Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:399:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 399, 5 november 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 399

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
5 november 2018


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 399/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 399/02

Zaak C-57/16 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 4 september 2018 — ClientEarth / Europese Commissie [Hogere voorziening — Toegang tot documenten van de instellingen van de Europese Unie — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Effectbeoordelingsverslag, ontwerp van een effectbeoordelingsverslag en advies van het effectbeoordelingscomité — Wetgevingsinitiatieven op milieugebied — Weigering van toegang — Openbaarmaking van de gevraagde documenten in de loop van de procedure — Voortbestaan van het procesbelang — Uitzondering betreffende de bescherming van het lopende besluitvormingsproces van een instelling van de Unie — Algemene aanname]

2

2018/C 399/03

Zaak C-430/16 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 september 2018 — Bank Mellat/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland [Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) — Bestrijding van nucleaire proliferatie — Beperkende maatregelen ten aanzien van de Islamitische Republiek Iran — Sectorspecifieke maatregelen — Beperkingen op geldovermakingen waarbij financiële instellingen uit Iran zijn betrokken — Versterking van de beperkingen — Litigieuze regeling die voortvloeit uit de bepalingen van besluit 2012/635/GBVB en verordening (EU) nr. 1263/2012 — Uitvoering van het gezamenlijk alomvattend actieplan over het Iraanse nucleaire vraagstuk — Opheffing van alle beperkende maatregelen van de Europese Unie in verband met die kwestie — Opheffing van de litigieuze regeling in de loop van de procedure bij het Gerecht van de Europese Unie — Gevolgen voor het procesbelang bij het Gerecht — Geen voortbestaan van het procesbelang]

3

2018/C 399/04

Zaak C-488/16 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 september 2018 — Bundesverband Souvenir — Geschenke — Ehrenpreise eV / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Freistaat Bayern [Hogere voorziening — Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Woordmerk NEUSCHWANSTEIN — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 1, onder b) en c) — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Aanduiding van de plaats van herkomst — Onderscheidend vermogen — Artikel 52, lid 1, onder b) — Kwade trouw]

4

2018/C 399/05

Zaak C-527/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid — Verordening (EG) nr. 987/2009 — Artikel 5 en artikel 19, lid 2 — Werknemers gedetacheerd naar een andere lidstaat dan die waar de werkgever normaliter zijn werkzaamheden verricht — Afgifte van formulieren A1 door de lidstaat van herkomst nadat de ontvangende lidstaat heeft erkend dat de werknemers onder zijn socialezekerheidsregeling vallen — Advies van de Administratieve Commissie — Onterechte afgifte van formulieren A1 — Vaststelling — Bindende kracht en terugwerkende kracht van deze formulieren — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Toepasselijke wetgeving — Artikel 12, lid 1 — Begrip „uitgezonden om een ander te vervangen”]

4

2018/C 399/06

Zaak C-4/17 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 september 2018 — Tsjechische Republiek / Europese Commissie [Hogere voorziening — Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) — Uitgaven die voor financiering door de Europese Unie in aanmerking komen — Uitgaven verricht door de Tsjechische Republiek — Verordening (EG) nr. 479/2008 — Artikel 11, lid 3 — Begrip „herstructurering van wijngaarden”]

6

2018/C 399/07

Zaak C-17/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Verenigd Koninkrijk) — Grenville Hampshire / The Board of the Pension Protection Fund (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van werknemers bij insolventie van de werkgever — Richtlijn 2008/94/EG — Artikel 8 — Aanvullende stelsels van sociale voorzieningen — Bescherming van de rechten op ouderdomsuitkeringen — Gewaarborgd minimumbeschermingsniveau)

6

2018/C 399/08

Zaak C-21/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Nejvyšší soud — Tsjechië) — Catlin Europe SE / O.K. Trans Praha spol. s r. o. [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken — Europese betalingsbevelprocedure — Verordening (EG) nr. 1896/2006 — Uitvaardiging van een betalingsbevel samen met het verzoek om een bevel — Ontbreken van een vertaling van het verzoek om een bevel — Uitvoerbaar verklaard Europees betalingsbevel — Verzoek om heroverweging na het verstrijken van de termijn voor de indiening van een verweerschrift — Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken — Verordening (EG) nr. 1393/2007 — Toepasselijkheid — Artikel 8 en bijlage II — Mededeling aan de geadresseerde van het recht om de ontvangst te weigeren van een niet-vertaald stuk dat het geding inleidt — Ontbreken van het modelformulier — Gevolgen]

7

2018/C 399/09

Zaak C-80/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 4 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fundo de Garantia Automóvel / Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana (Prejudiciële verwijzing — Verplichte verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Richtlijn 72/166/EEG — Artikel 3, lid 1 — Tweede richtlijn 84/5/EEG — Artikel 1, lid 4 — Verplichting om een verzekeringsovereenkomst te sluiten — Voertuig gestald op een privéterrein — Recht van het schadevergoedingsorgaan om zich te verhalen op de eigenaar van het niet-verzekerde voertuig)

8

2018/C 399/10

Zaak C-244/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 4 september 2018 — Europese Commissie / Raad van de Europese Unie [Beroep tot nietigverklaring — Besluit (EU) 2017/477 — Standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Samenwerkingsraad die is ingesteld in het kader van de versterkte Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, met betrekking tot de werkafspraken van de Samenwerkingsraad, het Samenwerkingscomité en de gespecialiseerde subcomités en andere organen — Artikel 218, lid 9, VWEU — Besluit tot vaststelling van de standpunten die namens de Unie moeten worden ingenomen in een bij een internationale overeenkomst ingesteld lichaam — Overeenkomst waarvan sommige bepalingen aanknopingspunten hebben met het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid (GBVB) — Stemregel]

9

2018/C 399/11

Zaak C-346/17 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 september 2018 — Christoph Klein / Europese Commissie, Bondsrepubliek Duitsland (Hogere voorziening — Artikel 340, tweede alinea, VWEU — Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie — Richtlijn 93/42/EEG — Medische hulpmiddelen — Artikel 8, leden 1 en 2 — Vrijwaringsprocedure — Kennisgeving door een lidstaat van een besluit houdende verbod op het in de handel brengen van een medisch hulpmiddel — Geen besluit van de Europese Commissie — Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die ertoe strekt particulieren rechten toe te kennen — Causaal verband tussen de gedraging van de instelling en de aangevoerde schade — Bewijs voor het bestaan en de omvang van de schade)

9

2018/C 399/12

Zaak C-454/17 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 september 2018 — Vincent Piessevaux / Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Openbare dienst — Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie — Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII — Pensioenrechten die in een nationale regeling zijn verworven — Verschil in behandeling tussen ambtenaren wier kapitaal dat de pensioenrechten vertegenwoordigt, vóór dan wel na de inwerkingtreding van de nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen is overgedragen aan de regeling van de Unie)

10

2018/C 399/13

Zaak C-471/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hannover (Prejudiciële verwijzing — Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief — Tarief- en statistieknomenclatuur — Indeling van goederen — Gebakken instantnoedels — Tariefpostonderverdeling 1902 30 10)

11

2018/C 399/14

Zaak C-547/17 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 september 2018 — Basic Net SpA/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (Hogere voorziening — Uniemerk — Beeldmerk dat drie verticale strepen afbeeldt — Bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen)

11

2018/C 399/15

Zaak C-79/17: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Oostenrijk) — Procedures ingeleid door Gmalieva s.r.o. e.a. (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Vrij verrichten van diensten — Kansspelen — Kansspelmonopolie in een lidstaat — Nationale wettelijke regeling die de exploitatie van speelautomaten verbiedt zonder voorafgaande toelating van de bestuursrechtelijke autoriteiten)

12

2018/C 399/16

Gevoegde zaken C-208/17 P tot en met C-210/17 P: Beschikking van het Hof (Eerste Kamer) van 12 september 2018 — NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P)/Europese Raad (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Verklaring EU-Turkije van de Europese Raad van 18 maart 2016 — Vordering tot nietigverklaring)

13

2018/C 399/17

Zaak C-472/17: Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Giudice di pace di L’Aquila — Italië) — Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia („Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Sociale politiek — Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Vrederechters — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

13

2018/C 399/18

Zaak C-542/17 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 11 september 2018 — Allstate Insurance Company/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Uniemerk — Aanvraag tot inschrijving van het woordmerk DRIVEWISE — Afwijzing van de aanvraag — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 1, onder c) — Artikel 7, lid 2 — Artikel 75 — Beschrijvend karakter — Nieuw woord samengesteld uit bestanddelen die elk kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijven — Bestemming van de waren en diensten — Onjuiste opvatting — Motiveringsplicht)

14

2018/C 399/19

Zaak C-67/18 P: Beschikking van het Hof (Achtste Kamer) van 6 september 2018 — Dominique Bilde/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Ontvankelijkheid — Europees Parlement — Regeling kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement — Vergoeding voor parlementaire assistentie — Terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen)

14

2018/C 399/20

Zaak C-84/18 P: Beschikking van het Hof (Achtste Kamer) van 6 september 2018 — Sophie Montel/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Ontvankelijkheid — Europees Parlement — Regeling kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement — Vergoeding voor parlementaire assistentie — Terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen)

15

2018/C 399/21

Zaak C-90/18: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Visoki upravni sud — Kroatië) — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske (Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, en artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Onvoldoende precisering van de feitelijke en juridische context van het hoofdgeding en van de redenen waarom een antwoord op de prejudiciële vragen noodzakelijk is — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

15

2018/C 399/22

Zaak C-184/18: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 6 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Directe belastingen — Artikel 18 VWEU — Non-discriminatiebeginsel — Artikelen 63, 64 en 65 VWEU — Vrij kapitaalverkeer — Zwaardere fiscale last voor door niet-ingezetenen gerealiseerde meerwaarden op onroerende goederen — Beperkingen op het kapitaalverkeer naar en uit derde landen)

16

2018/C 399/23

Zaak C-237/18: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 18 juli 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de première instance de Liège — België) — Pauline Stiernon e.a./Belgische Staat, FOD Volksgezondheid, Franse Gemeenschap van België (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Vrij verkeer van werknemers — Vrijheid van beroep — Artikelen 20, 21 en 45 VWEU — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 15 — Beroep van psychomotorisch therapeut dat niet voorkomt op de nationale lijst van paramedische beroepen)

17

2018/C 399/24

Zaak C-136/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 februari 2018 door Robert Hansen tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 14 december 2017 in zaak T-304/16, bet365 Group/EUIPO

17

2018/C 399/25

Zaak C-425/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italië) op 28 juni 2018 — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) / Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

18

2018/C 399/26

Zaak C-450/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Gerona (Spanje) op 9 juli 2018 — WA / Instituto Nacional de la Seguridad Social

18

2018/C 399/27

Zaak C-457/18: Beroep ingesteld op 13 juli 2018 — Republiek Slovenië / Republiek Kroatië

19

2018/C 399/28

Zaak C-465/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 16 juli 2018 — AV, BU / Comune di Bernareggio

21

2018/C 399/29

Zaak C-471/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 juli 2018 door de Bondsrepubliek Duitsland tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde Kamer) van 8 mei 2018 in zaak T-283/15, Esso Raffinage / Europees Agentschap voor chemische stoffen

21

2018/C 399/30

Zaak C-475/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 20 juli 2018 — SATI — Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA/Azienda di Trasporti Molisana — A.T.M. SpA

22

2018/C 399/31

Zaak C-498/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 27 juli 2018 — ZW / Deutsche Lufthansa AG

23

2018/C 399/32

Zaak C-530/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Ilfov (Roemenië) op 13 augustus 2018 — EP / FO

23

2018/C 399/33

Zaak C-576/18 P: Beroep ingesteld op 12 september 2018 — Commissie/Italië

24

2018/C 399/34

Zaak C-586/18 P: Hogere voorziening, ingesteld op 19 september 2018 door Buonotourist Srl tegen het arrest van het Gerecht (Tweede Kamer) van 11 juli 2018 in zaak T-185/15, Buonotourist / Commissie

25

2018/C 399/35

Zaak C-587/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 september 2018 door CSTP Azienda della Mobilità SpA tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 11 juli 2018 in zaak T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità / Commissie

26

2018/C 399/36

Zaak C-591/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2018 door Brugg Kabel AG en Kabelwerke Brugg AG Holding tegen het arrest van het Gerecht (Achtste Kamer) van 12 juli 2018 in zaak T-441/14, Brugg Kabel en Kabelwerke Brugg/Commissie

28

2018/C 399/37

Zaak C-186/17: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 2 augustus 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Berlin — Duitsland) — flightright GmbH / Iberia Express SA

30

2018/C 399/38

Zaak C-212/17: Beschikking van de president van het Hof van 21 augustus 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spanje) — Simón Rodríguez Otero / Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

30

2018/C 399/39

Zaak C-594/17: Beschikking van de president van het Hof van 2 augustus 2018 — Europese Commissie / Republiek Slovenië, ondersteund door: Koninkrijk België, Bondsrepubliek Duitsland, Republiek Estland, Koninkrijk Spanje, Franse Republiek, Italiaanse Republiek

30

2018/C 399/40

Zaak C-36/18: Beschikking van de president van het Hof van 27 juli 2018 — Europese Commissie / Helleense Republiek

31

2018/C 399/41

Zaak C-86/18: Beschikking van de president van het Hof van 21 augustus 2018 — Europese Commissie / Groothertogdom Luxemburg

31

2018/C 399/42

Zaak C-284/18: Beschikking van de president van het Hof van 9 augustus 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Equitalia centro SpA / Poste Italiane SpA

31

 

Gerecht

2018/C 399/43

Zaak T-604/16: Arrest van het Gerecht van 19 september 2018 — HD / Europees Parlement („Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Kostwinnerstoelage — Schooltoelage — Toelage voor een kind ten laste — Voorwaarden voor toekenning — Aftrek van een soortgelijke uitkering uit andere bron — Terugvordering van het onverschuldigd betaalde — Besluiten om het recht op bepaalde toelagen te beëindigen — Onjuiste rechtsopvatting — Kennelijke beoordelingsfout”)

32

2018/C 399/44

Zaak T-623/16: Arrest van het Gerecht van 19 september 2018 — Volkswagen/EUIPO — Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk MAIN AUTO WHEELS — Oudere Uniebeeldmerken VW — Relatieve weigeringsgrond — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001] — Motiveringsplicht — Artikel 75, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94, lid 1, eerste volzin, van verordening 2017/1001)”]

33

2018/C 399/45

Zaak T-39/17: Arrest van het Gerecht van 19 september 2018 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) / Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten in verband met vooronderzoek naar staatssteunregelingen in de havensector in alle lidstaten — Weigering van toegang — Uitzondering wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu — Verordening (EG) nr. 45/2001 — Begrip persoonlijke levenssfeer — Uitzondering inzake de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits — Toepassing van een algemeen vermoeden — Hoger openbaar belang”)

33

2018/C 399/46

Zaak T-266/17: Arrest van het Gerecht van 20 september 2018 — Kwizda Holding/EUIPO — Dermapharm (UROAKUT) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk UROAKUT — Ouder nationaal en internationaal beeldmerk UroCys — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Bevoegdheid tot herziening — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

34

2018/C 399/47

Zaak T-392/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 12 juli 2018 — TE / Europese Commissie („Kort geding — Afwijzing van het beroep in het hoofdgeding — Afdoening zonder beslissing”)

35

2018/C 399/48

Zaken T-337/18 en T-347/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 24 augustus 2018 — Laboratoire Pareva en Biotech3D / Commissie („Kort geding — Verordening (EU) nr. 528/2012 — Biociden — Werkzame stof PHMB (1415; 4.7) — Weigering van de goedkeuring — Verzoek om voorlopige maatregelen — Fumus boni juris — Belangenafweging”)

35

2018/C 399/49

Zaak T-362/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 7 septembre 2018 — Alain Robert/Conseil national de l'ordre des pharmaciens („Kort geding — Verwerping van het hoofdberoep – — Afdoening zonder beslissing”)

36

2018/C 399/50

Zaak T-475/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 27 augustus 2018 — Boyer / Wallis-et-Futuna („Kort geding — Overheidsopdrachten — Verzoek om voorlopige maatregelen — Niet-ontvankelijkheid”)

37

2018/C 399/51

Zaak T-504/18 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 11 september 2018 — XG / Commissie („Kort geding — Weigering van toegang tot de gebouwen van de Commissie — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen belang bij verkrijging van de gevorderde voorlopige maatregelen”)

37

2018/C 399/52

Zaak T-490/18: Beroep ingesteld op 16 augustus 2018 — Neda Industrial Group / Raad

38

2018/C 399/53

Zaak T-505/18: Beroep ingesteld op 24 augustus 2018 — Hongarije / Commissie

39

2018/C 399/54

Zaak T-509/18: Beroep ingesteld op 24 augustus 2018 — Tsjechische Republiek/Europese Commissie

39

2018/C 399/55

Zaak T-516/18: Beroep ingesteld op 30 augustus 2018 — Luxemburg / Commissie

40

2018/C 399/56

Zaak T-518/18: Beroep ingesteld op 31 augustus 2018 — YG / Commissie

41

2018/C 399/57

Zaak T-519/18: Beroep ingesteld op 3 september 2018 — Global Silicones Council en anderen/ ECHA

42

2018/C 399/58

Zaak T-524/18: Beroep ingesteld op 29 augustus 2018 — Billa/EUIPO — Boardriders IP Holdings (Billa)

43

2018/C 399/59

Zaak T-525/18: Beroep ingesteld op 4 september 2018 — ENGIE Global LNG Holding e.a. / Commissie

44

2018/C 399/60

Zaak T-531/18: Beroep ingesteld op 26 juni 2018 — LL-Carpenter / Commissie

45

2018/C 399/61

Zaak T-533/18: Beroep ingesteld op 6 september 2018 — Wanda Films en Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

46

2018/C 399/62

Zaak T-536/18: Beroep ingesteld op 11 september 2018 — Société des produits Nestlé/EUIPO — European Food (fitness)

47

2018/C 399/63

Zaak T-538/18: Beroep ingesteld op 14 september 2018 — Dickmanns/EUIPO

48

2018/C 399/64

Zaak T-540/18: Beroep ingesteld op 11 september 2018 — ASL Aviation Holdings en ASL Airlines (Ireland) / Commissie

49

2018/C 399/65

Zaak T-542/18: Beroep ingesteld op 17 september 2018 — Wanda Films en Wanda Visión/EUIPO — Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

51

2018/C 399/66

Zaak T-543/18: Beroep ingesteld op 17 september 2018 — XK / Commissie

52

2018/C 399/67

Zaak T-544/18: Beroep ingesteld op 13 september 2018 — ArcelorMittal Bremen / Europese Commissie

52

2018/C 399/68

Zaak T-546/18: Beroep ingesteld op 17 september 2018 — XM e.a./ Commissie

53

2018/C 399/69

Zaak T-556/18: Beroep ingesteld op 19 september 2018 — Sensient Colors Europe/Commissie

54

2018/C 399/70

Zaak T-557/18: Beroep ingesteld op 20 september 2018 — LG Electronics/EUIPO — Beko (BECON)

55

2018/C 399/71

Zaak T-559/18: Beroep ingesteld op 13 september 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicinale pleisters)

55

2018/C 399/72

Zaak T-560/18: Beroep ingesteld op 13 september 2018 — Atos Medical/EUIPO — Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medicinale pleisters)

56

2018/C 399/73

Zaak T-562/18: Beroep ingesteld op 21 september 2018 — YP / Commissie

57

2018/C 399/74

Zaak T-776/17: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2018 — Medora Therapeutics/EUIPO — Biohealth Italia (LITHOREN)

58

2018/C 399/75

Zaak T-371/18: Beschikking van het Gerecht van 11 september 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems / AESA

58


NL

 

Top