EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:305:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 305, 9 september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 305

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
9 september 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 305/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 305/02

Zaak C-377/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 4 juli 2019 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Diensten op de interne markt — Richtlijn 2006/123/EG — Artikel 15 — Artikel 49 VWEU — Vrijheid van vestiging — Honoraria van architecten en ingenieurs voor planningsdiensten — Minimum-en maximumtarieven)

2

2019/C 305/03

Zaak C-393/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van beroep te Antwerpen — België) — Strafzaak tegen Freddy Lucien Magdalena Kirschstein, Thierry Frans Adeline Kirschstein (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2005/29/EG — Oneerlijke handelspraktijken — Werkingssfeer — Begrip „handelspraktijken” — Richtlijn 2006/123/EG — Diensten op de interne markt — Strafrecht — Vergunningstelsels — Hoger onderwijs — Diploma waarbij de graad van „master” wordt verleend — Verbod om zonder erkenning bepaalde diploma’s af te geven)

3

2019/C 305/04

Zaak C-543/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 juli 2019 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Artikel 258 VWEU — Maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid — Richtlijn 2014/61/EU — Geen omzetting en/of geen mededeling van omzettingsmaatregelen — Artikel 260, lid 3, VWEU — Verzoek om veroordeling tot betaling van een dwangsom per dag — Berekening van het bedrag van de dwangsom)

4

2019/C 305/05

Zaak C-622/17: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vilniaus apygardos administracinis teismas — Litouwen) — Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija („Prejudiciële verwijzing — Vrij verrichten van diensten — Richtlijn 2010/13/EU — Audiovisuele mediadiensten — Televisieomroep — Artikel 3, leden 1 en 2 — Vrijheid van ontvangst en doorgifte — Aanzetten tot haat op grond van nationaliteit — Door de lidstaat van ontvangst genomen maatregelen — Tijdelijke verplichting voor de aanbieders van mediadiensten en andere personen die via internet zenders of televisie-uitzendingen aanbieden om een bepaalde televisiezender op het grondgebied van die lidstaat uitsluitend aan te bieden of door te geven als onderdeel van betaalpakketten”)

5

2019/C 305/06

Zaak C-624/17: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het gerechtshof Den Haag — Nederland) — Strafzaak tegen Tronex BV (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Afvalstoffen — Overbrenging — Verordening (EG) nr. 1013/2006 — Artikel 2, punt 1 — Richtlijn 2008/98/EG — Artikel 3, punt 1 — Begrippen „overbrenging van afvalstoffen” en „afvalstoffen” — Partijen goederen die aanvankelijk waren bestemd voor detailhandelverkoop maar door consumenten zijn geretourneerd of in het assortiment van de verkoper overtollig zijn geworden)

5

2019/C 305/07

Zaak C-644/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Procedure ingeleid door Eurobolt BV (Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Omvang van de door de nationale rechter te verrichten toetsing van een handeling van de Europese Unie — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 15, lid 2 — Verstrekking van alle relevante gegevens aan de lidstaten uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de vergadering van het raadgevend comité — Begrip „relevante gegevens” — Wezenlijk vormvoorschrift — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 723/2011 — Uitbreiding van het antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit China tot de invoer verzonden uit Maleisië — Geldigheid)

6

2019/C 305/08

Zaak C-649/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Amazon („Prejudiciële verwijzing — Consumentenbescherming — Richtlijn 2011/83/EU — Artikel 6, lid 1, onder c) — Informatievoorschriften voor overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten — Verplichting voor de handelaar om zijn telefoon- en faxnummer te vermelden,indien beschikbaar” — Reikwijdte)

7

2019/C 305/09

Zaak C-668/17 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 juli 2019 — Viridis Pharmaceutical Ltd/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Hecht-Pharma GmbH (Hogere voorziening — Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Woordmerk Boswelan — Normaal gebruik — Geen — Gebruik van het merk in het kader van een klinische proef voorafgaand aan de indiening van een aanvraag van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel — Geldige reden voor het niet gebruiken — Begrip)

8

2019/C 305/10

C-697/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Telecom Italia SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia SpA (Infratel Italia SpA) (Prejudiciële verwijzing — Gunning van overheidsopdrachten voor leveringen en werken — Richtlijn 2014/24/EU — Artikel 28, lid 2 — Niet-openbare procedure — Geschikte ondernemers die tot deelneming aan de procedure worden uitgenodigd — Noodzaak om een juridische en feitelijke identiteit te behouden tussen de gepreselecteerde gegadigde en de gegadigde die de inschrijving doet — Beginsel van gelijke behandeling van de inschrijvers)

9

2019/C 305/11

Zaak C-716/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret — Denemarken) — procedure ingeleid door A (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van werknemers — Beperkingen — Inleiding van een schuldsaneringsprocedure — Woonplaatsvereiste — Toelaatbaarheid — Artikel 45 VWEU — Rechtstreekse werking)

9

2019/C 305/12

Zaak C-722/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bezirksgericht Villach — Oostenrijk) — Norbert Reitbauer e.a./Enrico Casamassima (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EU) nr. 1215/2012 — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Exclusieve bevoegdheid — Artikel 24, punten 1 en 5 — Geschillen inzake zakelijke rechten op onroerende goederen en inzake de tenuitvoerlegging van beslissingen — Procedure voor de gerechtelijke veiling van een onroerend goed — Beroep tot betwisting van de verdeling van de opbrengst van die veiling)

10

2019/C 305/13

Zaak C-19/18 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2019 — VG, rechtsopvolgster van MS/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot schadevergoeding tegen de Europese Commissie — Besluit van de Commissie om een einde te maken aan een samenwerkingsverband in het kader van het netwerk Team Europe — Vergoeding van schade — Door de Commissie opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid — Geschil voortkomend uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad)

11

2019/C 305/14

Zaak C-26/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Finanzgericht — Duitsland) — Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung/Hauptzollamt Frankfurt am Main (Prejudiciële verwijzing — Douane-unie — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikelen 202 en 203 — Douanerechten bij invoer — Ontstaan van een douaneschuld als gevolg van een douanerechtelijk onrechtmatige handelwijze — Belastingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 2, lid 1, onder d), en artikel 30 — Btw bij invoer — Belastbaar feit — Begrip, invoer’ van een goed — Eis dat het goed in het economische circuit van de Europese Unie terechtkomt — Vervoer van dit goed naar een andere lidstaat dan die waar de douaneschuld is ontstaan)

12

2019/C 305/15

Zaak C-39/18 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2019 — Europese Commissie/NEX International Limited, voorheen Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector van rentederivaten in yen — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Verantwoordelijkheid van een onderneming voor haar rol als facilitator van de mededingingsregeling — Berekening van de geldboete — Motiveringsplicht)

12

2019/C 305/16

Zaak C-89/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret — Denemarken) — A/Udlændinge- og Integrationsministeriet (Prejudiciële verwijzing — Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Besluit nr. 1/80 — Artikel 13 — Standstillbepaling — Gezinshereniging tussen echtgenoten — Nieuwe beperking — Dwingende reden van algemeen belang — Geslaagde integratie — Efficiënt beheer van de migratiestromen — Evenredigheid)

13

2019/C 305/17

Zaak C-91/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 11 juli 2019 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken — Artikel 110 VWEU — Richtlijn 92/83/EEG — Richtlijn 92/84/EEG — Verordening (EG) nr. 110/2008 — Toepassing van een verlaagd accijnstarief op de vervaardiging van nationale producten genaamd tsipouro en tsikoudia)

14

2019/C 305/18

Zaak C-99/18 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 4 juli 2019 — FTI Touristik GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Harald Prantner, Daniel Giersch (Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Oppositieprocedure — Artikel 8, lid 1, onder b) — Aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk dat het woordelement „Fl” bevat — Oppositie door de houder van het beeldmerk dat het woordelement „fly.de” bevat — Afwijzing — Overeenstemmende tekens — Aanduiding in standaardschrift in het Uniemerkenblad — Verwarringsgevaar)

15

2019/C 305/19

Zaak C-163/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Noord-Nederland — Nederland) — HQ, IP, wettelijk vertegenwoordigd door HQ, JO/Aegean Airlines SA (Prejudiciële verwijzing — Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten — Annulering van de vlucht — Bijstand — Recht op terugbetaling van het vliegticket door de luchtvaartmaatschappij — Artikel 8, lid 2 — Pakketreis — Richtlijn 90/314/EEG — Faillissement van de reisorganisator)

15

2019/C 305/20

Gevoegde zaken C-180/18, C-286/18 en C-287/18: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 11 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Agrenergy Srl (C-180/18 en C-286/18), Fusignano Due Srl (C-287/18)/Ministero dello Sviluppo Economico (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2009/28/EG — Artikel 3, lid 3, onder a) — Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen — Elektriciteitsopwekking door installaties voor fotovoltaïsche zonne-energie — Wijziging van een steunregeling — Rechtszekerheidsbeginsel en beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen)

16

2019/C 305/21

Zaak C-210/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Schienen-Control Kommission — Oostenrijk) — WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG (Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Eén Europese spoorwegruimte — Richtlijn 2012/34/EU — Artikel 3 — Begrip „spoorweginfrastructuur” — Bijlage II — Minimumtoegangspakket — Gebruik van passagiersperrons daaronder begrepen)

17

2019/C 305/22

Zaak C-242/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 3 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — „UniCredit Leasing” EAD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP) (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Maatstaf van heffing — Verlaging — Beginsel van fiscale neutraliteit — Leaseovereenkomst die is ontbonden wegens niet-betaling van de leasetermijnen — Naheffingsaanslag — Werkingssfeer — Belastbare handelingen — Leveringen van goederen onder bezwarende titel — Betaling van een „verbrekingsvergoeding” tot aan het einde van de looptijd van de overeenkomst — Bevoegdheid van het Hof)

18

2019/C 305/23

Zaak C-249/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Staatssecretaris van Financiën/CEVA Freight Holland BV (Prejudiciële verwijzing — Douanewetboek — Douaneaangifte — Onjuiste postonderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur — Navorderingsaanslag — Artikel 78 van dat wetboek — Herziening van de aangifte — Wijziging van de transactiewaarde — Artikel 221 van dat wetboek — Verjaringstermijn van het recht op invordering van de douaneschuld — Stuiting)

19

2019/C 305/24

Zaak C-273/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa — Letland) — SIA „Kuršu zeme”/Valsts ieņēmumu dienests (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek van voorbelasting — Artikel 168 — Keten van goederenleveringen — Weigering van het recht op aftrek wegens het bestaan van die keten — Verplichting van de bevoegde belastingautoriteit om aan te tonen dat sprake is van misbruik)

20

2019/C 305/25

Zaak C-304/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 11 juli 2019 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Eigen middelen — Douanerechten — Vaststelling van een douaneschuld — Opneming in een gescheiden boekhouding — Verplichting deze ter beschikking van de Europese Unie te stellen — Te laat ingeleide procedure tot terugvordering — Vertragingsrente)

20

2019/C 305/26

Zaak C-316/18: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 3 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs/The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Aftrek van de voorbelasting — Beheerskosten van een dotatiefonds waarmee beleggingen worden gedaan ter financiering van alle door de belastingplichtige downstream verrichte handelingen in hun geheel — Algemene kosten)

21

2019/C 305/27

Zaak C-345/18 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 10 juli 2019 — Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Handelspolitiek — Dumping — Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/176 — Invoer van wijnsteenzuur dat afkomstig is uit China en is geproduceerd door Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 3, leden 2, 3 en 5 — Geen aanmerkelijke schade — Kennelijk onjuiste beoordeling — Vaststelling van de schade — Beoordeling van alle relevante economische factoren en aanwijzingen die de situatie van de industrie van de Europese Unie beïnvloeden — Marktaandeel)

22

2019/C 305/28

Zaak C-387/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 3 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polen) — Delfarma Sp. z o.o./Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 34 en 36 VWEU — Vrij verkeer van goederen — Maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking — Bescherming van de gezondheid en het leven van personen — Parallelimport van geneesmiddelen — Referentiegeneesmiddelen en generieke geneesmiddelen — Voorwaarde dat het ingevoerde geneesmiddel en het geneesmiddel waarvoor reeds een vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaat van invoer is verleend, ofwel beide referentiegeneesmiddelen ofwel beide generieke geneesmiddelen zijn)

23

2019/C 305/29

Zaak C-410/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de tribunal administratif — Luxemburg) — Nicolas Aubriet/Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van personen — Gelijke behandeling — Sociale voordelen — Verordening (EU) nr. 492/2011 — Artikel 7, lid 2 — Studiefinanciering voor hoger onderwijs — Niet-ingezeten studenten — Voorwaarde die verband houdt met de arbeidsduur van hun ouders op het nationale grondgebied — Minimumduur van vijf jaar — Referentieperiode van zeven jaar — Wijze waarop de referentieperiode wordt berekend — Tijdstip van het verzoek om studiefinanciering — Indirecte discriminatie — Rechtvaardiging — Evenredigheid)

23

2019/C 305/30

Zaak C-416/18 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 11 juli 2019 — Mykola Yanovych Azarov/Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van fondsen en economische middelen — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvoor de bevriezing van de fondsen en economische middelen geldt — Handhaving van verzoekers naam — Besluit van een autoriteit van een derde staat — Verplichting van de Raad om na te gaan of dit besluit is genomen met eerbiediging van de rechten van de verdediging en van het recht op een doeltreffende rechterlijke bescherming)

24

2019/C 305/31

Zaak C-434/18: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 juli 2019 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2011/70/Euratom — Verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval — Nationaal programma — Verplichting van toezending aan de Europese Commissie)

25

2019/C 305/32

Zaak C-502/18: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 11 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Městský soud v Praze — Tsjechische Republiek) — CS e.a./České aerolinie a.s. (Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikel 5, lid 1, onder c) — Artikel 7, lid 1 — Recht op compensatie — Rechtstreeks aansluitende vluchten — Vlucht bestaande uit twee vluchten uitgevoerd door verschillende luchtvaartmaatschappijen — Langdurige vertraging die is ontstaan bij de tweede vlucht, waarvan het begin- en eindpunt zich buiten de Europese Unie bevinden en die werd uitgevoerd door een in een derde land gevestigde vervoerder)

26

2019/C 305/33

Zaak C-485/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Prešove (Slowakije) op 25 juni 2019 — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

26

2019/C 305/34

Zaak C-551/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 juli 2019 door ABLV Bank AS tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 6 mei 2019 in zaak T-281/18, ABLV Bank/Europese Centrale Bank (ECB)

28

2019/C 305/35

Zaak C-552/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 juli 2019 door Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 6 mei 2019 in zaak T-283/18, Bernis e.a./Europese Centrale Bank (ECB)

28

2019/C 305/36

Zaak C-573/19: Beroep ingesteld op 26 juli 2019 — Europese Commissie/Republiek Italië

29

 

Gerecht

2019/C 305/37

Zaak T-94/15 RENV: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Binca Seafoods/Commissie („Productie en etikettering van biologische producten — Verordening (EG) nr. 834/2007 — Wijzigingen van verordening (EG) nr. 889/2008 — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 — Verbod van hormonen — Niet-verlenging van de in artikel 95, lid 11, van verordening nr. 889/2008 voorziene overgangsperiode voor aquacultuurdieren — Wijzen van voortplanting — Uitzonderlijke toestemming om wilde juvenielen te oogsten met het oog op vermeerdering — Gelijke behandeling”)

31

2019/C 305/38

Zaak T-582/15: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — Silver Plastics en Johannes Reifenhäuser/Commissie („Mededinging — Kartels — Markt voor de verpakking van levensmiddelen voor de detailhandel — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Bewijs van deelname aan het kartel — Een enkele voortgezette inbreuk — Beginsel van een eerlijke procedure — Recht „op confrontatie” — Mededeling over de samenwerking van 2006 — Aanzienlijke toegevoegde waarde — Toerekenbaarheid van de inbreukmakende gedraging — Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 — Gelijke behandeling — Bovengrens van de geldboete”)

32

2019/C 305/39

Zaak T-762/15: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Sony en Sony Electronics/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van optische diskdrives — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Heimelijke afspraken over aanbestedingen betreffende optische diskdrives voor laptops en desktops — Inbreuk naar strekking — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Beginsel van behoorlijk bestuur — Geldboeten — Eén enkele voortdurende inbreuk — Richtsnoeren van 2006 voor de berekening van de geldboeten”)

33

2019/C 305/40

Zaak T-763/15: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Sony Optiarc en Sony Optiarc America/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van optische diskdrives — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Heimelijke afspraken over aanbestedingen betreffende optische diskdrives voor laptops en desktops — Inbreuk naar strekking — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Beginsel van behoorlijk bestuur — Geldboeten — Eén enkele voortdurende inbreuk — Richtsnoeren van 2006 voor de berekening van de geldboeten”)

34

2019/C 305/41

Zaak T-772/15: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Quanta Storage/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van optische diskdrives — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Heimelijke afspraken over aanbestedingen betreffende optische diskdrives voor laptops en desktops — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Beginsel van behoorlijk bestuur — Geldboeten — Eén enkele voortdurende inbreuk — Richtsnoeren van 2006 voor de berekening van de geldboeten”)

35

2019/C 305/42

Zaak T-1/16: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Hitachi-LG Data Storage en Hitachi-LG Data Storage Korea/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van optische diskdrives — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Heimelijke afspraken over aanbestedingen die door twee computerfabrikanten zijn georganiseerd — Volledige rechtsmacht — Schending van het beginsel van behoorlijk bestuur — Motiveringsplicht — Punt 37 van de richtsnoeren van 2006 voor de berekening van de geldboeten — Bijzondere omstandigheden — Onjuiste rechtsopvatting”)

36

2019/C 305/43

Zaak T-179/16 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 juni 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SMOKY) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MASTER SMOKY — Ouder nationaal beeldmerk MASTERS COLORS PARIS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

36

2019/C 305/44

Zaak T-180/16 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 juni 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER SHAPE) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MASTER SHAPE — Ouder nationaal beeldmerk MASTERS COLORS PARIS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

37

2019/C 305/45

Zaak T-181/16 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 juni 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER PRECISE) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MASTER PRECISE — Ouder nationaal beeldmerk MASTERS COLORS PARIS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

38

2019/C 305/46

Zaak T-182/16 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 juni 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DUO) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MASTER DUO — Ouder nationaal beeldmerk MASTERS COLORS PARIS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

39

2019/C 305/47

Zaak T-183/16 RENV: Arrest van het Gerecht van 19 juni 2019 — L’Oréal/EUIPO — Guinot (MASTER DRAMA) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MASTER DRAMA — Ouder nationaal beeldmerk MASTERS COLORS PARIS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

39

2019/C 305/48

Zaak T-289/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Keolis CIF e.a./Commissie („Staatssteun — Steunregeling die tussen 1994 en 2008 ten uitvoer is gelegd door Frankrijk — Investeringssubsidies van de regio Île-de-France — Besluit waarbij de steunregeling verenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Begrippen „bestaande steun” en „nieuwe steun” — Artikel 107 VWEU — Artikel 108 VWEU — Artikel 1, onder b), i) en v), van verordening (EU) 2015/1589 — Verjaringstermijn — Artikel 17 van verordening 2015/1589”)

40

2019/C 305/49

Zaak T-698/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MANDO — Oudere internationale beeldmerken en ouder nationaal beeldmerk MAN — Ouder nationaal woordmerk Man — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

41

2019/C 305/50

Zaak T-772/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk Café del Mar — Absolute weigeringsgrond — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

42

2019/C 305/51

Zaak T-773/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk Café del Mar — Absolute weigeringsgrond — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

43

2019/C 305/52

Zaak T-774/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Café del Mar e.a./EUIPO — Guiral Broto (C del M) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk C del M — Absolute weigeringsgrond — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

44

2019/C 305/53

Zaak T-792/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk MANDO — Oudere internationale beeldmerken en nationaal beeldmerk MAN — Ouder nationaal woordmerk Man — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

45

2019/C 305/54

Zaak T-54/18: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk 1st AMERICAN — Ouder Uniebeeldmerk dat een arend afbeeldt — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 — Beginsel van hoor en wederhoor — Artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 — Incidenteel beroep”)

46

2019/C 305/55

Zaak T-113/18: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk FREE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

47

2019/C 305/56

Zaak T-114/18: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Miles-Bramwell Executive Services/EUIPO (FREE) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk FREE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

47

2019/C 305/57

Gevoegde zaken T-117/18 tot en met T-121/18: Arrest van het Gerecht van 26 juni 2019 — Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH) („Uniemerk — Aanvragen voor Uniewoordmerken 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH en 1000 PANORAMICZNYCH — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001 — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001 — Geen misbruik van bevoegdheid”)

48

2019/C 305/58

Zaak T-264/18: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Gruppo Armonie/EUIPO (mo·da) („Uniemerk — Aanvraag voor het Uniebeeldmerk mo·da — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 — Absolute weigeringsgrond in een deel van de Unie — Artikel 7, lid 2, van verordening 2017/1001 — Geen door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001”)

49

2019/C 305/59

Zaak T-268/18: Arrest van het Gerecht van 27 juni 2019 — Sandrone/EUIPO — J. García Carrión (Luciano Sandrone) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Luciano Sandrone — Ouder Uniewoordmerk DON LUCIANO — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 47, leden 2 en 3, van verordening (EU) 2017/1001 — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 — Aanvraag voor een woordmerk bestaande uit een voornaam en een achternaam — Ouder merk bestaande uit een titel en een voornaam — Neutraliteit van de begripsmatige vergelijking — Geen verwarringsgevaar”)

50

2019/C 305/60

Zaak T-385/18: Arrest van het Gerecht van 27 juni 2019 — Aldi/EUIPO — Crone (CRONE) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk CRONE — Oudere Uniebeeldmerken crane en ouder Uniewoordmerk CRANE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

50

2019/C 305/61

Zaak T-389/18: Arrest van het Gerecht van 20 juni 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk WKU — Oudere Uniewoordmerken WKA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 60, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 — Geen rechtsverwerking wegens gedogen — Artikel 61, lid 1, van verordening 2017/1001”)

51

2019/C 305/62

Zaak T-390/18: Arrest van het Gerecht van 20 juni 2019 — Nonnemacher/EUIPO — Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION — Oudere Uniewoordmerken WKA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 60, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001 — Geen rechtsverwerking wegens gedogen — Artikel 61, lid 1, van verordening 2017/1001”)

52

2019/C 305/63

Zaak T-412/18: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — mobile.de/EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (mobile.ro) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk mobile.ro — Ouder nationaal beeldmerk mobile — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 18 van verordening (EU) 2017/1001 — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001”)

53

2019/C 305/64

Zaak T-467/18: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Audimas/EUIPO — Audi (AUDIMAS) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen — Beeldmerk AUDIMAS — Ouder Uniewoordmerk AUDI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

53

2019/C 305/65

Zaak T-651/18: Arrest van het Gerecht van 26 juni 2019 — Balani Balani e.a./EUIPO — Play Hawkers (HAWKERS) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk HAWKERS — Ouder Uniebeeldmerk HAWKERS — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid5, van verordening (UE) 2017/1001”)

54

2019/C 305/66

Zaak T-362/19: Beroep ingesteld op 15 juni 2019 — UI/Commissie

55

2019/C 305/67

Zaak T-472/19: Beroep ingesteld op 9 juli 2019 — BASF/Commissie

56

2019/C 305/68

Zaak T-478/19: Beroep ingesteld op 5 juli 2019 — NRW. Bank/GAR

57

2019/C 305/69

Zaak T-479/19: Beroep ingesteld op 8 juli 2019 — Hypo Vorarlberg Bank/GAR

58

2019/C 305/70

Zaak T-481/19: Beroep ingesteld op 8 juli 2019 — Portigon/GAR

59

2019/C 305/71

Zaak T-496/19: Beroep ingesteld op 8 juli 2019 — CV e.a./Commissie

61

2019/C 305/72

Zaak T-497/19: Beroep ingesteld op 8 juli 2019 — CZ e.a./EDEO

62

2019/C 305/73

Zaak T-505/19: Beroep ingesteld op 12 juli 2019 — DE/Parlement

63

2019/C 305/74

Zaak T-515/19: Beroep ingesteld op 19 juli 2019 — Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Bouwstenen uit een speelgoedbouwset)

64

2019/C 305/75

Zaak T-518/19: Beroep ingesteld op 22 juli 2019 — Sipcam Oxon/Commissie

65

2019/C 305/76

Zaak T-519/19: Beroep ingesteld op 22 juli 2019 — Forte/Parlement

66

2019/C 305/77

Zaak T-521/19: Beroep ingesteld op 19 juli 2019 — Haswani/Raad

67

2019/C 305/78

Zaak T-522/19: Beroep ingesteld op 23 juli 2019 — Aldi/EUIPO (BBQ BARBECUE SEASON)

68

2019/C 305/79

Zaak T-523/19: Beroep ingesteld op 23 juli 2019 — Sky/EUIPO — Safran Electronics & Defense (SKYNAUTE by SAGEM)

69

2019/C 305/80

Zaak T-526/19: Beroep ingesteld op 25 juli 2019 — Nord Stream 2/Parlement en Raad

70

2019/C 305/81

Zaak T-528/19: Beroep ingesteld op 24 juli 2019 — Arranz de Miguel e.a./ECB en GAR

71


NL

 

Top