EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:044:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 44, 4 februari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 44

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
4 februari 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 44/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2019/C 44/02

Zaak C-305/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Bratislava — Slowakije) — FENS spol. s r.o./Slovenská republika — Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van goederen — Douanerechten — Heffingen van gelijke werking — Heffing over het transport van elektriciteit die op het nationale grondgebied is geproduceerd en voor de uitvoer is bestemd — Verenigbaarheid van een dergelijke regeling met het beginsel van vrij verkeer van goederen)

2

2019/C 44/03

Zaak C-378/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 4 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court — Ierland) — The Minister for Justice and Equality, The Commissioner of the Garda Síochána / Workplace Relations Commission (Prejudiciële verwijzing — Gelijke behandeling in arbeid — Richtlijn 2000/78/EG — Verbod van discriminatie op grond van leeftijd — Aanwerving van politieagenten — Nationaal orgaan dat bij wet is ingesteld om het Unierecht op een specifiek gebied te handhaven — Bevoegdheid om met het Unierecht strijdige nationale wetgeving buiten toepassing te laten — Voorrang van het Unierecht)

3

2019/C 44/04

Zaak C-480/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 6 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Köln — Duitsland) — Frank Montag / Finanzamt Köln-Mitte (Prejudiciële verwijzing — Vrijheid van vestiging — Directe belastingen — Inkomstenbelasting — Aftrekbaarheid van bijdragen aan een pensioeninstelling voor vrije beroepen en een particuliere pensioenverzekering — Uitsluiting van niet-ingezetenen)

3

2019/C 44/05

Zaak C-629/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — J. Portugal Ramos Vinhos SA / Adega Cooperativa de Borba CRL (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Merkenrecht — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 3, lid 1, onder c) — Nietigheidsgronden — Woordmerk dat uitsluitend is samengesteld uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten — Andere kenmerken van waren of diensten — Installatie voor de productie van waren — Woordmerk dat is samengesteld uit een teken dat wijnproducten aanduidt en uit een geografische benaming die een woordelement vormt van de handelsnaam van de merkhouder)

4

2019/C 44/06

Zaak C-672/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 6 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Maatstaf van heffing — Verlaging — Beginsel van fiscale neutraliteit)

5

2019/C 44/07

Zaak C-675/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Ministero della Salute/Hannes Preindl (Prejudiciële verwijzing — Erkenning van beroepskwalificaties — Richtlijn 2005/36/EG — Erkenning van na gedeeltelijk overlappende opleidingsperioden verkregen opleidingstitels — Verificatiebevoegdheden van de ontvangende lidstaat)

5

2019/C 44/08

Zaak C-92/18: Beroep ingesteld op 7 februari 2018 — Franse Republiek / Europees Parlement

6

2019/C 44/09

Zaak C-412/18P P: Hogere voorziening ingesteld op 22 juni 2018 door Anthony Andrew King tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 10 april 2018 in zaak T-810/17, King/Commissie

7

2019/C 44/10

Zaak C-547/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polen) op 23 augustus 2018 — Dong Yang Electronics Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

7

2019/C 44/11

Zaak C-558/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) op 3 september 2018 — Miasto Łowicz / Skarb Państwa — Wojewoda Łódzki

8

2019/C 44/12

Zaak C-563/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 5 september 2018 — Strafzaak tegen VX, WW en XV

9

2019/C 44/13

Zaak C-585/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 20 september 2018 — A. K./Krajowa Rada Sądownictwa

9

2019/C 44/14

Zaak C-624/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 3 oktober 2018 — CP/Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/15

Zaak C-625/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 3 oktober 2018 — DO/Sąd Najwyższy

10

2019/C 44/16

Zaak C-653/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 17 november 2018 — Unitel Sp. z o.o. w Warszawie / Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

11

2019/C 44/17

Zaak C-668/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 26 oktober 2018 — BP/UNIPARST

12

2019/C 44/18

Zaak C-684/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bucureşti (Roemenië) op 6 november 2018 — World Comm Trading Gfz SRL/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

13

2019/C 44/19

Zaak C-709/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Špecializovaný trestný súd (Slowakije) op 14 november 2018 — Strafzaak tegen UL en VM

14

2019/C 44/20

Zaak C-725/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 22 november 2018 — Anton van Zantbeek VOF, andere partij: Ministerraad

15

2019/C 44/21

Zaak C-735/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Justice de paix de Charleroi III (België) op 26 november 2018 — IZ / Ryanair DAC

16

2019/C 44/22

Zaak C-742/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 november 2018 door de Tsjechische Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 13 september 2018 in zaak T-627/16, Tsjechische Republiek / Commissie

17

 

Gerecht

2019/C 44/23

Zaak T-274/16 en T-275/16: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Saleh Thabet e.a. / Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Egypte — Bevriezing van tegoeden — Doelstellingen — Criteria voor de plaatsing van personen op de lijst — Verlenging van de plaatsing van verzoekers op de lijst van betrokken personen — Feitelijke grondslag — Exceptie van onwettigheid — Rechtsgrondslag — Evenredigheid — Recht op een eerlijk proces — Vermoeden van onschuld — Beginsel van behoorlijk bestuur — Onjuiste rechtsopvatting — Kennelijke beoordelingsfout — Recht op eigendom — Rechten van de verdediging — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte”)

19

2019/C 44/24

Gevoegde zaken T-314/16 en T-435/16: Arrest van het Gerecht van 27 november 2018 — VG/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten en informatie betreffende een besluit van de Commissie om een einde te maken aan een, instemmingsbrief inzake toetreding tot Team Europe’ — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van het individu — Bescherming van persoonsgegevens — Verordening (EG) nr. 45/2001 — Weigering van doorgifte — Artikelen 7, 47 en 48 van het Handvest van de grondrechten — Niet-contractuele aansprakelijkheid”]

20

2019/C 44/25

Zaak T-329/16: Arrest van het Gerecht van 5 december 2018 — Bristol-Myers Squibb Pharma/Commissie en EMA [„Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Weesgeneesmiddelen — Besluit tot intrekking van de aanwijzing van Elotuzumab als weesgeneesmiddel — Besluit waarbij werd geoordeeld dat de aanwijzingscriteria niet langer waren vervuld — Vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik Empliciti (Elotuzumab) — Artikel 5, lid 12, onder b), van verordening (EG) nr. 141/2000 — Artikel 5, lid 8, van verordening nr. 141/2000 — Motiveringsplicht”]

21

2019/C 44/26

Zaak T-459/16: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Spanje / Commissie [„ELGF en Elfpo — Van financiering uitgesloten uitgaven — Artikel 31 van verordening (EG) nr. 1290/2005 — Verordening (EG) nr. 73/2009 — Tekortkomingen van het GBCS — Blijvend grasland — Risico voor het fonds — Document VI/5330/97 — Artikel 73 bis, lid 2 bis, van verordening (EG) nr. 796/2004 — Artikel 81, lid 3, van verordening (EG) nr. 1122/2009 — Artikel 137 van verordening nr. 73/2009 — Forfaitaire correcties van 25 % en 10 %”]

21

2019/C 44/27

Zaak T-517/16: Arrest van het Gerecht van 4 december 2018 — Janoha e.a. / Commissie („Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Herziening van het Statuut van 1 januari 2014 — Artikel 6 van bijlage X bij het Statuut — Nieuwe bepalingen voor de toekenning van verlofdagen voor in een derde land tewerkgestelde ambtenaren — Exceptie van onwettigheid — Artikel 10, tweede alinea, van het Statuut — Artikelen 7 en 33 van het Handvest van de grondrechten — Gelijke behandeling — Verworven rechten — Gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid — Misbruik van bevoegdheid”)

22

2019/C 44/28

Zaak T-518/16: Arrest van het Gerecht van 4 december 2018 — Carreras Sequeros e.a./Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren en arbeidscontractanten — Herziening van het Statuut van 1 januari 2014 — Artikel 6 van bijlage X bij het Statuut — Nieuwe bepalingen voor het vakantieverlof voor in een derde land tewerkgestelde ambtenaren — Exceptie van onwettigheid — Doel van het verlof”)

23

2019/C 44/29

Zaak T-560/16: Arrest van het Gerecht van 4 december 2018 — Schneider/EUIPO („Ambtenarenrecht — Tijdelijk functionarissen — Interne reorganisatie van de diensten van het EUIPO — Overplaatsing — Rechtsgrondslag — Artikel 7 van het Statuut — Dienstbelang — Wezenlijke wijziging van de taken — Gelijkwaardigheid van de ambten — Verkapte sanctie — Misbruik van bevoegdheid — Recht om te worden gehoord — Motiveringsplicht”)

24

2019/C 44/30

Zaak T-688/16: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Janssen-Cases/Commissie („Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Aanwerving — Kennisgeving van vacature — Bemiddelaar van de Commissie — Bevoegd TABG — Bevoegdheidsdelegatie — Procedure — Raadpleging van het personeelscomité — Aansprakelijkheid”)

24

2019/C 44/31

Zaak T-720/16: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — ARFEA / Commissie („Staatssteun — Door de Italiaanse autoriteiten met terugwerkende kracht toegekende compensatie voor de verrichting van een openbare dienst — Tussen 1997 en 1998 aangeboden regionaal busvervoer van passagiers op basis van concessies — Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Altmar-arrest — Toepassing in de tijd van materiële rechtsregels”)

25

2019/C 44/32

Zaak T-811/16: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Di Bernardo / Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Aankondiging van vergelijkend onderzoek — Algemeen vergelijkend onderzoek — Niet-opneming op de reservelijst — Motiveringsplicht — Beroepservaring — Aansprakelijkheid”)

26

2019/C 44/33

Zaak T-829/16: Arrest van het Gerecht van 27 november 2018 — Mouvement pour une Europe des nations et des libertés/Parlement [„Institutioneel recht — Europees Parlement — Besluit waarbij wordt verklaard dat bepaalde uitgaven van een politieke partij niet voor financiering in aanmerking komen voor het financiële jaar 2015 — Recht op behoorlijk bestuur — Rechtszekerheid — Verordening (EG) nr. 2004/2003 — Verbod van zijdelingse financiering van een nationale politieke partij”]

26

2019/C 44/34

Zaak T-875/16: Arrest van het Gerecht van 5 december 2018 — Falcon Technologies International/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Beoordelingsverslag van een aangemelde instantie in de zin van de wetgeving inzake de EG-verklaring van overeenstemming voor medische hulpmiddelen — Weigering van toegang — Uitzondering ter bescherming van commerciële belangen — Verplichting om een concreet en individueel onderzoek uit te voeren — Hoger openbaar belang — Weigering van gedeeltelijke toegang”]

27

2019/C 44/35

Zaak T-31/17: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Portugal/Commissie [„ELGF — Van financiering uitgesloten uitgaven — Specifieke maatregelen ten behoeve van de ultraperifere gebieden — Artikel 12, onder c), van verordening (EG) nr. 247/2006 — Technische bijstand — Controleacties — Procedurele waarborgen — Gewettigd vertrouwen”]

28

2019/C 44/36

Zaak T-152/17: Arrest van het Gerecht van 5 december 2018 — Sumner/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een door de Commissie tegen Ierland ingestelde niet-nakomingsprocedure — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van inspecties, onderzoeken en audits — Algemeen vermoeden — Hoger openbaar belang”)

28

2019/C 44/37

Zaak T-161/17: Arrest van het Gerecht van 28 november 2018 — Le Pen/Parlement („Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement — Vergoeding voor parlementaire medewerkers — Terugvordering van de onverschuldigd betaalde bedragen — Bevoegdheid van de secretaris-generaal — Rechten van verdediging — Gewettigd vertrouwen — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling — Misbruik van bevoegdheid — Feitelijke vergissing — Evenredigheid”)

29

2019/C 44/38

Zaak T-214/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Out of the blue/EUIPO — Dubois en MFunds USA (FUNNY BANDS) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk FUNNY BANDS — Absolute weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 59, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”]

30

2019/C 44/39

Zaak T-312/17: Arrest van het Gerecht van 5 december 2018 — Campbell/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een door de Commissie tegen de Republiek Litouwen ingeleide niet-nakomingsprocedure — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van inspecties, onderzoeken en audits — Algemeen vermoeden — Hoger openbaar belang”]

31

2019/C 44/40

Zaak T-315/17: Arrest van het Gerecht van 27 november 2018 — Hebberecht/EDEO („Openbare dienst — Ambtenaren — EDEO — Tewerkstelling — Ambt van delegatiehoofd van de Europese Unie in Ethiopië — Besluit houdende weigering om de tewerkstelling te verlengen — Dienstbelang — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling”)

31

2019/C 44/41

Zaak T-372/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Bee-Fee Group (LV POWER ENERGY DRINK) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk LV POWER ENERGY DRINK — Ouder Uniebeeldmerk LV — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001] — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001) — Eerdere beslissingen van het EUIPO waarbij de bekendheid van het oudere merk wordt erkend”]

32

2019/C 44/42

Zaak T-373/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Louis Vuitton Malletier/EUIPO — Fulia Trading (LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE — Ouder Uniebeeldmerk LV — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001) — Eerdere beslissingen van het EUIPO waarbij de bekendheid van het oudere merk wordt erkend”]

33

2019/C 44/43

Zaak T-416/17: Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk fino Cyprus Halloumi Cheese — Ouder collectief Uniewoordmerk HALLOUMI — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

34

2019/C 44/44

Zaak T-417/17: Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Cyprus/EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk fino Cyprus Halloumi Cheese — Ouder certificeringswoordmerk van het Verenigd Koninkrijk HALLOUMI — Afwijzing van de oppositie — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Overeenstemmende tekens”]

35

2019/C 44/45

Zaak T-458/17: Arrest van het Gerecht van 26 november 2018 — Shindler e.a./Raad („Beroep tot nietigverklaring — Institutioneel recht — Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie — Akkoord betreffende de voorwaarden voor de terugtrekking — Artikel 50 VEU — Besluit van de Raad waarbij machtiging wordt verleend tot het openen van onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over dit akkoord — Burgers van het Verenigd Koninkrijk die in een andere Unielidstaat verblijven — Voorbereidende handeling — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

35

2019/C 44/46

Zaak T-493/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — WL / ERCEA („Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Administratief onderzoek — Verlenging van de proeftijd — Voorbereidende handeling — Ontslag — Kennisgeving van het ontslag via e-mail — Klachttermijn — Aanvang — Niet-ontvankelijkheid — Eerbiediging van wezenlijke vormvoorschriften — Ontslagbesluit na afloop van de proeftijd — Verbreking van de vertrouwensband — Aansprakelijkheid — Verzoek om een mondelinge behandeling gedaan in het verzoekschrift en niet herhaald overeenkomstig artikel 106, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering”)

36

2019/C 44/47

Zaak T-651/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Sata/EUIPO — Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Verfspuit) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een verfspuit weergeeft — Oudere gemeenschapsmodellen — Nietigheidsgrond — Geïnformeerde gebruiker — Mate van vrijheid van de ontwerper — Eigen karakter — Verzadiging van de stand van de techniek — Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 — Nut van de mondelinge procedure — Artikel 64, lid 1, van verordening nr. 6/2002 — Motiveringsplicht — Artikel 62 van verordening nr. 6/2002”]

37

2019/C 44/48

Zaak T-681/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk Khadi — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgronden — Merk dat het publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001] — Merk dat badges, emblemen of wapenschilden omvat — Artikel 7, lid 1, onder i), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder i), van verordening 2017/1001] — Geen kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

38

2019/C 44/49

Zaak T-682/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk khadí Naturprodukte aus Indíen — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgronden — Merk dat het publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001] — Geen kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

39

2019/C 44/50

Zaak T-683/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Khadi and Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk Khadi Ayurveda — Overlegging van bewijzen voor het eerst voor de kamer van beroep — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 95, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgronden — Merk dat het publiek kan misleiden — Artikel 7, lid 1, onder g), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder g), van verordening 2017/1001] — Geen kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

40

2019/C 44/51

Zaak T-702/17: Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Papouis Halloumi — Ouder collectief Uniewoordmerk HALLOUMI — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

41

2019/C 44/52

Zaak T-703/17: Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Cyprus/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Papouis Halloumi — Ouder certificeringswoordmerk van het Verenigd Koninkrijk HALLOUMI — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

42

2019/C 44/53

Zaak T-724/17: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — The Vianel Group/EUIPO — Viania Dessous (VIANEL) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk VIANEL — Ouder Uniewoordmerk VIANIA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

43

2019/C 44/54

Zaak T-763/17: Arrest van het Gerecht van 29 november 2018 — Septona/EUIPO — Intersnack Group (welly) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk welly — Oudere Uniebeeldmerken Kelly’s en Kelly’s www.kellys.eu CHIPS — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

43

2019/C 44/55

Zaak T-824/17: Arrest van het Gerecht van 27 november 2018 — H2O Plus/EUIPO (H 2 O+) [„Uniemerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk H 2 O+ — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

44

2019/C 44/56

Zaak T-826/17: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — TeamBank/EUIPO — Fio Systems (FYYO) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk FYYO — Ouder Uniewoordmerk FIO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

45

2019/C 44/57

Zaak T-9/18: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk STRAIGHTFORWARD BANKING — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”]

45

2019/C 44/58

Zaak T-59/18: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — Endoceutics/EUIPO — Merck (FEMIVIA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk FEMIVIA — Ouder Uniewoordmerk FEMIBION INTIMA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

46

2019/C 44/59

Zaak T-78/18: Arrest van het Gerecht van 22 november 2018 — AB Mauri Italy/EUIPO — Lesaffre (FERMIN) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk FERMIN — Oudere internationale en Benelux-merken FERMIPAN — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 2017/1001”]

47

2019/C 44/60

Zaak T-585/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Cheverny Investments / Commissie („Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

47

2019/C 44/61

Zaak T-586/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Oppenheim / Commissie („Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

48

2019/C 44/62

Zaak T-610/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Wagon Automotive Nagold GmbH / Commissie [„Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”]

49

2019/C 44/63

Zaak T-612/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Treofan Holdings en Treofan Germany / Commissie [„Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”]

50

2019/C 44/64

Zaak T-613/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — VMS Deutschland / Commissie [„Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”]

50

2019/C 44/65

Zaak T-619/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — CB / Commissie [„Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”]

51

2019/C 44/66

Zaak T-621/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — SiNN / Commissie [„Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”]

52

2019/C 44/67

Zaak T-626/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Sky Deutschland en Sky Deutschland Fernsehen / Commissie („Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

53

2019/C 44/68

Zaak T-627/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — ATMvision / Commissie („Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

53

2019/C 44/69

Zaak T-628/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Biogas Nord / Commissie („Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

54

2019/C 44/70

Zaak T-629/11: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Biogas Nord Anlagenbau / Commissie [„Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen naar toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Nietigverklaring van het bestreden besluit door het Hof — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”]

55

2019/C 44/71

Zaak T-552/16: Beschikking van het Gerecht van 16 november 2018 — OT/Commissie („Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Sollicitatie naar de post van directeur van het EWDD — Afwijzing van de sollicitatie — Advies van het CCN — Niet voor beroep vatbare handeling — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

56

2019/C 44/72

Zaak T-576/16: Beschikking van het Gerecht van 16 november 2018 — OT / Commissie („Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Sollicitatie naar de post van directeur van het EWDD — Afwijzing van de sollicitatie — Litispendentie — Afwijzing van een verzoek om bijstand — Ontbreken van procesbelang — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

56

2019/C 44/73

Zaak T-661/16: Beschikking van het Gerecht van 19 november 2018 — Credito Fondiario / GAR [„Beroep tot nietigverklaring — Economische en monetaire unie — Bankenunie — Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) — Gemeenschappelijk afwikkelingfonds (GAF) — Vaststelling van de vooraf te betalen bijdrage voor 2016 — Beroepstermijn — Termijnoverschrijding — Exceptie van onwettigheid — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]

57

2019/C 44/74

Zaak T-14/17: Beschikking van het Gerecht van 19 november 2018 — Landesbank Baden-Württemberg / GAR („Beroep tot nietigverklaring — Economische en monetaire Unie — Bankenunie — Gemeenschappelijk mechanisme voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) — Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF) — Vaststelling van de in 2016 vooraf te betalen bijdrage — Beroepstermijn — Overschrijding — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

58

2019/C 44/75

Zaak T-42/17: Beschikking van het Gerecht van 19 november 2018 — VR-Bank Rhein-Sieg / GAR [„Beroep tot nietigverklaring — Economische en monetaire unie — Bankenunie — Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) — Gemeenschappelijk afwikkelingfonds (GAF) — Vaststelling van de vooraf te betalen bijdrage voor 2016 — Beroepstermijn — Termijnoverschrijding — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]

58

2019/C 44/76

Zaak T-282/17: Beschikking van het Gerecht van 25 oktober 2018 — UI / Raad („Openbare dienst — Ambtenaar — Beroep wegens niet-nakoming — Ontbreken van een besluit na het rapport over de proeftijd — Artikel 34 van het Statuut — Ontslagbesluit — Afdoening zonder beslissing”)

59

2019/C 44/77

Zaak T-293/17: Beschikking van het Gerecht van 23 oktober 2018 — Fakro/Commissie („Mededinging — Misbruik van een machtspositie op de markt voor dakramen — Beroep wegens nalaten — Besluit tot afwijzing waarbij het nalaten werd beëindigd — Afdoening zonder beslissing”)

60

2019/C 44/78

Zaak T-355/17: Beschikking van het Gerecht van 22 november 2018 — Daico International / EUIPO — American Franchise Marketing (RoB) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Beeldmerk „RoB” — Nietigverklaring — Artikel 60, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 68, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001) — Regel 49, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 23, lid 3, van verordening (EU) 2018/625] — Regel 62, lid 3, van verordening nr. 2868/95 (thans artikel 58, lid 3, van verordening 2018/625) — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

60

2019/C 44/79

Zaak T-356/17: Beschikking van het Gerecht van 22 november 2018 — Daico International / EUIPO — American Franchise Marketing (RoB) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Woordmerk „RoB” — Nietigverklaring — Artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 94 van verordening (EU) 2017/1001] — Regel 62, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans artikel 58, lid 3, van verordening (EU) 2018/625] — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

61

2019/C 44/80

Zaak T-494/17: Beschikking van het Gerecht van 19 november 2018 — Iccrea Banca / Commissie en GAR [„Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Economische en monetaire unie — Bankenunie — Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) — Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (GAF) — Vaststelling van de vooraf te betalen bijdrage voor 2016 — Onjuiste aanduiding van de verwerende partij — Beroepstermijn — Tardiviteit — Hypothetische handelingen — Verzoek tot schadevergoeding — Nauwe band met het verzoek tot nietigverklaring — Exceptie van onwettigheid — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]

62

2019/C 44/81

Zaak T-560/17: Beschikking van het Gerecht van 6 november 2018 — Fortischem / Parlement en Raad [„Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Verordening (EU) 2017/852 — Bescherming van de volksgezondheid en het milieu — Verbod op de productie van chloor en natrium met gebruikmaking van kwik als electrode — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Niet individueel geraakt — Niet-ontvankelijkheid”]

62

2019/C 44/82

Zaak T-658/17: Beschikking van het Gerecht van 12 november 2018 — Stichting Against Child Trafficking / Commissie („Beroep tot nietigverklaring en beroep wegens nalaten — Rechtspersoon die OLAF informatie verschaft over eventueel laakbare gedragingen — Weigering van OLAF om een onderzoek te openen — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Niet-ontvankelijkheid — Kosten — Billijkheid — Artikel 135, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering”)

63

2019/C 44/83

Zaak T-711/17: Beschikking van het Gerecht van 14 november 2018 — Spinoit / Commissie e.a. („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Handeling van het hoofd van de EU-delegatie in Algerije in het kader van een openbare aanbesteding van diensten — Besluit om te verzoeken om vervanging van verzoeker als deskundige — Beëindiging van het contract tussen de vennootschap die de opdracht uitvoert en verzoeker als gevolg van dit besluit — Geen hoedanigheid van verwerende partij — Handeling waartegen geen beroep kan worden ingesteld — Geen voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent — Oorzakelijk verband — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)

64

2019/C 44/84

Zaak T-717/17: Beschikking van het Gerecht van 6 november 2018 — Chioreanu / Ercea („Beroep tot nietigverklaring — Ercea — Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie „Horizon 2020” — Besluit waarbij het verzoek om toetsing van de evaluatie van het voorstel voor onderzoek wordt afgewezen — Administratief beroep bij de Commissie — Verwerping van het administratieve beroep — Onjuiste aanduiding van de verwerende partij — Verzoek om een bevel — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

65

2019/C 44/85

Zaak T-733/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 23 november 2018 — GMPO / Commissie [„Kort geding — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Werkzame stof triëntine- tetrahydrochloride — Besluit van de Commissie om het geneesmiddel Cuprior-trientine niet als een weesgeneesmiddel te kwalificeren — Verordening (EG) nr. 141/2000 — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”]

65

2019/C 44/86

Zaak T-756/17: Beschikking van het Gerecht van 27 november 2018 — CMS Hasche Sigle / EUIPO (WORLD LAW GROUP) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk „WORLD LAW GROUP” — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

66

2019/C 44/87

Zaak T-793/17: Beschikking van het Gerecht van 14 november 2018 — Bruel/Commissie e.a. („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Handeling die het afdelingshoofd van de delegatie van de Unie in Algerije heeft vastgesteld in het kader van een openbare aanbesteding voor diensten — Besluit tot vervanging van verzoeker als deskundige — Op dit besluit volgende beëindiging van de overeenkomst tussen de vennootschap waaraan de opdracht werd toegewezen en verzoeker — Geen hoedanigheid van verwerende partij — Niet voor beroep vatbare handeling — Geen voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die rechten toekent aan particulieren — Causaal verband — Beroep dat gedeeltelijk kennelijk niet ontvankelijk en gedeeltelijk kennelijk rechtens ongegrond is”)

67

2019/C 44/88

Zaak T-809/17: Beschikking van het Gerecht van 15 november 2018 — Intercontact Budapest/Vertaalbureau („Beroep tot nietigverklaring — Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure — Beroepstermijn — Te laat ingesteld beroep — Niet-ontvankelijkheid”)

67

2019/C 44/89

Zaak T-811/17: Beschikking van het Gerecht van 3 december 2018 — Classic Media / EUIPO — Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk „CLASSIC DRIVER” — Ouder Uniewoordmerk „DRIVER” — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

68

2019/C 44/90

Zaak T-45/18: Beschikking van het Gerecht van 15 november 2018 — Novenco Building & Industry / EUIPO — Novenco Ventilator (Beijing) (NOVENCO) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk „NOVENCO” — Ouder Uniewoordmerk „Novenco” — Doorhaling van de internationale inschrijving — Geding zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

69

2019/C 44/91

Zaak T-82/18: Beschikking van het Gerecht van 21 november 2018 — Husky CZ / EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk „HUSKY” — Ouder Uniewoordmerk en Uniebeeldmerk „HUSKY” — Relatieve weigeringsgrond — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)

69

2019/C 44/92

Zaak T-275/18: Beschikking van het Gerecht van 30 november 2018 — Front Polisario/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Marokko, anderzijds — Handeling waarbij deze overeenkomst wordt gesloten — Niet-toepasselijkheid van deze overeenkomst op het grondgebied van de Westelijke Sahara — Geen procesbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid”)

70

2019/C 44/93

Zaak T-305/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 28 november 2018 — Klyuyev / Raad („Kort geding — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Geen spoedeisendheid”)

71

2019/C 44/94

Zaak T-337/18 R II: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Laboratoire Pareva / Commissie [„Kort geding — Verordening (EU) nr. 528/2012 — Biociden — Werkzame stof PHMB (1415; 4.7) — Weigering van de goedkeuring — Verzoek om voorlopige maatregelen — Nieuw verzoek — Geen nieuwe feiten — Niet-ontvankelijkheid”]

71

2019/C 44/95

Zaak T-347/18 RII: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Laboratoire Pareva/Commissie [„Kort geding — Verordening (EU) nr. 528/2012 — Biociden — Werkzame stof PHMB (1415; 4.7) — Weigering van de goedkeuring — Verzoek om voorlopige maatregelen — Nieuw verzoek — Geen nieuwe feiten — Niet-ontvankelijkheid”]

72

2019/C 44/96

Zaak T-419/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Crédit agricole en Crédit agricole Corporate and Investment Bank / Commissie [„Kort geding — Mededinging — Euro Interbank Offered Rates (Euribor) — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) — Afwijzing van het verzoek tot vertrouwelijke behandeling van bepaalde informatie die is vervat in een besluit waarbij schending van artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Beginsel van het vermoeden van onschuld — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen fumus boni iuris”]

73

2019/C 44/97

Zaak T-420/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2018 — JPMorgan Chase e.a./Commissie [„Kort geding — Mededinging — Euro Interbank Offered Rates (Euribor) — Euro Interest Rate Derivatives (EIRD) — Afwijzing van het verzoek tot vertrouwelijke behandeling van een besluit waarbij schending van artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Beginsel van het vermoeden van onschuld — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen fumus boni iuris”]

73

2019/C 44/98

Zaak T-590/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2018 — Antonakopoulos / Parlement („Kort geding — Openbare dienst — Ambtenaren — Schorsing van een ambtenaar zonder inhouding van de bezoldiging — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Afbreuk aan de reputatie — Geen spoedeisendheid”)

74

2019/C 44/99

Zaak T-591/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2018 — ZD/Parlement („Kort geding — Openbare dienst — Ambtenaren — Schorsing van een ambtenaar zonder inhouding van de bezoldiging — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Afbreuk aan de reputatie — Geen spoedeisendheid”)

75

2019/C 44/100

Zaak T-603/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 oktober 2018 — ZE / Parlement („Kort geding — Openbare dienst — Ambtenaren — Schorsing van een ambtenaar zonder inhouding van de bezoldiging — Verzoek om voorlopige maatregelen — Afbreuk aan de reputatie — Geen spoedeisendheid”)

75

2019/C 44/101

Zaak T-699/18: Beroep ingesteld op 26 november 2018 — Apera Capital Master / EUIPO — Altera Capital (APERA CAPITAL)

76

2019/C 44/102

Zaak T-708/18: Beroep ingesteld op 28 november 2018 — ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

76

2019/C 44/103

Zaak T-712/18: Beroep ingesteld op 3 december 2018 — Umweltinstitut München / Commissie

77

2019/C 44/104

Zaak T-713/18: Beroep ingesteld op 3 december 2018 — Esim Chemicals/EUIPO — Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite (ESIM Chemicals)

78

2019/C 44/105

Zaak T-716/18: Beroep ingesteld op 5 december 2018 — The Logistical Approach / EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

79

2019/C 44/106

Zaak T-719/18: Beroep ingesteld op 6 december 2018 — Telemark plus/EUIPO (Telemarkfest)

79

2019/C 44/107

Zaak T-729/18: Beroep ingesteld op 10 december 2018 — El Corte Inglés/EUIPO — Lloyd Shoes (LLOYD)

80

2019/C 44/108

Zaak T-636/15: Beschikking van het Gerecht van 8 november 2018 — Infratel Italia e.a. / Commissie

81

2019/C 44/109

Zaak T-295/17: Beschikking van het Gerecht van 26 november 2018 — Danpower Baltic / Commissie

81

2019/C 44/110

Zaak T-379/17: Beschikking van het Gerecht van 26 november 2018 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)

81

2019/C 44/111

Zaak T-401/17: Beschikking van het Gerecht van 26 november 2018 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/EUIPO — C & C IP (T)

82

2019/C 44/112

Zaak T-730/17: Beschikking van het Gerecht van 20 november 2018 — Evropaïki Dynamiki / Commissie

82

2019/C 44/113

Zaak T-2/18: Beschikking van het Gerecht van 15 november 2018 — Wirecard/EUIPO — AXA Banque (boon.)

82

2019/C 44/114

Zaak T-222/18: Beschikking van het Gerecht van 29 november 2018 — Aliança — Vinhos de Portugal/EUIPO — Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

82

2019/C 44/115

Zaak T-252/18: Beschikking van het Gerecht van 27 november 2018 — European Anglers Alliance / Raad

83

2019/C 44/116

Zaak T-374/18: Beschikking van het Gerecht van 15 november 2018 — Labiri/EESC

83


NL

 

Top