EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:399:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 399, 25 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 399

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
25 november 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 399/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2019/C 399/02

Zaak C-136/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État - Frankrijk) – GC, AF, BH, ED/Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (Prejudiciële verwijzing – Persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van deze gegevens die op webpagina’s staan – Richtlijn 95/46/EG – Verordening (EU) 2016/679 – Internetzoekmachines – Verwerking van op websites opgenomen gegevens – Specifieke categorieën gegevens bedoeld in artikel 8 van deze richtlijn en in de artikelen 9 en 10 van deze verordening – Toepasselijkheid van deze artikelen op de exploitant van de zoekmachine – Omvang van de verplichtingen van deze exploitant in het licht van deze artikelen – Publicatie van de gegevens op websites voor uitsluitend journalistieke of artistieke of literaire doeleinden – Invloed op de verwerking van een verzoek tot verwijdering van links uit zoekresultaten – Artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

2

2019/C 399/03

Zaak C-507/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État - Frankrijk) – Google LLC, rechtsopvolger van Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) (Prejudiciële verwijzing – Persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van die gegevens – Richtlijn 95/46/EG – Verordening (EU) 2016/679 – Zoekmachines op het internet – Verwerking van gegevens die worden vermeld op webpagina’s – Territoriale werkingssfeer van het recht op verwijdering van links)

3

2019/C 399/04

Zaak C-526/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 september 2019 – Europese Commissie/Republiek Italië (Niet-nakoming – Artikel 258 VWEU – Richtlijn 2004/18/EG – Coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten – Concessies voor openbare werken – Verlenging van een bestaande concessie voor de aanleg en exploitatie van een autosnelweg zonder bekendmaking van een aankondiging van opdracht)

4

2019/C 399/05

Zaak C-700/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof - Duitsland) – Finanzamt Kyritz/Wolf-Henning Peters (Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 132, lid 1, onder b) en c) – Vrijstellingen – Ziekenhuisverpleging en medische verzorging – Medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen – Geen vertrouwensrelatie tussen de zorgverstrekker en de patiënt)

5

2019/C 399/06

Zaak C-11/18 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 26 september 2019 – Oleksandr Viktorovych Klymenko/Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening – Beperkende maatregelen gelet op de situatie in Oekraïne – Bevriezing van tegoeden en economische middelen – Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren – Opneming van de naam van rekwirant - Beslissing van een instantie van een derde land - Verplichting van de Raad om na te gaan of die beslissing is genomen met inachtneming van de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming – Motiveringsplicht)

6

2019/C 399/07

Zaak C-32/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof - Oostenrijk) – Tiroler Gebietskrankenkasse/Michael Moser (Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid – Migrerende werknemers – Verordening (EG) nr. 987/2009 – Artikel 60 – Gezinsbijslagen – Recht op betaling van het verschil tussen de in de bij voorrang bevoegde lidstaat ontvangen ouderschapsuitkering en de kinderverzorgingsuitkering van de subsidiair bevoegde lidstaat)

7

2019/C 399/08

Zaak C-34/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Ítélőtábla - Hongarije) – Ottília Lovasné Tóth/ERSTE Bank Hungary Zrt. (Prejudiciële verwijzing – Bescherming van de consument – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Artikel 3, leden 1 en 3 – Bijlage bij richtlijn 93/13/EEG – Punt 1, onder m) en q) – Hypothecaire lening – Notariële akte – Aanbrengen van de formule van tenuitvoerlegging door een notaris – Omkering van de bewijslast – Artikel 5, lid 1 – Duidelijke en begrijpelijke bewoordingen)

8

2019/C 399/09

Zaak C-47/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 18 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien - Oostenrijk) – Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, handelend als curator van Alpine Bau GmbH (Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 1215/2012 – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Werkingssfeer – Artikel 1, lid 2, onder b) – Faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures – Uitgesloten – Rechtsvordering tot vaststelling van het bestaan van een vordering met het oog op de registratie ervan in het kader van een insolventieprocedure – Toepassing van verordening (EG) nr. 1346/2000 – Artikel 41 – Inhoud van de indiening van een vordering – Hoofdinsolventieprocedure en secundaire insolventieprocedure – Aanhangigheid en samenhang – Toepassing naar analogie van artikel 29, lid 1, van verordening nr. 1215/2012 – Ontoelaatbaarheid)

9

2019/C 399/10

Zaak C-63/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 26 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italië) – Vitali SpA/Autostrade per l’Italia SpA (Prejudiciële verwijzing – Artikelen 49 en 56 VWEU – Plaatsing van overheidsopdrachten – Richtlijn 2014/24/EU – Artikel 71 – Onderaanneming – Nationale regeling die de mogelijkheid van onderaanneming beperkt tot 30 % van het totaalbedrag van de opdracht)

10

2019/C 399/11

Gevoegde zaken C-95/18 en C-96/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 september 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) – Sociale Verzekeringsbank/F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18) en C. E. Franzen (C-96/18) (Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 13 – Toepasselijke wetgeving – Ingezetene van een lidstaat die binnen de werkingssfeer van verordening (EEG) nr. 1408/71 valt – Uitkeringen van het ouderdomspensioenstelsel of kinderbijslag – Woonlidstaat en werklidstaat – Weigering van toekenning)

10

2019/C 399/12

Zaak C-222/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 18 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongarije) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (Prejudiciële verwijzing – Grensoverschrijdende gezondheidszorg – Richtlijn 2011/24/EU – Artikel 3, onder k), en artikel 11, lid 1 – Recept – Begrip – Erkenning van een recept dat in een andere lidstaat is uitgeschreven door een daartoe gemachtigd persoon – Voorwaarden – Vrij verkeer van goederen – Verbod op maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve uitvoerbeperkingen – Artikelen 35 en 36 VWEU – Beperking van de verstrekking door een apotheek van receptplichtige geneesmiddelen – Bestelformulier opgesteld in een andere lidstaat – Rechtvaardiging – Bescherming van de gezondheid en het leven van personen – Richtlijn 2001/83/EG – Artikel 81, tweede alinea – Geneesmiddelenvoorziening van de bevolking van een lidstaat)

11

2019/C 399/13

Zaak C-251/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Noord-Holland - Nederland) – Trace Sport/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven (Prejudiciële verwijzing – Handelsbeleid – Antidumpingrechten – Invoer van rijwielen verzonden uit Indonesië, Maleisië, Sri Lanka en Tunesië – Uitbreiding tot die landen van het definitieve antidumpingrecht dat is ingesteld op de invoer van rijwielen van oorsprong uit China – Uitvoeringsverordening (EU) nr. 501/2013 – Geldigheid – Ontvankelijkheid – Geen indiening van een beroep tot nietigverklaring door verzoekster in het hoofdgeding – Geassocieerd importeur – Bevoegdheid om beroep tot nietigverklaring in te stellen – Verordening (EG) nr. 1225/2009 – Artikel 13 – Ontwijking – Artikel 18 – Niet-medewerking – Bewijs – Bundel van aanwijzingen)

12

2019/C 399/14

Zaak C-358/18 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 19 september 2019 – Republiek Polen/Europese Commissie (Hogere voorziening – EOGFL, ELGF en Elfpo – Uitgaven onttrokken aan EU-financiering – Uitgaven verricht door de Republiek Polen – Producentengroeperingen – Producentenorganisaties)

13

2019/C 399/15

Zaak C-366/18: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social n.o 33 de Madrid - Spanje) – José Manuel Ortiz Mesonero/UTE Luz Madrid Centro (Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 2010/18/EU – Herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof – Nationale regeling op grond waarvan de toekenning van ouderschapsverlof afhankelijk is gesteld van arbeidstijdverkorting met een evenredige salarisvermindering – Ploegendienst met een wisselend rooster – Verzoek van de werknemer om zijn werk in een vast werkrooster te verrichten teneinde voor zijn minderjarige kinderen te zorgen – Richtlijn 2006/54/EG – Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Indirecte discriminatie – Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid)

14

2019/C 399/16

Zaak C-467/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rayonen sad Lukovit - Bulgarije) – Strafzaak tegen EP (Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Artikelen 6 en 47 en artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Richtlijn 2012/13/EU – Artikel 8, lid 2 – Richtlijn 2013/48/EU – Artikel 12 – Richtlijn (EU) 2016/343 – Artikel 3 – Nationale regeling die om medische en veiligheidsredenen de opname in een psychiatrische inrichting toestaat van personen die in een toestand van krankzinnigheid daden hebben begaan die een gevaar voor de samenleving vormen – Recht op informatie over rechten – Recht op toegang tot een advocaat – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Vermoeden van onschuld – Kwetsbare persoon)

14

2019/C 399/17

Zaak C-527/18: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof - Duitsland) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./KIA Motors Corporation (Prejudiciële verwijzing – Harmonisatie van de wetgevingen – Motorvoertuigen – Verordening (EG) nr. 715/2007 – Artikel 6, lid 1, eerste volzin – Reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen – Verplichtingen van de fabrikant ten aanzien van onafhankelijke marktdeelnemers – Onbeperkte toegang tot deze informatie via een gestandaardiseerde format – Modaliteiten – Discriminatieverbod)

15

2019/C 399/18

Zaak C-544/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal - Verenigd Koninkrijk) – The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/Henrika Dakneviciute (Prejudiciële verwijzing – Artikel 49 VWEU – Vrijheid van vestiging – Zelfstandige activiteit – Burger van een lidstaat die haar zelfstandige activiteit heeft beëindigd wegens de fysieke ongemakken waarmee het gevorderde stadium van haar zwangerschap en de periode onmiddellijk na de bevalling gepaard gaan – Behoud van de status van zelfstandige)

16

2019/C 399/19

Zaak C-556/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 26 september 2019 – Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming – Waterbeleid van de Unie – Richtlijn 2000/60/EG – Artikel 13, leden 1 en 7 en artikel 15, lid 1 – Niet opstellen, publiceren en mededelen aan de Commissie van herziene en aangepaste stroomgebiedsbeheerplannen voor de stroomgebiedsdistricten Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma et El Hierro (Spanje) – Artikel 14 – Geen voorlichting en raadpleging van het publiek over de herziening en de aanpassing)

17

2019/C 399/20

Zaak C-600/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 26 september 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Hongarije) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Prejudiciële verwijzing – Wegvervoer – Artikelen 91 en 92 VWEU – Verordening (EU) nr. 165/2014 – Artikel 32, lid 3, artikel 33, lid 1, en artikel 41, lid 1 – Inbreuk op de regels inzake het gebruik van tachografen – Verplichting voor de lidstaten om doeltreffende, afschrikkende en niet-discriminerende sancties in te stellen – In het binnenland of in het buitenland gevestigde kleine en middelgrote ondernemingen – Gedifferentieerde behandeling)

18

2019/C 399/21

Gevoegde zaken C-662/18 en C-672/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 september 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État - Frankrijk) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18)/Ministre de l'Action et des Comptes publics (Prejudiciële verwijzing – Directe belastingen – Richtlijn 90/434/EEG – Richtlijn 2009/133/EG – Artikel 8 – Meerwaarden betreffende effectenruilen – Vervreemding van de bij de ruil ontvangen effecten – Meerwaarde waarvoor belastinguitstel is toegekend – Belastingheffing bij de aandeelhouders – Belastingheffing volgens verschillende grondslag- en tariefregels – Inkomensaftrekken die rekening houden met de duur van het houderschap van de effecten)

18

2019/C 399/22

Zaak C-728/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 november 2018 door EM Research Organization, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 25 september 2018 in zaak T-180/17, EM Research Organization/EUIPO - Christoph Fischer e.a.

19

2019/C 399/23

Zaak C-293/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 april 2019 door Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 12 februari 2019 in zaak T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO - Lupu (Djili)

20

2019/C 399/24

Zaak C-351/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 april 2019 door Bruno Gollnisch tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 28 februari 2019 in zaak T-375/18, Gollnisch/Parlement

20

2019/C 399/25

Zaak C-545/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugal) op 17 juli 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN/Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 399/26

Zaak C-617/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italië) op 14 augustus 2019 – Granarolo SpA/Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.

22

2019/C 399/27

Zaak C-629/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 23 augustus 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG en Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein”

23

2019/C 399/28

Zaak C-632/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (België) op 22 augustus 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie tegen Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

23

2019/C 399/29

Zaak C-633/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (België) op 22 augustus 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie tegen Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

25

2019/C 399/30

Zaak C-640/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italië) op 28 augustus 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe e.a./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

26

2019/C 399/31

Zaak C-643/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal) op 30 augustus 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA/Município de Peso da Régua

27

2019/C 399/32

Zaak C-648/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Erding (Duitsland) op 2 september 2019 – EUflight.de GmbH/Eurowings GmbH

28

2019/C 399/33

Zaak C-652/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Milano (Italië) op 2 september 2019 – KO/Fallimento Consulmarketing SpA

29

2019/C 399/34

Zaak C-653/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) op 4 september 2019 – Strafzaak tegen DK

29

2019/C 399/35

Zaak C-662/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 september 2019 door NRW.Bank tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer – uitgebreid) van 26 juni 2019 in zaak T-466/16, NRW.Bank/Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

30

2019/C 399/36

Zaak C-663/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Gera (Duitsland) op 6 september 2019 – MM/Volkswagen AG

31

2019/C 399/37

Zaak C-686/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 18 september 2019 – SIA „Soho Group”/Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

32

2019/C 399/38

Zaak C-687/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 18 september 2019 – Ryanair Ltd/PJ

33

2019/C 399/39

Zaak C-710/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 25 september 2019 – G.M.A./Belgische Staat

33

2019/C 399/40

Zaak C-730/19: Beroep ingesteld op 3 oktober 2019 – Europese Commissie/Republiek Bulgarije

34

2019/C 399/41

Zaak C-743/19: Beroep ingesteld op 9 oktober 2019 – Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

35

2019/C 399/42

Zaak C-744/19: Beroep ingesteld op 10 oktober 2019 – Europese Commissie/Italiaanse Republiek

36

 

Gerecht

2019/C 399/43

Gevoegde zaken T-119/07 en T-207/07: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – Italië en Eurallumina/Commissie („Staatssteun – Richtlijn 2003/96/EG – Accijns op minerale oliën – Minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide – Accijnsvrijstelling – Selectiviteit – Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen – Communautaire kaderregeling van 2001 inzake staatssteun ten behoeve van het milieu – Gewettigd vertrouwen – Vermoeden van rechtmatigheid van handelingen van de instellingen – Beginsel van behoorlijk bestuur – Motiveringsplicht – Tegenstrijdige motivering”)

37

2019/C 399/44

Gevoegde zaken T-129/07 en T-130/07: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – Ierland en Aughinish Alumina/Commissie („Staatssteun – Richtlijn 2003/96/EG – Accijns op minerale oliën – Minerale oliën die als brandstof worden gebruikt bij de productie van aluminiumoxide – Accijnsvrijstelling – Selectiviteit van de maatregel – Communautaire kaderregeling van 2001 inzake staatssteun ten behoeve van het milieu”)

38

2019/C 399/45

Zaak T-386/14 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – FIH Holding en FIH/Commissie („Staatssteun – Banksector – Steun verleend aan FIH in de vorm van de overdracht van haar aan waardevermindering onderhevige activa aan een nieuwe dochteronderneming en de daaropvolgende overname door de instantie die tot taak heeft de financiële stabiliteit te verzekeren – Staatssteun aan banken in een crisisperiode – Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Ontvankelijkheid – Berekening van het steunbedrag – Kennelijke beoordelingsfout”)

39

2019/C 399/46

Zaak T-417/16: Arrest van het Gerecht van 12 september 2019 – Achemos Grupė en Achema/Commissie („Staatssteun – Steun aan Klaipėdos Nafta in het licht van de bouw en het beheer van een LNG-terminal in de zeehaven van Klaipėda – Besluit waarbij steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard – Artikel 106, lid 2, VWEU – Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU – Beschikking van geen bezwaar – Zekerheid van levering – Dienst van algemeen economisch belang”)

39

2019/C 399/47

Zaak T-153/17: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – FV/Raad („Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordelingsrapporten – Beoordelingsjaren 2014 en 2015 – Procesbelang – Motiveringplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Zorgplicht”)

40

2019/C 399/48

Zaak T-176/17: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – WhiteWave Services/EUIPO – Fernandes (VeGa one) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk VeGa one – Oudere internationale inschrijving, met aanduiding van de Europese Unie, van het woordmerk Vegas – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

41

2019/C 399/49

Zaak T-228/17: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissie („Dumping – Invoer van bepaalde roestvrijstalen hulpstukken voor buisleidingen, door stomplassen te bevestigen, al dan niet afgewerkt, van oorsprong uit de Volksrepubliek China en Taiwan – Instelling van definitieve antidumpingrechten – Normale waarde – Correcties – Kennelijke beoordelingsfout – Motiveringsplicht”)

42

2019/C 399/50

Zaak T-433/17: Arrest van het Gerecht van 20 september 2019 – Dehousse/Hof van Justitie van de Europese Unie („Toegang tot documenten – Hof van Justitie van de Europese Unie – Documenten die bij de instelling berusten in het kader van de uitoefening van haar administratieve taken – Door een voormalig rechter van het Gerecht ingediend verzoek om toegang – Gedeeltelijke weigering van toegang – Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Unie”)

42

2019/C 399/51

Zaak T-476/17: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – Arysta LifeScience Netherlands/Commissie („Gewasbeschermingsmiddelen – Werkzame stof diflubenzuron – Herziening van een goedkeuring – Artikel 21 van verordening (EG) nr. 1107/2009 – Rechten van de verdediging – Bevoegdheidsoverschrijding – Kennelijke beoordelingsfout – Procedure voor de verlenging van de goedkeuring – Artikel 14 van verordening nr. 1107/2009 – Oplegging in het kader van de herzieningsprocedure van aanvullende beperkingen van het gebruik van de betrokken werkzame stof zonder dat de uitkomst van de verlengingsprocedure wordt afgewacht – Evenredigheid”)

43

2019/C 399/52

Zaak T-629/17: Arrest van het Gerecht van 12 september 2019 – Tsjechië/Commissie („EFRO – ESF – Vermindering van financiële bijstand – Overheidsopdrachten – Artikel 99, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 1083/2006 – Artikel 16, onder b), van richtlijn 2004/18/EG – Specifieke uitsluiting – Overheidsopdrachten voor dienstverlening betreffende de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal dat is bestemd voor uitzendingen door omroepen”)

44

2019/C 399/53

Zaak T-786/17: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – BTC/Commissie („Arbitragebeding – Subsidieovereenkomst gesloten in het kader van het kaderprogramma eTen met betrekking tot trans-Europese telecommunicatienetwerken – Project „SafeChemo” – Onderzoeksrapport OLAF waarin wordt vastgesteld dat bepaalde gedane uitgaven niet voor subsidiëring in aanmerking komen – Gedeeltelijke terugbetaling van toegekende middelen – Tegenvordering”)

45

2019/C 399/54

Zaak T-27/18 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – FV/Raad („Openbare dienst – Ambtenaren – Beoordelingsrapport – Beoordelingsjaar 2013 – Procesbelang – Motiveringplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Zorgplicht”)

45

2019/C 399/55

Zaak T-65/18: Arrest van het Gerecht van 20 september 2019 – Venezuela/Raad („Beroep tot nietigverklaring – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela – Beroep ingesteld door een derde land – Niet rechtstreeks geraakt – Niet-on-vankelijkheid”)

46

2019/C 399/56

Zaak T-225/18: Arrest van het Gerecht van 12 september 2019 – Manéa/CdT („Openbare dienst – Tijdelijk functionarissen – Overeenkomst voor bepaalde tijd – Besluit tot niet-verlenging van verzoeksters overeenkomst – Intrekking van het besluit en vaststelling van een nieuw besluit tot niet-verlenging met ingang van de datum van het eerste besluit – Aansprakelijkheid”)

47

2019/C 399/57

Zaak T-286/18: Arrest van het Gerecht van 11 september 2019 – Azarov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne – Bevriezing van tegoeden – Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren – Handhaving van verzoekers naam op die lijst – Verplichting van de Raad om na te gaan of de beslissing van een autoriteit van een derde land is genomen met inachtneming van de rechten van verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming”)

48

2019/C 399/58

Zaak T-359/18: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – Unifarco/EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk TRICOPID – Ouder nationaal beeldmerk TRICODIN – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

49

2019/C 399/59

Zaak T-379/18: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – WI/Commissie („Openbare dienst – Pensioenen – Overlevingspensioen – Geregistreerd partnerschap buiten het huwelijk – Geweigerde toekenning – Artikel 1, lid 2, onder c), iv), van bijlage VII bij het Statuut – Toegang tot het burgerlijk huwelijk – Beginsel van behoorlijk bestuur – Zorgplicht – Uitzonderlijke omstandigheden”)

49

2019/C 399/60

Zaak T-399/18: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – TrekStor/EUIPO (Theatre) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Theatre – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001”)

50

2019/C 399/61

Zaak T-464/18: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – Grupo Bimbo/EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk Tia Rosa – Ouder nationaal beeldmerk TIA ROSA – Relatieve weigeringsgrond – Soortgelijke waren – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

51

2019/C 399/62

Zaak T-502/18: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk MediWell – Ouder nationaal woordmerk WELL AND WELL en ouder nationaal beeldmerk well & well LES PHARMACIENS – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

51

2019/C 399/63

Zaak T-528/18: Arrest van het Gerecht van 12 september 2019 – XI/Commissie („Openbare dienst – Ambtenaren – Beroepsziekte – Psychisch geweld – Verzoek om bijstand – Afwijzing van het verzoek – Antwoord op de klacht waarin medische gegevens zijn opgenomen – Medisch geheim – Verzoek om die gegevens te schrappen – Bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens – Recht op eerbiediging van het privéleven – Aansprakelijkheid”)

52

2019/C 399/64

Zaak T-532/18: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – Aroma Essence/EUIPO – Refan Bulgaria (Sponzen) („Gemeenschapsmodel – Nietigheidsprocedure – Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een spons weergeeft – Oudere gemeenschapsmodellen – Nietigheidsgronden – Ambtshalve onderzoek door de kamer van beroep van de feiten die openbaarmaking opleveren – Bewijslast rustend op de verzoekende partij in de nietigheidsprocedure – Aan de afbeelding van het oudere model gestelde vereisten”)

53

2019/C 399/65

Zaak T-545/18: Arrest van het Gerecht van 11 september 2019 – YL/Commissie („Openbare dienst – Ambtenaren – Bevordering – Bevorderingsronde 2017 – Besluit om verzoeker niet te bevorderen naar de rang AD 7 met ingang van 1 januari 2017 – Artikel 45 van het Statuut – Artikel 9, lid 3, van bijlage IX bij het Statuut – Misbruik van bevoegdheid – Tuchtmaatregel”)

54

2019/C 399/66

Zaak T-633/18: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – Rose Gesellschaft/EUIPO – Iviton (TON JONES) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk TON JONES – Oudere nationale en internationale beeldmerken Jones – Bewijs van het normale gebruik van de oudere merken – Artikel 47, leden 2 en 3, van verordening (EU) 2017/1001 – Artikel 18, lid 1, van verordening 2017/1001 – Artikel 10 van gedelegeerde verordening (EU) 2018/625”)

54

2019/C 399/67

Zaak T-634/18: Arrest van het Gerecht van 17 september 2019 – Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk revolutionary air pulse technology – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”)

55

2019/C 399/68

Zaak T-678/18: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Aanvraag voor bescherming van het internationale woordmerk GIUSTI WINE – Ouder nationaal beeldmerk DeGIUSTI – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

56

2019/C 399/69

Zaak T-679/18: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – Showroom/EUIPO – E-Gab (SHOWROOM) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk SHOWROOM – Ouder Uniebeeldmerk SHOWROOM86 – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

56

2019/C 399/70

Zaak T-761/18: Arrest van het Gerecht van 19 september 2019 – La Caixa/EUIPO – Imagic Vision (imagin bank) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk imagin bank – Ouder nationaal beeldmerk imagic – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Geen overeenstemmende tekens – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

57

2019/C 399/71

Zaak T-34/19: Arrest van het Gerecht van 11 september 2019 – Orkla Foods Danmark/EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

58

2019/C 399/72

Zaak T-231/15 RENV: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Haswani/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Artikel 86 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht – Aanpassing van het verzoekschrift – Ontvankelijkheid – Noodzaak om middelen en argumenten aan te passen – Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)

59

2019/C 399/73

Zaak T-593/18: Beschikking van het Gerecht van 17 juni 2019 – BS/Parlement („Openbare dienst – Ambtenaren – Kennisgeving van wijziging van pensioenrechten – Toelage voor een kind ten laste – Schooltoelage – Kind dat lijdt aan een ziekte waardoor het niet in zijn behoeften kan voorzien – Daadwerkelijk onderhoud van het kind – Artikel 2 van bijlage VII bij het Statuut – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Kennelijk onjuiste beoordeling – Recht op behoorlijk bestuur – Beroep tot nietigverklaring”)

60

2019/C 399/74

Zaak T-617/18: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2019 – ZH/ECHA („Openbare dienst – Tijdelijk functionarissen – Beoordelingsrapport over het jaar 2016 – Ziekteverlof – Beroep tot schadevergoeding – Klacht ingediend na het verstrijken van de termijn van drie maanden van artikel 90, lid 2, van het Statuut – Overmacht – Verschoonbare dwaling – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

60

2019/C 399/75

Zaak T-649/18: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – ruwido austria/EUIPO (transparent pairing) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk transparent pairing – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)

61

2019/C 399/76

Zaak T-703/18: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2019 – Polen/Commissie („Beroep tot nietigverklaring – Europees Sociaal Fonds – Operationeel programma „Kennis, onderwijs en ontwikkeling” – Brief waarbij een definitief auditverslag wordt toegezonden – Niet voor beroep vatbare handeling – Voorbereidende handeling – Niet-ontvankelijkheid”)

62

2019/C 399/77

Zaak T-55/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Cham Holding en Bena Properties/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

62

2019/C 399/78

Zaak T-56/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Syriatel Mobile Telecom/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

63

2019/C 399/79

Zaak T-57/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 –Makhlouf/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

64

2019/C 399/80

Zaak T-58/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Othman/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

65

2019/C 399/81

Zaak T-59/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Makhlouf/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

65

2019/C 399/82

Zaak T-61/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Drex Technologies/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

66

2019/C 399/83

Zaak T-62/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Almashreq Investment Fund/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

67

2019/C 399/84

Zaak T-70/19: Beschikking van het Gerecht van 18 september 2019 – Nosio/EUIPO – Passi (LA PASSIATA) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

67

2019/C 399/85

Zaak T-137/19: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2019 – Souruh/Raad („Beroep tot schadevergoeding – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen Syrië – Bevriezing van tegoeden – Onbevoegdheid”)

68

2019/C 399/86

Zaak T-142/19: Beschikking van het Gerecht van 18 september 2019 – Nosio/EUIPO – Passi (PASSIATA) („Uniemerk – Oppositieprocedure – Intrekking van de oppositie – Afdoening zonder beslissing”)

69

2019/C 399/87

Zaak T-182/19: Beschikking van het Gerecht van 12 september 2019 – Puma/EUIPO (SOFTFOAM) („Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk SOFTFOAM – Absolute weigeringsgronden – Geen onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 – Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)

69

2019/C 399/88

Zaak T-547/19: Beroep ingesteld op 31 juli 2019 – Sarantos e.a./Parlement en Commissie

70

2019/C 399/89

Zaak T-609/19: Beroep ingesteld op 9 september 2019 – Canon/Commissie

71

2019/C 399/90

Zaak T-612/19: Beroep ingesteld op 10 september 2019 – UPL Europe en Aceto Agricultural Chemical/Commissie

72

2019/C 399/91

Zaak T-619/19: Beroep ingesteld op 17 september 2019 – KF/SatCen

73

2019/C 399/92

Zaak T-620/19: Beroep ingesteld op 16 september 2019 – Ace of spades/EUIPO – Krupp en Borrmann (Vorm van een fles Champagne rosé)

74

2019/C 399/93

Zaak T-621/19: Beroep ingesteld op 16 september 2019 – Ace of spades/EUIPO – Krupp en Borrmann (Vorm van een fles Champagne grande réserve)

75

2019/C 399/94

Zaak T-622/19: Beroep ingesteld op 16 september 2019 – Ace of spades/EUIPO – Krupp en Borrmann (Vorm van een fles Champagne prestige)

76

2019/C 399/95

Zaak T-624/19: Beroep ingesteld op 17 september 2019 – Welter’s/EUIPO (Vorm van een handvat met borstelhaar)

77

2019/C 399/96

Zaak T-629/19: Beroep ingesteld op 20 september 2019 – L. Oliva Torras/EUIPO – Mecánica del Frío (Koppelingen voor vervoermiddelen)

77

2019/C 399/97

Zaak T-634/19: Beroep ingesteld op 19 september 2019 – FC/EASO

79

2019/C 399/98

Zaak T-636/19: Beroep ingesteld op 24 september 2019 – Chemours Netherlands/ECHA

80

2019/C 399/99

Zaak T-637/19: Beroep ingesteld op 25 september 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO – Carpathian Springs (Vorm van een fles)

81

2019/C 399/100

Zaak T-638/19: Beroep ingesteld op 25 september 2019 – Sun Stars & Sons/EUIPO – Valvis Holding (Vorm van een fles)

82

2019/C 399/101

Zaak T-645/19: Beroep ingesteld op 26 september 2019 – IMG/Commissie

83

2019/C 399/102

Zaak T-651/19: Beroep ingesteld op 26 september 2019 – Brands Up/EUIPO (Credit24)

83

2019/C 399/103

Zaak T-652/19: Beroep ingesteld op 26 september 2019 – Elevolution - Engenharia/Commissie

84

2019/C 399/104

Zaak T-653/19: Beroep ingesteld op 30 september 2019 – FF/Commissie

85

2019/C 399/105

Zaak T-654/19: Beroep ingesteld op 30 september 2019 – FF/Commissie

86

2019/C 399/106

Zaak T-655/19: Beroep ingesteld op 27 september 2019 – Ferriera Valsabbia en Valsabbia Investimenti/Commissie

87

2019/C 399/107

Zaak T-656/19: Beroep ingesteld op 27 september 2019 – Alfa Acciai/Commissie

88

2019/C 399/108

Zaak T-657/19: Beroep ingesteld op 28 september 2019 – Feralpi/Commissie

89

2019/C 399/109

Zaak T-660/19: Beroep ingesteld op 25 september 2019 – Universität Bremen/Commissie en REA

90

2019/C 399/110

Zaak T-665/19: Beroep ingesteld op 30 september 2019 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

91

2019/C 399/111

Zaak T-667/19: Beroep ingesteld op 30 september 2019 – Ferriere Nord/Commissie

91

2019/C 399/112

Zaak T-668/19: Beroep ingesteld op 1 oktober 2019 – Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Klankmerk)

93

2019/C 399/113

Zaak T-669/19: Beroep ingesteld op 2 oktober 2019 – Novomatic/EUIPO – Brouwerij Haacht (PRIMUS)

94

2019/C 399/114

Zaak T-670/19: Beroep ingesteld op 1 oktober 2019 – FG/Parlement

95

2019/C 399/115

Zaak T-672/19: Beroep ingesteld op 2 oktober 2019 – Companhia de Seguros Índico/Commissie

97

2019/C 399/116

Zaak T-677/19: Beroep ingesteld op 2 oktober 2019 – Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA)

98

2019/C 399/117

Zaak T-678/19: Beroep ingesteld op 4 oktober 2019 – Health Product Group/EUIPO – Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

99

2019/C 399/118

Zaak T-679/19: Beroep ingesteld op 4 oktober 2019 – Argyraki/Commissie

100

2019/C 399/119

Zaak T-686/19: Beroep ingesteld op 7 oktober 2019 – Euroapotheca/EUIPO – General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)

100

2019/C 399/120

Zaak T-687/19: Beroep ingesteld op 8 oktober 2019 – inMusic Brands/EUIPO – Equipson (Marq)

101

2019/C 399/121

Zaak T-694/19: Beroep ingesteld op 9 oktober 2019 – FI/Commissie

102

2019/C 399/122

Zaak T-19/17: Beschikking van het Gerecht van 17 september 2019 – Fastweb/Commissie

103

2019/C 399/123

Zaak T-250/18: Beschikking van het Gerecht van 12 september 2019 – RATP/Commissie

103

2019/C 399/124

Zaak T-306/18: Beschikking van het Gerecht van 20 september 2019 – Hongarije/Commissie

104

2019/C 399/125

Zaak T-19/19: Beschikking van het Gerecht van 17 september 2019 – Fastweb/Commissie

104


NL

 

Top