Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:195:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 195, 19 juni 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 195

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
19 juni 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 195/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 195/02

Zaak C-527/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Midden-Nederland — Nederland) — Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, handelend onder de naam „Filmspeler” [Prejudiciële verwijzing — Intellectuele en industriële eigendom — Richtlijn 2001/29/EG — Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten — Artikel 3, lid 1 — Mededeling aan het publiek — Begrip — Verkoop van een mediaspeler — Aanvullende modules („add ons”) — Publicatie van werken zonder toestemming van de rechthebbende — Toegang tot streamingwebsites — Artikel 5, leden 1 en 5 — Reproductierecht — Uitzonderingen en beperkingen — Rechtmatig gebruik]

2

2017/C 195/03

Zaak C-564/15: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 april 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága [Prejudiciële verwijzing — Ambtshalve aanvoeren van een middel gebaseerd op de schending van het Unierecht — Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek van de vooraf betaalde belasting — Verleggingsregeling — Artikel 199, lid 1, onder g) — Toepassing enkel bij onroerende goederen — Onverschuldigde betaling van de belasting door de koper van goederen aan de verkoper na een verkeerde opgestelde factuur — Beslissing van de belastingdienst die een belastingschuld van de koper van de goederen vaststelt en die de betaling van de door hem gevraagde aftrek weigert, alsook hem een fiscale boete oplegt]

3

2017/C 195/04

Zaak C-632/15: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 april 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roemenië) — Costin Popescu/Guvernul României e.a. (Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Wegvervoer — Rijbewijs — Richtlijn 2006/126/EG — Artikel 13, lid 2 — Begrip „vóór 19 januari 2013 verleende rijbevoegdheden” — Nationale regeling ter omzetting van deze richtlijn — Verplichting om een rijbewijs te halen voor personen die vóór de inwerkingtreding van deze regeling een bromfiets zonder rijbewijs mochten besturen)

4

2017/C 195/05

Zaak C-51/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 26 april 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Noord-Holland — Nederland) — Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefposten — Indeling van de goederen — Implantaatschroeven die bestemd zijn om in het menselijk lichaam te worden ingebracht voor de behandeling van breuken in het beendergestel of de bevestiging van protheses — Gecombineerde nomenclatuur — Post 9021 — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1212/2014 — Geldigheid]

4

2017/C 195/06

Zaak C-142/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 april 2017 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 92/43/EEG — Artikel 6, lid 3 — Instandhouding van de natuurlijke habitats — Bouw van de kolengestookte centrale van Moorburg (Duitsland) — Natura 2000-gebieden in het Elbedal stroomopwaarts van de kolengestookte centrale — Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied)

5

2017/C 195/07

Zaak C-464/16 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 6 april 2017 — Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Verzoek om toegang tot documenten van de Commissie — Weigering — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 19 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie — Vertegenwoordiging voor de rechterlijke instanties van de Unie — Advocaat die ten opzichte van de verzoekende partij niet de hoedanigheid van een derde heeft — Kennelijke niet-ontvankelijkheid van het beroep — Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

6

2017/C 195/08

Zaak C-625/16 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 2 maart 2017 — Anikó Pint/Europese Commissie (Hogere voorziening — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Van de Hongaarse regering afkomstige documenten inzake de procedure EU Pilot nr. 8572/15 [CHAP(2015)00353 en 6874/14/JUST] betreffende een vermeende schending door Hongarije van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Verzoek om inzage van documenten — Geen antwoord van de Europese Commissie)

6

2017/C 195/09

Zaak C-555/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Salerno (Italië) op 31 oktober 2016 — Strafzaak tegen Vincenzo D’Andria en Giuseppina D’Andria

7

2017/C 195/10

Zaak C-581/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Salerno (Italië) op 16 november 2016 — Strafzaak tegen Nicola Turco

7

2017/C 195/11

Zaak C-582/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Salerno (Italië) op 16 november 2016 — Strafzaak tegen Alfonso Consalvo

8

2017/C 195/12

Zaak C-610/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2016 door Gaki tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 19 september 2016 in zaak T-112/16, Gaki/Parlement

8

2017/C 195/13

Zaak C-29/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 19 januari 2017 — Novartis Farma SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)

9

2017/C 195/14

Zaak C-42/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte costituzionale (Italië) op 26 januari 2017 — M.A.S., M.B.

10

2017/C 195/15

Zaak C-101/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 februari 2017 door Verus Eood tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 7 juli 2016 in zaak T-82/14, Copernicus-Trademarks/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

10

2017/C 195/16

Zaak C-141/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanje) op 21 maart 2017 — José Luis Cabana Carballo/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

11

2017/C 195/17

Zaak C-145/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 maart 2017 door Internacional de Productos Metálicos, S.A. tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 25 januari 2017 in zaak T-217/16, Internacional de Productos Metálicos/Commissie

12

2017/C 195/18

Zaak C-154/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Letland) op 27 maart 2017 — SIA „E LATS”

14

2017/C 195/19

Zaak C-169/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 3 april 2017 — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino/Administración del Estado

14

2017/C 195/20

Zaak C-181/17: Beroep ingesteld op 7 april 2017 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

15

2017/C 195/21

Zaak C-205/17: Beroep ingesteld op 20 april 2017 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

16

 

Gerecht

2017/C 195/22

Zaak T-512/14: Arrest van het Gerecht van 4 mei 2017 — Green Source Poland/Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — EFRO — Artikel 41, lid 3, van verordening (EG) nr. 1083/2006 — Weigering van een financiële bijdrage aan een groot project — Onderneming die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”]

17

2017/C 195/23

Zaak T-744/14: Arrest van het Gerecht van 4 mei 2017 — Meta Group/Commissie [„Arbitragebeding — Subsidieovereenkomsten gesloten in het kader van het zesde kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2002-2006) — Subsidieovereenkomsten gesloten in het kader van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) — Terugbetaling van de uitgekeerde bedragen — Te betalen saldo van het totaalbedrag van de aan verzoekster toegekende financiële bijdrage — Subsidiabele kosten — Contractuele aansprakelijkheid”]

17

2017/C 195/24

Zaak T-264/15: Arrest van het Gerecht van 28 april 2017 — Gameart/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een niet-nakomingsprocedure — Door een lidstaat opgestelde documenten — Verzoek om toegang tot documenten dat aan de lidstaat is gericht — Doorzending van het verzoek om toegang naar de Commissie — Weigering van toegang — Bevoegdheid van de Commissie — Van instelling afkomstig document — Artikel 5 van verordening (EG) nr. 1049/2001”]

18

2017/C 195/25

Zaak T-375/15: Arrest van het Gerecht van 27 april 2017 — Germanwings/Commissie („Staatssteun — Steun ten gunste van een luchtvaartmaatschappij die gebruikmaakt van de luchthaven van Zweibrücken — Voordeel — Toerekenbaarheid aan de staat — Motiveringsplicht — Gewettigd vertrouwen — Toegang tot documenten — Documenten in verband met een controleprocedure inzake staatssteun — Weigering van toegang tot de gevraagde documenten — Uitzondering inzake de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits”)

19

2017/C 195/26

Zaak T-403/15: Arrest van het Gerecht van 4 mei 2017 — JYSK/Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — EFRO — Artikel 41, lid 3, van verordening (EG) nr. 1083/2006 — Weigering om een financiële bijdrage aan een grootschalig project te verlenen — Voor de uitvoering van het project verantwoordelijke onderneming — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”]

20

2017/C 195/27

Zaak T-622/15: Arrest van het Gerecht van 27 april 2017 — Deere/EUIPO (EXHAUST-GARD) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk EXHAUST-GARD — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Rechten van de verdediging — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

20

2017/C 195/28

Zaak T-681/15: Arrest van het Gerecht van 3 mei 2017 — Environmental Manufacturing/EUIPO — Société Elmar Wolf (Afbeelding van de kop van een wolf) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor een Uniebeeldmerk dat de kop van een wolf afbeeldt — Ouder internationaal beeldmerk Outils WOLF — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

21

2017/C 195/29

Zaak T-721/15: Arrest van het Gerecht van 27 april 2017 — BASF/EUIPO — Evonik Industries (DINCH) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk DINCH — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009”]

21

2017/C 195/30

Zaak T-25/16: Arrest van het Gerecht van 4 mei 2017 — Haw Par/EUIPO — Cosmowell (GELENKGOLD) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk GELENKGOLD — Ouder Uniebeeldmerk dat een tijger afbeeldt — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Gezag van gewijsde — Groter onderscheidend vermogen van het vroegere merk door gebruik — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Recht om te worden gehoord — Artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 — Serie van merken”]

22

2017/C 195/31

Zaak T-36/16: Arrest van het Gerecht van 3 mei 2017 — Enercon/EUIPO — Gamesa Eólica (Uitvloeiende groentinten) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniemerk bestaande in uitvloeiende groentinten — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009”]

23

2017/C 195/32

Zaak T-97/16: Arrest van het Gerecht van 4 mei 2017 — Kasztantowicz/EUIPO — Gbb Group (GEOTEK) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniewoordmerk GEOTEK — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Bewijs van het normale gebruik van het merk — Tardiviteit — Regel 61, leden 2 en 3, en regel 65, lid 1, van verordening nr. 2868/95 — Kennisgeving van de toegekende termijn aan de houder per fax — Geen omstandigheden die vraagtekens kunnen plaatsen bij het door het EUIPO overgelegde verzendingsbericht — Artikel 78 van verordening nr. 207/2009 — Regel 57 van verordening nr. 2868/95 — Verzoek om getuigen te horen — Beoordelingsmarge van het EUIPO”]

23

2017/C 195/33

Zaak T-132/16: Arrest van het Gerecht van 5 mei 2017 — PayPal/EUIPO — Hub Culture (VENMO) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk VENMO — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

24

2017/C 195/34

Zaak T-200/16: Arrest van het Gerecht van 3 mei 2017 — Gfi PSF/Commissie [„Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Ontwikkeling, onderhoud, uitbreiding en bijstandsdiensten voor websites — Afwijzing van een offerte van een inschrijver — Ontvangen offerte al geopend — Artikel 111, lid 4, onder b), van het Financieel Reglement”]

24

2017/C 195/35

Zaak T-224/16: Arrest van het Gerecht van 5 mei 2017 — Messe Friedrichshafen/EUIPO — El Corte Inglés (Out Door) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Uniebeeldmerk Out Door — Ouder Uniewoordmerk OUTDOOR PRO — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 76 van verordening nr. 207/2009”]

25

2017/C 195/36

Zaak T-446/16 P: Arrest van het Gerecht van 27 april 2017 — CC/Parlement („Hogere voorziening — Openbare dienst — Aanwerving — Aankondiging van vergelijkend onderzoek — Algemeen vergelijkend onderzoek — Fouten bij het beheer van de lijst van geslaagde kandidaten — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Nieuw bewijsaanbod — Materiële schade — Gelijke behandeling — Verkeerde opvatting van de feiten — Verlies van een kans”)

26

2017/C 195/37

Zaak T-569/16: Arrest van het Gerecht van 26 april 2017 — OU/Commissie („Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Tuchtprocedure — Schorsing — Inhouding op het salaris — Berisping — Terugbetaling — Artikel 24, lid 4, van bijlage IX bij het Statuut”)

26

2017/C 195/38

Zaak T-580/16: Arrest van het Gerecht van 28 april 2017 — Azoulay e.a./Parlement („Openbare dienst — Ambtenaren — Tijdelijk functionarissen — Beloning — Gezinstoelagen — Schooltoelage — Weigering om schoolkosten te vergoeden — Artikel 3, lid 1, van bijlage VII bij het Statuut — Gewettigd vertrouwen — Gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur”)

27

2017/C 195/39

Zaak T-588/16: Arrest van het Gerecht van 28 april 2017 — HN/Commissie [„Openbare dienst — Ambtenaren — Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 — Hervorming van het Statuut — Nieuwe regels voor de loopbaan en de bevordering naar de rangen AD 13 en AD 14 — Ambtenaren van de rang AD 12 — Uitoefening van speciale verantwoordelijkheden — Artikel 30, lid 3, van bijlage XIII bij het Statuut — Bevorderingsronde 2014 — Verzoek om te worden ingedeeld in het standaardambt van „adviseur of gelijkwaardig” — Geen antwoord van het TAOBG — Bevorderingsronde 2015 — Nieuw verzoek om te worden ingedeeld in het standaardambt van „adviseur of gelijkwaardig” of van „eenheidshoofd of gelijkwaardig” — Afwijzing door het TAOBG — Bevestigend karakter van de weigering van indeling in het standaardambt van „adviseur of gelijkwaardig” — Vereisten van de precontentieuze procedure — Niet-ontvankelijkheid”]

28

2017/C 195/40

Zaak T-381/16: Beschikking van het Gerecht van 17 maart 2017 — Düll/EUIPO — Cognitect (DaToMo) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Intrekking van de vordering tot vervallenverklaring — Afdoening zonder beslissing”)

28

2017/C 195/41

Zaak T-123/17 R: Beschikking van de vicepresident van het Gerecht van 10 april 2017 — Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte/ACER [„Kort geding — Energie — Besluit van ACER houdende afwijzing van een verzoek tot interventie in zaak A-001-2017 (geconsolideerd) — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”]

29

2017/C 195/42

Zaak T-158/17 R: Beschikking van de vicepresident van het Gerecht van 21 april 2017 — Post Telecom/EIB („Kort geding — Overheidsopdrachten voor diensten — Openbare aanbestedingsprocedure — Levering van een Metropolitan area network and wide area network communication services for the EIB Group in Luxemburg — Afwijzing van de inschrijving van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

30

2017/C 195/43

Zaak T-159/17: Beroep ingesteld op 10 maart 2017 — Claro Sol Cleaning/EUIPO — Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

30

2017/C 195/44

Zaak T-202/17: Beroep ingesteld op 31 maart 2017 — Calhau Correia de Paiva/Commissie

31

2017/C 195/45

Zaak T-203/17: Beroep ingesteld op 3 april 2017 — GY/Commissie

32

2017/C 195/46

Zaak T-206/17: Beroep ingesteld op 3 april 2017 — Argus Security Projects/Commissie en EUBAM

33

2017/C 195/47

Zaak T-216/17: Beroep ingesteld op 7 april 2017 — Mabrouk/Raad

34

2017/C 195/48

Zaak T-222/17: Beroep ingesteld op 18 april 2017 — Recylex e.a./Commissie

34

2017/C 195/49

Zaak T-228/17: Beroep ingesteld op 19 april 2017 — Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Commissie

35

2017/C 195/50

Zaak T-229/17: Beroep ingesteld op 19 april 2017 — Duitsland/Commissie

37

2017/C 195/51

Zaak T-234/17: Beroep ingesteld op 19 april 2017 — Siberian Vodka/EUIPO — Friedr. Schwarze (DIAMOND ICE)

38

2017/C 195/52

Zaak T-235/17: Beroep ingesteld op 20 april 2017 — Dometic Sweden/EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY)

39

2017/C 195/53

Zaak T-238/17: Beroep ingesteld op 25 april 2017 — Gugler/EUIPO — Gugler France (GUGLER)

39

2017/C 195/54

Zaak T-239/17: Beroep ingesteld op 25 april 2017 — Duitsland/Commissie

40

2017/C 195/55

Zaak T-241/17: Beroep ingesteld op 25 april 2017 — Polen/Commissie

41

2017/C 195/56

Zaak T-246/17: Beroep ingesteld op 24 april 2017 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Национальный Продукт)

42

2017/C 195/57

Zaak T-247/17: Beroep ingesteld op 27 april 2017 — Azarov/Raad

43

2017/C 195/58

Zaak T-250/17: Beroep ingesteld op 24 april 2017 — avanti/EUIPO (avanti)

43

2017/C 195/59

Zaak T-251/17: Beroep ingesteld op 28 april 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

44

2017/C 195/60

Zaak T-252/17: Beroep ingesteld op 28 april 2017 — Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.)

45

2017/C 195/61

Zaak T-253/17: Beroep ingesteld op 28 april 2017 — Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Afbeelding van een cirkel met twee pijlen)

45


 

Rectificaties

2017/C 195/62

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak T-232/16 P ( PB C 63 van 27.2.2017 )

47


NL

 

Top