Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 52, 12 februari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 52

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
12 februari 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 52/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 52/02

Zaak C-600/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 december 2017 — Bondsrepubliek Duitsland / Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Extern optreden van de Europese Unie — Artikel 216, lid 1, VWEU — Artikel 218, lid 9, VWEU — Bepaling van het namens de Unie in te nemen standpunt in een krachtens een internationale overeenkomst opgericht lichaam — Herzieningscommissie van de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF) — Amendement op het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) en op de aanhangsels daarvan — Gedeelde bevoegdheid van de Unie en haar lidstaten — Externe bevoegdheid van de Unie op een gebied waar de Unie tot nog toe geen gemeenschappelijke regels heeft vastgesteld — Geldigheid van besluit 2014/699/EU — Motiveringsplicht — Beginsel van loyale samenwerking)

2

2018/C 52/03

Zaak C-598/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera — Spanje) — Banco Santander, SA / Cristobalina Sánchez López (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 93/13/EEG — Consumentenovereenkomsten — Oneerlijke bedingen — Bevoegdheden van de nationale rechter — Doeltreffendheid van de aan de consumenten verleende bescherming — Hypothecaire leningsovereenkomst — Buitengerechtelijke procedure van executie van de hypothecaire zekerheid — Vereenvoudigde gerechtelijke procedure van erkenning van de zakelijke rechten van de koper)

3

2018/C 52/04

Zaak C-61/16 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 december 2017 — European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) / Giant (China) Co. Ltd, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie [Hogere voorziening — Dumping — Verordening (EU) nr. 502/2013 — Invoer van rijwielen van oorsprong uit China — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 18, lid 1 — Medewerking — Begrip „nodige gegevens” — Artikel 9, lid 5 — Verzoek tot individuele behandeling — Gevaar van ontwijking]

3

2018/C 52/05

Zaak C-189/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta förvaltningsdomstolen — Zweden) — Boguslawa Zaniewicz-Dybeck / Pensionsmyndigheten [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 46, lid 2 — Artikel 47, lid 1, onder d) — Artikel 50 — Gegarandeerd pensioen — Minimumuitkering — Berekening van de pensioenrechten]

4

2018/C 52/06

Zaak C-230/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — Coty Germany GmbH / Parfümerie Akzente GmbH [Prejudiciële verwijzing — Mededinging — Mededingingsregelingen — Artikel 101, lid 1, VWEU — Selectieve distributie van luxecosmetica — Beding op grond waarvan het detailhandelaren verboden is bij internetverkoop een niet-erkende derde in te schakelen — Verordening (EU) nr. 330/2010 — Artikel 4, onder b) en c)]

5

2018/C 52/07

Zaak C-243/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona — Spanje) — Antonio Miravitlles Ciurana e.a. / Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Prejudiciële verwijzing — Vennootschapsrecht — Richtlijn 2009/101/EG — Artikelen 2 en 6 tot en met 8 — Richtlijn 2012/30/EU — Artikelen 19 en 36 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 20, 21 en 51 — Inning van vorderingen uit arbeidsovereenkomst — Recht om bij dezelfde rechter een vordering in te stellen tegen de vennootschap en haar bestuurder als hoofdelijk aansprakelijke en medeschuldenaar voor de schulden van de vennootschap)

6

2018/C 52/08

Zaak C-305/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 december 2017 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Verenigd Koninkrijk] — Avon Cosmetics Ltd / Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Zesde richtlijn (77/388/EEG) — Artikel 11, A, lid 1, onder a) — Maatstaf van heffing — Artikel 17 — Recht op aftrek — Artikel 27 — Bijzondere afwijkende maatregelen — Beschikking 89/534/EEG — Verkoopsysteem op basis van goederenleveringen via niet-belastingplichtige personen — Belastingheffing over de normale waarde van het goed die wordt bepaald in het laatste stadium van de verkoop — Inaanmerkingneming van de door deze personen gedragen kosten]

6

2018/C 52/09

Zaak C-329/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France / Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Prejudiciële verwijzing — Medische hulpmiddelen — Richtlijn 93/42/EEG — Werkingssfeer — Begrip „medisch hulpmiddel” — CE-markering — Nationale wetgeving die software die bij het voorschrijven van geneesmiddelen als ondersteuning dient, onderwerpt aan een door een nationale autoriteit vastgestelde certificeringsprocedure)

7

2018/C 52/10

Zaak C-403/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 810/2009 — Artikel 32, lid 3 — Gemeenschappelijke visumcode — Beslissing tot weigering van een visum — Recht van de aanvrager om tegen die beslissing beroep in te stellen — Verplichting van een lidstaat om een voorziening in rechte te waarborgen]

8

2018/C 52/11

Zaak C-408/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bucureşti — Roemenië) — Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, voorheen Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA / Ministerul Fondurilor Europene — Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe [Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Werkingssfeer — Verordening (EG) nr. 1083/2006 — Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, Europees Sociaal Fonds en Cohesiefonds — Contract inzake de financiering van de bouw van een autosnelweg, met de Europese Investeringsbank gesloten vóór de toetreding van de lidstaat tot de Europese Unie — Begrip onregelmatigheid in de zin van verordening nr. 1083/2006]

9

2018/C 52/12

Zaak C-487/16 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 december 2017 — Telefónica SA / Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Portugese en Spaanse telecommunicatiemarkten — Niet-concurrentiebeding in een overeenkomst tussen twee vennootschappen — Beperking naar strekking — Rechten van de verdediging — Weigering om getuigen te horen — Geldboeten — Ernst van de inbreuk — Verzachtende omstandigheden)

10

2018/C 52/13

Zaak C-567/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 7 december 2017 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk] — Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [Prejudiciële verwijzing — Industriële en commerciële eigendom — Octrooirecht — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3, onder b) — Aanvullend beschermingscertificaat — Voorwaarden voor verkrijging — Artikel 10, lid 3 — Afgifte van het certificaat of afwijzing van de aanvraag voor het certificaat — Richtlijn 2001/83/EG — Artikel 28, lid 4 — Gedecentraliseerde procedure]

10

2018/C 52/14

Zaak C-630/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 14 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin hallinto-oikeus — Finland) — procedure ingesteld door Anstar Oy [Prejudiciële verwijzing — Geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten — Geharmoniseerde norm EN 1090-1:2009+A1:2011 — Criteria voor de bepaling van de werkingssfeer van een norm die is vastgesteld door het Europees Comité voor normalisatie (CEN) onder een mandaat van de Europese Commissie — Ophangelementen die bestemd zijn om in beton te worden geplaatst vóór de uitharding daarvan en die worden gebruikt om schaalelementen en metselschoren aan het geraamte van een gebouw te bevestigen]

11

2018/C 52/15

Zaak C-636/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona — Spanje) — Wilber López Pastuzano / Delegación del Gobierno en Navarra (Prejudiciële verwijzing — Status van langdurig ingezeten derdelanders — Richtlijn 2003/109/EG — Artikel 12 — Vaststelling van een besluit tot verwijdering ten aanzien van een langdurig ingezetene — In aanmerking te nemen factoren — Nationale regeling — Niet-inaanmerkingneming van die factoren — Verenigbaarheid)

11

2018/C 52/16

Zaak C-42/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Corte costituzionale — Italië) — Strafzaak tegen M.A.S., M.B. (Prejudiciële verwijzing — Artikel 325 VWEU — Arrest van 8 september 2015, Taricco e.a. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Strafzaak wegens strafbare feiten ter zake van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Nationale wetgeving waarbij verjaringstermijnen worden vastgesteld die tot gevolg kunnen hebben dat delicten onbestraft blijven — Aantasting van de financiële belangen van de Europese Unie — Verplichting om bepalingen van nationaal recht die afbreuk kunnen doen aan de krachtens het Unierecht op de lidstaten rustende verplichtingen, buiten toepassing te laten — Legaliteitsbeginsel inzake delicten en straffen)

12

2018/C 52/17

Zaak C-66/17: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 14 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Polen) — Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 805/2004 — Werkingssfeer — Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen — Executoriale titels die als Europese executoriale titel kunnen worden gewaarmerkt — Beslissing over het bedrag van de proceskosten in een vonnis dat geen betrekking heeft op een niet-betwiste schuldvordering — Daarvan uitgesloten]

13

2018/C 52/18

Zaak C-344/17: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 30 november 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Torino — Italië) — IJDF Italy Srl / Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Prejudiciële verwijzing — Consumentenovereenkomsten — Richtlijn 93/13/EEG — Nationale wettelijke regeling op grond waarvan de hoofdschuldenaar en de garant voor dezelfde rechter kunnen worden gedaagd — Afwijking van de regels tot vaststelling van het „forum consumentis” — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof)

13

2018/C 52/19

Zaak C-622/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litouwen) op 3 november 2017 — Baltic Media Alliance Ltd / Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Zaak C-626/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di Pace di Roma (Italië) op 3 november 2017 — Alberto Rossi e.a. / Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Zaak C-634/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Oldenburg (Duitsland) op 13 november 2017 — ReFood GmbH & Co. KG / Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Zaak C-638/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 15 november 2017 — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos / „Skonis ir kvapas” UAB

16

2018/C 52/23

Zaak C-639/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Letland) op 15 november 2017 — SIA „KPMG Baltics”, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka” administratore

17

2018/C 52/24

Zaak C-643/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 17 november 2017 — GE Power Controls Portugal — Unipessoal Lda / Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Zaak C-644/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 17 november 2017 — Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Zaak C-646/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Brindisi (Italië) op 17 november 2017 — Strafzaak tegen Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Zaak C-647/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Högsta förvaltningsdomstolen (Zweden) op 20 november 2017 — Skatteverket / Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Zaak C-650/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) op 21 november 2017 — QH

20

2018/C 52/29

Zaak C-657/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 24 november 2017 — Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Zaak C-659/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 24 november 2017 — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) / Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Zaak C-667/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Italië) op 24 november 2017 — Francesca Cadeddu / Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale di Cagliari e.a.

22

2018/C 52/32

Zaak C-672/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) op 28 november 2017 — Tratave — Tratamento de Águas Residuais do Ave SA / Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Zaak C-675/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 30 november 2017 — Ministero della Salute / Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Zaak C-683/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça (Portugal) op 6 december 2017 — Cofemel — Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV

23

 

Gerecht

2018/C 52/35

Zaak T-505/15: Arrest van het Gerecht van 14 december 2017 — Hongarije / Commissie [„ELGF en Elfpo — Van financiering uitgesloten uitgaven — Verordeningen (EG) nrs. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 en 1122/2009 — Door Hongarije verrichte uitgaven — Randvoorwaarden — Controle van de uit de regelgeving voortvloeiende beheerseisen — Controle op goede landbouw- en milieuomstandigheden — Forfaitaire en gerichte correcties — Risico voor het Fonds”]

25

2018/C 52/36

Zaak T-304/16: Arrest van het Gerecht van 14 december 2017 — bet365 Group/ EUIPO — Hansen (BET 365) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk BET365 — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen verkregen door gebruik — Bewijs — Gebruik van het merk voor meerdere doeleinden — Artikel 7, lid 3, en artikel 52, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 3, en artikel 59, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001]”]

26

2018/C 52/37

Zaak T-609/16: Arrest van het Gerecht van 14 december 2017 — PB / Commissie [„Openbare dienst — Ambtenaren — Aanwerving — Aankondiging van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Artsen voor de locatie Luxemburg — Geen toelating tot de toetsen van het assessment — Beperking van de keuze van de tweede taal tot een beperkt aantal officiële EU-talen — Exceptie van onwettigheid — Kennelijk onjuiste beoordeling — Aansprakelijkheid — Immateriële schade”]

26

2018/C 52/38

Zaak T-792/16: Arrest van het Gerecht van 14 december 2017 — N & C Franchise/EUIPO — Eschenbach Optik (OJO sunglasses) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk OJO sunglasses — Ouder internationaal woordmerk oio — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

27

2018/C 52/39

Zaak T-21/17: Arrest van het Gerecht van 14 december 2017 — RL / Hof van Justitie van de Europese Unie („Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2015 — Besluit om verzoeker niet met ingang van 1 juli 2015 te bevorderen naar de rang AD 10 — Overplaatsing naar een andere instelling — Pro-rata-temporis-systeem — Vergelijkende beoordeling van de verdiensten — Artikel 45 van het Statuut — Aansprakelijkheid”)

28

2018/C 52/40

Zaak T-559/16: Beschikking van het Gerecht van 7 december 2017 — Durazzo/EDEO („Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2014 — Geen bezwarende handelingen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Besluit om verzoeker niet te bevorderen — Artikel 43 en artikel 45, lid 1, van het Statuut — Vergelijkende beoordeling van de verdiensten — Inaanmerkingneming van de beoordelingsrapporten met het oog op bevordering — Uitsluitend in woorden uitgedrukte beoordelingen — Ontbreken van een methode om de beoordelingsrapporten voor bevordering te kunnen vergelijken — Beroep kennelijk gegrond”)

28

2018/C 52/41

Zaak T-849/16: Beschikking van het Gerecht van 14 december 2017 — PGNiG Supply & Trading/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Interne markt voor aardgas — Richtlijn 2009/73/EG — Besluit van de Commissie tot wijziging van de voorwaarden voor vrijstelling van de regels van de Unie voor de exploitatie van de OPAL-gasleiding met betrekking tot de toegang van derde partijen en tariefregulering — Geen rechtstreekse geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

29

2018/C 52/42

Zaak T-853/16: Beschikking van het Gerecht van 7 december 2017 — Techniplan / Commissie („Beroep wegens nalaten — Standpuntbepaling van de Commissie — Beroep tot schadevergoeding — Niet-inachtneming van de vormvereisten — Verzoek om een bevel — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Kennelijke onbevoegdheid”)

30

2018/C 52/43

Zaak T-284/17: Beschikking van het Gerecht van 15 december 2017 — Le Pen / Parlement („Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding — Institutioneel recht — Lid van het Europees Parlement — Voorrechten en immuniteiten — Besluit tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid — Wegvallen van het procesbelang — Gedeeltelijke afdoening zonder beslissing — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)

30

2018/C 52/44

Zaak T-475/17: Beschikking van het Gerecht van 14 december 2017 — Rogesa / Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Documenten betreffende een installatie die een mengsel van pellets en gesinterd erts vervaardigt — Impliciete weigering van toegang — Uitdrukkelijk besluit dat is vastgesteld voordat het beroep is ingesteld — Verzoek om afdoening zonder beslissing — Procesbelang — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]

31

2018/C 52/45

Zaak T-768/17: Beroep ingesteld op 22 november 2017 — Comprojecto-Projectos e Construções e.a. / ECB

31

2018/C 52/46

Zaak T-780/17: Beroep ingesteld op 29 november 2017 — US / ECB

34

2018/C 52/47

Zaak T-793/17: Beroep ingesteld op 5 december 2017 — Bruel / Commissie en EDEO

35

2018/C 52/48

Zaak T-805/17: Beroep ingesteld op 11 december 2017 — BASF / ECHA

36

2018/C 52/49

Zaak T-806/17: Beroep ingesteld op 11 december 2017 — BASF en REACH & colours / ECHA

37

2018/C 52/50

Zaak T-811/17: Beroep ingesteld op 12 december 2017 — Classic Media/EUIPO — Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Zaak T-812/17: Beroep ingesteld op 15 december 2017 — Seco Belgium en Vinçotte / Parlement

39

2018/C 52/52

Zaak T-813/17: Beroep ingesteld op 14 december 2017 — Nerantzaki / Commissie

39

2018/C 52/53

Zaak T-814/17: Beroep ingesteld op 14 december 2017 — Lietuvos geležinkeliai / Commissie

40

2018/C 52/54

Zaak T-821/17: Beroep ingesteld op 12 december 2017 — Vitromed/EUIPO — Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Zaak T-825/17: Beroep ingesteld op 22 december 2017 — Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Zaak T-826/17: Beroep ingesteld op 22 december 2017 — TeamBank/EUIPO — Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Zaak T-831/17: Beroep ingesteld op 29 december 2017 — DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Zaak T-305/15: Beschikking van het Gerecht van 14 december 2017 — Airdata / Commissie

44

2018/C 52/59

Zaak T-234/16: Beschikking van het Gerecht van 14 december 2017 — Meissen Keramik/EUIPO — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Zaak T-451/17: Beschikking van het Gerecht van 18 december 2017 — Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Commissie

44


NL

 

Top