Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 200, 11 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 200

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
11 juni 2018


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 200/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 200/02

Zaak C-191/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Berlin — Duitsland) — Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikelen 18 en 21 VWEU — Uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer — Uitleveringsovereenkomst tussen de Europese Unie en die derde staat — Werkingssfeer van het Unierecht — Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft — Beperking van het vrije verkeer — Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid — Evenredigheid — Op de hoogte brengen van de lidstaat van herkomst van de burger van de Unie)

2

2018/C 200/03

Zaak C-258/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — Finnair Oyj / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Prejudiciële verwijzing — Luchtvervoer — Verdrag van Montreal — Artikel 31 — Aansprakelijkheid van luchtvervoerders voor wat betreft aangegeven bagage — Vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud van het bij de luchtvervoerder ingebrachte schriftelijke protest — Protest dat langs elektronische weg is ingediend en in het IT-systeem van de luchtvervoerder is geregistreerd — Protest dat door een hulppersoon van de luchtvervoerder in naam van de geadresseerde is ingediend)

3

2018/C 200/04

Gevoegde zaken C-316/16 en C-424/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 april 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg en de Supreme Court of the United Kingdom — Duitsland, Verenigd Koninkrijk) — B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) [Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 28, lid 3, onder a) — Verhoogde bescherming tegen verwijdering — Voorwaarden — Duurzaam verblijfsrecht — Verblijf in het gastland gedurende de tien jaar voorafgaande aan het besluit tot verwijdering van het grondgebied van de betrokken lidstaat — Periode van gevangenschap — Gevolgen met betrekking tot het ononderbroken karakter van het verblijf van tien jaar — Verband met de algehele beoordeling van een band van integratie — Tijdstip waarop die beoordeling plaatsvindt en de criteria waarmee daarbij rekening moet worden gehouden]

4

2018/C 200/05

Zaak C-320/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal de grande instance de Lille — Frankrijk) — Strafzaak tegen Uber France SAS (Prejudiciële verwijzing — Diensten op het gebied van vervoer — Richtlijn 2006/123/EG — Diensten op de interne markt — Richtlijn 98/34/EG — Diensten van de informatiemaatschappij — Regel betreffende diensten van de informatiemaatschappij — Begrip — Bemiddelingsdienst waardoor met behulp van een smartphone-applicatie niet-professionele chauffeurs die hun eigen voertuig gebruiken tegen betaling in contact kunnen worden gebracht met personen die een stadstraject wensen af te leggen — Strafsancties)

5

2018/C 200/06

Zaak C-414/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesarbeitsgericht — Duitsland) — Vera Egenberger / Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling — Verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging — Beroepsactiviteiten van kerken en andere organisaties waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd — Godsdienst of overtuiging die een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie — Begrip — Aard van de activiteiten en context waarin zij worden uitgeoefend — Artikel 17 VWEU — Artikelen 10, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

6

2018/C 200/07

Zaak C-478/16 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 19 april 2018 — Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) / Group OOD, Kosta Iliev [Hogere voorziening — Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door de houder van een niet-ingeschreven merk of van een ander in het economische verkeer gebruikt teken — Onderzoek door de kamer van beroep — Nieuwe of aanvullende bewijzen — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 76, lid 2 — Verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 50, lid 1, derde alinea]

7

2018/C 200/08

Zaak C-525/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão — Portugal) — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia SA/Autoridade da Concorrência [Prejudiciële verwijzing — Mededinging — Misbruik van machtspositie — Artikel 102, tweede alinea, onder c), VWEU — Begrip „nadeel bij de mededinging” — Discriminerende prijzen op de stroomafwaartse markt — Vennootschap voor het beheer van de naburige rechten van het auteursrecht — Vergoeding verschuldigd door nationale leveranciers van betaaldiensten voor het uitzenden van televisiesignalen en de inhoud ervan]

7

2018/C 200/09

Zaak C-532/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / SEB bankas AB [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Beperking van het recht op aftrek van de voorbelasting — Herziening van de aftrek van de voorbelasting — Levering van een perceel grond — Onjuiste kwalificatie als „belaste activiteit” — Opgave van de belasting op de oorspronkelijke factuur — Wijziging van deze opgave door de leverancier]

8

2018/C 200/10

Zaak C-541/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 april 2018 — Europese Commissie / Koninkrijk Denemarken [Niet-nakoming — Verordening (EG) nr. 1072/2009 — Artikel 2, punt 6 — Artikel 8 — Cabotage — Begrip — Definitie die is opgenomen in een document met „vragen en antwoorden” dat is opgesteld door de Europese Commissie — Rechtskracht — Nationale uitvoeringsmaatregelen waarbij het aantal laad- en losplaatsen binnen een en dezelfde cabotagerit worden beperkt — Beoordelingsruimte — Beperking — Evenredigheid]

9

2018/C 200/11

Zaak C-550/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag — Nederland) — A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Prejudiciële verwijzing — Recht op gezinshereniging — Richtlijn 2003/86/EG — Artikel 2, aanhef en onder f) — Begrip „alleenstaande minderjarige” — Artikel 10, lid 3, onder a) — Recht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders — Vluchteling die jonger dan 18 jaar is op het tijdstip van zijn aankomst op het grondgebied van de lidstaat en van indiening van zijn asielverzoek, maar meerderjarig op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld om hem asiel te verlenen en waarop hij zijn verzoek om gezinshereniging indient — Datum die bepalend is voor de beoordeling of de betrokkene een „minderjarige” is]

9

2018/C 200/12

Zaak C-565/16: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Eirinodikeio Lerou Leros — Griekenland) — procedure ingeleid door Alessandro Saponaro, Kalliopi-Chloi Xylina [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Bevoegdheid van een gerecht van een lidstaat waar een verzoek tot machtiging om een nalatenschap namens een minderjarig kind te verwerpen is ingediend — Bevoegdheid in ouderlijke zaken — Prorogatie van rechtsmacht — Artikel 12, lid 3, onder b) — Aanvaarding van de bevoegdheid — Voorwaarden]

10

2018/C 200/13

Zaak C-580/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Firma Hans Bühler KG / Finanzamt Graz-Stadt [Prejudiciële verwijzing — Belastingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Plaats van de intracommunautaire verwerving — Artikel 42 — Intracommunautaire verwerving van goederen met het oog op een daaropvolgende levering — Artikel 141 — Vrijstelling — Driehoekstransactie — Vereenvoudigingsmaatregelen — Artikel 265 — Verbetering van de lijst]

11

2018/C 200/14

Zaak C-645/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL (Prejudiciële verwijzing — Zelfstandige handelsagenten — Richtlijn 86/653/EEG — Recht van de handelsagent op een vergoeding of herstel van het nadeel na beëindiging van de agentuurovereenkomst — Artikel 17 — Uitsluiting van het recht op vergoeding in geval van opzegging van de overeenkomst tijdens de in de overeenkomst bedongen proeftijd)

12

2018/C 200/15

Zaak C-8/17: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 63, 167, 168, 178, 179, 180, 182 en 219 — Beginsel van fiscale neutraliteit — Recht op btw-aftrek — Door de nationale wettelijke regeling voorgeschreven termijn om dit recht uit te oefenen — Aftrek van een extra btw-bedrag dat aan de staat is afgedragen en waaromtrent documenten zijn opgesteld om de oorspronkelijke facturen naar aanleiding van een belastingnavordering te corrigeren — Tijdstip waarop de termijn ingaat]

12

2018/C 200/16

Zaak C-13/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l’Économie et des Finances, voorheen Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique [Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Cosmetische producten — Verordening (EG) nr. 1223/2009 — Artikel 10, lid 2 — Beoordeling van de veiligheid van het cosmetisch product — Kwalificatie van de veiligheidsbeoordelaar — Erkenning van de gelijkwaardigheid van opleidingen — Gelijksoortige studierichtingen aan de opleidingen farmacie, toxicologie of geneeskunde — Beoordelingsbevoegdheid van de lidstaten]

13

2018/C 200/17

Zaak C-65/17: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Oftalma Hospital Srl/C.I.O.V. — Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor diensten — Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening — Gunning buiten de regels voor het plaatsen van overheidsopdrachten — Noodzaak het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling in acht te nemen — Begrip „duidelijk grensoverschrijdend belang” — Richtlijn 92/50/EEG — Artikel 27)

14

2018/C 200/18

Zaak C-75/17 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 19 april 2018 — Fiesta Hotels & Resorts, SL / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Residencial Palladium, SL [Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 4 — Artikel 65 — Niet-ingeschreven handelsnaam GRAND HOTEL PALLADIUM — Beeldmerk met de woordelementen „PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” — Vordering tot nietigverklaring op basis van een krachtens het nationale recht verkregen ouder recht — Voorwaarden — Teken met een meer dan alleen plaatselijke betekenis — Recht om het gebruik van een later merk te verbieden]

14

2018/C 200/19

Zaak C-110/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 april 2018 — Europese Commissie / Koninkrijk België [Niet-nakoming — Vrij verkeer van kapitaal — Artikel 63 VWEU — Artikel 40 van de EER-Overeenkomst — Inkomstenbelasting van Belgische ingezetenen — Bepaling van onroerende inkomsten — Toepassing van twee verschillende berekeningsmethoden naargelang de ligging van het onroerend goed — Berekening op basis van de kadastrale waarde voor in België gelegen onroerende goederen — Berekening op basis van de reële huurwaarde voor in een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) gelegen onroerende goederen — Verschil in behandeling — Beperking van het vrije kapitaalverkeer]

15

2018/C 200/20

Zaak C-148/17: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Peek & Cloppenburg KG, Hamburg/Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf [Prejudiciële verwijzing — Merkenrecht — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 14 — Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een merk — Tijdstip waarop aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring moet zijn voldaan — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Uniemerk — Artikel 34, lid 2 — Inroepen van de anciënniteit van een ouder nationaal merk — Rechtsgevolgen van dit inroepen voor het oudere nationale merk]

16

2018/C 200/21

Zaak C-152/17: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 19 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA / Rete Ferroviaria Italiana SpA (Prejudiciële verwijzing — Procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten — Richtlijn 2004/17/EG — Verplichting tot herziening van de prijs na de gunning van de opdracht — Ontbreken van een dergelijke verplichting in richtlijn 2004/17/EG of voortvloeiend uit de aan artikel 56 VWEU en richtlijn 2004/17/EG ten grondslag liggende algemene beginselen — Schoonmaak- en onderhoudsdiensten verband houdend met de activiteit spoorwegvervoer — Artikel 3, lid 3, VEU — Artikelen 26, 57, 58 en 101 VWEU — Ontbreken van voldoende preciseringen betreffende de feitelijke context van het hoofdgeding en betreffende de redenen waarom een antwoord op de prejudiciële vragen noodzakelijk is — Niet-ontvankelijkheid — Artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Bepalingen van nationaal recht die geen uitvoering geven aan de recht van de Unie — Onbevoegdheid)

16

2018/C 200/22

Gevoegde zaken C-195/17, C-197/17 tot en met C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 tot en met C-286/17 en C-290/17 tot en met C-292/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 april 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover, het Amtsgericht Düsseldorf — Duitsland) — Helga Krüsemann e.a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e.a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e.a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e.a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e.a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e.a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e.a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e.a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) / TUIfly GmbH [Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan passagiers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikel 5, lid 3 — Artikel 7, lid 1 — Recht op compensatie — Vrijstelling — Begrip „buitengewone omstandigheden” — „Wilde staking”]

17

2018/C 200/23

Zaak C-227/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EEG) nr. 2658/87 — Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Onderverdelingen 9021 10 10, 9021 10 90 en 9021 90 90 — Spinaal fixatiesysteem — Uitvoeringsverordening (EG) nr. 1214/2014)

18

2018/C 200/24

Zaak C-302/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Bratislave — Slowakije) — PPC Power a.s. / Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten — Doelstellingen — Kosteloze toewijzing van emissierechten — Nationale voorschriften die overgedragen en niet-gebruikte emissierechten aan belasting onderwerpen)

19

2018/C 200/25

Zaak C-323/17: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de High Court — Ierland) — People Over Wind, Peter Sweetman / Coillte Teoranta (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van natuurlijke habitats — Speciale beschermingszones — Artikel 6, lid 3 — Voorevaluatie om te bepalen of al dan niet een beoordeling moet worden verricht van de gevolgen van een plan of project voor een speciale beschermingszone — Maatregelen die daartoe in aanmerking kunnen worden genomen)

19

2018/C 200/26

Zaak C-441/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 april 2018 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde flora en fauna — Artikel 6, leden 1 en 3 — Artikel 12, lid 1 — Richtlijn 2009/147/EG — Behoud van de vogelstand — Artikelen 4 en 5 — Natura 2000-gebied „Puszcza Białowieska” — Wijziging van het bosbeheerplan — Verhoging van de houtoogst — Plan of project dat niet direct nodig is voor het beheer van het gebied en significante gevolgen kan hebben voor dat gebied — Passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied — Aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied — Daadwerkelijke uitvoering van de instandhoudingsmaatregelen — Effecten op de voortplantings- en rustplaatsen van beschermde soorten)

20

2018/C 200/27

Zaak C-124/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 februari 2018 door Red Bull GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 30 november 2017 in de gevoegde zaken T-101/15 en T-102/15, Red Bull GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

21

2018/C 200/28

Zaak C-207/18: Beroep ingesteld op 22 maart 2018 — Commissie/Spanje

22

2018/C 200/29

Zaak C-208/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky (Tsjechië) op 23 maart 2018 — Jana Petruchová / FIBO Group Holdings Limited

23

2018/C 200/30

Zaak C-250/18: Beroep ingesteld op 11 april 2018 — Europese Commissie/Republiek Kroatië

24

 

Gerecht

2018/C 200/31

Zaak T-554/14: Arrest van het Gerecht van 26 april 2018 — Messi Cuccittini/EUIPO — J-M.-E.V. e hijos (MESSI) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk MESSI — Oudere Uniewoordmerken MASSI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

26

2018/C 200/32

Zaak T-561/14: Arrest van het Gerecht van 23 april 2018 — One of Us e.a./Commissie [„Institutioneel recht — Europees burgerinitiatief — Onderzoeksbeleid — Volksgezondheid — Ontwikkelingssamenwerking — Financiering door de Unie van activiteiten waarbij de vernietiging van menselijke embryo’s kan worden verondersteld — Mededeling van de Commissie op grond van artikel 10, lid 1, onder c), van verordening (EU) nr. 211/2011 — Beroep tot nietigverklaring — Bekwaamheid om in rechte op te treden — Handeling waartegen kan worden opgekomen — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Rechterlijke toetsing — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout”]

26

2018/C 200/33

Zaak T-43/15: Arrest van het Gerecht van 23 april 2018 — CRM/Commissie [„Beschermde geografische aanduiding — Piadina Romagnola of Piada Romagnola — Registratieprocedure — Verdeling van de bevoegdheden tussen de Commissie en de nationale autoriteiten — Verband tussen de reputatie van een product en zijn geografische oorsprong — Artikel 5, lid 2, onder b), van verordening (EG) nr. 1151/2012 — Omvang van de controle die de Commissie uitoefent op de registratieaanvraag — Artikel 7, lid 1, onder f), ii), artikel 8, lid 1, onder c), ii), en artikel 50, lid 1, van verordening nr. 1151/2012 — Gevolgen die de nietigverklaring van een productdossier door een nationale rechterlijke instantie teweegbrengt voor de procedure voor de Commissie — Onderzoeksplicht van de Commissie — Beginsel van behoorlijk bestuur — Effectieve rechterlijke bescherming”]

27

2018/C 200/34

Zaak T-251/15: Arrest van het Gerecht van 26 april 2018 — Espírito Santo Financial (Portugal) / ECB („Toegang tot documenten — Besluit 2004/258/EG — Documenten met betrekking tot het besluit van de ECB van 1 augustus 2014 betreffende Banco Espírito Santo SA — Stilzwijgende weigering van toegang — Uitdrukkelijke weigering van toegang — Gedeeltelijke weigering van toegang — Uitzondering met betrekking tot de vertrouwelijkheid van beraadslagingen van besluitvormende organen van de ECB — Uitzondering met betrekking tot het financiële, monetaire of economische beleid van de Unie of een lidstaat — Uitzondering betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie of in een lidstaat — Uitzondering betreffende de bescherming van commerciële belangen — Uitzondering betreffende standpunten voor intern gebruik — Motiveringsplicht”)

28

2018/C 200/35

Gevoegde zaken T-554/15 en T-555/15: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Hongarije/Commissie [„Staatssteun — Steunmaatregelen verleend krachtens de Hongaarse wet XCIV van 2014 betreffende de gezondheidsbijdrage van ondernemingen in de tabaksindustrie — Steunmaatregelen als gevolg van een wijziging in 2014 van de Hongaarse wet van 2008 betreffende de voedselketen en het officiële toezicht hierop — Progressieve belastingtarieven op de jaaromzet — Besluit tot inleiding van de procedure van artikel 108, lid 2, VWEU — Gelijktijdige vaststelling van een opschortingsbevel — Beroep tot nietigverklaring — Scheidbaarheid van het opschortingsbevel — Procesbelang — Ontvankelijkheid — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Rechten van de verdediging — Beginsel van loyale samenwerking — Artikel 11, lid 1, van verordening (EG) nr. 659/1999”]

29

2018/C 200/36

Zaak T-752/15: Arrest van het Gerecht van 26 april 2018 — European Dynamics Luxembourg en Evropaïki Dynamiki / Commissie [„Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Support and consulting services for technical informatics staff IV (STIS IV) — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Motiveringsplicht — Abnormaal lage offerte — Gunningscriteria — Kennelijke beoordelingsfouten — Niet-contractuele aansprakelijkheid”]

29

2018/C 200/37

Gevoegde zaken T-133/16 tot en met T-136/16: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence e.a./ECB [„Economisch en monetair beleid — Prudentieel toezicht op kredietinstellingen — Artikel 4, lid 1, onder e), en lid 3, van verordening (EU) nr. 1024/2013 — Persoon die daadwerkelijk het beleid van de kredietinstelling bepaalt — Artikel 13, lid 1, van richtlijn 2013/36/EU en artikel L. 511-13, tweede alinea, van de Franse code monétaire et financier — Beginsel dat de toezichthoudende taken behorende bij het voorzitterschap van het leidinggevend orgaan van een kredietinstelling en de functie van CEO in dezelfde instelling niet worden gecombineerd — Artikel 88, lid 1, onder e), van richtlijn 2013/36 en artikel L. 511-58 van de Franse code monétaire et financier”]

30

2018/C 200/38

Zaak T-190/16: Arrest van het Gerecht van 26 april 2018 — Azarov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op die lijst — Rechten van de verdediging — Beginsel van behoorlijk bestuur — Misbruik van bevoegdheid — Eigendomsrecht — Vrijheid van ondernemerschap — Kennelijke beoordelingsfout”)

31

2018/C 200/39

Zaak T-248/16: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk CHATKA — Ouder internationaal beeldmerk CHATKA — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 64, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001)”]

32

2018/C 200/40

Zaak T-288/16: Arrest van het Gerecht van 26 april 2018 — Convivo/EUIPO — Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk M’Cooky — Ouder nationaal beeldmerk MR.COOK — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] — Verwarringsgevaar”]

32

2018/C 200/41

Zaak T-312/16: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Walfood/EUIPO — Romanov Holding (CHATKA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk CHATKA — Ouder internationaal beeldmerk CHATKA — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001)”]

33

2018/C 200/42

Zaak T-426/16: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Perfumes y Aromas Artesanales/EUIPO — Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Aa AROMAS artesanales — Ouder Uniebeeldmerk Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Dezelfde of soortgelijke diensten — Overeenstemmende tekens — Relevant publiek — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

34

2018/C 200/43

Zaak T-468/16: Arrest van het Gerecht van 23 april 2018 — Verein Deutsche Sprache/Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een besluit van de Commissie inzake de wijzing van het voorkomen van de perszaal in het Berlaymontgebouw met een beperking van de aanplakking tot de Engelse en Franse taal — Gedeeltelijke weigering van toegang — Verklaring van de Commissie dat de documenten niet bestaan — Vermoeden van wettigheid — Onjuiste toepassing van het recht — Motiveringsplicht”)

34

2018/C 200/44

Zaak T-747/16: Arrest van het Gerecht van 23 april 2018 — Vincenti / EUIPO („Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Advies van de invaliditeitscommissie — Beoordelingsbevoegdheid van het TABG — Artikelen 53 en 78 van het Statuut — Kennelijk onjuiste beoordeling — Motiveringsplicht”)

35

2018/C 200/45

Zaak T-756/16: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Euro Castor Green/EUIPO — Netlon France (Latwerk) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een latwerk weergeeft — Ouder gemeenschapsmodel — Nietigheidsgrond — Openbaarmaking van het oudere model — Ontbreken van nieuwheid — Ontbreken van een eigen karakter — Artikelen 5, 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002”]

36

2018/C 200/46

Zaak T-763/16: Arrest van het Gerecht van 12 april 2018 — PY / EUCAP Sahel Niger („Arbitragebeding — Personeel van internationale missies van de Europese Unie — Geschillen inzake arbeidsovereenkomsten — Interne onderzoeksprocedures — Bescherming van slachtoffers bij melding van een situatie van intimidatie — Contractuele aansprakelijkheid”)

36

2018/C 200/47

Zaak T-831/16: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — Kabushiki Kaisha Zoom/EUIPO — Leedsworld (ZOOM) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk ZOOM — Ouder Uniewoordmerk en ouder Uniebeeldmerk ZOOM — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

37

2018/C 200/48

Zaak T-183/17: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — Menta y Limón Decoración/EUIPO-Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Afbeelding van een man in regionale klederdracht) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk dat een man in regionale klederdracht afbeeldt — Oudere nationale industriële tekeningen — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 53, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 2, onder d), van verordening (EU) 2017/1001] — Verbod op het gebruik van het Uniemerk krachtens het nationale recht — Toepassing van het nationale recht door het EUIPO”]

38

2018/C 200/49

Zaak T-207/17: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (hp) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk hp — Absolute weigeringsgronden — Artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001] — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

38

2018/C 200/50

Zaak T-208/17: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — Senetic/EUIPO — HP Hewlett Packard Group (HP) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk HP — Absolute weigeringsgronden — Artikel 52, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001] — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001] — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

39

2018/C 200/51

Zaak T-213/17: Arrest van het Gerecht van 25 april 2018 — Romantik Hotels & Restaurants/EUIPO — Hotel Preidlhof (ROMANTIK) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk ROMANTIK — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), en lid 3, van verordening (EU) 2017/1001]”]

40

2018/C 200/52

Zaak T-220/17: Arrest van het Gerecht van 26 april 2018 — Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk 100 % Pfalz — Absolute weigeringsgrond — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening 2017/1001)”]

40

2018/C 200/53

Zaak T-221/17: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — Mémora Servicios Funerarios/EUIPO — Chatenoud (MEMORAME) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MEMORAME — Ouder Uniebeeldmerk mémora en oudere nationale woordmerken MÉMORA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren en diensten — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

41

2018/C 200/54

Zaak T-297/17: Arrest van het Gerecht van 24 april 2018 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk WE KNOW ABRASIVES — Merk bestaande in een reclameslogan — Bevoegdheid van de kamer van beroep in geval van een beroep dat beperkt is tot een deel van de door de merkaanvraag aangeduide diensten — Artikel 64, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 71, lid 1, van verordening (EU) 2017/1001] — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

42

2018/C 200/55

Zaak T-354/17: Arrest van het Gerecht van 23 april 2018 — Genomic Health/EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] — Gelijke behandeling”]

42

2018/C 200/56

Zaak T-212/18: Beroep ingesteld op 26 maart 2018 –Romańska / Frontex

43

2018/C 200/57

Zaak T-226/18: Beroep ingesteld op 2 april 2018 — Global Silicones Council e.a. / Commissie

44

2018/C 200/58

Zaak T-231/18: Beroep ingesteld op 4 april 2018 — Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam/EUIPO — Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Zaak T-240/18: Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Polskie Linie Lotnicze „LOT”/Commissie

46

2018/C 200/60

Zaak T-245/18: Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Benavides Torres/Raad

47

2018/C 200/61

Zaak T-246/18: Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Moreno Pérez / Raad

48

2018/C 200/62

Zaak T-247/18: Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Lucena Ramírez/Raad

48

2018/C 200/63

Zaak T-248/18: Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Cabello Rondón/Raad

49

2018/C 200/64

Zaak T-249/18: Beroep ingesteld op 16 april 2018 — Saab Halabi/Raad

50


NL

 

Top