EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:410:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 410, 7 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 410

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
7 november 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 410/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 410/02

Zaak C-432/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Spanje) op 2 augustus 2016 — Carolina Minayo Luque/Quitxalla Stars, S.L. en Fondo de Garantía Salarial

2

2016/C 410/03

Zaak C-433/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 3 augustus 2016 — Bayerische Motoren Werke AG/Acacia Srl

3

2016/C 410/04

Zaak C-443/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanje) op 8 augustus 2016 — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

4

2016/C 410/05

Zaak C-444/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 8 augustus 2016 — Immo Chiaradia SPRL/Belgische Staat

5

2016/C 410/06

Zaak C-445/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 8 augustus 2016 — Docteur De Bruyne SPRL/Belgische Staat

6

2016/C 410/07

Zaak C-446/16 P: Hogere voorziening, ingesteld op 9 augustus 2016 door Kohrener Landmolkerei GmbH, DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 8 juni 2016 in zaak T-178/15, Kohrener Landmolkerei en DHG/Commissie

7

2016/C 410/08

Zaak C-449/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d’appello di Genova (Italië) op 11 augustus 2016 — Kerly Del Rosario Martinez Silva/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Comune di Genova

8

2016/C 410/09

Zaak C-463/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 17 augustus 2016 — Stadion Amsterdam CV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

8

2016/C 410/10

Zaak C-489/16: Beroep ingesteld op 9 september 2016 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

9

 

Gerecht

2016/C 410/11

Zaak T-309/10 RENV: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — Klein/Commissie („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Richtlijn 93/42/EEG — Geharmoniseerde regeling die de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van patiënten, gebruikers en derden bij het gebruik van medische hulpmiddelen waarborgt — Artikel 8 — Kennisgeving van een besluit tot verbod van het in de handel brengen — Geen standpuntbepaling door de Commissie — Artikel 18 — Onrechtmatige EG-markering — Schade — Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die particulieren rechten toekent — Oorzakelijk verband”)

10

2016/C 410/12

Zaak T-363/14: Arrest van het Gerecht van 21 september 2016 — Secolux/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten betreffende een openbare aanbesteding voor diensten — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu — Uitzondering inzake de bescherming van commerciële belangen — Uitzondering inzake de bescherming van het besluitvormingsproces — Gedeeltelijke toegang — Hoger openbaar belang — Motiveringsplicht”]

10

2016/C 410/13

Zaak T-435/14: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Tose’e Ta’avon Bank/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Exceptie van onwettigheid — Toekenning van uitvoeringsbevoegdheid aan de Raad — Criterium betreffende entiteiten die steun verlenen aan de Iraanse regering — Onjuiste toepassing van het recht — Onjuiste opvatting van de feiten — Motiveringsplicht — Evenredigheid — Grondrechten”)

11

2016/C 410/14

Zaak T-437/14: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — Verenigd Koninkrijk/Commissie [„EOGFL, afdeling Garantie — ELGF en Elfpo — Van financiering uitgesloten uitgaven — Geïntegreerd beheers- en controlesysteem — Verlaging of uitsluiting in geval van niet-naleving van de randvoorwaarden — Forfaitaire financiële correctie die door de Commissie overeenkomstig de interne richtsnoeren ter zake is vastgesteld — Bewijslast — Uitlegging van bijlage II bij verordening (EG) nr. 73/2009”]

12

2016/C 410/15

Zaak T-632/14: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Intercon/Commissie [„Arbitrageclausule — Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) — Besluit van de Commissie tot terugvordering van de aan verzoekster betaalde bedragen — Contractuele aard van het geding — Artikel 44, lid 1, onder c), en lid 5 bis, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 — Ontvankelijkheid — Draagwijdte van de audit — Na het verstrijken van de termijnen verstrekte documenten en opmerkingen”]

12

2016/C 410/16

Zaak T-206/15: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Intercon/Commissie [„Arbitrageclausule — Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) — Subsidieovereenkomst betreffende het project „Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Besluit van de Commissie tot gedeeltelijke terugvordering van de betaalde bedragen — Niet-ontvankelijkheid — Artikel 44, lid 1, onder c), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van 2 mei 1991 — Na het verstrijken van de termijnen verstrekte documenten en opmerkingen”]

13

2016/C 410/17

Zaak T-228/15: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Grupo de originación y análisis/EUIPO — Bankinter (BK PARTNERS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk BK PARTNERS — Ouder nationaal woord- en beeldmerk bk. — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

14

2016/C 410/18

Zaak T-237/15: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Łabowicz/EUIPO — Pure Fishing (NANO) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk NANO — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 52, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009”]

14

2016/C 410/19

Zaak T-362/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — Lacamanda Group/EUIPO –Woolley (HENLEY) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk HENLEY — Oudere woordmerken HENLEYS in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de bekendheid van het oudere merk”]

15

2016/C 410/20

Zaak T-400/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/EUIPO — University College London (CITRUS SATURDAY) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk CITRUS SATURDAY — Ouder nationaal woordmerk CITRUS — Niet-tijdige overlegging van documenten — Beoordelingsvrijheid verleend bij artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regel 19 en regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

15

2016/C 410/21

Zaak T-449/15: Arrest van het Gerecht van 27 september 2016 — Satkirit Holdings/EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvo) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk luvo — Ouder Uniewoordmerk luvo — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren en diensten — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

16

2016/C 410/22

Zaak T-450/15: Arrest van het Gerecht van 27 september 2016 — Satkirit Holdings/EUIPO — Advanced Mailing Solutions (luvoworld) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk luvoworld — Ouder Uniewoordmerk luvo — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren en diensten — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

17

2016/C 410/23

Zaak T-476/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk FITNESS — Absolute weigeringsgronden — Geen onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), artikel 52, lid 1, onder a), en artikel 76 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regel 37, onder b), iv), en regel 50, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Bewijs dat voor het eerst voor de kamer van beroep wordt overgelegd”]

17

2016/C 410/24

Zaak T-512/15: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Sun Cali/EUIPO — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk SUN CALI — Ouder nationaal beeldmerk CaLi co — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Vertegenwoordiging voor de kamer van beroep — Werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Unie — Economisch verbonden rechtspersonen — Artikel 92, lid 3, van verordening nr. 207/2009”]

18

2016/C 410/25

Zaak T-539/15: Arrest van het Gerecht van 28 september 2016 — LLR-G5/EUIPO — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 — Oudere internationale woordmerken Silicium Organique G5-Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 en Silicium Organique G5 — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

19

2016/C 410/26

Zaak T-684/15 P: Arrest van het Gerecht van 22 september 2016 — Weissenfels/Parlement („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Onpartijdigheid van het Gerecht voor ambtenarenzaken — Gegevens van persoonlijke aard”)

19

2016/C 410/27

Zaak T-750/15: Beschikking van het Gerecht van 22 september 2016 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft e.a./Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Hernieuwbare energie — Steun toegekend bij een aantal bepalingen van de gewijzigde Duitse wet betreffende hernieuwbare energiebronnen (EEG-wet van 2014) — Steun voor hernieuwbare elektriciteit en verminderde EEG-heffing voor energie-intensieve ondernemingen — Besluit waarbij de steun onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Beroep tot nietigverklaring — Geen procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”]

20

2016/C 410/28

Zaak T-761/15: Beschikking van het Gerecht van 13 september 2016 — Sogepa/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Kristalfabriek — Steun in de vorm van een lening — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Verplichting tot terugvordering van de steun die is verleend aan een onderneming in staat van faillissement — Schending van de vormvereisten — Niet-ontvankelijkheid”)

20

2016/C 410/29

Zaak T-78/16: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2016 — Sartour/Parlement („Overheidsopdrachten voor diensten — Concessie voor voeding in een gebouw van het Parlement — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Nietigverklaring van de aanbesteding — Afdoening zonder beslissing”)

21

2016/C 410/30

Zaak T-256/16 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 15 september 2016 — Niculae e.a./Roemenië e.a. („Kort geding — Verwerping van het hoofdberoep — Afdoening zonder beslissing”)

21

2016/C 410/31

Zaak T-632/16: Beroep ingesteld op 2 september 2016 — Haeberlen/ENISA

22

2016/C 410/32

Zaak T-647/16: Beroep ingesteld op 15 september 2016 — Camerin/Parlement

23

2016/C 410/33

Zaak T-651/16: Beroep ingesteld op 14 september 2016 — Crocs/EUIPO — Gifi Diffusion (Schoeisel)

23

2016/C 410/34

Zaak T-657/16: Beroep ingesteld op 17 september 2016 — Márquez Alentà/EUIPO — Fiesta Hotels & Resorts (Afbeelding van een mier)

24

2016/C 410/35

Zaak T-666/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 september 2016 door Carlo De Nicola tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 juli 2016 in zaak F-100/15, De Nicola/EIB

25

2016/C 410/36

Zaak T-669/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 september 2016 door Carlo De Nicola tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 21 juli 2016 in zaak F-82/15, De Nicola/EIB

25

2016/C 410/37

Zaak T-670/16: Beroep ingesteld op 16 september 2016 — Digital Rights Ireland/Commissie

26

2016/C 410/38

Zaak T-672/16: Beroep ingesteld op 21 september 2016 – C=Holdings/EUIPO - Trademarkers (C=commodore)

27

2016/C 410/39

Zaak T-675/16: Beroep ingesteld op 22 september 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

28

2016/C 410/40

Zaak T-676/16: Beroep ingesteld op 22 september 2016 — Wirecard/EUIPO (mycard2go)

29

2016/C 410/41

Zaak T-683/16: Beroep ingesteld op 21 september 2016 — KUKA Systems/EUIPO (MATRIX BODY SHOP)

29

2016/C 410/42

Zaak T-684/16: Beroep ingesteld op 23 september 2016 — Ciarko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością/EUIPO — Maan (afzuigkap)

30

2016/C 410/43

Zaak T-685/16: Beroep ingesteld op 22 september 2016 — Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS)

30

2016/C 410/44

Zaak T-687/16: Beroep ingesteld op 23 september 2016 — Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON)

31

2016/C 410/45

Zaak T-688/16: Beroep ingesteld op 28 september 2016 — Janssen-Cases/Commissie

32

2016/C 410/46

Zaak T-370/13: Beschikking van het Gerecht van 7 september 2016 — Gemeente Eindhoven/Commissie

32

2016/C 410/47

Zaak T-446/15: Beschikking van het Gerecht van 19 september 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO)

33

2016/C 410/48

Zaak T-447/15: Beschikking van het Gerecht van 19 september 2016 — Indecopi/EUIPO — Synergy Group (PISCO SOUR)

33

2016/C 410/49

Zaak T-463/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Almashreq Investment Fund/Raad

33

2016/C 410/50

Zaak T-464/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Othman/Raad

33

2016/C 410/51

Zaak T-465/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Makhlouf/Raad

33

2016/C 410/52

Zaak T-466/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Makhlouf/Raad

34

2016/C 410/53

Zaak T-467/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Drex Technologies/Raad

34

2016/C 410/54

Zaak T-468/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Souruh/Raad

34

2016/C 410/55

Zaak T-469/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Bena Properties/Raad

34

2016/C 410/56

Zaak T-470/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Cham/Raad

34

2016/C 410/57

Zaak T-471/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Raad

35

2016/C 410/58

Zaak T-705/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Syriatel Mobile Telecom/Raad

35

2016/C 410/59

Zaak T-706/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Makhlouf/Raad

35

2016/C 410/60

Zaak T-707/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Souruh/Raad

35

2016/C 410/61

Zaak T-708/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Cham en Bena Properties/Raad

35

2016/C 410/62

Zaak T-709/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Almashreq Investment Fund/Raad

36

2016/C 410/63

Zaak T-710/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Drex Technologies/Raad

36

2016/C 410/64

Zaak T-711/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Othman/Raad

36

2016/C 410/65

Zaak T-714/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — Makhlouf/Raad

36

2016/C 410/66

Zaak T-9/16: Beschikking van het Gerecht van 6 september 2016 — Skechers USA France/EUIPO — IM Production (Schoenen)

36

2016/C 410/67

Zaak T-237/16: Beschikking van het Gerecht van 13 september 2016 — NI/EDPS

37

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 410/68

Zaak F-61/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 juni 2016 — Stepien en Animali/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstellen voor extra pensioenjaren — Geen bezwarend besluit — Niet-ontvankelijkheid van het beroep — Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan — Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

38

2016/C 410/69

Zaak F-75/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 juni 2016 — Wille en Skovsboell/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra pensioenjaren — Geen bezwarende handeling — Niet-ontvankelijkheid van het beroep — Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan — Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

38

2016/C 410/70

Zaak F-152/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 juni 2016 — Poniskaitis/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra pensioenjaren — Geen bezwarende handeling — Niet-ontvankelijkheid van het beroep — Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan — Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

39

2016/C 410/71

Zaak F-39/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 juni 2016 — Marinozzi/Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra pensioenjaren — Geen bezwarende handeling — Niet-ontvankelijkheid van het beroep — Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan — Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering)

40

2016/C 410/72

Zaak F-87/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 juni 2016 — Matzke/Commissie

40


NL

 

Top