EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:259:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 259, 23 juli 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 259

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
23 juli 2018


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 259/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 259/02

Gevoegde zaken C-85/16 P en C-86/16 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 mei 2018 — Kenzo Tsujimoto/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Kenzo [Hogere voorziening — Uniemerk — Aanvragen tot inschrijving van het woordmerk KENZO ESTATE — Ouder Uniewoordmerk KENZO — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 5 — Relatieve grond voor weigering van inschrijving — Bekendheid — Geldige reden]

2

2018/C 259/03

Gevoegde zaken C-259/16 en C-260/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 31 mei 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italië) — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Prejudiciële verwijzing — Postdiensten in de Europese Unie — Richtlijn 97/67/EG — Artikelen 2, 7 en 9 — Richtlijn 2008/6/EG — Begrip „aanbieder van postdiensten” — Wegvervoersondernemingen, expediteurs en koeriersbedrijven die diensten aanbieden op het gebied van het ophalen, het sorteren, het vervoeren en het bezorgen van postzendingen — Verplichte machtiging om postdiensten aan te bieden aan het publiek — Bijdrage in de kosten van de universele dienst)

3

2018/C 259/04

Zaak C-370/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Tribunale di Novara — Italië) — Bruno Dell’Acqua / Eurocom Srl, Regione Lombardia (Prejudiciële verwijzing — Voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie — Protocol nr. 7 — Artikel 1 — Al dan niet noodzakelijk zijn van voorafgaande toestemming van het Hof — Structuurfondsen — Financiële bijstand van de Europese Unie — Procedure om bij een nationale autoriteit beslag te leggen met betrekking tot bedragen die voortvloeien uit die bijstand)

4

2018/C 259/05

Zaak C-382/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Rheinland-Pfalz — Duitsland) — Hornbach-Baumarkt-AG / Finanzamt Landau (Prejudiciële verwijzing — Vrijheid van vestiging — Vennootschapsbelasting — Regeling van een lidstaat — Vaststelling van het belastbaar inkomen van de vennootschappen — Voordeel dat door een ingezeten vennootschap kosteloos is verleend aan een niet-ingezeten vennootschap waarmee zij zich in een situatie van wederzijdse afhankelijkheid bevindt — Correctie van de belastbare inkomsten van de ingezeten vennootschap — Geen correctie van de belastbare inkomsten in het geval van een identiek voordeel dat door een ingezeten vennootschap is verleend aan een andere ingezeten vennootschap waarmee zij zich in een dergelijke situatie bevindt — Beperking van de vrijheid van vestiging — Rechtvaardiging)

5

2018/C 259/06

Zaak C-426/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — België) — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e.a. / Vlaams Gewest [Prejudiciële verwijzing — Bescherming van het dierenwelzijn bij het doden — Speciale slachtmethoden die vereist zijn voor religieuze riten — Islamitisch Offerfeest — Verordening (EG) nr. 1099/2009 — Artikel 2, onder k) — Artikel 4, lid 4 — Verplichting om ritueel te slachten in een slachthuis dat aan de eisen van verordening (EG) nr. 853/2004 voldoet — Geldigheid — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 10 — Vrijheid van godsdienst — Artikel 13 VWEU — Eerbiediging van nationale gebruiken inzake religieuze riten]

5

2018/C 259/07

Zaak C-483/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék — Hongarije) — Zsolt Sziber / ERSTE Bank Hungary Zrt. (Prejudiciële verwijzing — Consumentenbescherming — Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten — Richtlijn 93/13/EEG — Artikel 7, lid 1 — In vreemde valuta luidende leningsovereenkomsten — Nationale wetgeving tot invoering van specifieke procedurele vereisten voor het aanvechten van die bedingen — Gelijkwaardigheidsbeginsel — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op effectieve rechterlijke bescherming)

6

2018/C 259/08

Zaak C-517/16: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Gdańsku — Polen) — Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Materiële werkingssfeer — Artikel 3 — Verklaring van de lidstaten overeenkomstig artikel 9 — Brugpensioen — Kwalificatie — Wettelijke stelsels voor vervroegde uittreding — Uitsluiting van de regel van samentelling van de tijdvakken uit hoofde van artikel 66)

7

2018/C 259/09

Zaak C-526/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 31 mei 2018 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Richtlijn 2011/92/EG — Milieueffectbeoordeling van prospectie- of exploratieboringen van schaliegas — Diepboring — Selectiecriteria — Vaststelling van drempelwaarden)

7

2018/C 259/10

Zaak C-542/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Högsta domstol — Zweden) — Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, / Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel e.a. / Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2002/92/EG — Werkingssfeer — Begrip „verzekeringsbemiddeling” — Richtlijn 2004/39/EG — Werkingssfeer — Begrip „beleggingsadvies” — Advies dat bij verzekeringsbemiddeling wordt verstrekt en dat betrekking heeft op de belegging van een kapitaal in het kader van een kapitaalverzekering — Kwalificatie van de activiteit van een verzekeringstussenpersoon wanneer deze niet het voornemen heeft om daadwerkelijk een verzekeringsovereenkomst te sluiten)

8

2018/C 259/11

Zaak C-633/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sø- og Handelsret — Denemarken) — Ernst & Young P/S / Konkurrencerådet [Prejudiciële verwijzing — Controle op concentraties van ondernemingen — Verordening (EG) nr. 139/2004 — Artikel 7, lid 1 — Totstandbrenging van een concentratie voordat deze is aangemeld bij de Europese Commissie en verenigbaar is verklaard met de interne markt — Verbod — Reikwijdte — Begrip „concentratie” — Beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst met een derde door één van de bij de concentratie betrokken ondernemingen]

9

2018/C 259/12

Zaak C-647/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif de Lille — Frankrijk) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat is ingediend door een onderdaan van een derde land — Over- en terugnameprocedures — Artikel 26, lid 1 — Vaststelling en kennisgeving van het overdrachtsbesluit voordat de aangezochte lidstaat het verzoek tot terugname heeft aanvaard]

9

2018/C 259/13

Gevoegde zaken C-660/16 en 661/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 31 mei 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Dachau / Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl (C-661/16) [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Levering van goederen — Artikel 65 — Artikel 167 — Vooruitbetaling voor de aankoop van een goed waarvan de levering vervolgens uitblijft — Strafrechtelijke veroordeling van de wettelijke vertegenwoordigers van de leverancier wegens oplichting — Insolventie van de leverancier — Aftrek van de voorbelasting — Voorwaarden — Artikelen 185 en 186 — Herziening door de nationale belastingautoriteit — Voorwaarden]

10

2018/C 259/14

Zaak C-190/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spanje) — Lu Zheng / Ministerio de Economía y Competitividad [Prejudiciële verwijzing — Controle van liquide middelen die de Europese Unie binnen komen of verlaten — Verordening (EG) nr. 1889/2005 — Werkingssfeer — Artikel 63 VWEU — Vrij verkeer van kapitaal — Onderdaan van een derde land die aanzienlijke niet-aangegeven liquide middelen in zijn bagage vervoert — Aangifteplicht omdat dat bedrag het Spaanse grondgebied verlaat — Sancties — Evenredigheid]

11

2018/C 259/15

Zaak C-251/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 31 mei 2018 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming door een lidstaat — Opvang en behandeling van stedelijk afvalwater — Richtlijn 91/271/EEG — Artikelen 3, 4 en 10 — Arrest van het Hof waarin een niet-nakoming wordt vastgesteld — Niet-uitvoering — Artikel 260, lid 2, VWEU — Geldboetes — Dwangsom en forfaitaire som)

11

2018/C 259/16

Zaak C-306/17: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tatabányai Törvényszék — Hongarije) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EU) nr. 1215/2012 — Rechterlijke bevoegdheid — Bijzondere bevoegdheden — Artikel 8, punt 3 — Tegenvordering die al dan niet voortspruit uit de overeenkomst of uit het feit waarop de oorspronkelijke vordering gegrond is]

12

2018/C 259/17

Zaak C-335/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven kasatsionen sad — Bulgarije) — Neli Valcheva/Georgios Babanarakis [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Werkingssfeer — Begrip „omgangsrecht” — Artikel 1, lid 2, onder a), en artikel 2, punten 7 en 10 — Omgangsrecht van grootouders]

13

2018/C 259/18

Zaak C-390/17 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 30 mei 2018 — Irit Azoulay e.a. / Parlement (Hogere voorziening — Openbare dienst — Beloning — Gezinstoelagen — Schooltoelage — Weigering om schoolkosten te vergoeden — Artikel 3, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie)

13

2018/C 259/19

Gevoegde zaken C-519/17 P en C-522/17 P-C-525/17 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 30 mei 2018 — L’Oréal /Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Guinot SAS (Hogere voorziening — Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvragen tot inschrijving van de woordmerken MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO en MASTER DRAMA — Ouder nationaal beeldmerk MASTERS COLORS PARIS — Weigering van de aanvragen tot inschrijving — Ontoereikende motivering — Ambtshalve onderzoek door de rechter)

14

2018/C 259/20

Zaak C-537/17: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Landgericht Berlin — Duitsland) — Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA (Prejudiciële verwijzing — Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikel 3, lid 1 — Werkingssfeer — Begrip „rechtstreeks aansluitende vlucht” — Vlucht die vertrekt vanaf een luchthaven die gelegen is op het grondgebied van een lidstaat, die een rechtstreeks aansluitende vlucht in een op het grondgebied van een derde staat gelegen luchthaven omvat en die een andere luchthaven in deze derde staat als eindbestemming heeft)

15

2018/C 259/21

Zaak C-50/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 29 januari 2018 — Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Zaak C-64/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 1 februari 2018 — Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Zaak C-73/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 februari 2018 door Cotécnica, S.C.C.L. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 20 november 2017 in zaak T-465/16, Cotécnica/EUIPO — Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Zaak C-140/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 22 februari 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.

17

2018/C 259/25

Zaak C-146/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 23 februari 2018 — Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Zaak C-148/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 23 februari 2018 — Humbert Jörg Köfler e.a.

18

2018/C 259/27

Zaak C-214/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Sopocie (Polen) op 26 maart 2018 — H.W.

19

2018/C 259/28

Zaak C-260/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 16 april 2018 — Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska S.A.

19

2018/C 259/29

Zaak C-271/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 april 2018 door de Slowaakse Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 5 februari 2018 in zaak T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa / Commissie

20

2018/C 259/30

Zaak C-273/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Letland) op 20 april 2018 — SIA „Kuršu zeme”

22

2018/C 259/31

Zaak C-277/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugal) op 24 april 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Zaak C-278/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 24 april 2018 — Manuel Jorge Sequeira Mesquita / Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Zaak C-279/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social de Barcelona (Spanje) op 24 april 2018 — Magdalena Molina Rodríguez / Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Zaak C-281/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 april 2018 door Repower AG tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 21 februari 2018 in zaak T-727/16, Repower/EUIPO

24

2018/C 259/35

Zaak C-283/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Almería (Spanje) op 25 april 2018 — Liliana Beatriz Moya Privitello en Sergio Daniel Martín Durán / Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Zaak C-291/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bucureşti (Roemenië) op 26 april 2018 — Grup Servicii Petroliere SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Zaak C-293/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanje) op 26 april 2018 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Zaak C-295/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal da Relação do Porto (Portugal) op 30 april 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portugal) — Agentes de Navegação, S.A./Banco Comercial Português, S.A. en Caixa Geral de Depósitos, S.A.

27

2018/C 259/39

Zaak C-321/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 9 mei 2018 — Terre wallonne ASBL/Région wallonne

28

2018/C 259/40

Zaak C-345/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 mei 2018 door Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 maart 2018 in zaak T-211/16, Caviro Distillerie e.a./Commissie

28

 

Gerecht

2018/C 259/41

Gevoegde zaken T-568/16 en T-599/16: Arrest van het Gerecht van 14 juni 2018 — Spagnolli e.a. / Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Overlijden van een echtgenoot-ambtenaar — Rechthebbenden van de overleden ambtenaar — Overlevingspensioen — Wezenpensioen — Wijziging van ambt van de ambtenaar, overlevende echtgenoot — Aanpassing van het salaris — Berekeningsmethode van het overlevings- en het wezenpensioen — Artikel 81 bis van het Statuut — Kennisgeving van wijziging van pensioenrechten — Bezwarend besluit in de zin van artikel 91 van het Statuut — Artikel 85 van het Statuut — Terugvordering van het onverschuldigd betaalde — Voorwaarden — Verzoek tot vergoeding van de materiële en de immateriële schade”)

30

2018/C 259/42

Zaak T-597/16: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2018 — OW/EASA („Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Tewerkstelling in het belang van de dienst — Overplaatsing naar een nieuwe post — Kennelijk onjuiste beoordeling — Motiveringsplicht — Recht van verdediging — Misbruik van bevoegdheid”)

31

2018/C 259/43

Zaak T-882/16: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2018 — Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniewoordmerk DOLFINA — Geen normaal gebruik van het merk — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001)”]

31

2018/C 259/44

Zaak T-72/17: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2018 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk Steirisches Kürbiskernöl — Beschermde geografische aanduiding — Artikel 15, artikel 51, lid 1, onder a), en artikel 55, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 18, artikel 58, lid 1, onder a), en artikel 62, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001] — Normaal gebruik van het merk — Gebruik als merk”]

32

2018/C 259/45

Zaak T-136/17: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2018 — Cotécnica/EUIPO — Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk cotecnica MAXIMA — Ouder nationaal beeldmerk MAXIM Alimento Superpremium — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

33

2018/C 259/46

Zaak T-165/17: Arrest van het Gerecht van 14 juni 2018 — Emcur/EUIPO — Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk EMCURE — Oudere Uniewoordmerken en ouder nationaal woordmerk EMCUR — Relatieve weigeringsgrond — Soortgelijke waren en diensten — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

33

2018/C 259/47

Zaak T-294/17: Arrest van het Gerecht van 14 juni 2018 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion’s Head) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk Lion’s Head — Ouder Uniewoordmerk LION CAPITAL — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

34

2018/C 259/48

Zaak T-369/17: Arrest van het Gerecht van 7 juni 2018 — Winkler/Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Overdracht van nationale pensioenrechten — Besluit tot vaststelling van het aantal pensioenjaren — Redelijke termijn — Recht om te worden gehoord — Rechtszekerheid — Gelijke behandeling — Gewettigd vertrouwen — Aansprakelijkheid — Materiële schade”)

35

2018/C 259/49

Zaak T-375/17: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2018 — Fenyves/EUIPO (Blue) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Blue — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder c), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), en lid 2, van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

35

2018/C 259/50

Zaak T-456/17: Beschikking van het Gerecht van 8 juni 2018 — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Djili soy original DS — Ouder nationaal woordmerk DJILI — Relatieve weigeringsgrond — Beroep dat ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk rechtens ongegrond is”)

36

2018/C 259/51

Zaak T-608/17: Beschikking van het Gerecht van 6 juni 2018 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

36

2018/C 259/52

Zaak T-280/18: Beroep ingesteld op 3 mei 2018 — ABLV Bank/GAR

37

2018/C 259/53

Zaak T-281/18: Beroep ingesteld op 3 mei 2018 — ABLV Bank/ECB

38

2018/C 259/54

Zaak T-282/18: Beroep ingesteld op 3 mei 2018 — Bernis e.a./GAR

39

2018/C 259/55

Zaak T-283/18: Beroep ingesteld op 3 mei 2018 — Bernis e.a./ECB

40

2018/C 259/56

Zaak T-299/18: Beroep ingesteld op 16 mei 2018 — Strabag Belgium/Parlement

41

2018/C 259/57

Zaak T-304/18: Beroep ingesteld op 8 mei 2018 — MLPS/Commissie

42

2018/C 259/58

Zaak T-308/18: Beroep ingesteld op 17 mei 2018 — Hamas/Raad

43

2018/C 259/59

Zaak T-310/18: Beroep ingesteld op 15 mei 2018 — EPSU en Willem Goudriaan/Commissie

44

2018/C 259/60

Zaak T-320/18: Beroep ingesteld op 22 mei 2018 — WD/EFSA

45

2018/C 259/61

Zaak T-324/18: Beroep ingesteld op 28 mei 2018 — VI.TO./EUIPO — Bottega (Vorm van een gouden fles)

46

2018/C 259/62

Zaak T-331/18: Beroep ingesteld op 31 mei 2018 — Szécsi en Somossy/Commissie

46

2018/C 259/63

Zaak T-332/18: Beroep ingesteld op 28 mei 2018 — Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Zaak T-333/18: Beroep ingesteld op 28 mei 2018 — Marry Me Group/EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Zaak T-335/18: Beroep ingesteld op 31 mei 2018 — Mubarak e.a./Raad

48

2018/C 259/66

Zaak T-338/18: Beroep ingesteld op 31 mei 2018 — Saleh Thabet/Raad

49

2018/C 259/67

Zaak T-349/18: Beroep ingesteld op 5 juni 2018 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Zaak T-350/18: Beroep ingesteld op 5 juni 2018 — Euronet Consulting/Commissie

50

2018/C 259/69

Zaak T-353/18: Beroep ingesteld op 28 mei 2018 — Promeco/EUIPO — Aerts (vaatwerk)

51


NL

 

Top