EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 123, 9 april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 123

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
9 april 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 123/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 123/02

Zaak C-304/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 februari 2018 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk] — The Queen, op verzoek van: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) 2015/751 — Afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties — Artikel 1, lid 5 — Gelijkstelling van een driepartijenbetaalkaartschema met een vierpartijenbetaalkaartschema — Voorwaarden — Uitgifte door een driepartijenbetaalkaartschema van op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten‚ „samen met een cobrandingpartner of via een agent” — Artikel 2, punt 18 — Begrip „driepartijenbetaalkaartschema” — Geldigheid)

2

2018/C 123/03

Zaak C-359/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie — België) — Strafzaak tegen Ömer Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari, Yunus Altun, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA [Prejudiciële verwijzing — Migrerende werknemers — Sociale zekerheid — Toepasselijke wetgeving — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 14, punt 1, onder a) — Gedetacheerde werknemers — Verordening (EEG) nr. 574/72 — Artikel 11, lid 1, onder a) — E 101-verklaring — Bewijskracht — Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen]

3

2018/C 123/04

Zaak C-380/16: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 februari 2018 — Europese Commissie / Bondsrepubliek Duitsland [Niet-nakoming — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 73 — Maatstaf van heffing — Artikelen 306 tot en met 310 — Bijzondere regeling voor reisbureaus — Niet-toepassing van deze regeling op verkopen aan belastingplichtige ondernemingen — Totalisering van de maatstaf van heffing over een bepaald tijdvak — Onverenigbaarheid]

3

2018/C 123/05

Zaak C-590/16: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 februari 2018 — Europese Commissie / Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2008/118/EG — Artikel 7 — Algemene regeling inzake accijns — Tanken van aardolieproducten zonder accijnsheffing — Benzinestations aan de grens van de Helleense Republiek met derde landen — Verschuldigdheid van de accijns — Begrip, uitslag tot verbruik’ van accijnsgoederen — Begrip, onttrekking aan een accijnsschorsingsregeling’)

4

2018/C 123/06

Zaak C-643/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 februari 2018 [verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk] — The Queen, op verzoek van: American Express Co. / The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn (EU) 2015/2366 — Betalingsdiensten in de interne markt — Artikel 35, lid 1 — Vereisten inzake de toegang tot betalingssystemen voor vergunninghoudende betalingsdienstaanbieders of in het register ingeschreven betalingsdienstaanbieders — Artikel 35, lid 2, eerste alinea, onder b) — Niet-toepasselijkheid van deze vereisten op betalingssystemen die uitsluitend zijn samengesteld uit betalingsdienstaanbieders die tot een groep behoren — Toepasselijkheid van die vereisten op driepartijenbetaalkaartschema’s die cobrandingovereenkomsten of agentuurovereenkomsten hebben gesloten — Geldigheid)

5

2018/C 123/07

Zaak C-144/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 februari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale Calabria — Italië) — Lloyd's of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Artikelen 49 en 56 VWEU — Richtlijn 2004/18/EG — Gronden voor uitsluiting van deelneming aan een aanbesteding — Verzekeringsdiensten — Deelneming van meerdere syndicaten van Lloyd’s of London aan eenzelfde aanbestedingsprocedure — Ondertekening van de offertes door de algemeen vertegenwoordiger van Lloyd’s of London voor het betrokken land — Beginselen van transparantie, gelijke behandeling en non-discriminatie — Evenredigheid)

6

2018/C 123/08

Zaak C-181/17: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 8 februari 2018 — Europese Commissie / Koninkrijk Spanje [Niet-nakoming — Vervoersbeleid — Verordening (EG) nr. 1071/2009 — Wegvervoer — Vergunning voor openbaar vervoer — Toekenningsvoorwaarden — Artikel 3, leden 1 en 2 — Artikel 5, onder b) — Noodzakelijk aantal voertuigen — Nationale regelgeving — Strengere voorwaarden voor toekenning — Hoger minimumaantal voertuigen]

6

2018/C 123/09

Zaak C-508/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 augustus 2017 door CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 19 juni 2017 in zaak T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH / Europese Commissie

7

2018/C 123/10

Zaak C-703/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien (Oostenrijk) op 15 december 2017 — Adelheid Krah / Universität Wien

7

2018/C 123/11

Zaak C-713/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Oostenrijk) op 21 december 2017 — Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Zaak C-721/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 27 december 2017 — Sebastien Vollmer, Vera Sagalov / Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Zaak C-4/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 3 januari 2018 — Michael Winterhoff als curator in het faillissement van DIREKTexpress Holding AG / Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Zaak C-5/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 3 januari 2018 — Jochen Eisenbeis als curator in het faillissement van JUREX GmbH / Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Zaak C-16/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 9 januari 2018 — Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Zaak C-17/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Mureș (Roemenië) op 9 januari 2018 — Strafzaak tegen Virgil Mailat, Delia Elena Mailat, Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Zaak C-22/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Darmstadt (Duitsland) op 11 januari 2018 — TopFit e.V., Daniele Biffi / Deutscher Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Zaak C-31/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad (Sofia, Bulgarije) op 17 januari 2018 — „Elektrorazpredelenie Jug” EAD / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Zaak C-122/18: Beroep ingesteld op 14 februari 2018 — Europese Commissie / Italiaanse Republiek

13

 

Gerecht

2018/C 123/20

Zaak T-731/15: Arrest van het Gerecht van 21 februari 2018 — Klyuyev/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op de lijst — Motiveringsplicht — Rechtsgrondslag — Feitelijke grondslag — Kennelijk onjuiste beoordeling — Rechten van verdediging — Recht op eigendom — Recht op bescherming van de goede naam — Evenredigheid — Bescherming van de grondrechten die gelijkwaardig is aan die welke in de Unie wordt gewaarborgd — Exceptie van onwettigheid”)

15

2018/C 123/21

Zaak T-118/16: Arrest van het Gerecht van 20 februari 2018 — Deutsche Post/EUIPO — bpost (BEPOST) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk BEPOST — Ouder Uniebeeldmerk ePost en ouder nationaal woordmerk POST — Niet ingeschreven merk of in het economisch verkeer gebruikt teken POST — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001) — Geen afbreuk aan de reputatie en geen verwatering — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 8, lid 5, van verordening 2017/1001) — Voor het eerst voor het Gerecht aangedragen bewijsmateriaal”]

16

2018/C 123/22

Zaak T-445/16: Arrest van het Gerecht van 23 februari 2018 — Schniga/CPVO (Gala Schnico) [„Kweekproducten — Aanvraag voor een communautair kwekersrecht voor het plantenras Gala Schnico — Technisch onderzoek — Motiveringsplicht — Artikel 75, eerste zin, van verordening (EG) nr. 2100/94 — Homogeniteit — Artikel 8 van verordening nr. 2100/94 — Aanvullend onderzoek — Artikel 57, lid 3, van verordening nr. 2100/94 — Gelijke behandeling — Ambtshalve onderzoek van de feiten door het CPVO — Artikel 76 van verordening nr. 2100/94”]

17

2018/C 123/23

Zaak T-727/26: Arrest van het Gerecht van 21 februari 2018 — Repower/EUIPO — repowermap.org (REPOWER) [„Uniemerk — Beslissing van een kamer van beroep waarbij een oudere beslissing wordt herroepen — Artikel 80 van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 103 van verordening (EU) 2017/1001] — Algemeen rechtsbeginsel dat intrekking van een onrechtmatige bestuurshandeling toestaat”]

17

2018/C 123/24

Zaak T-45/17: Arrest van het Gerecht van 20 februari 2018 — Kwang Yang Motor/EUIPO — Schmidt (CK1) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk CK1 — Ouder Uniebeeldmerk CK — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

18

2018/C 123/25

Zaak T-179/17: Arrest van het Gerecht van 21 februari 2018 — Laboratoire Nuxe/EUIPO — Camille en Tariot (NYouX) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk NYouX — Ouder nationaal woordmerk NUXE — Motiveringsplicht — Artikel 75, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 94, lid 1, eerste volzin, van verordening (EU) 2017/1001] — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren — Overeenstemmende tekens — Onderscheidend vermogen — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]”]

19

2018/C 123/26

Zaak T-210/17: Arrest van het Gerecht van 22 februari 2018 — International Gaming Projects/EUIPO — Zitro IP (TRIPLE TURBO) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk TRIPLE TURBO — Ouder Uniebeeldmerk TURBO — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

19

2018/C 123/27

Zaak T-711/14: Beschikking van het Gerecht van 9 februari 2018 — Arcofin e.a. / Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Door België ten gunste van de financiële coöperatieve vennootschappen van de Groep-ARCO ten uitvoer gelegde steunmaatregel — Garantieregeling ter bescherming van de aandelen van de natuurlijke personen die vennoten zijn van die vennootschappen — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Selectief voordeel — Maatregel die de mededinging kan vervalsen of dreigen te vervalen en die het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden — Maatregel om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen — Gewettigd vertrouwen — Beroep dat deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond is”)

20

2018/C 123/28

Zaak T-436/16: Beschikking van het Gerecht van 7 februari 2018 — AEIM en Kazenas / Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Verjaring — Geen bewijs van de schade — Beroep dat kennelijk moet worden verworpen”)

21

2018/C 123/29

Zaak T-919/16: Beschikking van het Gerecht van 1 februari 2018 — Collins/Parlement („Voorrechten en immuniteiten — Lid van het Europees Parlement — Besluit om de voorrechten en immuniteiten niet te verdedigen — Kennelijk niet-ontvankelijk beroep — Kennelijke onbevoegdheid — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)

21

2018/C 123/30

Zaak T-786/16: Beroep ingesteld op 12 december 2017 — PV/Commissie

22

2018/C 123/31

Zaak T-47/18: Beroep ingesteld op 29 januari 2018 — UZ / Parlement

24

2018/C 123/32

Zaak T-54/18: Beroep ingesteld op 31 januari 2018 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Zaak T-62/18: Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — Aeris Invest / GAR

25

2018/C 123/34

Zaak T-204/17: Beschikking van het Gerecht van 7 februari 2018 — Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan)/Commissie

27


NL

 

Top