Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:025:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 25, 21 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 25

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
21 januari 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 25/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2019/C 25/02

Gevoegde zaken C-626/15 en C-659/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 november 2018 — Europese Commissie / Raad van de Europese Unie (C-626/15), — Europese Commissie / Raad van de Europese Unie (C-659/16) (Beroep tot nietigverklaring — Besluit van het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) — Besluit tot goedkeuring van de voorlegging van een discussienota aan een internationaal orgaan — Ontvankelijkheid — Voor beroep vatbare handeling — Exclusieve bevoegdheid, gedeelde bevoegdheid of aanvullende bevoegdheid van de Europese Unie — Optreden van de Unie alleen in een internationaal lichaam of deelname van de lidstaten naast de Unie — Instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee — Visserij — Milieubescherming — Onderzoek — Beschermde mariene zones (BMZ) — Verdrag inzake Antarctica — Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren — Weddellzee en Rosszee)

2

2019/C 25/03

Zaak C-648/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria — Italië) — Fortunata Silvia Fontana/Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Reggio Calabria (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 273 — Naheffingsaanslag — Beoordeling van de maatstaf van heffing door middel van inductie — Recht op btw-aftrek — Vermoeden — Beginsel van neutraliteit en evenredigheidsbeginsel — Nationale wet krachtens welke de btw wordt berekend over een veronderstelde omzet)

3

2019/C 25/04

Zaak C-664/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Alba Iulia — Roemenië) –Lucreţiu Hadrian Vădan / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 167, 168, 178 en 273 — Omvang van het recht op aftrek — Ontbreken van facturen — Beroep op een gerechtelijke expertise — Bewijslast betreffende het recht op aftrek — Beginsel van fiscale neutraliteit en evenredigheidsbeginsel)

4

2019/C 25/05

Zaak C-29/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Novartis Farma SpA / Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Roche Italia SpA, Consiglio Superiore di Sanità (Prejudiciële verwijzing — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Richtlijn 2001/83/EG — Artikel 3, punt 1 — Artikel 6 — Richtlijn 89/105/EEG — Verordening (EG) nr. 726/2004 — Artikelen 3, 25 en 26 — Ompakking van een geneesmiddel met het oog op het gebruik ervan voor een behandeling die niet door de vergunning voor het in de handel brengen ervan wordt gedekt (off-label) — Vergoeding door het nationale stelsel van ziektekostenverzekering)

4

2019/C 25/06

Zaak C-147/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Constanţa — Roemenië) Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas e.a / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers — Organisatie van de arbeidstijd — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 31 — Richtlijn 2003/88/EG — Werkingssfeer — Afwijking — Artikel 1, lid 3 — Richtlijn 89/391/EEG — Artikel 2, lid 2 — Activiteit van pleegouder)

5

2019/C 25/07

Zaak C-151/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk) — Swedish Match AB/Secretary of State for Health (Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Productie, presentatie en verkoop van tabaksproducten — Richtlijn 2014/40/EU — Artikel 1, onder c), en artikel 17 — Verbod op het in de handel brengen van tabak voor oraal gebruik — Geldigheid)

6

2019/C 25/08

Zaak C-245/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — Pedro Viejobueno Ibáñez, Emilia de la Vara González / Consejería de Educación de Castilla-La Mancha (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 1999/70/EG — Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Non-discriminatiebeginsel — Nationale regeling op grond waarvan arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden beëindigd wanneer de reden voor de aanstelling ophoudt te bestaan — Leraren die in dienst worden genomen voor het schooljaar — Beëindiging van de arbeidsverhouding op de laatste dag van het schooljaar — Organisatie van de arbeidstijd — Richtlijn 2003/88/EG)

7

2019/C 25/09

Zaak C-295/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Werkingssfeer — Belastbare handelingen — Dienst verricht onder bezwarende titel — Afbakening tussen een niet-belastbare schadeloosstelling en een belastbare dienst die wordt verricht tegen betaling van een, compensatie’)

8

2019/C 25/10

Zaak C-452/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal de commerce de Liège — België) — Zako SPRL / Sanidel SA (Prejudiciële verwijzing — Zelfstandige handelsagenten — Richtlijn 86/653/EEG — Artikel 1, lid 2 — Begrip ‚zelfstandige handelsagent’ — Zelfstandige tussenpersoon die zijn activiteit uitoefent vanuit de onderneming van de principaal — Vervulling van andere taken dan die welke verband houden met het tot stand brengen van de verkoop of de aankoop van goederen voor de principaal)

9

2019/C 25/11

Zaak C-575/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van kapitaal — Bronbelasting over het brutobedrag van dividenden van nationale oorsprong die worden uitgekeerd aan niet-ingezeten vennootschappen — Uitstel van de belastingheffing over aan een ingezeten vennootschap uitgekeerde dividenden in geval van een verlieslatend boekjaar — Verschil in behandeling — Rechtvaardiging — Vergelijkbaarheid — Evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten — Doeltreffende invordering van de belasting — Evenredigheid — Discriminatie)

10

2019/C 25/12

Zaak C-619/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo — Spanje) — Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Non-discriminatiebeginsel — Rechtvaardiging — Clausule 5 — Maatregelen ter voorkoming van misbruik als gevolg van het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of -verhoudingen voor bepaalde tijd — Vergoeding in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd om objectieve redenen — Geen vergoeding na afloop een ad-interimovereenkomst voor bepaalde tijd)

10

2019/C 25/13

Zaak C-625/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 56 en 63 VWEU — Vrij verrichten van diensten en vrij verkeer van kapitaal — Kredietinstellingen — Stabiliteitsheffing en bijzondere bijdrage aan deze heffing, bepaald op basis van het niet-geconsolideerde balanstotaal van de in Oostenrijk gevestigde kredietinstellingen — Opneming van grensoverschrijdende banktransacties — Daarvan uitgesloten transacties van dochterondernemingen in een andere lidstaat — Verschil in behandeling — Beperking — Rechtvaardiging)

11

2019/C 25/14

Zaak C-627/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 22 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Dunajská Streda — Slowakije) — ZSE Energia a.s. / RG [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 861/2007 — Europese procedure voor geringe vorderingen — Artikel 2, lid 1, en artikel 3, lid 1 — Toepassingsgebied — Begrip „partijen” — Grensoverschrijdende zaken]

12

2019/C 25/15

Zaak C-679/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het hof van beroep Antwerpen — België) — Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw / Johannes Huijbrechts (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van kapitaal — Beperkingen — Belastingwetgeving — Erfbelasting — Bossen die op duurzame wijze worden beheerd — Vrijstelling — Bescherming van het bosareaal)

13

2019/C 25/16

Zaak C-713/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Oostenrijk) — Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2011/95/EU — Normen voor de inhoud van de internationale bescherming — Vluchtelingenstatus — Artikel 29 — Sociale voorzieningen — Verschil in behandeling — Vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht)

13

2019/C 25/17

Zaak C-490/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 26 juli 2018 — SD / Agrárminiszter

14

2019/C 25/18

Zaak C-580/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 september 2018 door Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Negende Kamer) van 12 juli 2018 in zaak T-41/17, Lotte Co. Ltd / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

15

2019/C 25/19

Zaak C-618/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Giudice di pace di L’Aquila (Italië) op 1 oktober 2018 — Gabriele Di Girolamo / Ministero della Giustizia

16

2019/C 25/20

Zaak C-639/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Kiel (Duitsland) op 12 oktober 2018 — KH / Sparkasse Südholstein

17

2019/C 25/21

Zaak C-641/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Genova (Italië) op 12 oktober 2018 — LG e.a. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

18

2019/C 25/22

Zaak C-646/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanje) op 15 oktober 2018 — OD / Ryanair D.A.C.

18

2019/C 25/23

Zaak C-648/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Bucureşti (Roemenië) op 17 oktober 2018 — Autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei (ANRE)/Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA

19

2019/C 25/24

Zaak C-658/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Giudice di pace di Bologna (Italië) op 22 oktober 2018 — UX / Regering van de Italiaanse Republiek

19

2019/C 25/25

Zaak C-660/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Berlin (Duitsland) op 22 oktober 2018 — Sundair GmbH / WV u. a.

21

2019/C 25/26

Zaak C-661/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) op 22 oktober 2018 — CTT — Correios de Portugal / Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2019/C 25/27

Zaak C-667/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Grondwettelijk Hof (België) op 25 oktober 2018 — Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone tegen Ministerraad

22

2019/C 25/28

Zaak C-670/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italië) op 29 oktober 2018 — CO/Comune di Gesturi

23

2019/C 25/29

Zaak C-672/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 29 oktober 2018 — DN / Ministre de l’Action et des Comptes publics

23

2019/C 25/30

Zaak C-673/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Cour d’appel de Paris (Frankrijk) op 30 oktober 2018 — Santen SAS / Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

24

2019/C 25/31

Zaak C-677/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 5 november 2018 — Amoena Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2019/C 25/32

Zaak C-678/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 5 november 2018 — Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

26

2019/C 25/33

Zaak C-679/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresní soud v Ostravě (Tsjechië) op 5 november 2018 — OPR-Finance s.r.o. / GK

26

2019/C 25/34

Zaak C-687/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) op 7 november 2018 — SY / Associated Newspapers Ltd

27

2019/C 25/35

Zaak C-688/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) op 6 november 2018 — Strafzaak tegen TX en UW

28

2019/C 25/36

Zaak C-689/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dioikitiko Protodikeio Patron (Griekenland) op 5 november 2018 — CT / Griekse Staat

28

2019/C 25/37

Zaak C-703/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 12 november 2018 — Healthspan Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

29

2019/C 25/38

Zaak C-704/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad (bijzondere strafrechter, Bulgarije) op 12 november 2018 — Strafzaak tegen LD, ME, NF, OG, PH en RI

30

 

Gerecht

2019/C 25/39

Gevoegde zaken T-202/10 RENV II en T-203/10 RENV II: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Stichting Woonlinie e.a./Commissie [„Staatssteun — Sociale huisvesting — Steunregeling voor woningcorporaties — Bestaande steun — Verbintenissen van de lidstaat — Besluit waarbij steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Artikel 17 van verordening (EG) nr. 659/1999 — Dienst van algemeen economisch belang — Artikel 106, lid 2, VWEU — Definitie van de publieke dienstverleningstaak”]

31

2019/C 25/40

Zaak T-207/10: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Deutsche Telekom / Commissie („Staatssteun — Belastingregeling op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven — Beschikking waarbij de steunmaatregel onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard en gedeeltelijke terugvordering wordt bevolen — Bepaling die toelaat dat de regeling gedeeltelijk blijft gelden — Verzoek om afdoening zonder beslissing — Voortbestaan van het procesbelang — Gewettigd vertrouwen — Precieze toezeggingen door de Commissie — Gewettigd karakter van het vertrouwen — Werkingssfeer ratione temporis van het gewettigd vertrouwen”)

32

2019/C 25/41

Zaak T-219/10 RENV: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — World Duty Free Group / Commissie („Staatssteun — Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en waarbij de terugvordering van die steun wordt gelast — Begrip „staatssteun” — Selectiviteit — Referentiestelsel — Afwijking — Verschil in behandeling — Rechtvaardiging van het verschil in behandeling — Door de maatregel begunstigde ondernemingen — Gewettigd vertrouwen”)

33

2019/C 25/42

Zaak T-227/10: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Banco Santander / Commissie („Staatssteun — Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip „staatssteun” — Selectiviteit — Referentiestelsel — Afwijking — Verschil in behandeling — Rechtvaardiging van het verschil in behandeling — Door de maatregel begunstigde ondernemingen — Gewettigd vertrouwen”)

34

2019/C 25/43

Zaak T-239/11: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Sigma Alimentos Exterior / Commissie („Staatssteun — Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip „staatssteun” — Selectiviteit — Referentiestelsel — Afwijking — Verschil in behandeling — Rechtvaardiging van het verschil in behandeling”)

34

2019/C 25/44

Zaak T-399/11 RENV: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Banco Santander en Santusa / Commissie („Staatssteun — Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en waarbij de terugvordering van die steun wordt gelast — Begrip „staatssteun” — Selectiviteit — Referentiestelsel — Afwijking — Verschil in behandeling — Rechtvaardiging van het verschil in behandeling — Door de maatregel begunstigde ondernemingen — Gewettigd vertrouwen”)

35

2019/C 25/45

Zaak T-405/11: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Axa Mediterranean/Commissie („Staatssteun — Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en waarbij de terugvordering van die steun wordt gelast — Begrip ‚staatssteun’ — Selectiviteit — Referentiestelsel — Afwijking — Verschil in behandeling — Rechtvaardiging van het verschil in behandeling — Door de maatregel begunstigde ondernemingen — Gewettigd vertrouwen”)

36

2019/C 25/46

Zaak T-406/11: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Prosegur Compañía de Seguridad/Commissie („Staatssteun — Bepalingen inzake de vennootschapsbelasting op grond waarvan ondernemingen met fiscale woonplaats in Spanje de goodwill uit de verwerving van deelnemingen in ondernemingen met fiscale woonplaats in het buitenland kunnen afschrijven — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en waarbij de terugvordering van die steun wordt gelast — Begrip ‘staatssteun’ — Selectiviteit — Referentiestelsel — Afwijking — Verschil in behandeling — Rechtvaardiging van het verschil in behandeling — Door de maatregel begunstigde ondernemingen — Gewettigd vertrouwen”)

37

2019/C 25/47

Zaak T-487/14: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — CHEMK en KF/Commissie [„Dumping — Invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Rusland — Definitief antidumpingrecht — Nieuw onderzoek bij het vervallen van de maatregelen — Vaststelling van de uitvoerprijs — Eén enkele economische eenheid — Doorberekening van het antidumpingrecht in de wederverkoopprijzen in de Unie — Toepassing van een andere methode dan de tijdens een vorig onderzoek gebruikte methode — Voortzetting of herhaling van dumping en van schade — Artikel 2, lid 9, artikel 3 en artikel 11, leden 9 en 10, van verordening (EG) nr. 1225/2009 [thans artikel 2, lid 9, artikel 3 en artikel 11, leden 9 en 10, van verordening (EU) 2016/1036]”]

37

2019/C 25/48

Zaak T-113/15: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — RFA International/Commissie [„Dumping — Invoer van ferrosilicium van oorsprong uit Rusland — Afwijzing van de verzoeken tot terugbetaling van betaalde antidumpingrechten — Vaststelling van de normale waarde en de uitvoerprijs — Eén enkele economische eenheid — Doorberekening van het antidumpingrecht in de wederverkoopprijzen in de Unie — Toepassing van een andere methode dan de tijdens een vorig onderzoek gebruikte methode — Artikel 2, lid 9, en artikel 11, leden 9 en 10, van verordening (EG) nr. 1225/2009 [thans artikel 2, lid 9, en artikel 11, leden 9 en 10, van verordening (EU) 2016/1036] — Artikel 18.3.1 van de WTO-antidumpingovereenkomst”]

38

2019/C 25/49

Zaak T-854/16: Arrest van het Gerecht van 20 november 2018 — Barata / Parlement („Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2015 — Certificeringsprocedure — Uitsluiting van de definitieve lijst van ambtenaren die het opleidingsprogramma mogen volgen — Artikel 45 bis van het Statuut — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout — Gelijke behandeling — Rechten van verdediging”)

39

2019/C 25/50

Zaak T-546/17: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — Haufe-Lexware/EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Leshare — Ouder internationaal woordmerk LEXWARE — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Overeenstemmende tekens”]

39

2019/C 25/51

Zaak T-790/17: Arrest van het Gerecht van 20 november 2018 — St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk ST ANDREWS — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geografische herkomst — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

40

2019/C 25/52

Zaak T-791/17: Arrest van het Gerecht van 20 november 2018 — St. Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk ST ANDREWS — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geografische herkomst — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

41

2019/C 25/53

Zaak T-831/17: Arrest van het Gerecht van 15 november 2018 — DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk Flexagil — Normaal gebruik van het merk — Artikel 18, lid 1, tweede alinea, onder a), en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EG) 2017/1001 — Vorm die op onderdelen afwijkt zonder dat het onderscheidend vermogen wordt gewijzigd”]

41

2019/C 25/54

Zaak T-36/18: Arrest van het Gerecht van 20 november 2018 — Asahi Intecc/EUIPO — Celesio (Celeson) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk Celeson — Ouder internationaal woordmerk CELESIO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

42

2019/C 25/55

Zaak T-646/18: Beroep ingesteld op 26 oktober 2018 — Bonnafous/Commissie

42

2019/C 25/56

Zaak T-653/18: Beroep ingesteld op 31 oktober 2018 — Armani/EUIPO — Asunción (GIORGIO ARMANI le Sac 11)

43

2019/C 25/57

Zaak T-654/18: Beroep ingesteld op 31 oktober 2018 — Armani/EUIPO — Asunción (le Sac 11)

44

2019/C 25/58

Zaak T-655/18: Beroep ingesteld op 30 oktober 2018 — Aupicon e.a./ EDEO

45

2019/C 25/59

Zaak T-658/18: Beroep ingesteld op 31 oktober 2018 — Hästens Sängar/EUIPO (Weergave van een patroon van vierkanten)

46

2019/C 25/60

Zaak T-661/18: Beroep ingesteld op 7 november 2018 — Securitec / Commissie

46

2019/C 25/61

Zaak T-663/18: Beroep ingesteld op 9 november 2018 — Nissin Foods Holdings/EUIPO — The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES)

47

2019/C 25/62

Zaak T-666/18: Beroep ingesteld op 6 november 2018 — 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ad pepper)

48

2019/C 25/63

Zaak T-668/18: Beroep ingesteld op 6 november 2018 — 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ADPepper)

49

2019/C 25/64

Zaak T-669/18: Beroep ingesteld op 13 november 2018 — Neoperl/EUIPO (Afbeelding van vier gevulde gaatjes in een beeld van regelmatige gaatjes)

50

2019/C 25/65

Zaak T-672/18: Beroep ingesteld op 13 november 2018 — Pyke/EUIPO — Paglieri (CLIOMAKEUP)

50

2019/C 25/66

Zaak T-674/18: Beroep ingesteld op 14 november 2018 — Vattenfall Europe Nuclear Energy/Commissie

51

2019/C 25/67

Zaak T-675/18: Beroep ingesteld op 19 november 2018 — Trifolio-M e.a./EFSA

52

2019/C 25/68

Zaak T-678/18: Beroep ingesteld op 13 november 2018 — Società agricola Giusti Dal Col/EUIPO — DMC (GIUSTI WINE)

53

2019/C 25/69

Zaak T-679/18: Beroep ingesteld op 12 november 2018 — Showroom/EUIPO — E-Gab (SHOWROOM)

53

2019/C 25/70

Zaak T-680/18: Beroep ingesteld op 15 november 2018 — SLL Service/EUIPO — Elfa International (LUMIN8)

54

2019/C 25/71

Zaak T-681/18: Beroep ingesteld op 16 november 2018 — "Korporaciya „Masternet”/EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

55

2019/C 25/72

Zaak T-682/18: Beroep ingesteld op 16 november 2018 — Twitter/EUIPO — Hachette Filipacchi Presse (PERISCOPE)

55

2019/C 25/73

Zaak T-683/18: Beroep ingesteld op 20 november 2018 — Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM)

56

2019/C 25/74

Zaak T-685/18: Beroep ingesteld op 16 november 2018 — Apple/EUIPO — Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

57

2019/C 25/75

Zaak T-686/18: Beroep ingesteld op 19 november 2018 — LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS)

58

2019/C 25/76

Zaak T-687/18: Beroep ingesteld op 20 november 2018 — Pilatus Bank / ECB

59

2019/C 25/77

Zaak T-688/18: Beroep ingesteld op 21 november 2018 — Exploitatiemaatschappij De Berghaaf/EUIPO — Brigade Electronics Group (CORNEREYE)

59

2019/C 25/78

Zaak T-689/18: Beroep ingesteld op 21 november 2018 — Executive Selling/EUIPO (EXECUTIVE SELLING)

60

2019/C 25/79

Zaak T-695/18: Beroep ingesteld op 26 november 2018 — Werner/EUIPO — Merck (fLORAMED)

61

2019/C 25/80

Zaak T-697/18: Beroep ingesteld op 26 november 2018 — Aldi/EUIPO — Titlbach (ALTISPORT)

61

2019/C 25/81

Zaak T-700/18: Beroep ingesteld op 26 november 2018 — Kalypso Media Group/EUIPO — Wizards of the Coast (DUNGEONS)

62


NL

 

Top