Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:083:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 83, 5 maart 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 83

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
5 maart 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 83/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 83/02

Zaak C-249/15: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret — Denemarken) — Wind 1014 GmbH, Kurt Daell / Skatteministeriet (Prejudiciële verwijzing — Artikel 56 VWEU — Vrij verrichten van diensten — Beperkingen — Motorvoertuig dat door een ingezetene van een lidstaat wordt geleased bij een in een andere lidstaat gevestigde leasemaatschappij — Berekening van de registratiebelasting naar rato van de duur van het gebruik van het voertuig — Vereiste van een aan de ingebruikname voorafgaande goedkeuring vanwege de nationale belastingautoriteiten — Rechtvaardiging — Voorkoming van de omzeiling van de belastingregels en van een toepassing ervan die frauduleus is of misbruik oplevert — Bescherming van de fiscale bevoegdheid van de Staat — Evenredigheid)

2

2018/C 83/03

Zaak C-270/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca — Spanje) — Carlos Enrique Ruiz Conejero / Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal [Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikel 2, lid 2, onder b), i) — Verbod van discriminatie op grond van handicap — Nationale wetgeving op grond waarvan een werknemer onder bepaalde voorwaarden mag worden ontslagen wegens periodieke, zelfs gerechtvaardigde, afwezigheid op het werk — Afwezigheid van de werknemer wegens ziekten die toe te schrijven zijn aan zijn handicap — Verschil in behandeling op grond van handicap — Indirecte discriminatie — Rechtvaardiging — Bestrijding van absenteïsme op het werk — Passend karakter — Evenredigheid]

3

2018/C 83/04

Zaak C-363/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 januari 2018 — Europese Commissie / Helleense Republiek [Niet-nakoming — Staatssteun — Steun die onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard — Verplichting tot terugvordering — Artikel 108, lid 2, tweede alinea, VWEU — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikel 14, lid 3 — Failliet verklaarde begunstigde onderneming — Insolventieprocedures — Opnemen van de schuldvorderingen in de lijst van crediteuren — Stopzetten van de activiteiten — Schorsing van de faillissementsprocedure om de mogelijkheid van het opnieuw opstarten van de activiteiten te onderzoeken — Informatieplicht — Niet-naleving]

3

2018/C 83/05

Zaak C-463/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Stadion Amsterdam CV / Staatssecretaris van Financiën [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 77/388/EEG — Artikel 12, lid 3, onder a), derde alinea — Verlaagd btw-tarief — Bijlage H, categorie 7 — Eén enkele prestatie die uit twee onderscheiden elementen bestaat — Selectieve toepassing van een verlaagd btw-tarief op een van die elementen — Rondleiding „World of Ajax” — Bezoek aan het museum van AFC Ajax]

4

2018/C 83/06

Zaak C-676/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — CORPORATE COMPANIES s.r.o. / Ministerstvo financí ČR [Prejudiciële verwijzing — Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme — Richtlijn 2005/60/EG — Werkingssfeer — Artikel 2, lid 1, punt 3, onder c), en artikel 3, punt 7, onder a) — Maatschappelijk doel van een onderneming bestaande in de verkoop van handelsvennootschappen die in het vennootschapsregister zijn ingeschreven en uitsluitend met het oog op verkoop zijn opgericht — Verkoop via de overdracht van de deelneming van de onderneming in de vooraf opgerichte vennootschap]

5

2018/C 83/07

Zaak C-45/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 18 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Frédéric Jahin / Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre des Affaires sociales et de la Santé [Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van kapitaal — Artikelen 63 en 65 VWEU — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Artikel 11 — Heffingen over inkomsten uit kapitaal als bijdrage aan de financiering van de sociale zekerheid van een lidstaat — Vrijstelling voor burgers van de Europese Unie die zijn aangesloten bij een socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat — Natuurlijke personen die zijn aangesloten bij een socialezekerheidsstelsel van een derde land — Verschil in behandeling — Beperking — Rechtvaardiging]

5

2018/C 83/08

Zaak C-58/17: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie — Richtlijn 2003/87/EG — Artikel 10 bis — Overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten — Periode 2013-2020 — Besluit 2011/278/EU — Artikel 3, onder h) — Begrip „procesemissies-subinstallatie” — Emissies uit de verbranding van onvolledig geoxideerde koolstof — Vloeibare reststoffen — Daarvan uitgesloten)

6

2018/C 83/09

Zaak C-240/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — E (Prejudiciële verwijzing — Onderdaan van een derde land die illegaal verblijft op het grondgebied van een lidstaat — Gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid — Richtlijn 2008/115/EG — Artikel 6, lid 2 — Terugkeerbesluit — Inreisverbod dat geldt voor het grondgebied van de lidstaten — Signalering ter fine van weigering van toegang tot het Schengengebied — Onderdaan met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel — Schengenuitvoeringsovereenkomst — Artikel 25, lid 2 — Overlegprocedure tussen de lidstaat die de signalering verricht en de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven — Termijn — Geen standpuntbepaling van de geraadpleegde overeenkomstsluitende staat — Gevolgen voor de tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit en het inreisverbod)

7

2018/C 83/10

Gevoegde zaken C-654/16, C-657/16 en C-658/16: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 11 januari 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italië) — Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) / Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Prejudiciële verwijzing — Vennootschapsrecht — Richtlijn 2004/25/EG — Openbaar overnamebod — Artikel 5, lid 4, tweede alinea — Mogelijkheid om de biedingsprijs in specifieke omstandigheden en op grond van duidelijk omschreven criteria te wijzigen — Nationale regeling die, ingeval van samenspanning tussen de bieder of in onderling overleg met hem handelende personen en één of meer verkopers, ter bepaling van de biedingsprijs het begrip „vastgestelde prijs” hanteert — Begrip „duidelijk omschreven criterium”)

8

2018/C 83/11

Zaak C-678/16: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 18 januari 2018 — Monster Energy Company/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (Hogere voorziening — Reglement voor de procesvoering — Artikel 81 — Uniemerk — Oppositieprocedure — Beeldmerk met de woordelementen „HotoGo self-heating can technology” — Samengesteld merk — Aanvraag tot inschrijving — Oppositie — Afwijzing — Hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk)

8

2018/C 83/12

Zaak C-101/17 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 14 december 2017 — Verus Eood/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Maquet GmbH (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk LUCEO — Nietigheidsverklaring)

9

2018/C 83/13

Zaak C-499/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 augustus 2017 door Miguel Torres, SA tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 31 mei 2017 in zaak T-637/15, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO — Miguel Torres

9

2018/C 83/14

Zaak C-536/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 september 2017 door Josel, SL tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 28 juni 2017 in zaak T-333/15, Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland

10

2018/C 83/15

Zaak C-559/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2017 door Cafés Pont SL tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 juli 2017 in zaak T-309/16, Cafés Pont/EUIPO — Giordano Vini

10

2018/C 83/16

Zaak C-668/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2017 door Viridis Pharmaceutical Ltd. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 september 2017 in zaak T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd./Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

10

2018/C 83/17

Zaak C-695/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin käräjäoikeus (Finland) op 12 december 2017 — Metirato Oy, in liquidatie / Finse Staat/ Verohallinto, Estse Staat/Maksu- ja Tolliamet

11

2018/C 83/18

Zaak C-704/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechische Republiek) op 15 december 2017 — D. H. / Ministerstvo vnitra

12

2018/C 83/19

Zaak C-705/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Svea hovrätt (Zweden) op 15 december 2017 — Patent-och registreringsverket / Mats Hansson

12

2018/C 83/20

Zaak C-716/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 22 december 2017 — A

13

2018/C 83/21

Zaak C-724/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 22 december 2017 — Vantaan kaupunki / Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

14

2018/C 83/22

Zaak C-729/17: Beroep ingesteld op 22 december 2017 — Europese Commissie / Helleense Republiek

14

2018/C 83/23

Zaak C-19/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 januari 2018 door MS tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 31 mei 2017 in zaak T-17/16, MS / Commissie

16

2018/C 83/24

Zaak C-27/18: Beroep ingesteld op 16 januari 2018 — Europese Commissie / Republiek Bulgarije

17

2018/C 83/25

Zaak C-415/16: Beschikking van de president van het Hof van 8 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Portugal) — David Fernando Leal da Fonseca / Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

18

2018/C 83/26

Zaak C-269/17: Beschikking van de president van het Hof van 14 november 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hamburg — Duitsland) — Andreas Niemeyer / Brussels Airlines SA/NV

18

2018/C 83/27

Zaak C-277/17: Beschikking van de president van het Hof van 15 november 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover — Duitsland) — Heinz-Gerhard Albrecht / TUIfly GmbH

18

2018/C 83/28

Zaak C-420/17: Beschikking van de president van het Hof van 8 december 2017 — Europese Commissie / Franse Republiek

18

2018/C 83/29

Zaak C-534/17: Beschikking van de president van het Hof van 14 november 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover — Duitsland) — Ursula Kaufmann, Viktor Schay / TUIfly GmbH

19

 

Gerecht

2018/C 83/30

Zaak T-639/16 P: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2018 — FV / Raad („Hogere voorziening — Ambtenarenrecht — Ambtenaren — Beoordeling — Loopbaanontwikkelingsrapport — Beoordelingsjaar 2013 — Verwerping van het beroep in eerste aanleg — Samenstelling van de rechtsprekende formatie die het arrest in eerste aanleg heeft gewezen — Procedure voor de benoeming van een rechter in het Gerecht voor ambtenarenzaken — Bij de wet ingesteld gerecht — Beginsel van de bij wet aangewezen rechter”)

20

2018/C 83/31

Zaak T-869/16: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2018 — Wenger/EUIPO — Swissgear (SWISSGEAR) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk SWISSGEAR — Absolute weigeringsgronden — Geen onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 76 van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, lid 1, onder a), en artikel 95 van verordening 2017/1001]”]

20

2018/C 83/32

Zaak T-250/17: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2018 — avanti/EUIPO (avanti) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk avanti — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

21

2018/C 83/33

Zaak T-15/18: Beroep ingesteld op 17 januari 2018 — OCU / ECB

22

2018/C 83/34

Zaak T-16/18: Beroep ingesteld op 17 januari 2018 — Activos e Inversiones Monterroso/GAR

22

2018/C 83/35

Zaak T-862/16: Beschikking van het Gerecht van 16 januari 2018 — fritz-kulturgüter/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

23


NL

 

Top