Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:419:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 419, 14 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 419

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
14 november 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 419/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 419/02

Zaak C-165/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo — Spanje) — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikelen 20 en 21 VWEU — Richtlijn 2004/38/EG — Verblijfsrecht in een lidstaat van een derdelander met een strafblad — Ouder die als enige de zorg heeft voor twee minderjarige kinderen die Unieburger zijn — Eerste kind met de nationaliteit van de woonlidstaat — Tweede kind met de nationaliteit van een andere lidstaat — Nationale wettelijke regeling die uitsluit dat aan die bloedverwant in opgaande lijn een verblijfstitel wordt verleend, wegens diens strafblad — Weigering van verblijf die ertoe kan leiden dat de kinderen het grondgebied van de Unie moeten verlaten)

2

2016/C 419/03

Zaak C-304/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Verenigd Koninkrijk) — Secretary of State for the Home Department/CS (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikel 20 VWEU — Derdelander met een kind van jonge leeftijd ten laste dat Unieburger is — Verblijfsrecht in het land waarvan het kind onderdaan is — Strafrechtelijke veroordelingen van de ouder van het kind — Besluit tot verwijdering van de ouder met als gevolg de indirecte verwijdering van het betrokken kind)

3

2016/C 419/04

Gevoegde zaken C-439/14 en C-488/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Oradea — Roemenië) — SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) (C-439/14), SC Max Boegl România SRL e.a./RA Aeroportul Oradea e.a. C-488/14) (Prejudiciële verwijzing — Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG — Overheidsopdrachten — Beroepsprocedures — Nationale wettelijke regeling die aan de ontvankelijkheid van beroepen tegen besluiten van de aanbestedende dienst de voorwaarde verbindt dat een „zekerheid voor goed gedrag” wordt gesteld — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte)

3

2016/C 419/05

Zaak C-484/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht München I — Duitsland) — Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment Germany GmbH [Prejudiciële verwijzing — Informatiemaatschappij — Vrij verkeer van diensten — Draadloos lokaal netwerk (WLAN) van een bedrijf — Vrije terbeschikkingstelling aan het publiek — Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden — „Mere conduit” — Richtlijn 2000/31/EG — Artikel 12 — Beperking van de aansprakelijkheid — Onbekende gebruiker van het netwerk — Schending van de rechten van de houders van rechten op een beschermd werk — Verplichting tot beveiliging van het netwerk — Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de handelaar]

4

2016/C 419/06

Zaak C-516/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 september 2016 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 178, onder a) — Recht op aftrek — Wijze van uitoefening — Artikel 226, punten 6 en 7 — Verplichte vermeldingen van de factuur — Omvang en aard van de verrichte diensten — Datum van verrichting van de dienst]

6

2016/C 419/07

Zaak C-518/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Niedersächsische Finanzgericht -Duitsland) — Senatex GmbH/Finanzamt Hannover-Nord [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 167, artikel 178, onder a), artikel 179 en artikel 226, punt 3 — Aftrek van de voorbelasting — Uitgifte van facturen zonder fiscaal registratienummer noch btw-identificatienummer — Nationale regeling die de correctie ex tunc van een factuur uitsluit]

6

2016/C 419/08

Zaak C-525/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 september 2016 — Commissie/Tsjechië (Niet-nakoming — Vrij verkeer van goederen — Artikel 34 VWEU — Kwantitatieve invoerbeperkingen — Maatregelen van gelijke werking — In een derde staat volgens de Nederlandse wetgeving afgeslagen edelmetalen werken — Invoer in de Tsjechische Republiek na het in het vrije verkeer brengen — Weigering van erkenning van het stempelmerk — Bescherming van de consument — Evenredigheid — Ontvankelijkheid)

7

2016/C 419/09

Zaak C-574/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prejudiciële verwijzing — Staatssteun — Langlopende overeenkomsten voor de aankoop van elektriciteit — In geval van vrijwillige beëindiging betaalde compensaties — Beschikking van de Commissie waarin zij vaststelt dat staatssteun verenigbaar is met de interne markt — Controle van de wettigheid van een steunmaatregel door de nationale rechter — Jaarlijkse aanpassing voor gestrande kosten — Tijdstip waarop het feit dat een energieproducent tot een concern behoort in aanmerking wordt genomen)

8

2016/C 419/10

Zaak C-592/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 september 2016 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk] — European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Attorney General [Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van wetgevingen — Cosmetische producten — Verordening (EG) nr. 1223/2009 — Artikel 18, lid 1, onder b) — Cosmetische producten die ingrediënten of combinaties van ingrediënten bevatten waarvoor, „om aan de voorschriften van deze verordening te voldoen”, een dierproef is verricht — Verbod om op de markt van de Europese Unie te brengen — Omvang]

9

2016/C 419/11

Zaak C-596/14: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spanje) — Ana de Diego Porras/Ministerio de Defensa (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Discriminatieverbod — Begrip „arbeidsvoorwaarden” — Vergoeding bij opzegging van een arbeidsovereenkomst — Vergoeding die volgens de nationale regeling niet geldt voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten — Verschil in behandeling ten opzichte van werknemers in vaste dienst)

9

2016/C 419/12

Gevoegde zaken C-8/15 P–C-10/15 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 september 2016 — Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Andreas Eleftheriou (C-9/15 P), Eleni Eleftheriou (C-9/15 P), Lilia Papachristofi (C-9/15 P), Christos Theophilou (C-10/15 P), Eleni Theophilou (C-10/15 P)/Europese Commissie en Europese Centrale Bank [Hogere voorziening — Programma ter ondersteuning van de stabiliteit van de Republiek Cyprus — Memorandum van overeenstemming inzake specifieke economische beleidsvoorwaarden dat op 26 april 2013 tussen de Republiek Cyprus en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is gesloten — Functies van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank — Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie — Artikel 340, tweede alinea, VWEU — Voorwaarden — Verplichting om erop toe te zien dat dit memorandum van overeenstemming verenigbaar is met het Unierecht]

10

2016/C 419/13

Gevoegde zaken C-14/15 en C-116/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 september 2016 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Geautomatiseerde uitwisseling van gegevens — Registratie van voertuigen — Dactyloscopische gegevens — Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon toepasselijk rechtskader — Overgangsbepalingen — Afgeleide rechtsgrondslag — Onderscheid tussen wetgevingshandelingen en uitvoeringsmaatregelen — Raadpleging van het Europees Parlement — Initiatief van een lidstaat of van de Europese Commissie — Stemvoorschriften)

11

2016/C 419/14

Zaak C-16/15: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Madrid — Spanje) — María Elena Pérez López/Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausules 3 tot en met 5 — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in de openbare gezondheidszorg — Maatregelen ter voorkoming van misbruik van opeenvolgende arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd — Sancties — Omzetting van de arbeidsverhouding — Recht op een vergoeding)

12

2016/C 419/15

Zaak C-28/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het bedrijfsleven — Nederland) — Koninklijke KPN NV e.a./Autoriteit Consument en Markt (ACM) (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/21/EG — Artikelen 4 en 19 — Nationale regelgevende instantie — Harmonisatieprocedures — Aanbeveling 2009/396/EG — Juridische reikwijdte — Richtlijn 2002/19/EG — Artikelen 8 en 13 — Exploitant die is aangewezen als onderneming met aanmerkelijke macht op een markt — Door een nationale regelgevende instantie opgelegde verplichtingen — Verplichtingen inzake prijscontrole en kostentoerekening — Tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte — Omvang van de toetsing door de nationale rechterlijke instanties van de besluiten van de nationale regelgevende instanties)

13

2016/C 419/16

Zaak C-91/15: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof Amsterdam — Nederland) — Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane [Prejudiciële verwijzing — Geldigheidstoetsing — Verordening (EG) nr. 1051/2009 — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Post 8701 — Tractors — Onderverdelingen 8701 90 11 tot en met 8701 90 39 — Landbouwtractors en tractors voor de bosbouw (met uitzondering van motoculteurs), op wielen, nieuw — Lichte vierwielige terreinvoertuigen die ontworpen zijn om te worden gebruikt als tractor]

14

2016/C 419/17

Gevoegde zaken C-105/15 P–C-109/15 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 september 2016 — Konstantinos Mallis (C-105/15 P), Elli Konstantinou Malli, (C-105/15 P), Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (C-106/15 P), Petros Chatzithoma (C-107/15 P), Elenitsa Chatzithoma (C-107/15 P), Lella Chatziioannou (C-108/15 P), Marinos Nikolaou (C-109/15 P)/Europese Commissie en Europese Centrale Bank (Hogere voorziening — Programma ter ondersteuning van de stabiliteit van de Republiek Cyprus — Verklaring van de Eurogroep betreffende met name de herstructurering van de banksector in Cyprus — Beroep tot nietigverklaring)

14

2016/C 419/18

Zaak C-110/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Microsoft Mobile Sales International Oy, voorheen Nokia Italia SpA e.a./Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) e.a. (Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Intellectuele eigendom — Auteursrecht en naburige rechten — Richtlijn 2001/29/EG — Uitsluitend reproductierecht — Uitzonderingen en beperkingen — Artikel 5, lid 2, onder b) — Beperking voor privékopieën — Billijke compensatie — Privaatrechtelijke overeenkomsten voor de vaststelling van de criteria voor vrijstelling van de heffing van de billijke compensatie — Verzoek om terugbetaling beperkt tot de eindgebruiker)

15

2016/C 419/19

Zaak C-113/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof — Duitsland) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2000/13/EG — Etikettering en presentatie van levensmiddelen — Artikel 1, lid 3, onder b) — Begrip ‚voorverpakt levensmiddel’ — Artikel 2 — Informatieverstrekking aan en bescherming van consumenten — Artikel 3, lid 1, punt 8 — Plaats van oorsprong of herkomst van een levensmiddel — Artikel 13, lid 1 — Etikettering van voorverpakte levensmiddelen — Artikel 13, lid 4 — Verpakkingen of recipiënten waarvan het grootste vlak kleiner is dan 10 cm2 — Richtlijn 2001/110/EG — Artikel 2, punt 4 — Vermelding van het land of de landen van oorsprong van de honing — Portieverpakkingen honing die verpakt zijn in gezamenlijke kartonverpakkingen die aan instellingen worden geleverd — Portieverpakkingen die afzonderlijk worden verkocht of die aan de eindverbruiker worden aangeboden bij bereide maaltijden die tegen een vaste prijs worden verkocht — Vermelding van het land of de landen van oorsprong van die honing)

16

2016/C 419/20

Zaak C-139/15 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 september 2016 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Hogere voorziening — Cohesiefonds — Vermindering van de financiële bijstand — Procedure voor de vaststelling van het besluit van de Europese Commissie — Termijn — Niet-eerbiediging van de gestelde termijn — Gevolgen)

16

2016/C 419/21

Zaak C-140/15 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 september 2016 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje (Hogere voorziening — Cohesiefonds — Vermindering van de financiële bijstand — Procedure voor de vaststelling van het besluit van de Europese Commissie — Termijn — Niet-eerbiediging van de gestelde termijn — Gevolgen)

17

2016/C 419/22

Gevoegde zaken C-184/15 en C-197/15: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 september 2016 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spanje) — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud (C-184/15) en Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria (C-197/15) (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausules 5 en 8 — Gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Maatregelen ter voorkoming van misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten of arbeidsverhoudingen voor bepaalde tijd — Sancties — Omzetting van de arbeidsverhouding voor bepaalde tijd in een „niet-vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd” — Doeltreffendheidsbeginsel)

18

2016/C 419/23

Zaak C-221/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het hof van beroep te Brussel — België) — Strafzaak tegen Établissements Fr. Colruyt NV (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2011/64/EU — Artikel 15, lid 1 — Vrije vaststelling door fabrikanten en importeurs van maximumkleinhandelsprijzen voor tabaksfabricaten — Nationale regeling houdende een verbod op de verkoop van dergelijke producten door detailhandelaars tegen prijzen die lager zijn dan de op de fiscale zegel vermelde prijzen — Vrij verkeer van goederen — Artikel 34 VWEU — Verkoopmodaliteiten — Artikel 101 VWEU juncto artikel 4, lid 3, VEU)

19

2016/C 419/24

Zaak C-223/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Uniemerk — Eenheidskarakter — Vaststelling van verwarringsgevaar voor slechts een deel van de Unie — Territoriale werking van het verbod als bedoeld in artikel 102 van deze verordening]

19

2016/C 419/25

Zaak C-261/15: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het vredegerecht Ieper — België) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey [Spoorvervoer — Verordening (EG) nr. 1371/2007 — Rechten en verplichtingen van reizigers — Geen vervoerbewijs — Geen tijdige regularisatie — Strafbaar feit]

20

2016/C 419/26

Zaak C-304/15: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 september 2016 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2001/80/EG — Artikel 4, lid 3 — Bijlage VI, deel A — Beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties — Toepassing — Elektriciteitscentrale van Aberthaw)

21

2016/C 419/27

Zaak C-400/15: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 15 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Landkreis Potsdam-Mittelmark/Finanzamt Brandenburg [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Zesde richtlijn (77/388/EEG) — Recht op aftrek — Beschikking 2004/817/EG — Regeling van een lidstaat — Uitgaven voor goederen en diensten — Percentage van hun gebruik voor niet-economische doeleinden hoger dan 90 % van hun totale gebruik — Uitsluiting van het recht op aftrek]

21

2016/C 419/28

Zaak C-442/15 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 22 september 2016 — Pensa Pharma, SA/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Ferring BV, Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Hogere voorziening — Uniemerk — Woordmerk PENSA PHARMA — Beeldmerk pensa — Vorderingen tot nietigverklaring ingesteld door de houders van de woordmerken pentasa — Nietigverklaring — Procedure voor het EUIPO — Wijziging van het voorwerp van het geding — Nieuw middel voor het Gerecht)

22

2016/C 419/29

Zaak C-478/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Baden-Württemberg — Duitsland) — Peter Radgen, Lilian Radgen/Finanzamt Ettlingen (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen — Gelijke behandeling — Inkomstenbelasting — Vrijstelling voor inkomsten uit de uitoefening van een onderwijsactiviteit als nevenberoep in dienst van een publiekrechtelijke rechtspersoon met zetel in een lidstaat van de Europese Unie of in een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 — Wetgeving van een lidstaat volgens welke deze vrijstelling wordt geweigerd voor inkomsten uit een dergelijke activiteit die wordt uitgeoefend in dienst van een publiekrechtelijke rechtspersoon met zetel in Zwitserland)

22

2016/C 419/30

Gevoegde zaken C-490/15 P en C-505/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 14 september 2016 — Ori Martin SA (C-490/15 P), Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) (C-505/15 P)/Europese Commissie [Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt van spanstaal — Geldboeten — Berekening van de geldboeten — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 23, lid 2 — Vermoeden van de daadwerkelijke uitoefening van beslissende zeggenschap door de moedermaatschappij over de dochteronderneming — Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 — Verbod van terugwerkende kracht — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte binnen een redelijke termijn — Handvest van de grondrechten — Artikel 41 — Recht op behandeling van zaken binnen een redelijke termijn]

23

2016/C 419/31

Zaak C-519/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 14 september 2016 — Trafilerie Meridionali SpA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt van spanstaal — Geldboeten — Berekening van de geldboeten — Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006 — Punt 35 — Volledige rechtsmacht — Motiveringsplicht — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte binnen een redelijke termijn)

24

2016/C 419/32

Zaak C-595/15 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 september 2016 — National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) e.a./Raad van de Europese Unie [Hogere voorziening — Beperkende maatregelen tegen de Islamitische Republiek Iran — Lijst van personen en entiteiten van wie de tegoeden en economische middelen worden bevroren — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 945/2012 — Rechtsgrondslag — Begrip verbonden entiteit]

24

2016/C 419/33

Zaak C-130/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 maart 2016 door Anastasia-Soultana Gaki tegen de beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 16 december 2015 in zaak T-547/15, Anastasia-Soultana Gaki/Europese Commissie

25

2016/C 419/34

Zaak C-394/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main (Duitsland) op 14 juli 2016 — FMS Wertmanagement AöR/Heta Asset Resolution AG

25

2016/C 419/35

Zaak C-395/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 15 juli 2016 — DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH

26

2016/C 419/36

Zaak C-414/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesarbeitsgericht (Duitsland) op 27 juli 2016 — Vera Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.

27

2016/C 419/37

Zaak C-418/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 juli 2016 door mobile.de GmbH, voorheen mobile.international GmbH, tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 12 mei 2016 in de gevoegde zaken T-322/14 en T-325/14, mobile.international/EUIPO — Rezon

28

2016/C 419/38

Zaak C-435/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 4 augustus 2016 — Acacia Srl en Rolando D'Amato/Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

29

2016/C 419/39

Zaak C-441/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roemenië) op 8 augustus 2016 — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice a Municipiului București

30

2016/C 419/40

Zaak C-473/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 29 augustus 2016 — F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

31

2016/C 419/41

Zaak C-476/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture — Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Kroatië) op 30 augustus 2016 — Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd en Dane Kondič, direktor Air Serbia A.D. Beograd

31

2016/C 419/42

Zaak C-480/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 5 september 2016 — Fidelity Funds/Skatteministerium

32

2016/C 419/43

Zaak C-483/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) op 6 september 2016 — Sziber Zsolt/ERSTE Bank Hungary Zrt.

32

2016/C 419/44

Zaak C-490/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 14 september 2016 — A.S./Republiek Slovenië

34

 

Gerecht

2016/C 419/45

Zaak T-549/14: Arrest van het Gerecht van 4 oktober 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Horno del Espinar (Castello) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Castello — Oudere nationale en Uniebeeldmerken Castelló — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

36

2016/C 419/46

Zaak T-724/14: Arrest van het Gerecht van 5 oktober 2016 — European Children’s Fashion Association en Instituto de Economía Pública/EACEA [„Arbitragebeding — Subsidieovereenkomst in het kader van het actieprogramma ‚Lifelong Learning (2007-2013)’ — Project ,Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector’ — Beroep tot nietigverklaring — Niet voor beroep vatbare handeling — Handeling die te plaatsen is in een zuiver contractueel kader waarmee zij onlosmakelijk is verbonden — Niet-ontvankelijkheid — Niet-subsidiabele kosten — Terugbetaling van de uitgekeerde bedragen — Auditverslag”]

37

2016/C 419/47

Zaak T-70/15: Arrest van het Gerecht van 30 september 2016 — Trajektna luka Split/Commissie [„Mededinging — Misbruik van een machtspositie — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 102 VWEU wordt vastgesteld — Vaststelling door de havenautoriteit van Split van maximumtarieven voor havendiensten gericht op het binnenverkeer — Afwijzing van een klacht — Behandeling van de zaak door een mededingingsautoriteit van een lidstaat — Geen belang van de Unie”]

37

2016/C 419/48

Gevoegde zaken T-129/15 en T-130/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — Intesa Sanpaolo/EUIPO (WAVE 2 PAY en WAVE TO PAY) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerken WAVE 2 PAY en WAVE TO PAY — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), en artikel 7, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

38

2016/C 419/49

Zaak T-335/15: Arrest van het Gerecht van 29 september 2016 — Universal Protein Supplements/EUIPO (Afbeelding van een bodybuilder) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een bodybuilder weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

39

2016/C 419/50

Zaak T-337/15: Arrest van het Gerecht van 29 september 2016 — Bach Flower Remedies/EUIPO — Durapharma (RESCUE) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk RESCUE — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Ontbreken van door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder c), en artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009”]

39

2016/C 419/51

Zaak T-355/15: Arrest van het Gerecht van 30 september 2016 — Alpex Pharma/EUIPO — Astex Pharmaceuticals (ASTEX) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk ASTEX — Ouder Uniewoordmerk ALPEX — Geen normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009”]

40

2016/C 419/52

Zaak T-370/15 P: Arrest van het Gerecht van 5 oktober 2016 — CJ/ECDC („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractant — Overeenkomst voor bepaalde tijd — Beëindiging — Verbreking van de vertrouwensrelatie — Recht om te worden gehoord”)

40

2016/C 419/53

Zaak T-395/15 P: Arrest van het Gerecht van 5 oktober 2016 — ECDC/CJ („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractant — Overeenkomst voor bepaalde tijd — Beëindiging — Verbreking van de vertrouwensrelatie — Recht om te worden gehoord”)

41

2016/C 419/54

Zaak T-430/15: Arrest van het Gerecht van 30 september 2016 — Flowil International Lighting/EUIPO — Lorimod Prod Com (Silvania Food) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Silvania Food — Oudere Uniewoordmerken SYLVANIA — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”]

42

2016/C 419/55

Zaak T-456/15: Arrest van het Gerecht van 5 oktober 2016 — Foodcare/EUIPO — Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk T.G.R. ENERGY DRINK — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

42

2016/C 419/56

Zaak T-574/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín en Machado Montesinos (KOZMeTIKA AFRODITA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk KOZMeTIKA AFRODITA — Ouder nationaal woordmerk EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL en ouder nationaal beeldmerk AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

43

2016/C 419/57

Zaak T-575/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — Kozmetika Afrodita/EUIPO — Núñez Martín en Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk AFRODITA COSMETICS — Ouder nationaal woordmerk EXOTIC AFRODITA MYSTIC MUSK OIL en ouder nationaal beeldmerk AFRODITA MYSTIC MUSK OIL — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

43

2016/C 419/58

Zaak T-593/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — The Art Company B & S/EUIPO — G-Star Raw (THE ART OF RAW) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk THE ART OF RAW — Ouder nationaal beeldmerk en Uniebeeldmerk art en ouder Uniebeeldmerk The Art Company — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

44

2016/C 419/59

Zaak T-73/15: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Afbeelding van een radiatorgrille aan de voorkant van een motorvoertuig) („Uniemerk — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

45

2016/C 419/60

Zaak T-87/15: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2016 — Aston Martin Lagonda/EUIPO (Afbeelding van een radiatorgrille aan de voorkant van een motorvoertuig) („Uniemerk — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

45

2016/C 419/61

Zaak T-382/15: Beschikking van het Gerecht van 26 september 2016 — Greenpeace Energy e.a./Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Steun ten behoeve van eenheid C van de kerncentrale Hinkley Point — Contract for difference, instemming van de staatssecretaris en kredietgarantie — Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Geen substantiële aantasting van de concurrentiepositie — Geen individuele geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

46

2016/C 419/62

Zaak T-408/16: Beroep ingesteld op 27 juli 2016 — HX/Raad

46

2016/C 419/63

Zaak T-458/16: Beroep ingesteld op 28 juli 2016 — Acquafarm/Commissie

47

2016/C 419/64

Zaak T-637/16: Beroep ingesteld op 6 september 2016 — Wabco Europe/Commissie

48

2016/C 419/65

Zaak T-639/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 september 2016 door FV tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 juni 2016 in zaak F-40/15, FV/Raad

49

2016/C 419/66

Zaak T-643/16: Beroep ingesteld op 11 september 2016 — Gamaa Islamya Egypte/Raad

50

2016/C 419/67

Zaak T-646/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 september 2016 door Erik Simpson tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 juni 2016 in zaak F-142/11, Simpson/Raad

51

2016/C 419/68

Zaak T-652/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 september 2016 door HD tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 juli 2016 in zaak F-136/15, HD/Parlement

51

2016/C 419/69

Zaak T-671/16: Beroep ingesteld op 20 september 2016 — Villeneuve/Commissie

52

2016/C 419/70

Zaak T-674/16: Beroep ingesteld op 22 september 2016 — Seigneur/ECB

53

2016/C 419/71

Zaak T-677/16: Beroep ingesteld op 22 september 2016 — Bowles/ECB

54

2016/C 419/72

Zaak T-678/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2016 door Sergio Siragusa tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 13 juli 2016 in zaak F-124/15, Siragusa/Raad

55

2016/C 419/73

Zaak T-679/16: Beroep ingesteld op 26 september 2016 — Athletic Club/Commissie

56

2016/C 419/74

Zaak T-707/16: Beroep ingesteld op 3 oktober 2016 — Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI)

57


NL

 

Top