Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:070:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 70, 6 maart 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 70

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
6 maart 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 70/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 70/02

Zaak C-189/15: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) — Fondazione Santa Lucia/Cassa conguaglio per il settore elettrico e.a. (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/96/EG — Heffing van belasting over energieproducten en elektriciteit — Belastingverlagingen — Materiële werkingssfeer — Voordelen met betrekking tot de bijdragen voor de algemene kosten van de stroominfrastructuur — Artikel 17 — Energie-intensieve bedrijven — Voordelen die enkel aan dergelijke bedrijven binnen de verwerkende industrie worden toegekend — Toelaatbaarheid)

2

2017/C 70/03

Zaak C-282/15: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Braunschweig — Duitsland) — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland [Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van goederen — Artikelen 34 tot en met 36 VWEU — Zuiver interne situatie — Voedselveiligheid — Verordening (EG) nr. 178/2002 — Artikel 6 — Beginsel van risicoanalyse — Artikel 7 — Voorzorgsbeginsel — Verordening (EG) nr. 1925/2006 — Wetgeving van een lidstaat waarbij de vervaardiging en het in de handel brengen van voedingssupplementen met aminozuren worden verboden — Situatie waarin een tijdelijke ontheffing van dit verbod onder de discretionaire bevoegdheid van de nationale autoriteit valt]

3

2017/C 70/04

Zaak C-344/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Appeal Commissioners — Ierland) — National Roads Authority/The Revenue Commissioners (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 13, lid 1, tweede alinea — Beheer en terbeschikkingstelling van wegeninfrastructuur tegen betaling van tol — Werkzaamheden die een publiekrechtelijk lichaam als overheid verricht — Aanwezigheid van particuliere marktdeelnemers — Verstoring van de mededinging van enige betekenis — Bestaan van daadwerkelijke of potentiële mededinging)

3

2017/C 70/05

Zaak C-351/15 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 januari 2017 — Europese Commissie/Total SA, Elf Aquitaine SA (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Markt voor methacrylaat — Geldboeten — Hoofdelijke aansprakelijkheid van moedermaatschappijen en hun dochteronderneming voor het inbreukmakende gedrag van deze laatste — Betaling van de geldboete door de dochteronderneming — Verlaging van het bedrag van de geldboete van de dochteronderneming bij een arrest van het Gerecht van de Europese Unie — Brieven van de rekenplichtige van de Commissie waarbij van de moedermaatschappijen betaling wordt geëist van het bedrag dat de Commissie aan de dochteronderneming heeft terugbetaald, vermeerderd met vertragingsrente — Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handelingen — Doeltreffende rechtsbescherming)

4

2017/C 70/06

Zaak C-365/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen/Hauptzollamt Bielefeld [Prejudiciële verwijzing — Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief — Terugbetaling van invoerrechten — Verordening (EEG) nr. 2913/92 (douanewetboek) — Artikel 241, eerste alinea, eerste streepje — Verplichting van een lidstaat om te voorzien in de betaling van moratoire interest, ook wanneer geen verzoek is ingediend bij de nationale rechterlijke instanties]

5

2017/C 70/07

Zaak C-427/15: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 18 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky — Tsjechië) — NEW WAVE CZ, a.s./ALLTOYS, spol. s r. o. (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Richtlijn 2004/48/EG — Gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht — Recht op informatie — Verzoek om informatie tijdens een procedure — Gerechtelijke procedure waarin is vastgesteld dat inbreuk is gemaakt op een intellectuele-eigendomsrecht)

5

2017/C 70/08

Zaak C-460/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Bundesrepublik Deutschland [Prejudiciële verwijzing — Milieu — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie — Richtlijn 2003/87/EG — Monitoringplan — Verordening (EU) nr. 601/2012 — Artikel 49, lid 1, en punt 10 van bijlage IV — Berekening van de emissies van een installatie — Aftrek van het overgedragen kooldioxide (CO2) — Uitsluiting van het CO2 dat wordt gebruikt voor de productie van precipitatie van calciumcarbonaat — Geldigheid van de uitsluiting]

6

2017/C 70/09

Zaak C-471/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 18 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vestre Landsret — Denemarken) — Sjelle Autogenbrug I/S/Skatteministreriet (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Bijzondere regeling voor de belastingheffing over de winstmarge — Begrip „gebruikte goederen” — Verkoop van reserveonderdelen van autowrakken)

6

2017/C 70/10

Zaak C-623/15 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 januari 2017 — Toshiba Corp./Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Wereldmarkt voor kathodestraalbuizen voor televisies en computerbeeldschermen — Overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen met betrekking tot prijzen, de verdeling van markten en klanten, en de beperking van de productie — Begrip „economische eenheid” tussen twee vennootschappen — Begrip „beslissende invloed” — Gezamenlijke zeggenschap door twee moedermaatschappijen — Onjuiste opvatting van het bewijs)

7

2017/C 70/11

Zaak C-37/16: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 18 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Minister Finansów/Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (SAWP) (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Belastbare handelingen — Begrip verrichting van diensten onder bezwarende titel — Storting van heffingen ten gunste van collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en naburige rechten uit hoofde van de billijke compensatie — Daarvan uitgesloten)

7

2017/C 70/12

Zaak C-450/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 augustus 2016 (faxbericht van 4 augustus) door U-R LAB tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 25 mei 2016 in de gevoegde zaken T-422/15 en T-423/15, U-R LAB/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

8

2017/C 70/13

Zaak C-627/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) op 5 december 2016 — João Ventura Ramos/Fundo de Garantia Salarial

8

2017/C 70/14

Zaak C-635/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 december 2016 door Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 11 oktober 2016 in zaak T-564/15, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV/Europese Commissie

9

2017/C 70/15

Zaak C-641/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 12 december 2016 — Tünkers France, Tünkers Maschinenbau GmbH/Expert France

10

2017/C 70/16

Zaak C-645/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 15 december 2016 — Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

10

2017/C 70/17

Zaak C-647/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal administratif de Lille (Frankrijk) op 15 december 2016 — Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais

11

2017/C 70/18

Zaak C-668/16: Beroep ingesteld op 23 december 2016 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

11

2017/C 70/19

Zaak C-682/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Vestre Landsret (Denemarken) op 30 december 2016 — BEI ApS/Skatteministerium

12

 

Gerecht

2017/C 70/20

Zaak T-258/08: Arrest van het Gerecht van 24 januari 2017 — Rath/EUIPO — Portela & Ca. (Diacor) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Diacor — Ouder nationaal beeldmerk Diacol PORTUGAL — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 42, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Bewijzen in een andere taal dan de procestaal — Regel 22, lid 4, van verordening (EG) nr. 2868/95 [thans regel 22, lid 6, van verordening nr. 2868/95, zoals gewijzigd] — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009]”]

15

2017/C 70/21

Zaak T-768/14: Arrest van het Gerecht van 25 januari 2017 — ANKO/Commissie [„Arbitragebeding — Subsidieovereenkomst gesloten in het kader van het Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) — Project Pocemon — Subsidiabele kosten — Tegenvordering — Terugbetaling van de uitgekeerde bedragen — Vertragingsrente”]

15

2017/C 70/22

Zaak T-771/14: Arrest van het Gerecht van 25 januari 2017 — ANKO/Commissie [„Arbitragebeding — Subsidieovereenkomst gesloten in het kader van het Zesde kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2002-2006) — Project Doc@Hand — Subsidiabele kosten — Tegenvordering — Terugbetaling van de uitgekeerde bedragen — Vertragingsrente”]

16

2017/C 70/23

Zaak T-325/15: Arrest van het Gerecht van 25 januari 2017 — Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO — Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Choco Love — Oudere Unie- en nationale beeld- en woordmerken CHOCOLATE, CSOKICSŐ en Chocolate Brown — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

17

2017/C 70/24

Zaak T-719/15 P: Arrest van het Gerecht van 17 januari 2017 — LP/Europol („Hogere voorziening — Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Overeenkomst voor bepaalde tijd — Besluit tot niet-verlenging — Stilzwijgend afwijzend besluit — Besluit tot afwijzing van de klacht — Motiveringsplicht — Zorgplicht”)

17

2017/C 70/25

Zaak T-727/15: Arrest van het Gerecht van 23 januari 2017 — Justice & Environment/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een niet-nakomingsprocedure van de Commissie tegen Tsjechië — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van inspecties, onderzoeken en audits — Algemeen vermoeden — Hoger openbaar belang — Verdrag van Aarhus — Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden”]

18

2017/C 70/26

Zaak T-749/15: Arrest van het Gerecht van 24 januari 2017 — Nausicaa Anadyomène en Banque d’Escompte/ECB („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Economisch en monetair beleid — ECB — Nationale centrale banken — Herstructurering van de Griekse staatsschuld — Programma voor de aankoop van effecten — Overeenkomst inzake de omruiling van effecten ten gunste van enkel de centrale banken van het Eurosysteem — Betrokkenheid van de particuliere sector — Collective action clauses — Kredietverbetering in de vorm van een terugkoopprogramma, bedoeld om de kwaliteit van de effecten als onderpand te onderbouwen — Particuliere schuldeisers — Commerciële banken — Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die rechten toekent aan particulieren — Gewettigd vertrouwen — Gelijke behandeling”)

19

2017/C 70/27

Zaak T-96/16: Arrest van het Gerecht van 24 januari 2017 — Solenis Technologies/EUIPO (STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS.) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

19

2017/C 70/28

Zaak T-187/16: Arrest van het Gerecht van 25 januari 2017 — Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik/EUIPO — Viña y Bodega Botalcura (LITU) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk LITU — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

20

2017/C 70/29

Zaak T-242/15: Beschikking van het Gerecht van 12 januari 2017 — ACDA e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Verlenging van de concessies — Plan tot herstel van het autosnelwegennet op Frans grondgebied — Besluit om geen bezwaar te maken — Vereniging — Geen individuele geraaktheid — Regelgevingshandeling die uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Niet-ontvankelijkheid”)

21

2017/C 70/30

Zaak T-435/16: Beroep ingesteld op 22 december 2016 — MS/Commissie

21

2017/C 70/31

Zaak T-664/16: Beroep ingesteld op 14 september 2016 — PJ/EUIPO — Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi)

22

2017/C 70/32

Zaak T-919/16: Beroep ingesteld op 28 december 2016 — Collins/Parlement

23

2017/C 70/33

Zaak T-9/17: Beroep ingesteld op 5 januari 2017 — RI/Raad

24

2017/C 70/34

Zaak T-17/17: Beroep ingesteld op 11 januari 2017 — Constantinescu/Parlement

24

2017/C 70/35

Zaak T-18/17: Beroep ingesteld op 13 januari 2017 — Tsjechische Republiek/Commissie

25

2017/C 70/36

Zaak T-19/17: Beroep ingesteld op 14 januari 2017 — Fastweb/Commissie

26

2017/C 70/37

Zaak T-26/17: Beroep ingesteld op 18 januari 2017 — Jalkh/Parlement

28

2017/C 70/38

Zaak T-27/17: Beroep ingesteld op 18 januari 2017 — Jalkh/Parlement

29

2017/C 70/39

Zaak T-35/17: Beroep ingesteld op 20 januari 2017 — Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill)

30

2017/C 70/40

Zaak T-36/17: Beroep ingesteld op 23 januari 2017 — Forest Pharma/EUIPO — Ipsen Pharma (COLINEB)

31

2017/C 70/41

Zaak T-557/16: Beschikking van het Gerecht van 12 januari 2017 — Belis/Commissie

31


 

Rectificaties

2017/C 70/42

Rectificatie van de bekendmaking in het Publicatieblad in zaak C-561/16 ( PB C 22 van 23.1.2017 )

32


NL

 

Top