Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 277, 21 augustus 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 277

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
21 augustus 2017


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 277/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 277/02

Zaak C-258/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Alba Iulia — Roemenië) — Eugenia Florescu e.a./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu e.a. (Prejudiciële verwijzing — Artikel 143 VWEU — Moeilijkheden in de betalingsbalans van een lidstaat — Financiële bijstand van de Europese Unie — Memorandum van overeenstemming tussen de Europese Unie en de begunstigde lidstaat — Sociale politiek — Beginsel van gelijke behandeling — Nationale wetgeving die verbiedt om naast een overheidspensioen inkomsten te ontvangen uit het verrichten van werkzaamheden bij een publieke instelling — Verschil in behandeling tussen personen voor wie de duur van het mandaat grondwettelijk is vastgelegd en beroepsmagistraten)

2

2017/C 277/03

Zaak C-368/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — procedure ingeleid door Ilves Jakelu Oy (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 97/67/EG — Artikel 9 — Vrij verrichten van diensten — Postdiensten — Begrippen „universele dienst” en „essentiële eisen” — Algemene machtigingen en individuele vergunningen — Machtiging om postdiensten aan te bieden ter uitvoering van overeenkomsten waarover individueel is onderhandeld — Opgelegde voorwaarden)

3

2017/C 277/04

Zaak C-436/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra/ „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras” UAB [Prejudiciële verwijzing — Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie — Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 — Artikel 3, lid 1 — Financiering uit het Cohesiefonds — Project voor de ontwikkeling van een regionaal afvalbeheersysteem — Onregelmatigheden — Begrip „meerjarig programma” — Definitieve afsluiting van het meerjarig programma — Verjaringstermijn]

4

2017/C 277/05

Zaak C-513/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — procedure ingeleid door „Agrodetalė” UAB (Prejudiciële verwijzing — Interne markt — EG-typegoedkeuring — Richtlijn 2003/37/EG — Toepassingsgebied — Landbouw- of bosbouwtrekkers — In de handel brengen en registreren in de Europese Unie van tweedehands of gebruikte voertuigen die zijn ingevoerd vanuit een derde land — Begrippen „nieuw voertuig” en „ingebruikneming”)

5

2017/C 277/06

Zaak C-549/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Förvaltningsrätt i Linköping — Zweden) — E.ON Biofor Sverige AB/Statens energimyndighet (Prejudiciële verwijzing — Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen — Voor vervoer gebruikte biobrandstoffen — Richtlijn 2009/28/EG — Artikel 18, lid 1 — Massabalanssysteem, dat moet garanderen dat biogas voldoet aan de voorgeschreven duurzaamheidscriteria — Geldigheid — Artikelen 34 en 114 VWEU — Nationale regeling die voorschrijft dat de massabalans op een duidelijk bepaalde locatie wordt uitgevoerd — Praktijk waarmee de bevoegde nationale autoriteit erkent dat aan die voorwaarde kan worden voldaan wanneer duurzaam biogas wordt getransporteerd via het nationale gasnet — Bevel van die autoriteit dat uitsluit dat aan die voorwaarde kan worden voldaan bij invoer van duurzaam biogas uit andere lidstaten via gekoppelde nationale gasnetten — Vrij verkeer van goederen)

5

2017/C 277/07

Zaak C-587/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litouwen) — Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras/Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė (Prejudiciële verwijzing — Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen — Ongeval in 2006 tussen voertuigen die gewoonlijk op het grondgebied van verschillende lidstaten zijn gestald — Algemeen Reglement van de Raad van nationale bureaus van verzekeraars van de lidstaten — Onbevoegdheid van het Hof — Richtlijn 2009/103/EG — Niet-toepasselijkheid ratione temporis — Richtlijnen 72/166/EEG, 84/5/EEG en 2000/26/EG — Niet-toepasselijkheid ratione materiae — Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Niet-toepasselijkheid — Geen uitvoering van het Unierecht)

6

2017/C 277/08

Zaak C-591/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk) — The Queen, op verzoek van: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Her Majesty’s Treasury (Prejudiciële verwijzing — Artikel 355, punt 3, VWEU — Status van Gibraltar — Artikel 56 VWEU — Vrijheid van dienstverrichting — Zuiver interne situatie — Niet-ontvankelijkheid)

7

2017/C 277/09

Zaak C-610/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden — Nederland) — Stichting Brein/Ziggo BV, XS4ALL Internet BV (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele en industriële eigendom — Richtlijn 2001/29/EG — Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten — Artikel 3, lid 1 — Mededeling aan het publiek — Begrip — Online platform voor de uitwisseling van bestanden — Uitwisseling van beschermde bestanden zonder toestemming van rechthebbende)

8

2017/C 277/10

Zaak C-621/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — N. W, L. W, C. W/Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 85/374/EEG — Aansprakelijkheid voor producten met gebreken — Artikel 4 — Farmaceutische laboratoria — Vaccin tegen hepatitis B — Multiple sclerose — Bewijs van gebrek van het vaccin en van het oorzakelijke verband tussen het gebrek en de geleden schade — Bewijslast — Bewijsmiddelen — Geen wetenschappelijke consensus — Ernstige, precieze en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen die aan de beoordeling van de feitenrechter worden overgelaten — Toelaatbaarheid — Voorwaarden)

8

2017/C 277/11

Zaak C-678/15: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Mohammad Zadeh Khorassani/Kathrin Pflanz (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/39/EG — Markten voor financiële instrumenten — Artikel 4, lid 1, punt 2 — Begrip „beleggingsdiensten” — Bijlage I, deel A, punt 1 — Ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten — Bemiddeling bij het sluiten van een vermogensbeheerovereenkomst eventueel daaronder begrepen)

9

2017/C 277/12

Zaak C-685/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Oostenrijk) — Online Games Handels GmbH e.a./Landespolizeidirektion Oberösterreich (Prejudiciële verwijzing — Artikel 49 VWEU — Vrijheid van vestiging — Artikel 56 VWEU — Vrij verrichten van diensten — Kansspelen — Beperkende regeling van een lidstaat — Punitieve bestuurlijke sancties — Dwingende vereisten van algemeen belang — Evenredigheid — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Nationale regeling op grond waarvan de rechter in het kader van de vervolging van bestuursrechtelijk bestrafte overtredingen de bij hem aanhangige feiten ambtshalve moet onderzoeken — Verenigbaarheid)

10

2017/C 277/13

Zaak C-9/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Amtsgericht Kehl — Duitsland) — Strafzaak tegen A [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 562/2006 — Communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) — Artikelen 20 en 21 — Overschrijding van de binnengrenzen — Controles binnen het grondgebied — Nationale regeling op grond waarvan controles mogen worden uitgevoerd om de identiteit vast te stellen van personen die worden aangehouden binnen een gebied van 30 km vanaf de gemeenschappelijke grens met andere staten die partij zijn bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst — Mogelijkheid om controles uit te voeren los van het gedrag van de betrokkene of van het bestaan van bijzondere omstandigheden — Nationale regeling op grond waarvan personen in spoorwegstations aan bepaalde controlemaatregelen kunnen worden onderworpen]

10

2017/C 277/14

Zaak C-19/16 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 juni 2017 — Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd/Europese Commissie, Raad van de Europese Unie [Hogere voorziening — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) — Terrorismebestrijding — Specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa’ida-netwerk en de Taliban — Verordening (EG) nr. 881/2002 — Bevriezing van tegoeden en economische middelen van natuurlijke en rechtspersonen die zijn opgenomen in een lijst van het Sanctiecomité van de Verenigde Naties — Heropname van de namen van deze personen in de lijst in bijlage I bij verordening nr. 881/2002 na nietigverklaring van de oorspronkelijke opname — Verdwijning van de rechtspersoon in de loop van het geding — Bekwaamheid om in rechte op te treden]

11

2017/C 277/15

Zaak C-20/16: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 22 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van werknemers — Inkomsten die zijn verworven in een andere lidstaat dan de woonlidstaat — Vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud in de woonlidstaat — Pensioen- en ziektekostenverzekeringspremies die zijn ingehouden op de in een andere lidstaat dan de woonlidstaat ontvangen inkomsten — Aftrek van deze premies — Voorwaarde inzake het ontbreken van een rechtstreeks verband met vrijgestelde opbrengsten)

12

2017/C 277/16

Zaak C-26/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 14 juni 2017 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 138, lid 2, onder a) — Voorwaarden voor vrijstelling van een intracommunautaire levering van een nieuw vervoermiddel — Verblijfplaats van de afnemer in de lidstaat van bestemming — Voorlopige inschrijving in de lidstaat van bestemming — Risico van belastingfraude — Goede trouw van de verkoper — Zorgvuldigheidsplicht van de verkoper]

12

2017/C 277/17

Zaak C-38/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 juni 2017 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Verenigd Koninkrijk] — Compass Contract Services Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Teruggaaf van ten onrechte betaalde btw — Recht op btw-aftrek — Modaliteiten — Gelijkheidsbeginsel en beginsel van fiscale neutraliteit — Doeltreffendheidsbeginsel — Nationale wettelijke regeling die een verjaringstermijn invoert]

13

2017/C 277/18

Zaak C-49/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság -Hongarije) — Unibet International Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (Prejudiciële verwijzing — Vrijheid van dienstverrichting — Beperkingen — Voorwaarden voor de verlening van een concessie voor de organisatie van online kansspelen — Praktische onmogelijkheid voor in andere lidstaten gevestigde particuliere aanbieders om een dergelijke vergunning te verkrijgen)

14

2017/C 277/19

Zaak C-75/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Ordinario di Verona — Italië) — Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa [Prejudiciële verwijzing — Bescherming van de consument — Alternatieve beslechting van consumentengeschillen (ADR) — Richtlijn 2008/52/EG — Richtlijn 2013/11/EU — Artikel 3, lid 2 — Verzet van de consument in het kader van een door een kredietinstelling ingeleide procedure tot verkrijging van een betalingsbevel — Recht op toegang tot de rechter — Nationale wetgeving die het gebruik van een bemiddelingsprocedure verplicht stelt — Verplichte bijstand van een advocaat — Voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering in rechte]

15

2017/C 277/20

Zaak C-126/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Midden-Nederland) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2001/23/EG — Artikelen 3 tot en met 5 — Overgang van ondernemingen — Behoud van de rechten van de werknemers — Uitzonderingen — Insolventieprocedure — „Pre-pack” — Voortbestaan van een onderneming)

15

2017/C 277/21

Zaak C-249/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Prejudiciële verwijzing — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EU) nr. 1215/2012 — Artikel 7, punt 1 — Begrippen „verbintenissen uit overeenkomst” en „overeenkomst tot levering van diensten” — Regresvordering tussen hoofdelijke medeschuldenaren van een kredietovereenkomst — Bepaling van de plaats van uitvoering van de kredietovereenkomst)

16

2017/C 277/22

Zaak C-279/16 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 juni 2017 — Spanje/Commissie en Letland (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — EOGFL, ELGF en Elfpo — Aan financiering door de Europese Unie onttrokken uitgaven — Door het Koninkrijk Spanje gedane uitgaven)

17

2017/C 277/23

Zaak C-349/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — België) — T.KUP SAS/Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing — Dumping — Verordening (EG) nr. 1472/2006 — Invoer van bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit China en Vietnam — Geldigheid van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1294/2009 — Procedure van nieuw onderzoek bij het vervallen van antidumpingmaatregelen — Niet-verbonden importeurs — Steekproeven — Belang van de Europese Unie]

17

2017/C 277/24

Zaak C-422/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 14 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Trier — Duitsland) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten — Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Artikel 78 en bijlage VII, deel III — Besluit 2010/791/EU — Definities, aanduidingen en verkoopbenamingen — „Melk” en „Zuivelproducten” — Benamingen gebruikt voor de afzetbevordering en de afzet van zuiver plantaardige levensmiddelen]

18

2017/C 277/25

Gevoegde zaken C-444/16 en C-445/16: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 15 juni 2017 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour d’appel de Mons — België) — Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16)/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 78/660/EEG — Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen — Beginsel van het getrouwe beeld — Voorzichtigheidsbeginsel — Vennootschap die een aandelenoptie schrijft en de voor de optie ontvangen prijs boekt in het boekjaar waarin de optie is gelicht, of bij het verstrijken van de geldigheidsduur daarvan)

19

2017/C 277/26

Zaak C-449/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 juni 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Genova — Italië) — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Artikel 3 — Gezinsbijslagen — Richtlijn 2011/98/EU — Artikel 12 — Recht op gelijke behandeling — Onderdanen van derde landen die houder zijn van een gecombineerde vergunning]

19

2017/C 277/27

Zaak C-662/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 december 2016 door Laboratoire de la mer tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 18 oktober 2016 in zaak T-109/16, Laboratoire de la mer/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

20

2017/C 277/28

Zaak C-37/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 januari 2017 door Rudolf Keil tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 15 december 2016 in zaak T-330/15, Rudolf Keil/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

20

2017/C 277/29

Zaak C-87/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 februari 2017 door CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 19 december 2016 in zaak T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH/Hof van Justitie van de Europese Unie

20

2017/C 277/30

Zaak C-177/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italië) op 5 april 2017 — Demarchi Gino S.a.s./Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Zaak C-178/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italië) op 5 april 2017 — Graziano Garavaldi/Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Zaak C-207/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Italië) op 21 april 2017 — Rotho Blaas Srl/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Zaak C-216/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 24 april 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.

23

2017/C 277/34

Zaak C-270/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Amsterdam (Nederland) op 18 mei 2017 — Openbaar Ministerie tegen Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Zaak C-271/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Amsterdam (Nederland) op 18 mei 2017 — Openbaar Ministerie tegen Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Zaak C-272/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 18 mei 2017 — K.M. Zyla tegen Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Zaak C-322/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 30 mei 2017 — Eugen Bogatu/Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Zaak C-323/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 30 mei 2017 — People Over Wind, Peter Sweetman/Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Zaak C-345/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Letland) op 12 juni 2017 — Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Zaak C-382/17: Beroep ingesteld op 26 juni 2017 — Europese Commissie/Portugese Republiek

27

2017/C 277/41

Zaak C-383/17: Beroep ingesteld op 26 juni 2017 — Europese Commissie/Portugese Republiek

28

2017/C 277/42

Zaak C-415/17: Beroep ingesteld op 10 juli 2017 — Commissie/Kroatië

28

 

Gerecht

2017/C 277/43

Zaak T-67/14: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2017 — Viraj Profiles/Raad („Dumping — Invoer van bepaalde draad van roestvrij staal van oorsprong uit India — Vaststelling van de productiekosten — Verkoopkosten, administratiekosten en algemene andere kosten — Motiveringsplicht — Schade — Oorzakelijk verband — Klacht — Opening van het onderzoek — Kennelijk onjuiste beoordeling”)

30

2017/C 277/44

Zaak T-74/14: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2017 — Frankrijk/Commissie („Staatssteun — Door Frankrijk ten gunste van SNCM ten uitvoer gelegde steunmaatregelen — Herstructureringssteun en in het kader van een privatiseringsplan getroffen maatregelen — Criterium van de particuliere investeerder in een markteconomie — Besluit waarbij de steunmaatregelen onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt worden verklaard — Heropening van de formele onderzoeksprocedure — Motiveringsplicht”)

30

2017/C 277/45

Zaak T-343/14: Arrest van het Gerecht van 29 juni 2017 — Cipriani/EUIPO — Hotel Cipriani (CIPRIANI) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk CIPRIANI — Geen kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen schending van een recht op de naam van een algemeen bekende persoon — Artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009”]

31

2017/C 277/46

Zaak T-1/15: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2017 — SNCM/Commissie („Staatssteun — Door Frankrijk ten gunste van SNCM ten uitvoer gelegde steunmaatregelen — Herstructureringssteun en in het kader van een privatiseringsplan getroffen maatregelen — Criterium van de particuliere investeerder in een markteconomie — Besluit waarbij de steunmaatregelen onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt worden verklaard — Sociale politiek van de lidstaten — Heropening van de formele onderzoeksprocedure — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten”)

32

2017/C 277/47

Zaak T-215/15: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2017 — Azarov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op die lijst — Motiveringsplicht — Rechten van verdediging — Recht op eigendom — Recht om een economische activiteit uit te oefenen — Evenredigheid — Misbruik van bevoegdheid — Beginsel van behoorlijk bestuur — Kennelijk onjuiste beoordeling”)

32

2017/C 277/48

Zaak T-221/15: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2017 — Arbuzov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op de lijst — Beginsel van behoorlijk bestuur — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfout — Eigendomsrecht”)

33

2017/C 277/49

Zaak T-234/15: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2017 — Systema Teknolotzis/Commissie [„Zevende kaderprogramma op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) — Subsidieovereenkomsten voor de projecten PlayMancer, Mobiserv en PowerUp — Artikel 299 VWEU — Besluit dat executoriale titel vormt — Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handeling — Ontvankelijkheid — Evenredigheid — Zorgvuldigheidsplicht — Motiveringsplicht”]

34

2017/C 277/50

Zaak T-287/15: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2017 — Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk real — Normaal gebruik — Op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen niet wijzigt — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Gebruik van het merk door een derde — Artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009 — Bewijs van het normale gebruik — Artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

34

2017/C 277/51

Zaak T-333/15: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2017 — Josel/EUIPO — Nationale-Nederlanden Nederland (NN) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Woordmerk NN — Ouder nationaal woordmerk NN — Relatieve weigeringsgrond — Geen normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a), en artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Op onderdelen afwijkende vorm die het onderscheidend vermogen wijzigt”]

35

2017/C 277/52

Zaak T-392/15: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2017 — European Dynamics Luxembourg e.a./Spoorwegbureau van de Europese Unie („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Externe dienstverlening voor de ontwikkeling van een informatiesysteem voor het Spoorwegbureau van de Europese Unie — Rangschikking van de offerte van een inschrijver — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Motiveringsplicht — Abnormaal lage inschrijving”)

36

2017/C 277/53

Zaak T-623/15: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Merk bestaande in een reclameslogan — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

36

2017/C 277/54

Zaak T-3/16: Arrest van het Gerecht van 5 juli 2017 — Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk DRIVEWISE — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

37

2017/C 277/55

Zaak T-27/16: Arrest van het Gerecht van 29 juni 2017 — Verenigd Koninkrijk/Commissie [„ELGF en Elfpo — Aan financiering onttrokken uitgaven — Groenten en fruit — Onjuiste rechtsopvatting — Artikel 3, leden 1 en 3, van verordening (EG) nr. 1433/2003 — Artikel 52, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 1580/2007 — Legaliteitsbeginsel — Rechtszekerheid — Gelijke behandeling — Non-discriminatiebeginsel — Motiveringsplicht”]

37

2017/C 277/56

Zaak T-63/16: Arrest van het Gerecht van 29 juni 2017 — E-Control/ACER [„Energie — Voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit — Besluiten van nationale regulerende instanties houdende goedkeuring van de methoden voor de toewijzing van grensoverschrijdende transmissiecapaciteit — Verenigbaarheid met verordening (EG) nr. 714/2009 — Advies van het ACER — Begrip vatbaar voor beroep bij het ACER — Artikel 19 van verordening (EG) nr. 713/2009 — Besluit van de raad van beroep van het ACER waarbij het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard — Onjuiste rechtsopvatting — Motiveringsplicht”]

38

2017/C 277/57

Zaak T-81/16: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2017 — Pirelli Tyre/EUIPO (Twee gebogen lijnen op het zijvlak van een band) [„Uniemerk — Aanvraag voor een Uniemerk dat twee gebogen lijnen op het zijvlak van een band weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Artikel 76 van verordening nr. 207/2009”]

39

2017/C 277/58

Zaak T-90/16: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2017 — Murphy/EUIPO — Nike Innovate (Riempje voor een elektronisch polshorloge) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een riempje voor een elektronisch polshorloge weergeeft — Ouder gemeenschapsmodel — Nietigheidsgrond — Eigen karakter — Verschillende algemene indruk — Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 — Motiveringsplicht — Artikel 62 van verordening nr. 6/2002”]

39

2017/C 277/59

Zaak T-306/16: Arrest van het Gerecht van 5 juli 2017 — Gamet/EUIPO — „Metal-Bud II” Robert Gubała (Deurklink) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsmodel dat een deurklink weergeeft — Ouder gemeenschapsmodel — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Mate van vrijheid van de ontwerper — Geen verschillende algemene indruk — Artikel 6 en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002 — Bewijzen die na afloop van de gestelde termijn ter ondersteuning van de oppositie worden overgelegd — Bewijzen die voor het eerst voor de kamer van beroep worden overgelegd — Beoordelingsvrijheid van de kamer van beroep — Artikel 63 van verordening nr. 6/2002”]

40

2017/C 277/60

Zaak T-359/16: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2017 — Axel Springer/EUIPO — Stiftung Warentest (TestBild) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk TestBild — Oudere nationale beeldmerken test — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren en diensten — Overeenstemmende tekens — Intrinsiek onderscheidend vermogen — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

41

2017/C 277/61

Zaak T-406/16: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2017 — Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk JAPRAG — Ouder nationaal beeldmerk JAPAN-RAG — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

41

2017/C 277/62

Gevoegde zaken T-427/16–T-429/16: Arrest van het Gerecht van 29 juni 2017 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE E.A.) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniewoordmerken AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER en AN IDEAL HUSBAND — Geen normaal gebruik van de merken — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen geldige reden voor het niet-gebruiken”]

42

2017/C 277/63

Zaak T-448/16: Arrest van het Gerecht van 29 juni 2017 — Mr. Kebab/EUIPO — Mister Kebap (Mr. KEBAB) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Mr. KEBAB — Ouder Spaans beeldmerk MISTER KEBAP — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

43

2017/C 277/64

Zaak T-470/16: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2017 — X-cen-tek/EUIPO (Afbeelding van een driehoek) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een driehoek afbeeldt — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

43

2017/C 277/65

Zaak T-479/16: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2017 — Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk AROMASENSATIONS — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

44

2017/C 277/66

Zaak T-506/16: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2017 — Bodson e.a./EIB („Openbare dienst — Personeel van de EIB — Contractuele aard van de arbeidsverhouding — Beloning — Hervorming van het stelsel van beloning en salarisverhoging — Gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid — Kennelijke beoordelingsfout — Evenredigheid — Zorgplicht — Artikel 11, lid 3, van het reglement van orde van de EIB”)

44

2017/C 277/67

Zaak T-508/16: Arrest van het Gerecht van 6 juli 2017 — Bodson e.a./EIB („Openbare dienst — Personeel van de EIB — Contractuele aard van de arbeidsverhouding — Beloning — Hervorming van de bonusregeling — Gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid — Kennelijk onjuiste beoordeling — Evenredigheid — Zorgplicht — Artikel 11, lid 3, van het reglement van orde van de EIB — Gelijke behandeling”)

45

2017/C 277/68

Zaak T-282/17: Beroep ingesteld op 11 mei 2017 —  UI ( *1 )/Raad

46

2017/C 277/69

Zaak T-338/17: Beroep ingesteld op 30 mei 2017 — Air France/Commissie

46

2017/C 277/70

Zaak T-377/17: Beroep ingesteld op 15 juni 2017 — SQ/EIB

48

2017/C 277/71

Zaak T-399/17: Beroep ingesteld op 28 juni 2017 — Dalli/Commissie

49

2017/C 277/72

Zaak T-402/17: Beroep ingesteld op 27 juni 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Zaak T-403/17: Beroep ingesteld op 27 juni 2017 — Vienna International Hotelmanagement/EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Zaak T-411/17: Beroep ingesteld op 30 juni 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

51

2017/C 277/75

Zaak T-413/17: Beroep ingesteld op 29 juni 2017 — Karl Storz/EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Zaak T-414/17: Beroep ingesteld op 3 juli 2017 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

53

2017/C 277/77

Zaak T-416/17: Beroep ingesteld op 3 juli 2017 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Zaak T-417/17: Beroep ingesteld op 3 juli 2017 — Cyprus/EUIPO — Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Zaak T-418/17: Beroep ingesteld op 4 juli 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Zaak T-419/17: Beroep ingesteld op 4 juli 2017 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Zaak T-420/17: Beroep ingesteld op 10 juli 2017 — Portigon/GAR

56

2017/C 277/82

Zaak T-425/17: Beroep ingesteld op 3 juli 2017 — Capo d’Anzio/Commissie

57

2017/C 277/83

Zaak T-426/17: Beroep ingesteld op 5 juli 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Zaak T-427/17: Beroep ingesteld op 5 juli 2017 — Item Industrietechnik/EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Zaak T-428/17: Beroep ingesteld op 11 juli 2017 — Alpine Welten Die Bergführer/EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Zaak T-778/15: Beschikking van het Gerecht van 29 juni 2017 — It Works/EUIPO — KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Zaak T-53/17: Beschikking van het Gerecht van 30 juni 2017 — Austrian Power Grid/ACER

61


 


NL

 

Op grond van de bescherming van persoonsgegevens kan bepaalde in deze uitgave verschenen informatie niet langer openbaar worden gemaakt. Derhalve werd een nieuwe authentieke versie gepubliceerd.

Top