EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 270, 12 augustus 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 270

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
12 augustus 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 270/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 270/02

Zaak C-458/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Saarbrücken — Duitsland) — Strafzaak tegen K.P. (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Strijd tegen het terrorisme — Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten — Bevriezing van tegoeden — Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB — Artikel 1, leden 4 en 6 — Verordening (EG) nr. 2580/2001 — Artikel 2, lid 3 — Besluit van de Raad tot handhaving van een organisatie op de lijst van personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden — Geldigheid)

2

2019/C 270/03

Zaak C-612/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 19 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Verenigd Koninkrijk) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Prejudiciële verwijzing — Antidumping — Uitlegging en geldigheid van verordeningen tot hernieuwde instelling van antidumpingrechten ingevolge een arrest van het Hof tot ongeldigverklaring — Rechtsgrondslag — Verbod van terugwerkende kracht — Verjaring)

3

2019/C 270/04

Zaak C-591/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 18 juni 2019 — Republiek Oostenrijk/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Artikelen 18, 34, 56 en 92 VWEU — Regeling van een lidstaat die voorziet in een infrastructuurheffing voor personenauto’s — Situatie waarin houders van in die lidstaat geregistreerde voertuigen worden vrijgesteld van motorvoertuigenbelasting voor een bedrag dat overeenkomt met die heffing)

4

2019/C 270/05

Zaak C-607/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta förvaltningsdomstol — Zweden) — Skatteverket/Memira Holding AB (Prejudiciële verwijzing — Vennootschapsbelasting — Vennootschapsgroep — Vrijheid van vestiging — Aftrek van de door een niet-ingezeten dochteronderneming geleden verliezen — Begrip „definitieve verliezen” — Fusie door overneming van de dochteronderneming door de moedermaatschappij — Wettelijke regeling van de vestigingsstaat van de dochteronderneming volgens welke de aftrek van verliezen in geval van fusie enkel wordt toegekend aan de entiteit die de verliezen heeft geleden)

5

2019/C 270/06

Zaak C-608/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door l’Högsta förvaltningsdomstol — Zweden) — Skatteverket/Holmen AB (Prejudiciële verwijzing — Vennootschapsbelasting — Vennootschapsgroep — Vrijheid van vestiging — Aftrek van de door een niet-ingezeten dochteronderneming geleden verliezen — Begrip „definitieve verliezen” — Toepassing op een kleindochteronderneming — Wettelijke regeling van de vestigingsstaat van de moedermaatschappij die als vereiste stelt dat de dochteronderneming rechtstreeks wordt gehouden — Wettelijke regeling van de vestigingsstaat van de dochteronderneming volgens welke de verliesverrekening wordt beperkt en in het jaar van de vereffening wordt uitgesloten)

6

2019/C 270/07

Zaak C-660/17 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2019 — RF/Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Toezending van het verzoekschrift per fax — Te late neerlegging van het origineel van het verzoekschrift ter griffie van het Gerecht — Vertraging bij de postbezorging — Begrip „overmacht of toeval”)

7

2019/C 270/08

Zaak C-682/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten — Aardgasbehandelingsinstallatie — Zwavelterugwinning — ,Clausproces’ — Elektriciteitsproductie in een hulpinrichting — Productie van warmte — Emissie van inherent kooldioxide (CO2) — Artikel 2, lid 1 — Toepassingsgebied — Bijlage I — Activiteit,verbranden van brandstof’ — Artikel 3, onder u) — Begrip,elektriciteitsopwekker’ — Artikel 10 bis, leden 3 en 4 — Overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten — Besluit 2011/278/EU — Toepassingsgebied — Artikel 3, onder c) — Begrip „warmtebenchmark-subinstallatie”)

7

2019/C 270/09

Zaak C-1/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa — Letland) –– „Oribalt Rīga” SIA, voorheen „Oriola Rīga” SIA/Valsts ieņēmumu dienests (Prejudiciële verwijzing — Douane-unie — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikel 30, lid 2, onder b) en c) — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Artikel 152, lid 1, onder a) en b) — Vaststelling van de douanewaarde van de goederen — Begrip „soortgelijke goederen” — Geneesmiddelen — Inaanmerkingneming van alle elementen die van invloed kunnen zijn op de economische waarde van het betrokken geneesmiddel — Termijn van 90 dagen waarbinnen de ingevoerde goederen moeten worden verkocht in de Europese Unie — Strikte termijn — Geen verplichting om rekening te houden met commerciële kortingen)

8

2019/C 270/10

Zaak C-41/18: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Italië) — Meca Srl/Comune di Napoli (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2014/24/EU — Artikel 57, lid 4, onder c) en g) — Plaatsing van overheidsopdrachten voor dienstverlening — Facultatieve gronden voor uitsluiting van deelname aan een aanbestedingsprocedure — Ernstige fout in de beroepsuitoefening waardoor de integriteit van de ondernemer in twijfel kan worden getrokken — Ontbinding van een eerdere overeenkomst wegens tekortkomingen bij de uitvoering — Betwisting in rechte die de aanbestedende dienst belet om de niet-nakoming van een overeenkomst te beoordelen totdat de gerechtelijke procedure is beëindigd)

9

2019/C 270/11

Zaak C-72/18: van het Hof (Tweede kamer) van 20 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Spanje) — Daniel Ustariz Aróstegui/Departamento de Educación del Gobierno de Navarra (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4, punt 1 — Non-discriminatiebeginsel — Publieke onderwijssector — Nationale regeling die een salaristoelage voorbehoudt aan docenten die in het kader van een arbeidsverhouding voor onbepaalde tijd werkzaam zijn als ambtenaar — Uitsluiting van docenten die werkzaam zijn als arbeidscontractant op basis van een publiekrechtelijke overeenkomst voor bepaalde tijd — Begrip „objectieve redenen” — Inherente kenmerken van de status van ambtenaar)

10

2019/C 270/12

Zaak C-100/18: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo — Spanje) — Línea Directa Aseguradora SA/Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Prejudiciële verwijzing — Verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Richtlijn 2009/103/EG — Artikel 3, eerste alinea — Begrip „deelneming aan het verkeer van voertuigen” — Materiële schade die aan een gebouw is veroorzaakt door de brand van een voertuig dat in een privégarage van dat gebouw was gestald — Dekking door de verplichte verzekering)

11

2019/C 270/13

Zaak C-291/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel București — Roemenië) — Grup Servicii Petroliere SA/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 148, onder a) en c) — Vrijstellingen met betrekking tot internationaal vervoer — Levering van opvijzelbare offshoreboorplatformen — Begrip „schepen voor de vaart op volle zee” — Betekenis)

12

2019/C 270/14

Zaak C-404/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 juni 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbeidsrechtbank Antwerpen — België) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen/WTG Retail BVBA (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2006/54/EG — Gelijke behandeling van mannen en vrouwen — Toegang tot het arbeidsproces en arbeidsvoorwaarden — Artikel 24 — Bescherming tegen represaillemaatregelen — Afwijzing van een sollicitante wegens zwangerschap — Werknemer die ten gunste van die sollicitante is opgetreden — Ontslag van de werknemer)

12

2019/C 270/15

Zaak C-313/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 april 2019 door Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 14 februari 2019 in zaak T-125/18, Associazione GranoSalus/Commissie

13

2019/C 270/16

Zaak C-336/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 18 april 2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW en Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG en KH, Executief van de Moslims van België e.a, Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e.a, andere partijen: LI, Vlaamse regering, Waalse regering, Kosher Pultry BVBA e.a. en Centraal Israëlitisch Consistorie van België e.a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

Zaak C-360/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederland) op 3 mei 2019 — Crown Van Gelder BV tegen Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

Zaak C-361/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederland) op 3 mei 2019 — De Ruiter vof tegen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

Zaak C-372/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen (België) op 10 mei 2019 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) tegen Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

Zaak C-384/19: Beroep ingesteld op 16 mei 2019 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

18

2019/C 270/21

Zaak C-387/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (België) op 17 mei 2019 — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel tegen Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

Zaak C-388/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) op 17 mei 2019 — MK/Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

Zaak C-392/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 21 mei 2019 — VG Bild-Kunst/Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

Zaak C-401/19: Beroep ingesteld op 24 mei 2019 — Republiek Polen/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

21

2019/C 270/25

Zaak C-403/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 24 mei 2019 — Société Générale SA/Ministre de l’Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

Zaak C-437/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative (Luxemburg) op 31 mei 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg/L

23

2019/C 270/27

Zaak C-441/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Nederland) op 12 juni 2019 — TQ tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

Zaak C-445/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 6 juni 2019 — Viasat Broadcasting UK Ltd/TV2/Danmark A/S, Koninkrijk Denemarken

24

2019/C 270/29

Zaak C-475/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 juni 2019 door de Bondsrepubliek Duitsland tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 10 april 2019 in zaak T-229/17, Bondsrepubliek Duitsland/Europese Commissie

25

2019/C 270/30

Zaak C-498/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 juni 2019 door Roemenië tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 30 april 2019 in zaak T-530/18, Roemenië/Commissie

27

 

Gerecht

2019/C 270/31

Zaak T-488/18: Beroep ingesteld op 17 juni 2019 — XC/Commissie

29

2019/C 270/32

Zaak T-236/19: Beroep ingesteld op 8 april 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize/Commissie en EACEA

30

2019/C 270/33

Zaak T-297/19: Beroep ingesteld op 6 mei 2019 — Dragomir/Commissie

31

2019/C 270/34

Zaak T-330/19: Beroep ingesteld op 31 mei 2019 — PNB Banka e.a./ECB

32

2019/C 270/35

Zaak T-344/19: Beroep ingesteld op 10 juni 2019 — Front Polisario/Raad

33

2019/C 270/36

Zaak T-356/19: Beroep ingesteld op 12 juni 2019 — Front Polisario/Raad

35

2019/C 270/37

Zaak T-358/19: Beroep ingesteld op 13 juni 2019 — Groupe Canal +/Commissie

35

2019/C 270/38

Zaak T-367/19: Beroep ingesteld op 19 juni 2019 –Camerin/Commissie

36

2019/C 270/39

Zaak T-368/19: Beroep ingesteld op 18 juni 2019 — Datenlotsen Informationssysteme/Commissie

37

2019/C 270/40

Zaak T-375/19: Beroep ingesteld op 20 juni 2019 — Pisoni/Parlement

39

2019/C 270/41

Zaak T-377/19: Beroep ingesteld op 21 juni 2019 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

Zaak T-378/19: Beroep ingesteld op 21 juni 2019 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

Zaak T-379/19: Beroep ingesteld op 21 juni 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

Zaak T-380/19: Beroep ingesteld op 21 juni 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation/EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

Zaak T-381/19: Beroep ingesteld op 21 juni 2019 — adp Gauselmann/EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

Zaak T-382/19: Beroep ingesteld op 25 juni 2019 — Turk Hava Yollari/EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

Zaak T-383/19: Beroep ingesteld op 21 juni 2019 — CI e.a./Parlement en Raad

45

2019/C 270/48

Zaak T-385/19: Beroep ingesteld op 25 juni 2019 — Mazzone/Parlement

46

2019/C 270/49

Zaak T-388/19: Beroep ingesteld op 28 juni 2019 — Puigdemont i Casamajó en Comín i Oliveres/Parlement

47

2019/C 270/50

Zaak T-389/19: Beroep ingesteld op 27 juni 2019 — Coppo Gavazzi/Parlement

48

2019/C 270/51

Zaak T-390/19: Beroep ingesteld op 27 juni 2019 –Muscardini/Parlement

50

2019/C 270/52

Zaak T-391/19: Beroep ingesteld op 27 juni 2019 — Vinci/Parlement

50

2019/C 270/53

Zaak T-392/19: Beroep ingesteld op 27 juni 2019 — Mantovani/Parlement

51

2019/C 270/54

Zaak T-400/19: Beroep ingesteld op 28 juni 2019 — Iccrea Banca/GAR

52


NL

 

Top