EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:187:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 187, 3 juni 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 187

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
3 juni 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 187/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

CDJ

2019/C 187/02

Zaak C-377/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 maart 2019 — Koninkrijk Spanje/Europees Parlement (Beroep tot nietigverklaring — Regeling van het taalgebruik — Procedure voor de selectie van arbeidscontractanten — Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling — Chauffeurs — Functiegroep I — Talenkennis — Beperking van de keuze van taal 2 van de selectieprocedure tot het Engels, het Frans en het Duits — Communicatietaal — Verordening nr. 1 — Ambtenarenstatuut — Regeling andere personeelsleden — Discriminatie op grond van taal — Rechtvaardiging — Dienstbelang)

2

2019/C 187/03

Zaak C-405/16 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 maart 2019 — Bondsrepubliek Duitsland/Europese Commissie (Hogere voorziening — Staatssteun — Steun die is toegekend bij een aantal bepalingen van de gewijzigde Duitse wet betreffende hernieuwbare energiebronnen (EEG 2012) — Steunregeling voor producenten van EEG-eletric-teit en verlaagde EEG-heffing voor energie-intensieve ondernemingen — Besluit waarbij de steun gedeeltelijk onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Begrip „staatssteun” — Voordeel — Staatsmiddelen — Overheidscontrole op de middelen — Maatregel die kan worden gelijkgesteld met een belasting op het elektriciteitsverbruik)

3

2019/C 187/04

Zaak C-620/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 maart 2019 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Artikel 258 VWEU — Besluit 2014/699/EU — Beginsel van loyale samenwerking — Artikel 4, lid 3, VEU — Ontvankelijkheid — Gevolgen van het verweten gedrag bij het verstrijken van de in het met redenen omkleed advies gestelde termijn — Aanhoudende gevolgen voor de eenheid en de samenhang van het internationale optreden van de Europese Unie — Vraag of de maatregelen die de betrokken lidstaat heeft genomen om te voldoen aan het met redenen omkleed advies, toereikend zijn — De Bondsrepubliek Duitsland stemt tijdens de 25e zitting van de Herzieningscommissie van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) tegen het in besluit 2014/699/EU bepaalde Uniestandpunt en verzet zich publiekelijk tegen dit standpunt en tegen de in dit besluit met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht gemaakte afspraken)

3

2019/C 187/05

Zaak C-621/16 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 maart 2019 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek, Republiek Litouwen (Hogere voorziening — Regeling van het taalgebruik — Algemene vergelijkende onderzoeken voor de aanwerving van administrateurs — Aankondigingen van algemene vergelijkende onderzoeken — Administrateurs (AD 5) — Administrateurs (AD 6) op het gebied van gegevensbescherming — Talenkennis — Beperking van de keuze van de tweede taal van algemene vergelijkende onderzoeken tot Engels, Frans en Duits — Taal voor de communicatie met het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) — Verordening nr. 1 — Ambtenarenstatuut — Discriminatie op grond van taal — Rechtvaardiging — Dienstbelang — Rechterlijke toetsing)

4

2019/C 187/06

Zaak C-680/16 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 maart 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o./Europese Commissie (Hogere voorziening — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Richtlijn 2001/83/EG — Artikel 30, lid 1 — Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Voorlegging aan het Comité onderworpen aan de voorwaarde dat niet vooraf een nationaal besluit is genomen — Werkzame stof estradiol — Besluit van de Europese Commissie waarbij de lidstaten wordt gelast nationale vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen voor lokale toepassing met 0,01 % m/m estradiol in te trekken en te wijzigen)

5

2019/C 187/07

Gevoegde zaken C-70/17 en C-179/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 maart 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Supremo en de Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Spanje) — Abanca Corporación Bancaria SA/Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA/Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van de consument — Richtlijn 93/13/EEG — Artikelen 6 en 7 — Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten — Beding inzake vervroegde opeisbaarheid van de h pothecaire lening — Vaststelling van het deels oneerlijke karakter van het beding — Bevoegdheden van de nationale rechter met betrekking tot een als,oneerlijk’ gekwalificeerd beding — Vervanging van het oneerlijke beding door een bepaling van nationaal recht)

6

2019/C 187/08

Zaak C-127/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 maart 2019 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Vervoer — Richtlijn 96/53/EG — Internationaal vervoer — Voertuigen in overeenstemming met de in deze richtlijn gedefinieerde grenswaarden voor gewicht en afmetingen — Gebruik van dergelijke voertuigen, die in een lidstaat zijn ingeschreven of in het verkeer zijn gebracht, op het grondgebied van een andere lidstaat — Systeem van speciale vergunning — Artikelen 3 en 7 — Toetredingsakte van 2003 — Overgangsbepalingen — Bijlage XII, punt 8, lid 3)

7

2019/C 187/09

Zaak C-163/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Duitsland) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Dublin-systeem — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Overdracht van de asielzoeker aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming — Begrip „onderduiken” — Bepalingen inzake verlenging van de overdrachtstermijn — Artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling na afloop van de asielprocedure — Levensomstandigheden in die lidstaat van personen die internationale bescherming genieten)

7

2019/C 187/10

Zaak C-236/17 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 maart 2019 — Canadian Solar Emea GmbH e.a./Raad van de Europese Unie, Europese Commissie (Hogere voorziening — Dumping — Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit China — Definitief antidumpingrecht — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 3, lid 7 — Artikel 9, lid 4 — Temporele werkingssfeer van verordening (EU) nr. 1168/2012)

9

2019/C 187/11

Zaak C-237/17 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 maart 2019 — Canadian Solar Emea GmbH e.a./Raad van de Europese Unie, Europese Commissie (Hogere voorziening — Subsidies — Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen), van oorsprong uit of verzonden uit China — Definitief compenserend recht — Verordening (EG) nr. 597/2009)

9

2019/C 187/12

Gevoegde zaken C-266/17 en C-267/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 maart 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17)/Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) (Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg — Verordening (EG) nr. 1370/2007 — Artikel 5, leden 1 en 2 — Onderhandse gunning — Opdrachten voor openbaar personenvervoer per bus en tram — Voorwaarden — Richtlijn 2004/17/EG — Richtlijn 2004/18/EG)

10

2019/C 187/13

Gevoegde zaken C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e.a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17) (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 33, lid 2, onder a) — Afwijzing door de autoriteiten van een lidstaat van een asielverzoek wegens niet-ontvankelijkheid op grond dat in een andere lidstaat reeds subsidiaire bescherming is toegekend — Artikel 52 — Werkingssfeer ratione temporis van deze richtlijn — Artikelen 4 en 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Structurele tekortkomingen in de asielprocedure in die andere lidstaat — Systematische afwijzing van de asielverzoeken — Reëel en bewezen risico op onmenselijke of vernederende behandeling — Levensomstandigheden van personen die subsidiaire bescherming in laatstgenoemde staat genieten)

11

2019/C 187/14

Gevoegde zaken C-350/17 en C-351/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Mobit Soc.cons.arl (C-350/17), Autolinee Toscane SpA (C-351/17)/Regione Toscana (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 1370/2007 — Openbaar personenvervoer per spoor en over de weg — Artikel 5 — Gunning van openbaredienstcontracten — Artikel 5, lid 2 — Onderhandse gunning — Begrip „interne exploitant” — Overheid die vergelijkbare zeggenschap uitoefent — Artikel 8, lid 2 — Overgangsregeling — Looptijd van onderhandse gunning)

13

2019/C 187/15

Zaak C-427/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 28 maart 2019 — Europese Commissie/Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 91/271/EEG — Opvang en behandeling van stedelijk afvalwater — Uitzonderlijke omstandigheden — Meest geavanceerde technische kennis, zonder dat dit buitensporige kosten meebrengt — Beginsel van evenredigheid van de kosten — Bewijslast — Bewijsmiddelen)

14

2019/C 187/16

Zaak C-443/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk) — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents (Prejudiciële verwijzing — Geneesmiddel voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3, onder d) — Voorwaarden voor afgifte — Verkrijging van de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product als geneesmiddel — Vergunning voor een product als geneesmiddel dat bestaat in een nieuwe formulering van een reeds toegestane werkzame stof)

15

2019/C 187/17

Zaak C-444/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d’appel de Montpellier (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Grenstoezicht, asiel en immigratie — Verordening (EU) 2016/399 — Artikel 32 — Tijdelijke herinvoering door een lidstaat van het grenstoezicht aan zijn binnengrenzen — Illegale binnenkomst van een derdelander — Gelijkstelling van binnengrenzen met buitengrenzen — Richtlijn 2008/115/EG — Werkingssfeer — Artikel 2, lid 2, onder a))

15

2019/C 187/18

Zaak C-465/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S/Stadt Solingen (Prejudiciële verwijzing — Plaatsen van overheidsopdrachten — Richtlijn 2014/24/EU — Artikel 10, onder h) — Specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten — Diensten inzake civiele verdediging, civiele bescherming en risicopreventie — Non-profitorganisaties en -verenigingen — Ziekenvervoer per ambulance — Gekwalificeerd ziekenvervoer)

16

2019/C 187/19

Gevoegde zaken C-487/17 tot en met C-489/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 28 maart 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Strafzaken tegen Alfonso Verlezza e.a. (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2008/98/EG en beschikking 2000/532/EG — Afvalstoffen — Indeling als gevaarlijke afvalstoffen — Afvalstoffen die kunnen worden ingedeeld als gevaarlijke afvalstoffen en als niet-gevaarlijke afvalstoffen)

17

2019/C 187/20

Zaak C-498/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 maart 2019 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 1999/31/EG — Artikel 14, onder b) en c) — Storten van afvalstoffen — Bestaande stortplaatsen — Schending)

18

2019/C 187/21

Zaak C-545/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — Mariusz Pawlak/Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Prejudiciële verwijzing — Interne markt voor postdiensten — Richtlijnen 97/67/EG en 2008/6/EG — Artikel 7, lid 1 — Begrip „exclusieve of bijzondere rechten voor het vestigen of aanbieden van postdiensten” — Artikel 8 — Recht van de lidstaten om de dienst voor aangetekende zendingen waarvan gebruik wordt gemaakt in het kader van gerechtelijke procedures, te organiseren — Termijn voor indiening van processtukken bij een rechterlijke instantie — Met het Unierecht conforme uitlegging van het nationale recht — Grenzen — Rechtstreekse werking ingeroepen door een emanatie van een lidstaat in het kader van een geschil met een particulier)

19

2019/C 187/22

Zaak C-578/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 27 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) –Procedure ingeleid door Oy Hartwall Ab (Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b) — Weigering van inschrijving of nietigheid — Beoordeling van het onderscheidend vermogen in concreto — Kwalificatie van een merk — Invloed — Kleurmerk of beeldmerk — Grafische voorstelling van een merk in de vorm van een afbeelding — Voorwaarden voor inschrijving — Onvoldoende duidelijke en nauwkeurige grafische voorstelling)

20

2019/C 187/23

Zaak C-590/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, echtgenote Pouvin/Electricité de France (EDF) (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 93/13/EEG — Werkingssfeer — Artikel 2, onder b) en c) — Begrippen „consument” en „verkoper” — Financiering voor het verwerven van een hoofdverblijf — Vastgoedlening toegekend door een werkgever aan zijn werknemer en diens echtgenoot of echtgenote, hoofdelijk verbonden medekredietnemer)

21

2019/C 187/24

Zaak C-637/17: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugal) — Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA (Prejudiciële verwijzing — Artikel 102 VWEU — Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel — Richtlijn 2014/104/EU — Artikel 9, lid 1 — Artikel 10, leden 2 tot en met 4 — Artikelen 21 en 22 — Vorderingen tot schadevergoeding volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie — Doorwerking van nationale beslissingen — Verjaringstermijnen — Omzetting — Toepassing in de tijd)

21

2019/C 187/25

Zaak C-681/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 27 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH/Sascha Ledowski (Prejudiciële verwijzing — Consumentenbescherming — Richtlijn 2011/83/EU — Artikel 6, lid 1, onder k), en artikel 16, onder e) — Op afstand gesloten overeenkomst — Herroepingsrecht — Uitzonderingen — Begrip „verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken” — Matras waarvan de bescherming door de consument is verwijderd na levering)

22

2019/C 187/26

Zaak C-702/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Unareti SpA/Ministero dello Sviluppo Economico e. a. (Prejudiciële verwijzing — Interne markt voor aardgas — Openbaredienstconcessies voor distributie — Voortijdige beëindiging van concessies na afloop van een overgangsperiode — Door de nieuwe concessiehouder aan de vertrekkende concessiehouder verschuldigde terugbetaling — Rechtszekerheidsbeginsel)

23

2019/C 187/27

Zaak C-60/18: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tallinna Ringkonnakohus — Estland) — AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Afvalstoffen — Richtlijn 2008/98/EG — Hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen — Specifieke criteria voor de einde-afvalfase van zuiveringsslib dat een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan — Geen Unierechtelijk of nationaalrechtelijk neergelegde criteria)

24

2019/C 187/28

Zaak C-101/18: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 28 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Idi Srl/Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (Prejudiciële verwijzing — Coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 45, lid 2, eerste alinea, onder b) — Persoonlijke situatie van de gegadigde of inschrijver — Mogelijkheid voor de lidstaten om iedere ondernemer tegen wie een procedure van akkoord aanhangig is gemaakt uit te sluiten van deelneming aan de overheidsopdracht — Nationale wetgeving die voorziet in de uitsluiting van personen tegen wie een procedure voor een preventief akkoord „aanhangig” is, tenzij het saneringsplan voorziet in de voortzetting van de bedrijfsvoering — Ondernemer die een verzoek om een preventief akkoord heeft ingediend en zich daarbij de mogelijkheid heeft voorbehouden om een plan voor de voortzetting van de activiteiten in te dienen)

25

2019/C 187/29

Zaak C-129/18: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom — Verenigd Koninkrijk) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de Unieburgers en hun familieleden — Richtlijn 2004/38/EG — Familieleden van de Unieburger — Artikel 2, punt 2, onder c) — Begrip „rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn” — Kind dat uit hoofde van het Algerijnse kafala-stelsel (zorgverstrekking) onder vaste wettelijke voogdij staat — Artikel 3, lid 2, onder a) — Andere familieleden — Artikel 7 en artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Familie- en gezinsleven — Belangen van het kind)

26

2019/C 187/30

Zaak C-144/18 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 28 maart 2019 — River Kwai International Food Industry Co. Ltd/Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Raad van de Europese Unie en Europese Commissie (Hogere voorziening — Dumping — Definitief antidumpingrecht op bepaalde bereide of verduurzaamde suikermaïs in korrels van oorsprong uit Thailand — Tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van verordening (EG) nr. 1225/2009)

27

2019/C 187/31

Zaak C-201/18: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 27 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour d’appel de Mons — België) — Mydibel NV/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Harmonisatie van de belastingwetgeving — Aftrek van de voorbelasting — Onroerend investeringsgoed — „Sale-and-leaseback” — Herziening van de btw-aftrek — Beginsel van btw-neutraliteit — Beginsel van gelijke behandeling)

27

2019/C 187/32

Zaak C-245/18: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale ordinario di Udine — Italië) — Tecnoservice Int. Srl, in staat van faillissement/Poste Italiane SpA (Prejudiciële verwijzing — Betalingsdiensten in de interne markt — Richtlijn 2007/64/EG — Artikel 74, lid 2 — Betalingsopdracht per overschrijving — Onjuiste unieke identificator die door de betaler is verstrekt — Uitvoering van de betalingstransactie op basis van de unieke identificator — Aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde)

28

2019/C 187/33

Zaak C-275/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 131 en artikel 146, lid 1, onder a) — Vrijstelling voor leveringen van goederen die zijn verzonden of vervoerd naar een plaats buiten de Europese Unie — Vrijstellingsvoorwaarde waarin het nationale recht voorziet — Plaatsing van goederen onder een bepaalde douaneregeling — Bewijs van plaatsing onder de regeling uitvoer)

29

2019/C 187/34

Zaak C-312/18 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 21 maart 2019 — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH en Société traitements chimiques des métaux/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Markt voor de recycling van accu’s — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld en geldboeten worden opgelegd — Besluit tot rectificatie waarbij de in het originele besluit niet genoemde waarde van de aankopen van de ontvangers wordt toegevoegd — Beroepstermijn — Aanvang — Tardiviteit — Niet-ontvankelijkheid)

30

2019/C 187/35

Zaak C-81/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Cluj (Roemenië) op 1 februari 2019 — NG, OH/SC Banca Transilvania SA

30

2019/C 187/36

Zaak C-83/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Olt (Roemenië) op 5 februari 2019 — Asociația „Forumul Judecătorilor din România”/Inspecția Judiciară

31

2019/C 187/37

Zaak C-127/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Pitești (Roemenië) op 18 februari 2019 — Asociația „Forumul Judecătorilor din România”, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”/Consiliul Superior al Magistraturii

32

2019/C 187/38

Zaak C-138/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 20 februari 2019 — DY

33

2019/C 187/39

Zaak C-139/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 20 februari 2019 — DY

34

2019/C 187/40

Zaak C-140/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark  Oostenrijk) op 20 februari 2019 — EX

36

2019/C 187/41

Zaak C-141/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 20 februari 2019 — EX

37

2019/C 187/42

Zaak C-184/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Curtea de Apel București (Roemenië) op 26 februari 2019 — Hecta Viticol SRL/Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

38

2019/C 187/43

Zaak C-187/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 februari 2019 door de Europese Dienst voor extern optreden tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 13 december 2018 in zaak T-537/17, De Loecker/EDEO

39

2019/C 187/44

Zaak C-195/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel București (Roemenië) op 28  februari 2019 — PJ/QK

40

2019/C 187/45

Zaak C-211/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 6 maart 2019 — UO/Készenléti Rendőrség

41

2019/C 187/46

Zaak C-223/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Wiener Neustadt (Oostenrijk) op 13 maart 2019 — YS/NK

42

2019/C 187/47

Zaak C-225/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nederland) op 14 maart 2019 — R.N.N.S. tegen Minister van Buitenlandse Zaken

43

2019/C 187/48

Zaak C-226/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nederland) op 14 maart 2019 — K.A. tegen Minister van Buitenlandse Zaken

44

2019/C 187/49

Zaak C-229/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Gerechtshof te Amsterdam (Nederland) op 14 maart 2019 — Dexia Nederland BV tegen XXX

46

2019/C 187/50

Zaak C-237/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria (Hongarije) op 19 maart 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

46

2019/C 187/51

Zaak C-241/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 maart 2019 door George Haswani tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 16 januari 2019 in zaak T-477/17, Haswani/Raad

47

2019/C 187/52

Zaak C-258/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria (Hongarije) op 27 maart 2019 — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Iga gatósága

48

2019/C 187/53

Zaak C-260/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 maart 2019 door Bena Properties Co. SA tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 16 januari 2019 in zaak T-412/16, Bena Properties/Raad

49

2019/C 187/54

Zaak C-261/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 maart 2019 door Cham Holding Co. SA tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 16 januari 2019 in zaak T-413/16, Cham/Raad

50

2019/C 187/55

Zaak C-262/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Polymeles Protodikeio Athinon (Griekenland) op 8 maart 2019 — RM, SN/Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

51

2019/C 187/56

Zaak C-272/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Wiesbaden (Duitsland) op 1 april 2019 — VQ/Land Hessen

52

2019/C 187/57

Zaak C-277/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Općinski sud u Zadru (Kroatië) op 2 april 2019 — R. D., A. D./Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

53

2019/C 187/58

Zaak C-281/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif de Paris (Frankrijk) op 3 april 2019 — XS/Recteur de l’académie de Paris

55

2019/C 187/59

Zaak C-316/19: Beroep ingesteld op 16 april 2019 — Europese Commissie/Republiek Slovenië

55

 

GCEU

2019/C 187/60

Zaak T-388/11: Arrest van het Gerecht van 10 april 2019 — Deutsche Post/Commissie („Staatssteun — Postsector — Financiering van de meerkosten op het gebied van lonen en sociale uitgaven voor een gedeelte van het personeel van Deutsche Post door middel van subsidies en inkomsten uit diensten met gereguleerde tarieven — Besluit om de formele onderzoeksprocedure uit te breiden — Besluit waarbij het bestaan van nieuwe steun na afloop van de fase van het vooronderzoek wordt vastgesteld — Beroep tot nietigverklaring — Handeling waartegen kan worden opgekomen — Procesbelang — Ontvankelijkheid — Gevolgen van de nietigverklaring van het definitieve besluit — Motiveringsplicht”)

57

2019/C 187/61

Zaak T-182/15: Arrest van het Gerecht van 9 april 2019 — Sopra Steria Group/Parlement („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Verlening van IT-diensten aan het Parlement en andere instellingen en organen van de Unie — Uitsluiting van de aanbestedingsprocedures — Mogelijk belangenconflict — Niet verstrekken van de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen — Artikel 107, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement — Transparantie — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Artikel 102, lid 1, van het Financieel Reglement”)

58

2019/C 187/62

Zaak T-259/15: Arrest van het Gerecht van 9 april 2019 — Close en Cegelec/Parlement („Overheidsopdrachten voor werken — Aanbestedingsprocedure — Bouw van een energiecentrale — Uitbreiding en modernisering van het gebouw Konrad Adenauer in Luxemburg — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Selectiecriteria — Financiële en economische draagkracht — Technische en professionele bekwaamheid — Motiveringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling”)

58

2019/C 187/63

Zaak T-492/15: Arrest van het Gerecht van 12 april 2019 — Deutsche Lufthansa/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Maatregelen die Duitsland ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van de luchthaven Frankfurt Hahn en de luchtvaartmaatschappijen die van die luchthaven gebruikmaken — Besluit waarbij de maatregelen ten gunste van de luchthaven Frankfurt Hahn zijn gekwalificeerd als staatssteun die verenigbaar is met de interne markt en is vastgesteld dat geen sprake is van staatssteun ten gunste van de luchtvaartmaatschappijen die van die luchthaven gebruikmaken — Niet individueel geraakt — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

59

2019/C 187/64

Zaak T-300/16: Arrest van het Gerecht van 10 april 2019 — Jindal Saw en Jindal Saw Italia/Commissie („Subsidies — Invoer van buizen en pijpen van nodulair gietijzer van oorsprong uit India — Uitvoeringsverordening (EU) 2016/387 — Instelling van een definitief compenserend recht — Indiase regeling tot instelling van een uitvoerrecht op ijzererts en een tweeledig spoorvrachttarief dat nadelig is voor het vervoer van voor uitvoer bestemd ijzererts — Artikel 3, punt 1, onder a), iv), van verordening (EG) nr. 597/2009 [vervangen door verordening (EU) 2016/1037] — Financiële bijdrage — Levering van goederen — Handeling die erin bestaat aan een particulier lichaam een functie „toe te vertrouwen”, waardoor een financiële bijdrage tot stand komt — Artikel 4, lid 2, onder a), van verordening nr. 597/2009 — Specificiteit van een subsidie — Artikel 6, onder d), van verordening nr. 597/2009 — Berekening van het voordeel — Schade voor de bedrijfstak van de Unie — Berekening van de prijsonderbieding en de schademarge — Causaal verband — Toegang tot vertrouwelijke gegevens van het antisubsidieonderzoek — Rechten van de verdediging”)

60

2019/C 187/65

Zaak T-301/16: Arrest van het Gerecht van 10 april 2019 — Jindal Saw en Jindal Saw Italia/Commissie („Dumping — Invoer van buizen en pijpen van nodulair gietijzer van oorsprong uit India — Uitvoeringsverordening (EU) 2016/388 — Verordening (EG) nr. 1225/2009 [vervangen door verordening (EU) 2016/1036] — Dumpingmarge — Vaststelling van de uitvoerprijs — Associatie tussen de exporteur en de importeur — Betrouwbare uitvoerprijs — Berekening van de uitvoerprijs — Redelijke marge voor verkoopkosten, algemene kosten en administratiekosten — Redelijke winstmarge — Schade voor de bedrijfstak van de Unie — Berekening van de prijsonderbieding en de schademarge — Causaal verband — Toegang tot vertrouwelijke gegevens van het antidumpingonderzoek — Rechten van de verdediging”)

61

2019/C 187/66

Zaak T-643/16: Arrest van het Gerecht van 10 april 2019 — Gamaa Islamya Égypte/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Maatregelen tegen bepaalde personen, groepen en entiteiten met het oog op de bestrijding van terrorisme — Bevriezing van tegoeden — Mogelijkheid voor een autoriteit van een derde land om te worden aangemerkt als bevoegde instantie in de zin van gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB — Feitelijke grondslag van de besluiten tot bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Authentisatie van de handelingen van de Raad”)

62

2019/C 187/67

Zaken T-910/16 en T-911/16: Arrest van het Gerecht van 4 april 2019 — Hesse en Wedl & Hofmann/EUIPO (TESTA ROSSA) („Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk TESTA ROSSA — Gedeeltelijke vervallenverklaring — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] — Bewijs van het gebruik — Extern gebruik van het betwiste merk — Gelijke behandeling”)

64

2019/C 187/68

Zaak T-5/17: Arrest van het Gerecht van 4 april 2019 — Sharif/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden — Rechten van verdediging — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Kennelijk onjuiste beoordeling — Recht op eigendom — Evenredigheid — Aantasting van de reputatie”)

64

2019/C 187/69

Zaak T-51/17: Arrest van het Gerecht van 10 april 2019 — Polen/Commissie („ELGF en Elfpo — Van financiering uitgesloten uitgaven — Fruit- en groentensector — Steun aan producentengroeperingen — Uitgaven door Polen — Zwakke punten in de essentiële controles — Controles van de erkenningsprogramma’s en erkenningscriteria — Controles met betrekking tot de steunaanvragen — Economische samenhang — Redelijk karakter van de uitgaven — Systeemfouten — Risico voor ELGF — Forfaitaire correcties ten belope van 25 %”)

65

2019/C 187/70

Zaak T-108/17: Arrest van het Gerecht van 4 april 2019 — ClientEarth/Commissie („REACH — Verordening (EG) nr. 1907/2006 — bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) — Afwijzing van een verzoek tot interne herziening van een besluit tot verlening van een autorisatie voor het in de handel brengen — Onjuiste rechtsopvatting — Kennelijk onjuiste beoordeling — Artikel 10 van verordening (EG) nr. 1367/2006”)

66

2019/C 187/71

Zaak T-223/17: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk ADAPTA POWDER COATINGS — Nietigverklaring door de kamer van beroep — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] — Geen door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001) — Schending van het recht om te worden gehoord — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001) — Voor het eerst voor het Gerecht aangedragen bewijsmateriaal”)

67

2019/C 187/72

Zaak T-224/17: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk Bio proof ADAPTA — Nietigverklaring door de kamer van beroep — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] — Geen door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001) — Schending van het recht om te worden gehoord — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001) — Voor het eerst voor het Gerecht aangedragen bewijsmateriaal”)

68

2019/C 187/73

Zaak T-225/17: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Adapta Color/EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk Bio proof ADAPTA — Gedeeltelijke nietigverklaring door de kamer van beroep — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] — Geen door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 7, lid 3, van verordening 2017/1001) — Schending van het recht om te worden gehoord — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001) — Voor het eerst voor het Gerecht aangedragen bewijsmateriaal”)

69

2019/C 187/74

Zaak T-229/17: Arrest van het Gerecht van 10 april 2019 — Duitsland/Commissie („Harmonisatie van de wetgevingen — Verordening (EU) nr. 305/2011 — Verordening (EU) nr. 1025/2012 — Bouwmaterialen — Geharmoniseerde normen EN 14342:2013 en EN 14904:2006 — Motiveringsplicht”)

70

2019/C 187/75

Zaak T-319/17: Arrest van het Gerecht van 9 april 2019 — Aldridge e.a./Commissie („Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — OLAF — Overeenkomst voor onbepaalde tijd — Besluit van de directeur van OLAF tot invoering van een enkele herindeling in de hogere rang — Verzoek om een jaarlijkse he indelingsronde in te voeren — Maatregel van algemene strekking — Beroepstermijn — Aanvang — Bekendmaking op internet — Niet-ontvankelijkheid”)

71

2019/C 187/76

Zaak T-371/17: Arrest van het Gerecht van 9 april 2019 — Qualcomm en Qualcomm Europe/Commissie („Mededinging — Markt voor baseband chipsets die worden gebruikt in digitale consumentenelektronica — Administratieve procedure — Artikel 18, lid 3, en artikel 24, lid 1, onder d), van verordening (EG) nr. 1/2003 — Besluit tot een verzoek om inlichtingen — Motiveringsplicht — Noodzakelijkheid van de gevraagde inlichtingen — Evenredigheid — Bewijslast — Recht om niet tegen zichzelf te hoeven getuigen — Beginsel van behoorlijk bestuur”)

72

2019/C 187/77

Zaak T-655/17: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Inditex/EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk ZARA TANZANIA ADVENTURES — Oudere Uniewoordmerken ZARA — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001] — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken — Afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken”)

73

2019/C 187/78

Zaak T-765/17: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Kiku/CPVO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) („Kwekersrecht — Nietigheidsprocedure — Appelras Pinova — Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring — Nieuwheid van het ras — Artikel 10 van verordening (EG) nr. 2100/94 — Bewijslast — Artikel 76 van verordening nr. 2100/94 — Ambtshalve onderzoek van de feiten door het CPVO”)

74

2019/C 187/79

Zaak T-277/18: Arrest van het Gerecht van 9 april 2019 — Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk PICK & WIN MULTISLOT — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

74

2019/C 187/80

Zaak T-303/18 RENV: Arrest van het Gerecht van 10 april 2019 — AV/Europese Commissie („Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Aanstelling — Artikel 13 van de RAP — Medisch onderzoek vóór de aanstelling — Onvolledige verklaringen tijdens het medische onderzoek — Geen vermelding door de betrokkene van een ziekte — Latere ontdekking door het TAOBG — Artikel 32 van de RAP — Toepassing met terugwerkende kracht van een medisch voorbehoud van vijf jaar — Inschakeling van de invaliditeitscommissie — Redelijke termijn — Aansprakelijkheid — Immateriële schade”)

75

2019/C 187/81

Zaak T-323/18: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Fomanu/EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Afbeelding van een vlinder) („Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk dat een vlinder afbeeldt — Normaal gebruik van het merk — Gedeeltelijke vervallenverklaring — Artikel 18, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001 — Artikel 58, lid 1, onder a), en lid 2, van verordening 2017/1001”)

76

2019/C 187/82

Zaak T-403/18: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Pharmadom/EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk WS wellpharma shop — Ouder nationaal woordmerk WELL AND WELL — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

77

2019/C 187/83

Zaak T-468/18: Arrest van het Gerecht van 3 april 2019 — NSC Holding/EUIPO — Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk CONDOR SERVICE, NSC — Ouder  Uniewoordmerk IBERCONDOR — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Relevant publiek — Soortgelijke diensten — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

77

2019/C 187/84

Zaak T-477/18: Arrest van het Gerecht van 11 april 2019 — Užstato sistemos administratorius/EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Weergave van een fles en een pijl) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor een Uniebeeldmerk dat een fles en een pijl afbeeldt — Ouder Uniebeeldmerk dat een blik, een fles en een pijl afbeeldt — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

78

2019/C 187/85

Zaak T-555/18: Arrest van het Gerecht van 3 april 2019 — Medrobotics/EUIPO (See More. Reach More. Treat More.) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk See More. Reach More. Treat More. — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

79

2019/C 187/86

Zaak T-701/18: Beroep ingesteld op 8 april 2019 — SJ/Commissie

80

2019/C 187/87

Zaak T-177/19: Beroep ingesteld op 21 maart 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical/ECHA

80

2019/C 187/88

Zaak T-186/19: Beroep ingesteld op 29 maart 2019 — Zubedi/Raad

82

2019/C 187/89

Zaak T-189/19: Beroep ingesteld op 3 april 2019 — Haikal/Raad

82

2019/C 187/90

Zaak T-211/19: Beroep ingesteld op 5 april 2019 — Le Pen/Parlement

84

2019/C 187/91

Zaak T-213/19: Beroep ingesteld op 8 april 2019 — AW/Parlement

85

2019/C 187/92

Zaak T-239/19: Beroep ingesteld op 9 april 2019 — Vinos de Arganza/EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

85

2019/C 187/93

Zaak T-241/19: Beroep ingesteld op 10 april 2019 — Spanje/Commissie

86

2019/C 187/94

Zaak T-249/19: Beroep ingesteld op 12 april 2019 — Karpeta-Kovalyova/Commissie

87

2019/C 187/95

Zaak T-250/19: Beroep ingesteld op 15 april 2019 — Tradición CZ/EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

88

2019/C 187/96

Zaak T-255/19: Beroep ingesteld op 18 april 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne/EUIPO (BIOTON)

89


NL

 

Top