Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:487:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 487, 28 december 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 487

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
28 december 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

519e zitting van het EESC, 21-22 september 2016

2016/C 487/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over nieuwe maatregelen voor ontwikkelingsgerichte governance en uitvoering — Aanbevelingen m.b.t. de tussentijdse evaluatie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (initiatiefadvies)

1

2016/C 487/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rechten van inwonende zorgverleners (initiatiefadvies)

7

2016/C 487/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het biodiversiteitsbeleid van de EU (initiatiefadvies)

14

2016/C 487/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité — Wat na Parijs? (initiatiefadvies)

24

2016/C 487/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het standpunt van het EESC inzake bepaalde belangrijke kwesties in het kader van de onderhandelingen over het trans-Atlantische partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) (initiatiefadvies)

30

2016/C 487/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over duurzame ontwikkeling: inventarisatie van het interne en het externe beleid van de EU (verkennend advies)

41

2016/C 487/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomstbestendige regelgeving (verkennend advies)

51


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

519e zitting van het EESC, 21-22 september 2016

2016/C 487/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rechtskader van de Unie inzake douaneovertredingen en sancties (COM(2013) 884 final — 2013/0432 (COD))

57

2016/C 487/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren(COM(2016) 198 final — 2016/0107 (COD))

62

2016/C 487/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) (COM(2016) 196 final — 2016/0105 (COD)), en over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011 (COM(2016) 194 final — 2016/0106 (COD))

66

2016/C 487/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010(COM(2016) 52 final — 2016/0030 (COD))

70

2016/C 487/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake een EU-strategie voor vloeibaar aardgas en gasopslag(COM(2016) 49 final)

75

2016/C 487/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU (COM(2016) 53 final)

81

2016/C 487/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's „Europees cloudinitiatief — Bouwen aan een concurrentiële data- en kenniseconomie in Europa”(COM(2016) 178 final)

86

2016/C 487/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Normalisatieprioriteiten op ICT-gebied voor de digitale eengemaakte markt (COM(2016) 176 final)

92

2016/C 487/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s „Europees actieplan inzake e-overheid 2016-2020 — Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten”(COM(2016) 179 final)

99

2016/C 487/17

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie „Indicatief programma op het gebied van kernenergie overeenkomstig artikel 40 van het Euratom-Verdrag ter advies ingediend bij het Europees Economisch en Sociaal Comité”(COM(2016) 177 final)

104

2016/C 487/18

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft een aantal bepalingen inzake financieel beheer voor bepaalde lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit (COM(2016) 418 final — 2016/0193 (COD))

111

2016/C 487/19

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het gewijzigde voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (COM(2016) 408 final — 2014/0175 (COD))

112

2016/C 487/20

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk (COM(2016) 248 final — 2016/0130 COD)

113


NL

 

Top