Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 134, 16 april 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 134

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
16 april 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 134/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 134/02

Zaak C-518/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour du travail de Bruxelles — België) — Stad Nijvel / Rudy Matzak (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/88/EG — Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers — Organisatie van de arbeidstijd — Artikel 2 — Begrippen „arbeidstijd” en „rusttijd” — Artikel 17 — Afwijkingen — Brandweer — Wachtdienst — Thuiswachtdiensten)

2

2018/C 134/03

Zaak C-16/16 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 februari 2018 — Koninkrijk België / Europese Commissie (Hogere voorziening — Consumentenbescherming — Onlinegokdiensten — Bescherming van consumenten en spelers en voorkoming van onlinegokken door minderjarigen — Aanbeveling 2014/478/EU van de Commissie — Juridisch niet-bindende handeling van de Unie — Artikel 263 VWEU)

3

2018/C 134/04

Zaak C-103/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Spanje) — Jessica Porras Guisado / Bankia SA e.a. (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 92/85/EEG — Maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie — Artikel 2, onder a) — Artikel 10, punten 1 tot en met 3 — Ontslagverbod voor werkneemsters gedurende de periode vanaf het begin van hun zwangerschap tot het einde van hun zwangerschapsverlof — Toepassingsgebied — Uitzonderingsgevallen die geen verband houden met de toestand van de betrokken werkneemster — Richtlijn 98/59/EG — Collectief ontslag — Artikel 1, lid 1, onder a) — Redenen die geen betrekking hebben op de persoon van de werknemer — Zwangere werkneemster die ontslagen is in het kader van een collectief ontslag — Motivering van het ontslag — Voorrang bij behoud van de arbeidsplaats van de werkneemster — Voorrang bij herplaatsing in een andere functie)

3

2018/C 134/05

Zaak C-326/16 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 februari 2018 — LL / Europees Parlement (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, zesde alinea, VWEU — Ontvankelijkheid — Beroepstermijn — Berekening — Voormalig lid van het Europees Parlement — Besluit tot terugvordering van de vergoeding voor parlementaire bijstand — Uitvoeringsbepalingen van het Statuut van de leden van het Parlement — Artikel 72 — Klachtenprocedure binnen het Parlement — Kennisgeving van het bezwarend besluit — Aangetekende postverzending die door de adressaat niet is afgehaald)

4

2018/C 134/06

Zaak C-328/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 februari 2018 — Europese Commissie / Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 91/271/EEG — Behandeling van stedelijk afvalwater — Arrest van het Hof waarbij niet-nakoming wordt vastgesteld — Niet-uitvoering — Artikel 260, lid 2, VWEU — Financiële sancties — Forfaitaire som — Dwangsom)

5

2018/C 134/07

Zaak C-336/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 februari 2018 — Europese Commissie / Republiek Polen (Niet-nakoming — Richtlijn 2008/50/EG — Luchtkwaliteit — Artikel 13, lid 1 — Artikel 22, lid 3 — Bijlage XI — PM10-concentraties in de lucht — Overschrijding van de grenswaarden in bepaalde zones en agglomeraties — Artikel 23, lid 1 — Luchtkwaliteitsplannen — „Zo kort mogelijke” periode van overschrijding — Ontbreken van passende maatregelen in de beschermingsprogramma’s voor de luchtkwaliteit — Onjuiste omzetting)

6

2018/C 134/08

Zaak C-396/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — T-2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (insolvent verklaard)/Republika Slovenija [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 184 en 185 — Herziening van de aftrek van voorbelasting — Wijziging in de elementen die voor het bepalen van de aftrek in aanmerking zijn genomen — Begrip „handelingen die geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven” — Gevolgen van een beslissing tot homologatie van een preventief akkoord die gezag van gewijsde heeft verkregen]

7

2018/C 134/09

Gevoegde zaken C-398/16 en C-399/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 februari 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 49 en 54 VWEU — Vrijheid van vestiging — Belastingwetgeving — Vennootschapsbelasting — Voordelen in verband met de vorming van een fiscale eenheid — Uitsluiting van grensoverschrijdende groepen)

7

2018/C 134/10

Zaak C-545/16: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 22 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) — (Verenigd Koninkrijk) — Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Automobielen voor goederenvervoer — Postonderverdelingen 8704 10 10 en 8704 21 91 — Verordening (EU) 2015/221 — Geldigheid)

8

2018/C 134/11

Zaak C-572/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie — Richtlijn 2003/87/EG — Artikel 10 bis — Besluit 2011/278/EU — Overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten — Periode 2013-2020 — Aanvraag voor toewijzing — Onjuiste gegevens — Correctie — Vervaltermijn)

9

2018/C 134/12

Zaak C-628/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 21 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzgericht — Duitsland) — Kreuzmayr GmbH / Finanzamt Linz (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Opeenvolgende leveringen van dezelfde goederen — Plaats van de tweede levering — Informatieverstrekking aan de eerste leverancier — Btw-identificatienummer — Recht op aftrek — Gewettigd vertrouwen van de belastingplichtige in het vervuld zijn van de voorwaarden voor het recht op aftrek)

9

2018/C 134/13

Zaak C-132/17: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 21 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Peugeot Deutschland GmbH / Deutsche Umwelthilfe eV (Prejudiciële verwijzing — Vrij verrichten van diensten — Richtlijn 2010/13/EU — Definities — Begrip ‚audiovisuele mediadienst’ — Werkingssfeer — Kanaal met reclamevideo’s voor nieuwe modellen personenauto’s dat beschikbaar is op YouTube)

10

2018/C 134/14

Zaak C-182/17: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria — Hongarije) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 2, lid 1, onder c), artikel 9 en artikel 13, lid 1 — Niet aan belasting onderworpen — Begrip ‚publiekrechtelijk lichaam’ — Handelsvennootschap die voor 100 % toebehoort aan een gemeente en waaraan bepaalde op die gemeente rustende publieke taken zijn opgedragen — Vastlegging van die taken en van de vergoeding ervoor in een tussen de vennootschap en de gemeente gesloten overeenkomst)

11

2018/C 134/15

Zaak C-185/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 22 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — Mitnitsa Varna / „SAKSA” ООD (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Indeling van goederen — Europese geharmoniseerde norm EN 590:2013 — Postonderverdeling 2710 19 43 van de gecombineerde nomenclatuur — Relevante criteria voor de indeling van een goed als gasolie)

11

2018/C 134/16

Zaak C-658/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polen) op 24 november 2017 — WB

12

2018/C 134/17

Zaak C-698/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 december 2017 door Toni Klement tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 10 oktober 2017 in zaak T-211/14, Toni Klement/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Zaak C-711/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg (Duitsland) op 19 december 2017 — Anke Hartog / British Airways plc

14

2018/C 134/19

Zaak C-727/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Polen) op 29 december 2017 — ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach

14

2018/C 134/20

Zaak C-9/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Karlsruhe (Duitsland) op 4 januari 2018 — Strafzaak tegen Detlef Meyn

15

2018/C 134/21

Zaak C-71/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vestre Landsret (Denemarken) op 2 februari 2018 — Skatteministeriet / KPC Herning

16

2018/C 134/22

Zaak C-90/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Visoki upravni sud (Kroatië) op 8 februari 2018 — Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Zaak C-129/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom (Verenigd Koninkrijk) op 19 februari 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Gerecht

2018/C 134/24

Zaak T-166/15: Arrest van het Gerecht van 27 februari 2018 — Gramberg/EUIPO — Mahdavi Sabet (Etui voor mobiele telefoon) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een etui voor mobiele telefoon weergeeft — Openbaarmaking van het model — Artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 6/2002 — Voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijsstukken”]

18

2018/C 134/25

Zaak T-222/16: Arrest van het Gerecht van 27 februari 2018 — Hansen Medical/EUIPO — Covidien (MAGELLAN) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniewoordmerk MAGELLAN — Normaal gebruik — Bewijslast — Artikel 15 en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 18 en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) nr. 2017/1001] — Procedurele onregelmatigheid die is begaan door de nietigheidsafdeling — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 94 van verordening nr. 2017/1001) — Mondelinge behandeling — Artikel 77 van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 96 van verordening nr. 2017/1001)”]

19

2018/C 134/26

Zaak T-307/16: Arrest van het Gerecht van 27 februari 2018 — CEE Bankwatch Network / Commissie („Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een besluit van de Commissie tot toekenning van een Euratom-lening voor het programma ter verhoging van de veiligheid van de Oekraïense kernreactoren — Gedeeltelijke weigering van toegang — Uitzondering betreffende de bescherming van het openbaar belang inzake internationale betrekkingen — Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciële belangen — Hoger openbaar belang — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Toepassing op documenten betreffende besluiten in het kader van het Euratom-Verdrag”)

19

2018/C 134/27

Zaak T-338/16 P: Arrest van het Gerecht van 27 februari 2018 — Zink / Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Ontheemdingstoelage — Niet-betaling van de toelage gedurende een aantal jaren als gevolg van een administratieve fout — Artikel 90, lid 1, van het Statuut — Redelijke termijn”)

20

2018/C 134/28

Zaak T-260/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 20 februari 2018 — Iberdrola / Commissie („Kort geding — Staatssteun — Steunregeling die in de Spaanse belastingwetgeving is opgenomen — Verzoek tot opschorting van uitvoering — Geen spoedeisendheid”)

21

2018/C 134/29

Zaak T-764/17: Beroep ingesteld op 22 november 2017 — Autoridad Portuaria de Vigo / Commissie

21

2018/C 134/30

Zaak T-50/18: Beroep ingesteld op 30 januari 2018 — Tassi / Hof van Justitie

22

2018/C 134/31

Zaak T-51/18: Beroep ingesteld op 30 januari 2018 — Kleani / Hof van Justitie

22

2018/C 134/32

Zaak T-61/18: Beroep ingesteld op 5 februari 2018 — Rodriguez Prieto / Commissie

23

2018/C 134/33

Zaak T-63/18: Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Zaak T-65/18: Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — Venezuela / Raad

24

2018/C 134/35

Zaak T-66/18: Beroep ingesteld op 29 januari 2018 — Tsapakidou / Hof van Justitie

25

2018/C 134/36

Zaak T-76/18: Beroep ingesteld op 9 februari 2018 — CN/Parlement

25

2018/C 134/37

Zaak T-77/18: Beroep ingesteld op 12 februari 2018 — VE / ESMA

26

2018/C 134/38

Zaak T-79/18: Beroep ingesteld op 9 februari 2018 — Bekat/EUIPO — Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Zaak T-82/18: Beroep ingesteld op 13 februari 2018 — Husky CZ/EUIPO — Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Zaak T-83/18: Beroep ingesteld op 9 februari 2018 — CH / Parlement

28

2018/C 134/41

Zaak T-88/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Zaak T-89/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Zaak T-90/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Zaak T-91/18: Beroep ingesteld op 16 februari 2018 — Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Zaak T-94/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Zaak T-96/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — Cabell/EUIPO — Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Zaak T-97/18: Beroep ingesteld op 16 februari 2018 — DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Zaak T-98/18: Beroep ingesteld op 20 februari 2018 — Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Zaak T-99/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — Stamatopoulos / ENISA

34

2018/C 134/50

Zaak T-102/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Zaak T-103/18: Beroep ingesteld op 19 februari 2018 — S & V Technologies/EUIPO — Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Zaak T-104/18: Beroep ingesteld op 22 februari 2018 — Fundación Tecnalia Research & Innovation / REA

36

2018/C 134/53

Zaak T-105/18: Beroep ingesteld op 22 februari 2018 — Deray/EUIPO — Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Zaak T-107/18: Beroep ingesteld op 20 februari 2018 — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Zaak T-116/07: Beschikking van het Gerecht van 22 februari 2018 — Frankrijk / Commissie

39

2018/C 134/56

Zaak T-288/07: Beschikking van het Gerecht van 22 februari 2018 — Alcan France/Commissie

39


NL

 

Top