Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 30, 30 januari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 30

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
30 januari 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 30/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 30/02

Zaak C-673/13 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 23 november 2016 — Europese Commissie/Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) [Hogere voorziening — Toegang tot documenten van de instellingen — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Milieu — Verdrag van Aarhus — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Artikel 6, lid 1 — Risico van aantasting van de commerciële belangen van een natuurlijke of rechtspersoon — Begrip „informatie die betrekking heeft op emissies in het milieu” — Documenten betreffende de toelatingsprocedure voor een werkzame stof die is opgenomen in gewasbeschermingsmiddelen — Werkzame stof glyfosaat]

2

2017/C 30/03

Zaak C-442/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 23 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden [Prejudiciële verwijzing — Milieu — Verdrag van Aarhus — Richtlijn 2003/4/EG — Artikel 4, lid 2 — Toegang van het publiek tot informatie — Begrip „informatie over emissies in het milieu” — Richtlijn 91/414/EEG — Richtlijn 98/8/EG — Verordening (EG) nr. 1107/2009 — Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden — Vertrouwelijkheid — Bescherming van industriële en commerciële belangen]

3

2017/C 30/04

Zaak C-461/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 24 november 2016 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Niet-nakoming — Richtlijn 2009/147/EG — Behoud van de vogelstand — Specialebeschermingszones — Richtlijn 85/337/EEG — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Richtlijn 92/43/EEG — Instandhouding van de natuurlijke habitats)

4

2017/C 30/05

Zaak C-464/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 24 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van kapitaal — Artikelen 63 tot en met 65 VWEU — Associatieovereenkomst EG-Tunesië — Artikelen 31, 34 en 89 — Associatieovereenkomst EG-Libanon — Artikelen 31, 33 en 85 — Belasting op de inkomsten van rechtspersonen — Dividenden ontvangen van een vennootschap die is gevestigd in de lidstaat van de ontvangende vennootschap — Dividenden ontvangen van een vennootschap die is gevestigd in een derde land dat partij is bij de associatieovereenkomst — Verschil in behandeling — Beperking — Rechtvaardiging — Doeltreffendheid van de fiscale controles — Mogelijkheid om zich op artikel 64 VWEU te beroepen in het kader van de associatieovereenkomsten EG-Tunesië en EG-Libanon)

5

2017/C 30/06

Zaak C-177/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Prejudiciële verwijzing — Consumentenvoorlichting- en bescherming — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Overgangsmaatregelen — Artikel 28, lid 2 — Producten voorzien van handelsmerken of merknamen die bestonden vóór 1 januari 2005 — Bachbloesempreparaten — Uniemerk RESCUE — Producten die vóór 1 januari 2005 als geneesmiddelen werden verkocht en die sindsdien als levensmiddelen worden verkocht)

7

2017/C 30/07

Zaak C-314/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 23 november 2016 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 91/271/EEG — Behandeling van stedelijk afvalwater — Artikel 4, leden 1 en 3 — Secundaire behandeling of gelijkwaardige behandeling)

8

2017/C 30/08

Zaak C-395/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 december 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Spanje) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikelen 1 tot en met 3 — Verbod van elke discriminatie op grond van een handicap — Bestaan van een „handicap” — Begrip „langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen” — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 3, 15, 21, 30, 31, 34 en 35 — Ontslag van een werknemer die voor onbepaalde tijd tijdelijk arbeidsongeschikt is in de zin van het nationale recht)

9

2017/C 30/09

Gevoegde zaken C-408/15 P en C-409/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 24 november 2016 — Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG e.a. (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV e.a. (C-409/15 P)/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie [Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Recht van beroep — Procesbevoegdheid — Handeling die natuurlijke of rechtspersonen individueel raakt uit hoofde van „zekere bijzondere hoedanigheden van hen” — Verordening (EU) nr. 511/2014 — Voor gebruikers bestemde nalevingsmaatregelen uit het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik in de Unie — Verordening (EG) nr. 2100/94 — Beperking van de rechtsgevolgen van de communautaire bescherming voor kweekproducten — Kwekersvrijstelling]

10

2017/C 30/10

Zaak C-443/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Labour Court, Ireland — Ierland) — David L. Parris/Trinity College Dublin e.a. (Prejudiciële verwijzing — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Richtlijn 2000/78/EG — Artikel 2 — Verbod van discriminatie op grond van seksuele geaardheid en leeftijd — Nationaal pensioenstelsel — Uitkering van een nabestaandenpensioen aan de geregistreerde partner — Voorwaarde — Sluiting van het partnerschap vóór de zestigste verjaardag van de bij dat stelsel aangesloten persoon — Geregistreerd partnerschap — Niet mogelijk in de betrokken lidstaat vóór 2010 — Duurzame vaste relatie — Artikel 6, lid 2 — Rechtvaardiging van verschillen in behandeling op grond van leeftijd)

11

2017/C 30/11

Zaak C-454/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 24 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Landesarbeitsgericht — Duitsland) — Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (als curator in het faillissement van Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2008/94/EG — Artikel 8 — Bescherming van de werknemers bij insolventie van hun werkgever — Bepalingen inzake sociale zekerheid — Werkingssfeer — Nodige maatregelen ter bescherming van de door werknemers verkregen rechten of rechten in wording uit hoofde van een aanvullende pensioenregeling — Verplichting om te voorzien in een recht om niet-afgedragen pensioenpremies van de insolvente boedel te separeren — Geen)

12

2017/C 30/12

Zaak C-486/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 30 november 2016 — Europese Commissie/Franse Republiek, Orange, Bondsrepubliek Duitsland (Hogere voorziening — Staatssteun — Financiële maatregelen ten gunste van France Télécom — Aanbod van een aandeelhoudersvoorschot — Publieke verklaringen van de vertegenwoordigers van de Franse Staat — Beschikking waarbij de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Begrip „steun” — Begrip „economisch voordeel” — Criterium van de voorzichtige particuliere investeerder — Motiveringsplicht van het Gerecht — Grenzen van de rechterlijke toetsing — Onjuiste voorstelling van de litigieuze beschikking)

12

2017/C 30/13

Zaak C-642/15 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 december 2016 — Toni Klement/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), Bullerjan GmbH [Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Driedimensionaal merk dat de vorm van een oven weergeeft — Artikel 51, lid 1, onder a) — Vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerk — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, onder a) — Normaal gebruik van het merk — Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring]

13

2017/C 30/14

Zaak C-645/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 24 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof — Duitsland) — Bund Naturschutz in Bayern eV, Harald Wilde/Freistaat Bayern [Prejudiciële verwijzing — Milieu — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Richtlijn 2011/92/EU — Aan beoordeling onderworpen project — Bijlage I, punt 7 — Europese Overeenkomst inzake internationale hoofdverkeerswegen (AGR) — Verbreding van een weg met vier rijstroken over een lengte van minder dan 10 km]

13

2017/C 30/15

Zaak C-662/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 24 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG/BIOS Medical Services GmbH, voorheen BIOS Naturprodukte GmbH [Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Richtlijn 93/42/EEG — Medische hulpmiddelen — Hulpmiddel van klasse I (chirurgisch wondverband) dat door de fabrikant aan een conformiteitsbeoordelingsprocedure werd onderworpen — Parallelimport — Toevoeging op de etikettering van gegevens betreffende de importeur — Aanvullende conformiteitsbeoordelingsprocedure]

14

2017/C 30/16

Zaak C-152/16: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 1 december 2016 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg [Niet-nakoming — Verordening (EG) nr. 1071/2009 — Gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen — Artikel 16, leden 1 en 5 — Nationaal elektronisch register van de wegvervoerondernemingen — Geen koppeling met het nationale elektronische register van de andere lidstaten]

15

2017/C 30/17

Zaak C-520/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 5 oktober 2016 — Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel/Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Zaak C-521/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 5 oktober 2016 — Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter/Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Zaak C-529/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland) op 17 oktober 2016 — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH/Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Zaak C-538/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 25 oktober 2016 — Kevin Joseph Devine/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Zaak C-539/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 25 oktober 2016 — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Zaak C-548/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 28 oktober 2016 — Belgische Staat/Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Zaak C-549/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Italië) op 31 oktober 2016 — Agenzia delle Entrate — Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano/Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Zaak C-551/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Centrale Raad van Beroep (Nederland) op 31 oktober 2016 — J. Klein Schiphorst tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Zaak C-558/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Kammergericht Berlin (Duitsland) op 3 november 2016 — Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Zaak C-574/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanje) op 14 november 2016 — Grupo Norte Facility, S.A./Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Zaak C-586/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 november 2016 door Sun Pharmaceutical Industries Ltd, voorheen Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 8 september 2016 in zaak T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, voorheen Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd/Europese Commissie

22

2017/C 30/28

Zaak C-588/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 november 2016 door Generics (UK) Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 8 september 2016 in zaak T-469/13, Generics (UK)/Commissie

23

2017/C 30/29

Zaak C-590/16: Beroep ingesteld op 21 november 2016 — Europese Commissie/Helleense Republiek

24

2017/C 30/30

Zaak C-591/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 november 2016 door H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 8 september 2016 in zaak T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd/Europese Commissie

25

2017/C 30/31

Zaak C-598/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 november 2016 door Viktor Fedorovych Yanukovych tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 15 september 2016 in zaak T-346/14, Yanukovych/Raad

26

2017/C 30/32

Zaak C-599/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 november 2016 door Oleksandr Viktorovych Yanukovych tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 15 september 2016 in zaak T-348/14, Yanukovych/Raad

27

2017/C 30/33

Zaak C-600/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door National Iranian Tanker Company tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 14 september 2016 in zaak T-207/15, National Iranian Tanker Company/Raad van de Europese Unie

28

2017/C 30/34

Zaak C-601/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 8 september 2016 in zaak T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd/Europese Commissie

29

2017/C 30/35

Zaak C-602/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaak T-111/14, Unitec Bio/Raad

31

2017/C 30/36

Zaak C-603/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaak T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia en PT Wilmar Nabati Indonesia/Raad

32

2017/C 30/37

Zaak C-604/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaak T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Raad

33

2017/C 30/38

Zaak C-605/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaak T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Raad

34

2017/C 30/39

Zaak C-606/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaak T-80/14, PT Musim Mas/Raad

35

2017/C 30/40

Zaak C-607/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaken T-112/14 tot en met T-116/14 en T-119/14, Molinos Río de la Plata en andere/Raad

36

2017/C 30/41

Zaak C-608/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaak T-117/14, Cargill/Raad

37

2017/C 30/42

Zaak C-609/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 november 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 15 september 2016 in zaak T-118/14, LDC Argentina/Raad

38

2017/C 30/43

Zaak C-611/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2016 door Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma, LLC, voorheen Zoetis Products LLC, tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 8 september 2016 in zaak T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma/Europese Commissie

39

2017/C 30/44

Zaak C-614/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 november 2016 door Merck KGaA tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 8 september 2016 in zaak T-470/13, Merck KGaA/Europese Commissie

40

 

Gerecht

2017/C 30/45

Zaak T-248/13: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — Al-Ghabra/Commissie [„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qaida-netwerk en de Taliban — Verordening (EG) nr. 881/2002 — Bevriezing van de tegoeden en economische middelen van een persoon die is geplaatst op een lijst die door een orgaan van de Verenigde Naties is opgesteld — Plaatsing van de naam van deze persoon op de lijst in bijlage I bij verordening nr. 881/2002 — Beroep tot nietigverklaring — Redelijke termijn — Verplichting om de aangevoerde redenen te verifiëren en de gegrondheid ervan te onderbouwen — Rechterlijke toetsing”]

42

2017/C 30/46

Zaak T-764/14: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — European Dynamics Luxembourg en Evropaïki Dynamiki/Commissie [„Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedures — Technische bijstand, ontwikkeling en invoering van het ASEAN Customs Transit System (ACTS) — Terzijdelegging van de offerte van een inschrijver — Gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Selectiecriteria — Gunningscriteria — Motiveringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling — Gelijke behandeling — Transparantie”]

43

2017/C 30/47

Zaak T-95/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — Printeos e.a./Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt van standaardenveloppen en bedrukte enveloppen — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU wordt vastgesteld — Coördinatie van verkoopprijzen en verdeling van klanten — Schikkingsprocedure — Geldboeten — Basisbedrag — Uitzonderlijke aanpassing — Plafond van 10 % van de totale omzet — Artikel 23, lid 2, van verordening (EG) nr. 1/2003 — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling”]

43

2017/C 30/48

Zaak T-397/15: Arrest van het Gerecht van 14 december 2016 — PAL-Bullermann/EUIPO — Symaga (PAL) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk PAL — Gedeeltelijke vervallenverklaring — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, onder a), en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Vorm die verschilt van het ingeschreven merk — Regel 22, leden 3 en 4, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

44

2017/C 30/49

Zaak T-548/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Café del Sol — Ouder nationaal beeldmerk Café del Sol — Geen overlegging van bewijs in de proceduretaal van de oppositie — Artikelen 75 en 76 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regels 19 en 20 van verordening (EG) nr. 2868/95 — Rechten van de verdediging”]

45

2017/C 30/50

Zaak T-549/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk CAFE DEL SOL — Ouder nationaal beeldmerk Café del Sol — Geen overlegging van bewijs in de proceduretaal van de oppositie — Artikelen 75 en 76 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regels 19 en 20 van verordening (EG) nr. 2868/95 — Rechten van de verdediging”]

45

2017/C 30/51

Zaak T-744/15: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — Puro Italian Style/EUIPO (smartline) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk smartline — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

46

2017/C 30/52

Zaak T-745/15: Arrest van het Gerecht van 14 december 2016 — Scorpio Poland/EUIPO — Eckes-Granini Group (YO!) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk YO! — Ouder nationaal woordmerk YO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

46

2017/C 30/53

Zaak T-24/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — Sovena Portugal — Consumer Goods/EUIPO — Mueloliva (FONTOLIVA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen — Woordmerk FONTOLIVA — Ouder nationaal woordmerk FUENOLIVA — Relatieve weigeringsgrond — Geldigheid van de inschrijving van het oudere merk — Nieuwe feiten en bewijzen die voor het Gerecht worden aangevoerd — Normaal gebruik van het oudere merk — Bevoegdheid tot wijziging — Artikel 8, lid 1, onder b), artikel 42, leden 2 en 3, en artikelen 65 en 76 van verordening (EG) nr. 207/2009”]

47

2017/C 30/54

Zaak T-58/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2016 — Apax Partners/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk APAX — Ouder internationaal woordmerk APAX — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren en diensten — Artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

48

2017/C 30/55

Zaak T-154/16: Arrest van het Gerecht van 14 december 2016 — Grid applications/EUIPO (APlan) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk APlan — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

48

2017/C 30/56

Zaak T-809/16: Beroep ingesteld op 18 november 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

49

2017/C 30/57

Zaak T-811/16: Beroep ingesteld op 18 november 2016 — Di Bernardo/Commissie

49

2017/C 30/58

Zaak T-813/16: Beroep ingesteld op 21 november 2016 — Abes/Commissie

50

2017/C 30/59

Zaak T-818/16: Beroep ingesteld op 22 november 2016 — Netflix International en Netflix/Commissie

51

2017/C 30/60

Zaak T-832/16: Beroep ingesteld op 25 november 2016 — Celio International/Commissie

52

2017/C 30/61

Zaak T-835/16: Beroep ingesteld op 28 november 2016 — Louvers Belgium/Commissie

53

2017/C 30/62

Zaak T-836/16: Beroep ingesteld op 30 november 2016 — Polen/Commissie

54

2017/C 30/63

Zaak T-841/16: Beroep ingesteld op 24 november 2016 — Alex/Commissie

55

2017/C 30/64

Zaak T-855/16: Beroep ingesteld op 7 december 2016 — Fertisac/ECHA

56

2017/C 30/65

Zaak T-865/16: Beroep ingesteld op 7 december 2016 — Fútbol Club Barcelona/Commissie

57

2017/C 30/66

Zaak T-868/16: Beroep ingesteld op 11 december 2016 — QI e.a./Commissie en ECB

58

2017/C 30/67

Zaak T-872/16: Beroep ingesteld op 9 december 2016 — repowermap/EUIPO — Repower (REPOWER)

58


NL

 

Top