van het recht op gezinshereniging – Niet in artikel 4 genoemd gezinslid van een vluchteling – Begrip „ten laste komende persoon”)

7

2020/C 54/10

Zaak C-708/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal București - Roemenië) – TK/Asociația de Proprietari bloc M5A-ScaraA (Prejudiciële verwijzing – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 7 en 8 – Richtlijn 95/46/EG – Artikel 6, lid 1, onder c), en artikel 7, onder f) – Toelaatbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens – Nationale regeling die videobewaking toestaat ter waarborging van de veiligheid en bescherming van personen, goederen en waardevolle voorwerpen en de behartiging van gerechtvaardigde belangen, zonder toestemming van de betrokkene – Installatie van een videobewakingssysteem in de gemeenschappelijke ruimten van een voor bewoning bestemd gebouw)

8

2020/C 54/11

Zaak C-783/18 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 12 december 2019 – Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie/Wajos GmbH (Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 7, lid 1, onder b) – Absolute weigeringsgrond – Merken zonder onderscheidend vermogen – Driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar – Criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen – Motiveringsplicht – Vorm van een fles – Amfoor)

9

2020/C 54/12

Zaak C-87/19: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas - Litouwen) – TV Play Baltic AS/Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Prejudiciële verwijzing – Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten – Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) – Artikel 2, onder m) – Aanbieden van een elektronischecommunicatienetwerk – Begrip – Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn) – Artikel 31, lid 1 – Verplichting tot doorgifte van nader bepaalde radio- of televisieomroepkanalen – Exploitant die een pakket van satellietzenders aanbiedt – Redelijke doorgifteverplichtingen – Voorwaarden – Artikel 56 VWEU – Evenredigheid)

10

2020/C 54/13

Zaak C-143/19 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2019 – Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikelen 15 en 66 – Normaal gebruik van een collectief Uniemerk – Merk inzake een systeem van inzameling en verwerking van verpakkingsafval – Aanbrenging op de verpakking van de waren waarvoor het merk is ingeschreven)

11

2020/C 54/14

Gevoegde zaken C-566/19 PPU en C-626/19 PPU: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel, de rechtbank Amsterdam – Luxemburg, Nederland) – Tenuitvoerlegging van Europese aanhoudingsbevelen die zijn uitgevaardigd tegen JR (C-566/19 PPU), YC (C-626/19 PPU) (Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 1 – Begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” – Criteria – Europees aanhoudingsbevel dat door het openbaar ministerie van een lidstaat is uitgevaardigd met het oog op strafvervolging)

11

2020/C 54/15

Zaak C-625/19 PPU: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Amsterdam - Nederland) – Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd tegen XD (Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 1 – Begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” – Criteria – Europees aanhoudingsbevel dat door het openbaar ministerie van een lidstaat is uitgevaardigd met het oog op strafvervolging)

12

2020/C 54/16

Zaak C-627/19 PPU: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Amsterdam - Nederland) – Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd tegen ZB (Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken – Europees aanhoudingsbevel – Kaderbesluit 2002/584/JBZ – Artikel 6, lid 1 – Begrip „uitvaardigende rechterlijke autoriteit” – Criteria – Europees aanhoudingsbevel dat door het openbaar ministerie van een lidstaat is uitgevaardigd met het oog op uitvoering van een straf)

13

2020/C 54/17

Zaak C-725/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Sector 2 București (Boekarest, Roemenië) op 1 oktober 2019 – IO/Impuls Leasing România IFN SA

14

2020/C 54/18

Zaak C-734/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal București (Roemenië) op 4 oktober 2019 – ITH Comercial Timișoara SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice

14

2020/C 54/19

Zaak C-748/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim/WB

17

2020/C 54/20

Zaak C-749/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie/XA, YZ

18

2020/C 54/21

Zaak C-750/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/DT

19

2020/C 54/22

Zaak C-751/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie/ZY

20

2020/C 54/23

Zaak C-752/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Ursynów w Warszawie/AX

22

2020/C 54/24

Zaak C-753/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/BV

23

2020/C 54/25

Zaak C-754/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 15 oktober 2019 – Prokuratura Rejonowa Warszawa – Wola w Warszawie/CU

24

2020/C 54/26

Zaak C-763/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) op 18 oktober 2019 – D.S./S.P., A.P., D.K., Sz., gevestigd te K.

25

2020/C 54/27

Zaak C-764/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) op 18 oktober 2019 – C. S.A./Curator van het faillissement van I.T., gevestigd te O., in liquidatie

26

2020/C 54/28

Zaak C-765/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Krakowie (Polen) op 18 oktober 2019 – M.Ś., I.Ś./R.B.P.

27

2020/C 54/29

Zaak C-790/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Curtea de Apel Brașov (Roemenië) op 24 oktober 2019 – Strafzaak tegen LG, MH

28

2020/C 54/30

Zaak C-811/19: om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înaltă Curte de Casație și Justiție (Roemenië) op 4 november 2019 – strafzaak tegen FQ, GP, HO, IN, JM

28

2020/C 54/31

Zaak C-822/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Alba Iulia (Roemenië) op 5 november 2019 – Flavourstream SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor - Direcția Regională Vamală Brașov - Biroul Vamal de Interior

29

2020/C 54/32

Zaak C-834/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Vicenza (Italië) op 15 november 2019 – AV/Ministero della Giustizia, Repubblica italiana

30

2020/C 54/33

Zaak C-837/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) op 19 november 2019 – Super Bock Bebidas, S. A./Autoridade Tributária e Aduaneira

31

2020/C 54/34

Zaak C-843/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanje) op 20 november 2019 – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)/BT

32

2020/C 54/35

Zaak C-846/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d’arrondissement (Luxemburg) op 21 november 2019 – EQ/Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA

32

2020/C 54/36

Zaak C-861/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 26 de Barcelona (Spanje) op 26 november 2019 – LJ/INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)

33

2020/C 54/37

Zaak C-865/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal d’instance de Rennes (Frankrijk) op 27 november 2019 – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue/OG

34

2020/C 54/38

Zaak C-870/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 26 november 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/MI

35

2020/C 54/39

Zaak C-871/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 26 november 2019 – Prefettura Ufficio territoriale del governo di Firenze/TB

35

2020/C 54/40

Zaak C-876/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 november 2019 door PlasticsEurope tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 september 2019 in zaak T-636/17, PlasticsEurope/ECHA

36

2020/C 54/41

Zaak C-879/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 2 december 2019 – FORMAT Urządzenia i Montaże Przemysłowe/Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

37

2020/C 54/42

Zaak C-884/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 december 2019 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 24 september 2019 in zaak T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissie

38

2020/C 54/43

Zaak C-890/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2019 door Fortischem a.s. tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 24 september 2019 in zaak T-121/15, Fortischem/Commissie

39

2020/C 54/44

Zaak C-895/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polen) op 4 december 2019 – A./Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

40

2020/C 54/45

Zaak C-898/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2019 door Ierland tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer, uitgebreid) van 24 september 2019 in de gevoegde zaken T-755/15 en T-759/15, Luxemburg en Fiat Chrysler Finance Europe/Commissie

41

2020/C 54/46

Zaak C-899/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2019 door Roemenië tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 24 september 2019 in zaak T-391/17, Roemenië/Commissie

42

2020/C 54/47

Zaak C-900/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 6 december 2019 – One Voice, Ligue pour la protection des oiseaux/Ministre de la Transition écologique et solidaire

43

2020/C 54/48

Zaak C-904/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) op 10 december 2019 – E. Sp. z o.o./K. S.

43

2020/C 54/49

Zaak C-913/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Białymstoku (Polen) op 13 december 2019 – CNP spółka z o.o./Gefion Insurance A/S

45

 

Gerecht

2020/C 54/50

Zaak T-21/18: Arrest van het Gerecht van 17 december 2019 – Polen/Commissie („ELGF en Elfpo – Van financiering uitgesloten uitgaven – Sectoren groenten en fruit – Steun aan producentengroeperingen – Uitgaven verricht door Polen – Tekortkomingen in de essentiële en secundaire controles – Controles van de erkenningsprogramma’s en erkenningscriteria – Controles met betrekking tot de steunaanvragen – Subsidiabiliteit van de producentengroeperingen – Economische samenhang – Noodzaak en subsidiabiliteit van de investeringen – Gerechtvaardigdheid van de kosten – Structurele gebreken – Risico voor het ELGF – Corrigerende maatregelen – Forfaitaire correcties van 25 %”)

46

2020/C 54/51

Zaak T-22/18: Arrest van het Gerecht van 19 december 2019 – Bulgarije/Commissie („ELGF en Elfpo – Van de financiering uitgesloten uitgaven – Door Bulgarije verrichte uitgaven – Plattelandsontwikkeling – Kwaliteit van de controles ter plaatse – Controle van subsidiabiliteitscriteria en de selectiecriteria – Financiële correcties – Controles ex post – Methode voor de berekening van de financiële correcties – Herhaling – Corrigerende maatregelen – Conformiteitsgoedkeuringsprocedure – Rechtszekerheid – Beginsel van goed financieel beheer – Evenredigheid”)

47

2020/C 54/52

Zaak T-100/18: Arrest van het Gerecht van 19 december 2019 – Wehrheim/ECB („Openbare dienst – Personeel van de ECB – Bezoldiging – Ontheemdingstoelage – Intrekking – Aansprakelijkheid – Materiële en immateriële schade – Dienstfout”)

47

2020/C 54/53

Zaak T-295/18: Arrest van het Gerecht van 19 december 2019 – Griekenland/Commissie („ELGF en Elfpo – Van de financiering uitgesloten uitgaven – Door Griekenland verrichte uitgaven – Plattelandsontwikkeling – Ontkoppelde rechtstreekse steun – Essentiële controles – Forfaitaire financiële correcties”)

48

2020/C 54/54

Zaak T-383/18: Arrest van het Gerecht van 19 december 2019 – Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO – Accelerate IT Consulting (businessNavi) („Uniemerk – Procedure inzake vervallenverklaring – Uniebeeldmerk businessNavi – Normaal gebruik van het merk – Gedeeltelijke vervallenverklaring – Artikel 51, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening (EU) 2017/1001]”)

49

2020/C 54/55

Zaak T-504/18: Arrest van het Gerecht van 19 december 2019 – XG/Commissie („Personeel van een particuliere onderneming die informaticadiensten verricht binnen de instelling – Weigering van toegang tot de gebouwen van de Commissie – Bevoegdheid van degene die de handeling heeft vastgesteld”)

50

2020/C 54/56

Zaak T-317/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 7 november 2019 – AMVAC Netherlands/Commissie („Kort geding – Gewasbeschermingsmiddelen – Verordening (EG) nr. 1107/2009 – Werkzame stof „ethoprofos” – Voorwaarden voor de goedkeuring voor het in de handel brengen van de stof – Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”)

50

2020/C 54/57

Zaak T-715/19: Beroep ingesteld op 21 oktober 2019 – Wagenknecht/Europese Raad

51

2020/C 54/58

Zaak T-804/19: Beroep ingesteld op 20 November 2019 – HC/Commissie

52

2020/C 54/59

Zaak T-823/19: Beroep ingesteld op 4 december 2019 – JMS Sports/EUIPO – Inter-Vion (Spiraalvormige haarelastiekjes)

53

2020/C 54/60

Zaak T-829/19: Beroep ingesteld op 4 december 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (BLEND 42 VODKA)

54

2020/C 54/61

Zaak T-830/19: Beroep ingesteld op 4 december 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 VODKA)

55

2020/C 54/62

Zaak T-831/19: Beroep ingesteld op 4 december 2019 – Palírna U Zeleného stromu/EUIPO - Bacardi (BLEND 42 FIRST CZECH BLENDED VODKA)

56

2020/C 54/63

Zaak T-849/19: Beroep ingesteld op 16 december 2019 – Leonardo/Frontex

57

2020/C 54/64

Zaak T-853/19: Beroep ingesteld op 17 december 2019 – Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn)

59

2020/C 54/65

Zaak T-854/19: Beroep ingesteld op 17 december 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

60

2020/C 54/66

Zaak T-855/19: Beroep ingesteld op 17 december 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

61

2020/C 54/67

Zaak T-856/19: Beroep ingesteld op 17 december 2019 – Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA)

62

2020/C 54/68

Zaak T-859/19: Beroep ingesteld op 9 december 2019 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63

2020/C 54/69

Zaak T-860/19: Beroep ingesteld op 9 december 2019 – Alkemie Group/EUIPO – Mann & Schröder (ALKEMIE)

63


NL

 

Top