EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:298:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 298, 23 augustus 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 298

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
23 augustus 2018


Inhoud

Bladzijde

 

 

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2017-2018
Vergaderingen van 3 t/m 6 april 2017
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in PB C 17 van 18.1.2018 .
AANGENOMEN TEKSTEN
Vergaderingen van 26 en 27 april 2017
De notulen van deze zitting zijn gepubliceerd in PB C 28 van 25.1.2018 .
De aangenomen teksten van 27 april 2017 betreffende de kwijtingen voor het begrotingsjaar 2015 zijn bekendgemaakt in PB L 252 van 29.9.2017 .
AANGENOMEN TEKSTEN

1


 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 4 april 2017

2018/C 298/01

Resolutie van het Europees Parlement van 4 april 2017 over palmolie en de ontbossing van regenwouden (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

Resolutie van het Europees Parlement van 4 april 2017 over vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden (2016/2204(INI))

14

 

Woensdag 5 april 2017

2018/C 298/03

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk na de kennisgeving van het voornemen van dat land om zich uit de Europese Unie terug te trekken (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

Niet-wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over de ontwerpverordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP) — 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met de genetisch gemodificeerde mais Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, en genetisch gemodificeerde maissoorten die bestaan uit een combinatie van twee, drie of vier van de events Bt11, 59122, MIR604, 1507 en GA21, ingevolge Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D049280 — 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over de aanpak van de vluchtelingen- en migrantenbewegingen: de rol van het externe optreden van de EU (2015/2342(INI))

39

 

Donderdag 6 april 2017

2018/C 298/07

Resolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over Rusland, de arrestatie van Aleksej Navalny en andere demonstranten (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

Resolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over de situatie in Belarus (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

Resolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over Bangladesh, met inbegrip van kinderhuwelijken (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

Resolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over het Europees solidariteitskorps (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

Resolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (2016/3018(RSP))

73

 

Donderdag 27 april 2017

2018/C 298/12

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het jaarverslag inzake de controle van de financiële activiteiten van de EIB voor 2015 (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het beheer van de visserijvloten in de ultraperifere gebieden (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de stand van zaken in verband met de concentratie van landbouwgrond in de EU: manieren om landbouwers betere toegang tot land te geven (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het jaarverslag over de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (2006/21/EG) (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

Resolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de situatie in Venezuela (2017/2651(RSP))

137

 

AANBEVELINGEN

 

Europees Parlement

 

Dinsdag 4 april 2017

2018/C 298/19

Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie van 4 april 2017 naar aanleiding van het onderzoek naar emissiemetingen in de automobielsector (2016/2908(RSP))

140


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europees Parlement

 

Donderdag 27 april 2017

2018/C 298/20

Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het verzoek om opheffing van de immuniteit van António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))

151


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES PARLEMENT

 

Dinsdag 4 april 2017

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 4 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking) (COM(2016)0273 — C8-0187/2016 — 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 4 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad houdende definities van de kenmerken van vissersvaartuigen (herschikking)

154

2018/C 298/22

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 4 april 2017 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd (COM(2016)0031 — C8-0015/2016 — 2016/0014(COD))

156

 

Woensdag 5 april 2017

2018/C 298/23

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 8 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (priip's) door de vaststelling van technische reguleringsnormen voor de presentatie, de inhoud, de evaluatie en de herziening van essentiële-informatiedocumenten en de voorwaarden voor het voldoen aan het vereiste om dergelijke documenten te verstrekken (C(2017)01473 — 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie) (COM(2015)0616 — C8-0388/2015 — 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht (codificatie)

282

2018/C 298/25

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en de toetreding tot dat protocol, uitgezonderd de aspecten die verband houden met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (13806/2015 — C8-0410/2015 — 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten, in het belang van de Europese Unie, van het Protocol van 2010 bij het Internationaal Verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, en betreffende de toetreding tot dat protocol, met betrekking tot de aspecten in verband met justitiële samenwerking in burgerlijke zaken (14112/2015 — C8-0409/2015 — 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Kroatië (COM(2017)0017 — C8-0026/2017 — 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (10728/4/2016 — C8-0104/2017 — 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (10729/4/2016 — C8-0105/2017 — 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Geldmarktfondsen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (COM(2015)0583 — C8-0375/2015 — 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 5 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG

290

2018/C 298/32

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/435 over de gebruikmaking van de marge voor onvoorziene uitgaven (COM(2016)0607 — C8-0387/2016 — 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2018 (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2017 bij de algemene begroting voor 2017 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie ter ondersteuning van het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (07003/2017 — C8-0130/2017 — 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EGF/2017/000 TA 2017 — Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2017)0101 — C8-0097/2017 — 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

Resolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan het Verenigd Koninkrijk, Cyprus en Portugal (COM(2017)0045 — C8-0022/2017 — 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Letland, en ter vervanging van Besluit 2014/911/EU (13521/2016 — C8-0523/2016 — 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Slowakije, Portugal, Letland, Litouwen, Tsjechië, Estland, Hongarije, Cyprus, Polen, Zweden, Malta en België, en ter vervanging van de Besluiten 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU en 2014/410/EU (13525/2016 — C8-0522/2016 — 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Slowakije, Bulgarije, Frankrijk, Tsjechië, Litouwen, Nederland, Hongarije, Cyprus, Estland, Malta, Roemenië en Finland, en ter vervanging van de Besluiten 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU en 2013/792/EU (13526/2016 — C8-0520/2016 — 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Finland, Slovenië, Roemenië, Polen, Zweden, Litouwen, Bulgarije, Slowakije en Hongarije, en ter vervanging van de Besluiten 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU en 2014/264/EU (13529/2016 — C8-0518/2016 — 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Malta, Cyprus en Estland, en ter vervanging van de Besluiten 2014/731/EU, 2014/743/EU en 2014/744/EU (13499/2016 — C8-0519/2016 — 2016/0822(CNS))

318

 

Donderdag 6 april 2017

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Wholesaleroamingmarkten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten (COM(2016)0399 — C8-0219/2016 — 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 531/2012 wat betreft de voorschriften voor wholesaleroamingmarkten

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) (COM(2016)0236 — C8-0150/2016 — 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)

320

 

Donderdag 27 april 2017

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
Het Uniemerk ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (gecodificeerde tekst) (COM(2016)0702 — C8-0439/2016 — 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk (codificatie)

321

2018/C 298/46

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Verdrag van Minamata inzake kwik (05925/2017 — C8-0102/2017 — 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybride mismatches met derde landen (COM(2016)0687 — C8-0464/2016 — 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad van houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van de Overeenkomst voor operationele en strategische samenwerking tussen het Koninkrijk Denemarken en Europol (07281/2017 — C8-0120/2017 — 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

Besluit van het Europees Parlement van 27 april 2017 over de voordracht van Ildikó Gáll-Pelcz voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer (C8-0110/2017 — 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
Steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017-2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013 (COM(2015)0701 — C8-0373/2015 — 2015/0263(COD))
P8_TC1-COD(2015)0263
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het steunprogramma voor structurele hervormingen voor de periode 2017–2020 en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1303/2013 en (EU) nr. 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Europees Jaar van het cultureel erfgoed ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (COM(2016)0543 — C8-0352/2016 — 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad over het Europees Jaar van het cultureel erfgoed (2018)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020 (COM(2016)0202 — C8-0145/2016 — 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 258/2014 tot vaststelling van een Unieprogramma ter ondersteuning van specifieke activiteiten op het gebied van financiële verslaggeving en controle van jaarrekeningen voor de periode 2014-2020

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
Programma van de Unie ter vergroting van de betrokkenheid van consumenten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 april 2017 inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 (COM(2016)0388 — C8-0220/2016 — 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 27 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma van de Unie ter ondersteuning van specifieke activiteiten om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020

350


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

***

Goedkeuringsprocedure

***I

Gewone wetgevingsprocedure, eerste lezing

***II

Gewone wetgevingsprocedure, tweede lezing

***III

Gewone wetgevingsprocedure, derde lezing

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond)

Amendementen van het Parlement:

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar tekstdelen worden vervangen, wordt de nieuwe tekst in vet cursief aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.

NL

 

Top