Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:309:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 309, 18 september 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 309

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
18 september 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 309/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 309/02

Zaak C-599/14 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 — Raad van de Europese Unie/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Koninkrijk der Nederlanden, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Europese Commissie [Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Strijd tegen het terrorisme — Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten — Bevriezing van tegoeden — Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB — Artikel 1, leden 4 en 6 — Verordening (EG) nr. 2580/2001 — Artikel 2, lid 3 — Handhaving van een organisatie op de lijst van personen, groepen en entiteiten die bij terroristische daden zijn betrokken — Voorwaarden — Feitelijke grondslag van de besluiten tot bevriezing van tegoeden — Beslissing die door een bevoegde instantie is genomen — Motiveringsplicht]

2

2017/C 309/03

Advies 1/15: Advies van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 — Europees Parlement [Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU — Ontwerp van overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie — Doorgifte van persoonsgegevens van luchtreizigers van de Unie naar Canada — Juiste rechtsgrondslagen — Artikel 16, lid 2, artikel 82, lid 1, tweede alinea, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), VWEU — Verenigbaarheid met de artikelen 7 en 8 en met artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie]

3

2017/C 309/04

Zaak C-79/15 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 — Raad van de Europese Unie/Hamas, Europese Commissie [Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Strijd tegen het terrorisme — Beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten — Bevriezing van tegoeden — Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB — Artikel 1, leden 4 en 6 — Verordening (EG) nr. 2580/2001 — Artikel 2, lid 3 — Handhaving van een organisatie op de lijst van personen, groepen en entiteiten die bij terroristische daden zijn betrokken — Voorwaarden — Feitelijke grondslag van de besluiten tot bevriezing van tegoeden — Beslissing die door een bevoegde instantie is genomen — Motiveringsplicht]

4

2017/C 309/05

Zaak C-517/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 26 juli 2017 — AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Europese Commissie [Hogere voorziening — Mededinging — Artikelen 101 en 102 VWEU — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 30 — Besluit van de Europese Commissie houdende vaststelling van een onrechtmatige mededingingsregeling op de Europese autoglasmarkt — Bekendmaking van een niet-vertrouwelijke versie van dat besluit — Afwijzing van een verzoek tot vertrouwelijke behandeling van bepaalde informatie — Mandaat van de raadadviseur-auditeur — Besluit 2011/695/EU — Artikel 8 — Vertrouwelijkheid — Informatie afkomstig uit een clementieverzoek — Gedeeltelijke afwijzing van het verzoek tot vertrouwelijke behandeling — Gewettigd vertrouwen — Gelijke behandeling]

5

2017/C 309/06

Zaak C-560/15: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze [Prejudiciële verwijzing — Elektronischecommunicatienetwerken en diensten — Telecommunicatiediensten — Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/77/EG — Toewijzing van gebruiksrechten voor radiofrequenties voor terrestrische digitale radio en televisie-uitzendingen — Annulering van een lopende kosteloze selectieprocedure (‚beauty contest’) en vervanging daarvan door een veilingprocedure — Ingreep van de nationale wetgever — Onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instanties — Voorafgaande raadpleging — Toewijzingscriteria — Gerechtvaardigd vertrouwen]

5

2017/C 309/07

Zaak C-670/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesarbeitsgericht — Duitsland) — procedure ingeleid door Jan Šalplachta (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen — Richtlijn 2003/8/EG — Gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen — Werkingssfeer — Regeling van een lidstaat die bepaalt dat de kosten voor de vertaling van de voor de behandeling van een verzoek om rechtsbijstand vereiste begeleidende stukken niet kunnen worden terugbetaald)

6

2017/C 309/08

Zaak C-696/15 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 juli 2017 — Tsjechische Republiek/Europese Commissie [Hogere voorziening — Vervoer — Richtlijn 2010/40/EU — Invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer — Artikel 7 — Bevoegdheidsdelegatie aan de Europese Commissie — Grenzen — Gedelegeerde verordening (EU) nr. 885/2013 — Verstrekken van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen — Gedelegeerde verordening (EU) nr. 886/2013 — Gegevens en procedures voor het aanbieden van minimale universele verkeersveiligheidsinformatie die kosteloos is voor de gebruikers — Artikel 290 VWEU — Uitdrukkelijke afbakening van de doelstellingen, de inhoud, de strekking en de duur van de bevoegdheidsdelegatie — Essentieel onderdeel van het betrokken onderwerp — Oprichting van een toezichthoudende instantie]

7

2017/C 309/09

Zaak C-80/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif de Montreuil — Frankrijk) — ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Artikel 10 bis, lid 1 — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Europese Unie — Kosteloze toewijzing van emissierechten — Besluit 2011/278/EU — Geldigheid — Beginsel van behoorlijk bestuur — Vaststelling van de productbenchmark voor vloeibaar ruwijzer — Gebruik van gegevens uit het BREF-document voor ijzer en staal en de richtsnoeren om de productbenchmark voor vloeibaar ruwijzer vast te stellen — Begrip „soortgelijke producten” — Referentie-installaties — Motiveringsplicht)

7

2017/C 309/10

Zaak C-84/16 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 26 juli 2017 — Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) [Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, onder b) — Beeldmerk met het woordelement „XKING” — Oppositie door de houder van de nationale merken en de internationale inschrijving met het woordelement „X” — Afwijzing van de oppositie door de kamer van beroep — Verwarringsgevaar — Onjuiste opvatting van de bewijsstukken]

8

2017/C 309/11

Zaak C-112/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prejudiciële verwijzing — Elektronische communicatie — Telecommunicatiediensten — Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/77/EG — Gelijke behandeling — Vaststelling van het aantal digitale radiofrequenties dat moet worden toegewezen aan elke marktdeelnemer die al over analoge radiofrequenties beschikt — Inaanmerkingneming van illegaal gebruikte analoge radiofrequenties — Verhouding tussen het aantal in bezit zijnde analoge radiofrequenties en het aantal ontvangen digitale radiofrequenties)

9

2017/C 309/12

Zaak C-175/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/88/EG — Artikel 17 — Bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers — Organisatie van de arbeidstijd — Aanvullende vergoedingen — Kinderbeschermingsorganisatie — „Vervangouders in een kinderdorp” — Tijdelijke afwezigheid van de „vervangouders” — Werkneemsters die als „vervangers van de vervangouders” zijn tewerkgesteld — Begrip)

10

2017/C 309/13

Zaak C-182/16 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 26 juli 2017 — Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA [Hogere voorziening — Uniemerk — Beeldmerk met het woordelement „STICK MiniMINI Beretta” — Oppositie door de houder van het Uniewoordmerk Mini Wini — Afwijzing van de oppositie door de kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, onder b) — Verwarringsgevaar — Aandachtsniveau van het relevante publiek — Zelfstandige onderscheidende plaats — Dominerend karakter — Criteria voor de beoordeling van de visuele overeenstemming — Motiveringsplicht]

10

2017/C 309/14

Gevoegde zaken C-196/16 en C-197/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 juli 2017 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italië) — Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) e.a./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 — Ambiente (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 85/337/EEG — Richtlijn 2011/92/EU — Mogelijkheid om de milieueffecten van een in gebruik genomen installatie voor de productie van energie uit biogas achteraf te beoordelen om een nieuwe vergunning te verkrijgen)

11

2017/C 309/15

Zaak C-225/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Strafzaak tegen Mossa Ouhrami (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders — Richtlijn 2008/115/EG — Artikel 11, lid 2 — Inreisverbod dat is vastgesteld vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn en dat betrekking heeft op een langere duur dan die welke is vastgelegd in die richtlijn — Begintijdstip van de periode waarin het inreisverbod geldt)

12

2017/C 309/16

Zaak C-348/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Milano — Italië) — Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Prejudiciële verwijzing — Asielbeleid — Richtlijn 2013/32/EU — Artikelen 12, 14, 31 en 46 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Rechtsmiddel tegen een beslissing houdende afwijzing van een verzoek om internationale bescherming — Mogelijkheid voor de rechter om uitspraak te doen zonder de verzoeker te horen)

12

2017/C 309/17

Zaak C-386/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — „Toridas” UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 138, lid 1 — Kwalificatie van een handeling als intracommunautaire levering — Vrijstelling voor intracommunautaire leveringen van goederen — Voornemen van de afnemer om de van een belastingplichtige betrokken goederen door te verkopen in een andere lidstaat alvorens zij het grondgebied van de eerste lidstaat verlaten — Eventueel belang van het feit dat een deel van de goederen vóór verzending wordt bewerkt]

13

2017/C 309/18

Zaak C-471/16 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 26 juli 2017 — Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Meissen Keramik GmbH [Hogere voorziening — Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk met het woordelement „meissen” — Afwijzing van de oppositie — Bewijsstukken die voor het eerst worden overgelegd — Onjuiste opvatting — Normaal gebruik van de oudere merken — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 3 — Artikel 8, lid 5 — Verband tussen de te vergelijken merken]

14

2017/C 309/19

Zaak C-490/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — A.S./Republika Slovenija [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend — Aankomst van een buitengewoon groot aantal derdelanders die internationale bescherming wensen — Organisatie van de grensoverschrijding door de autoriteiten van een lidstaat met het oog op doorreis naar een andere lidstaat — Binnenkomst die bij afwijking om humanitaire redenen wordt toegestaan — Artikel 13 — Illegale overschrijding van een buitengrens — Termijn van twaalf maanden vanaf de grensoverschrijding — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van het rechterlijke toezicht — Artikel 29 — Termijn van zes maanden om de overdracht uit te voeren — Berekening van de termijnen — Aanwenden van een rechtsmiddel — Opschortende werking]

14

2017/C 309/20

Zaak C-519/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra — Portugal) — Superfoz — Supermercados Lda/Fazenda Pública [Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Verordening (EG) nr. 882/2004 — Officiële controles van de diervoeders en de levensmiddelen — Financiering van de officiële controles — Artikelen 26 en 27 — Algemene belastingen — Vergoedingen of heffingen — Heffing op de handelszaken in levensmiddelen]

15

2017/C 309/21

Zaak C-646/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — procedure ingeleid door Khadija Jafari, Zainab Jafari (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend — Aankomst van een buitengewoon groot aantal derdelanders die internationale bescherming wensen — Organisatie van de grensoverschrijding door de autoriteiten van een lidstaat met het oog op doorreis naar een andere lidstaat — Binnenkomst die bij afwijking om humanitaire redenen wordt toegestaan — Artikel 2, onder m) — Begrip „visum” — Artikel 12 — Afgifte van een visum — Artikel 13 — Illegale overschrijding van een buitengrens)

16

2017/C 309/22

Zaak C-670/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Minden — Duitsland) — Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend — Artikel 20 — Aanvang van de procedure ter bepaling van de verantwoordelijke lidstaat — Indiening van een verzoek om internationale bescherming — Proces-verbaal dat door de autoriteiten is opgesteld en door de bevoegde autoriteiten is ontvangen — Artikel 21, lid 1 — Termijnen voor de indiening van een verzoek tot overname — Overdracht van de verantwoordelijkheid aan een andere lidstaat — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van de rechterlijke toetsing]

17

2017/C 309/23

Zaak C-262/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 10 mei 2017 — Solvay Chimica Italia SpA e.a./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Zaak C-263/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 10 mei 2017 — Whirlpool Europe Srl e.a./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

18

2017/C 309/25

Zaak C-273/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 10 mei 2017 — Sol Gas Primari Srl/Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Zaak C-297/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 23 mei 2017 — Bashar Ibrahim/Bundesrepublik Deutschland

20

2017/C 309/27

Zaak C-299/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Berlin (Duitsland) op 23 mei 2017 — VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Zaak C-312/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Hamm (Duitsland) op 29 mei 2017 — Surjit Singh Bedi/Bondsrepubliek Duitsland, Bondsrepubliek Duitsland, namens en in het belang van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

22

2017/C 309/29

Zaak C-318/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 30 mei 2017 — Mahmud Ibrahim e.a./Bundesrepublik Deutschland

23

2017/C 309/30

Zaak C-319/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 30 mei 2017 — Nisreen Sharqawi e.a./Bundesrepublik Deutschland

24

2017/C 309/31

Zaak C-328/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italië) op 31 mei 2017 — Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA e a./Atpl Liguria — Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Zaak C-331/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Roma (Italië) op 1 juni 2017 — Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Zaak C-342/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italië) op 8 juni 2017 — Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Zaak C-368/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 16 juni 2017 — Hüsken e.a./Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Zaak C-374/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 21 juni 2017 — Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Zaak C-389/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausis administracinis teismas (Litouwen) op 29 juni 2017 — UAB „EVP International”/Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Zaak C-400/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Dolj (Roemenië) op 30 juni 2017 — Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA — sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Zaak C-402/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 juli 2017 door JYSK tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 4 mei 2017 in zaak T-403/15, JYSK sp. z o.o./Europese Commissie

29

2017/C 309/39

Zaak C-413/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litouwen) op 10 juli 2017 — UAB „Roche Lietuva”/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Zaak C-431/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 17 juli 2017 — Monachos Eirinaios/Dikigorikos Syllogos Athinon

30

2017/C 309/41

Zaak C-443/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) (Verenigd Koninkrijk) op 24 juli 2017 — Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Zaak C-458/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 31 juli 2017 door Rami Makhlouf tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 18 mei 2017 in zaak T-410/16, Rami Makhlouf/Raad van de Europese Unie

31

 

Gerecht

2017/C 309/43

Zaak T-371/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 12 juli 2017 — Qualcomm en Qualcomm Europe/Commissie [„Kort geding — Mededinging — Antitrust — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 18, lid 3 — Besluit tot een verzoek om inlichtingen — Verzoek in kort geding — Geen spoedeisendheid”]

33

2017/C 309/44

Zaak T-429/17: Beroep ingesteld op 11 juli 2017 — Laboratoires Majorelle/EUIPO — Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Zaak T-438/17: Beroep ingesteld op 17 juli 2017 — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Zaak T-456/17: Beroep ingesteld op 21 juli 2017 — Lupu/EUIPO — Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Zaak T-459/17: Beroep ingesteld op 21 juli 2017 — Fifth Avenue Entertainment/EUIPO — Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Zaak T-464/17: Beroep ingesteld op 26 juli 2017 — TP/Commissie

36

2017/C 309/49

Zaak T-465/17: Beroep ingesteld op 26 juli 2017 — VKR Holding/EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Zaak T-469/17: Beroep ingesteld op 28 juli 2017 — The Scotch Whisky Association/EUIPO — José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Zaak T-470/17: Beroep ingesteld op 26 juli 2017 — Sensotek/EUIPO — Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Zaak T-471/17: Beroep ingesteld op 28 juli 2017 — Edison/EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Zaak T-488/17: Beroep ingesteld op 3 augustus 2017 — Ghost — Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Zaak T-489/17: Beroep ingesteld op 2 augustus 2017 — Windspiel Manufaktur/EUIPO (Afbeelding van een flessenstop)

40

2017/C 309/55

Zaak T-13/16: Beschikking van het Gerecht van 18 juli 2017 — Gauff/EUIPO — H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Zaak T-206/17: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2017 — Bank of New York Mellon/EUIPO — Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


NL

 

Top