EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:402:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 402, 31 oktober 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 402

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
31 oktober 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 402/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 402/02

Zaak C-113/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 september 2016 — Bondsrepubliek Duitsland/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie [Beroep tot nietigverklaring — Keuze van de rechtsgrondslag — Artikel 43, lid 2, VWEU of artikel 43, lid 3, VWEU — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten — Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Artikel 7 — Verordening (EU) nr. 1370/2013 — Artikel 2 — Maatregelen voor de prijsbepaling — Referentiedrempels — Interventieprijzen]

2

2016/C 402/03

Zaak C-409/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Indeling van goederen — Uitlegging van een onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur — Richtlijn 2008/118/EG — Invoer van accijnsgoederen — Douaneschorsingsregeling — Gevolgen van een douaneaangifte met vermelding van een onjuiste onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur — Onregelmatigheden tijdens de overbrenging van accijnsgoederen)

3

2016/C 402/04

Zaak C-549/14: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Højesteret — Denemarken) — Finn Frogne A/S/Rigspolitiet ved Center for Beredskabskommunikation (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 2 — Beginsel van gelijke behandeling — Transparantieverplichting — Opdracht voor de levering van een complex communicatiesysteem — Problemen bij de uitvoering — Onenigheid tussen partijen over de verantwoordelijkheden — Schikking — Beperking van de omvang van de overeenkomst — Omzetting van verhuur van materiaal in verkoop — Wezenlijke wijziging van een opdracht — Rechtvaardiging door de objectieve gelegenheid om de zaak in der minne te regelen)

4

2016/C 402/05

Zaak C-584/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 september 2016 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Milieu — Richtlijn 2006/12/EG — Richtlijn 91/689/EEG — Richtlijn 1999/31/EG — Afvalbeheer — Arrest van het Hof waarbij niet-nakoming wordt vastgesteld — Niet-uitvoering — Artikel 260, lid 2, VWEU — Geldelijke sancties — Dwangsom — Forfaitaire som)

4

2016/C 402/06

Zaak C-101/15 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 september 2016 — Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Artikel 101 VWEU — Artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 — Europese autoglasmarkt — Afspraken tot verdeling van markten en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie — Geldboeten — Richtsnoeren van 2006 voor de berekening van geldboeten — Punt 13 — Waarde van de verkopen — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 23, lid 2, tweede alinea — Wettelijk maximum van de geldboete — Wisselkoers voor de berekening van het maximum van de geldboete — Bedrag van de geldboete — Volledige rechtsmacht — Monoproducenten — Evenredigheid — Gelijke behandeling)

5

2016/C 402/07

Zaak C-121/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE)/Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie, ENGIE, voorheen GDF Suez (Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Richtlijn 2009/73/EG — Energie — Aardgassector — Vaststelling van de prijzen voor de levering van aardgas aan de eindafnemers — Gereguleerde tarieven — Belemmering — Verenigbaarheid — Beoordelingscriteria — Doelstellingen van leverings- en voorzieningszekerheid en territoriale samenhang)

6

2016/C 402/08

Zaak C-160/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker (Prejudiciële verwijzing — Auteursrecht en naburige rechten — Richtlijn 2001/29/EG — Informatiemaatschappij — Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten — Artikel 3, lid 1 — Mededeling aan het publiek — Begrip — Internet — Hyperlinks die toegang verschaffen tot beschermde werken die zonder toestemming van de rechthebbende toegankelijk zijn gemaakt op een andere website — Nog niet door de rechthebbende gepubliceerde foto’s — Met winstoogmerk plaatsen van dergelijke links)

7

2016/C 402/09

Zaak C-180/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nacka Tingsrätt — Mark- och miljödomstolen — Zweden) — Borealis AB e.a./Naturvårdsverket (Prejudiciële verwijzing — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie — Richtlijn 2003/87/EG — Artikel 10 bis — Methode voor de kosteloze toewijzing van emissierechten — Berekening van de uniforme transsectorale correctiefactor — Besluit 2013/448/EU — Artikel 4 — Bijlage II — Geldigheid — Vaststelling van de productbenchmark voor vloeibaar ruwijzer — Besluit 2011/278/EU — Bijlage I — Geldigheid — Artikel 3, onder c) — Artikel 7 — Artikel 10, leden 1 tot en met 3 en 8 — Bijlage IV — Kosteloze toewijzing van emissierechten voor warmteverbruik en voor uitvoer van warmte — Naar privéhuishoudens uitgevoerde meetbare warmte — Verbod van dubbeltelling van emissies en van dubbele toewijzing van emissierechten)

7

2016/C 402/10

Zaak C-182/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa — Letland) — procedure tot uitlevering van Aleksei Petruhhin (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Uitlevering, aan een derde land, van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer — Werkingssfeer van het Unierecht — Bescherming van onderdanen van een lidstaat tegen uitlevering — Geen bescherming van onderdanen van andere lidstaten — Beperking van het vrije verkeer — Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid — Evenredigheid — Verificatie van de inachtneming van de waarborgen van artikel 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

9

2016/C 402/11

Zaak C-225/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 8 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Reggio Calabria — Italië) — Strafzaak tegen Domenico Politanò (Prejudiciële verwijzing — Artikel 49 VWEU — Vrijheid van vestiging — Kansspelen — Beperkingen — Dwingende vereisten van algemeen belang — Evenredigheid — Overheidsopdrachten — Voorwaarden voor deelname aan een aanbesteding en beoordeling van de economische en financiële draagkracht — Uitsluiting van een inschrijver wegens niet-overlegging van door twee verschillende bankinstellingen afgegeven verklaringen van economische en financiële draagkracht — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 47 — Toepasselijkheid)

9

2016/C 402/12

Zaak C-310/15: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour de cassation — Frankrijk) — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, rechtsopvolgster van Sony France SA (Prejudiciële verwijzing — Consumentenbescherming — Oneerlijke handelspraktijken — Richtlijn 2005/29/EG — Artikelen 5 en 7 — Gezamenlijk aanbod — Verkoop van een computer met voorgeïnstalleerde software — Essentiële informatie betreffende de prijs — Misleidende omissie — Onmogelijkheid voor de consument om hetzelfde model computer zonder software te kopen)

10

2016/C 402/13

Zaak C-459/15 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 8 september 2016 — Iranian Offshore Engineering & Construction Co./Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Beperkende maatregelen tegen de Islamitische Republiek Iran — Lijst van personen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen worden bevroren — Verlenen van logistieke steun aan de Iraanse regering — Plaatsing van rekwirantes naam op een lijst)

11

2016/C 402/14

Zaak C-461/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 8 september 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Europese Unie — Richtlijn 2003/87/EG — Geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten — Besluit 2011/278/EU — Wijziging van de toewijzing — Artikel 24, lid 1 — Informatieverplichting van de exploitant van de installatie — Omvang)

11

2016/C 402/15

Zaak C-294/16 PPU: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 28 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polen) — JZ/Prokuratura Rejonowa Łódź — Śródmieście (Prejudiciële verwijzing — Prejudiciële spoedprocedure — Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Artikel 26, lid 1 — Europees aanhoudingsbevel — Gevolgen van de overlevering — Verrekening van de periode van vrijheidsbeneming in de uitvoerende staat — Begrip „vrijheidsbeneming” — Andere vrijheidsbeperkende maatregen dan gevangenzetting — Huisarrest, gekoppeld aan het dragen van een elektronische enkelband — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 6 en 49)

12

2016/C 402/16

Zaak C-328/16: Beroep ingesteld op 1 juni 2016 — Europese Commissie/Helleense Republiek

13

2016/C 402/17

Zaak C-376/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 juli 2016 door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 27 april 2016 in zaak T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

14

2016/C 402/18

Zaak C-393/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 14 juli 2016 — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd

16

2016/C 402/19

Zaak C-425/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 1 augustus 2016 — Hansruedi Raimund/Michaela Aigner

17

2016/C 402/20

Zaak C-431/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanje) op 2 augustus 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marqués

17

2016/C 402/21

Zaak C-462/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 17 augustus 2016 — Finanzamt Bingen-Alzey/Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

19

2016/C 402/22

Zaak C-464/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 augustus 2016 door Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) tegen de beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 20 juli 2016 in zaak T-674/15, Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE)/Europese Commissie

20

2016/C 402/23

Zaak C-465/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 augustus 2016 door Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 9 juni 2016 in zaak T-276/13, Growth Energy en Renewable Fuels Association/Raad van de Europese Unie

21

2016/C 402/24

Zaak C-466/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 augustus 2016 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 9 juni 2016 in zaak T-277/13, Marquis Energy LLC/Raad van de Europese Unie

22

 

Gerecht

2016/C 402/25

Zaak T-220/13: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Scuola Elementare Maria Montessori/Commissie [„Staatssteun — Gemeentelijke onroerendezaakbelasting — Vrijstelling verleend aan niet-commerciële organisaties die specifieke activiteiten uitoefenen — Geconsolideerde wet op de inkomstenbelasting — Vrijstelling van de eenmalige gemeentelijke belasting — Besluit waarin ten dele wordt vastgesteld dat er geen sprake is van staatssteun en ten dele dat de steun onverenigbaar is met de interne markt — Beroep tot nietigverklaring — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Rechtstreeks geraakt — Ontvankelijkheid — Volstrekte onmogelijkheid van terugvordering — Artikel 14, lid 1, van verordening (EG) nr. 659/1999 — Motiveringsplicht”]

25

2016/C 402/26

Zaak T-392/13: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — La Ferla/Commissie en ECHA („REACH — Voor registratie van een stof verschuldigde vergoeding — Lagere vergoeding voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen — Onjuiste aangifte van de grootte van de onderneming — Aanbeveling 2003/361/EG — Besluit waarbij een vergoeding voor administratieve kosten wordt opgelegd — Verzoek om informatie — Bevoegdheid van ECHA — Evenredigheid”)

25

2016/C 402/27

Zaak T-472/13: Arrest van het Gerecht van 8 september 2016 — Lundbeck/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van antidepressiva die het werkzame farmaceutische bestanddeel citalopram bevatten — Begrip mededingingsbeperking naar strekking — Potentiële mededinging — Generieke geneesmiddelen — Drempels voor toetreding tot de markt als gevolg van het bestaan van octrooien — Overeenkomsten tussen de octrooihouder en ondernemingen die actief zijn op het gebied van generieke geneesmiddelen — Artikel 101, leden 1 en 3, VWEU — Schending van het recht en beoordelingsfouten — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Rechtszekerheid — Geldboeten”)

26

2016/C 402/28

Zaak T-620/13: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Marchi Industriale/ECHA („REACH — Voor registratie van een stof verschuldigde vergoeding — Lagere vergoeding voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen — Onjuiste aangifte van de grootte van de onderneming — Aanbeveling 2003/361/EG — Besluit waarbij een vergoeding voor administratieve kosten wordt opgelegd — Vaststelling van de grootte van de onderneming — Bevoegdheid van ECHA — Motiveringsplicht”)

27

2016/C 402/29

Zaak T-695/13: Arrest van het Gerecht van 13 september 2016 — ENAC/INEA („Financiële bijstand — Projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie — Uitvoering van een studie voor de intermodale ontwikkeling van de luchthaven van Bergamo-Oria al Serio — Vaststelling van het eindbedrag van de financiële bijstand — Niet-subsidiabele kosten — Onjuiste rechtsopvatting — Motiveringsplicht”)

27

2016/C 402/30

Zaak T-80/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — PT Musim Mas/Raad [„Dumping — Invoer van biodiesel van oorsprong uit Indonesië — Definitieve inning van voorlopige antidumpingrechten — Definitieve antidumpingrechten — Rechten van de verdediging — Artikel 2, lid 5, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Normale waarde — Productiekosten”]

28

2016/C 402/31

Zaak T-111/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Unitec Bio/Raad [„Dumping — Invoer van biodiesel uit Argentinië — Definitief antidumpingrecht — Beroep tot nietigverklaring — Rechtstreekse geraaktheid — Individuele geraaktheid — Ontvankelijkheid — Artikel 2, lid 5, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Normale waarde — Productiekosten”]

29

2016/C 402/32

Zaken T-112/14–T-116/14 en T-119/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Molinos Río de la Plata e.a/Raad [„Dumping — Invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië — Definitief antidumpingrecht — Beroep tot nietigverklaring — Handelsvereniging — Rechtstreekse geraaktheid — Individuele geraaktheid — Ontvankelijkheid — Artikel 2, lid 5, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Normale waarde — Productiekosten”]

30

2016/C 402/33

Zaak T-117/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Cargill/Raad [„Dumping — Invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië — Definitief antidumpingrecht — Beroep tot nietigverklaring — Rechtstreekse geraaktheid — Individuele geraaktheid — Ontvankelijkheid — Artikel 2, lid 5, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Normale waarde — Productiekosten”]

31

2016/C 402/34

Zaak T-118/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — LDC Argentina/Raad [„Dumping — Invoer van biodiesel van oorsprong uit Argentinië — Definitief antidumpingrecht — Artikel 2, lid 5, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Normale waarde — Productiekosten”]

31

2016/C 402/35

Zaak T-120/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — PT Ciliandra Perkasa/Raad [„Dumping — Invoer van biodiesel uit Indonesië — Definitief antidumpingrecht — Artikel 2, lid 5, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Normale waarde — Productiekosten”]

32

2016/C 402/36

Zaak T-139/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — PT Wilmar Bioenergi Indonesia en PT Wilmar Nabati Indonesia/Raad [„Dumping — Invoer van biodiesel van oorsprong uit Indonesië — Artikel 2, leden 3 en 5, van verordening (EG) nr. 1225/2009 — Normale waarde — Productiekosten”]

33

2016/C 402/37

Zaak T-340/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Klyuyev/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Plaatsing van verzoekers naam op die lijst — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Rechtsgrond — Recht op een effectieve rechterlijke bescherming — Niet-nakoming van de criteria voor plaatsing op de lijst — Kennelijk onjuiste beoordeling — Eigendomsrecht — Recht op bescherming van de goede naam”)

34

2016/C 402/38

Zaak T-346/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Yanukovych/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Plaatsing van verzoekers naam op die lijst — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Rechtsgrond — Recht op een effectieve rechterlijke bescherming — Misbruik van bevoegdheid — Niet-nakoming van de criteria voor plaatsing op de lijst — Kennelijk onjuiste beoordeling — Eigendomsrecht”)

35

2016/C 402/39

Zaak T-348/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Yanukovych/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Plaatsing van verzoekers naam op die lijst — Motiveringsplicht — Rechtsgrond — Rechten van de verdediging — Recht op een effectieve rechterlijke bescherming — Misbruik van bevoegdheid — Niet-nakoming van de criteria voor plaatsing op de lijst — Kennelijk onjuiste beoordeling — Eigendomsrecht”)

36

2016/C 402/40

Zaak T-386/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — FIH Holding en FIH Erhvervsbank/Commissie („Staatssteun — Banksector — Steun verleend aan de Deense bank FIH in de vorm van de overdracht van haar aan waardevermindering onderhevige activa aan een nieuwe dochteronderneming en de daaropvolgende overname ervan door de Deense instantie die tot taak heeft de financiële stabiliteit te verzekeren — Staatssteun aan banken in een crisisperiode — Besluit waarbij de steun verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Begrip steunmaatregel — Criterium van de particuliere investeerder — Criterium van de particuliere schuldeiser — Berekening van het steunbedrag — Motiveringsplicht”)

37

2016/C 402/41

Zaak T-481/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — European Dynamics Luxembourg en Evropaïki Dynamiki/EIT („Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbestedingsprocedure — Verrichting van diensten met betrekking tot ontwikkeling van een platform voor het beheer van informatie en kennis — Diensten voor de ontwikkeling van software en voor de handhaving van de beschikbaarheid en doelmatigheid van computerdiensten — Weigering om de offerte van een inschrijver op de eerste plaats te rangschikken — Selectiecriteria — Gunningscriteria — Motiveringsplicht — Kennelijke beoordelingsfouten — Toegang tot documenten — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

37

2016/C 402/42

Zaak T-698/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — European Dynamics Luxembourg en Evropaïki Dynamiki/Commissie [„Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbestedingsprocedure — Externe dienstverlening voor ontwikkeling, onderzoeken en ondersteuning van informatiesystemen (ESP-DESIS III) — Rangschikking van een inschrijver in de cascadeprocedure — Motiveringsplicht — Abnormaal lage offertes — Beginsel van vrije mededinging — Niet-contractuele aansprakelijkheid”]

38

2016/C 402/43

Zaak T-710/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Herbert Smith Freehills/Raad [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten inzake de besprekingen voorafgaande aan de vaststelling van de richtlijn betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten en aanverwante producten — Weigering van toegang — Uitzondering voor de bescherming van juridisch advies — Recht van verdediging — Hoger openbaar belang”]

39

2016/C 402/44

Zaak T-800/14: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Philip Morris/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten die zijn opgesteld in het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de vaststelling van richtlijn 2014/40/EU inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten — Weigering van toegang — Uitzondering betreffende de bescherming van juridische adviezen — Uitzondering betreffende de bescherming van de besluitvorming — Recht van verweer — Hoger openbaar belang”]

39

2016/C 402/45

Zaak T-51/15: Arrest van het Gerecht van 20 september 2016 — PAN Europe/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Documenten betreffende hormoonontregelaars — Gedeeltelijke weigering van toegang — Uitzondering betreffende de bescherming van de besluitvorming — Artikel 4, lid 3, van verordening nr. 1049/2001”]

40

2016/C 402/46

Zaak T-91/15: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — AEDEC/Commissie („Onderzoek en technologische ontwikkeling — Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie ‚Horizon 2020’ — Oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma 2014-2015 — Besluit waarbij de Commissie oordeelt dat het door verzoekster ingediende voorstel niet voor bijstand in aanmerking komt — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Evenredigheid — Transparantie — Kennelijke beoordelingsfout”)

41

2016/C 402/47

Zaak T-359/15: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — Arrom Conseil/EUIPO — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Roméo has a Gun by Romano Ricci — Oudere Uniewoordmerken NINA RICCI en RICCI — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken — Afbreuk aan de reputatie — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”]

41

2016/C 402/48

Zaak T-485/15: Arrest van het Gerecht van 20 september 2016 — Alsharghawi/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — In het licht van de situatie in Libië vastgestelde beperkende maatregelen — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen op wie beperkingen van binnenkomst op en doorreis via het grondgebied van de Europese Unie gelden — Functies van voormalig kabinetschef van Mouammar Qadhafi — Keuze van de rechtsgrondslag — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging — Vermoeden van onschuld — Evenredigheid — Vrijheid om te gaan en te staan waar men wil — Eigendomsrecht — Verplichting om de gegrondheid van de maatregel te rechtvaardigen”)

42

2016/C 402/49

Zaak T-565/15: Arrest van het Gerecht van 20 september 2016 — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk MERLIN’S KINDERWELT — Ouder nationaal woordmerk KINDER — Relatieve weigeringsgrond — Geen overeenstemmende tekens — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

42

2016/C 402/50

Zaak T-566/15: Arrest van het Gerecht van 20 september 2016 — Excalibur City/EUIPO — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk MERLIN’S KINDERWELT — Ouder nationaal woordmerk KINDER — Relatieve weigeringsgrond — Geen overeenstemmende tekens — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

43

2016/C 402/51

Zaak T-633/15: Arrest van het Gerecht van 15 september 2016 — JT International/EUIPO — Habanos (PUSH) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk PUSH — Oudere Benelux- en nationale woord- en beeldmerken PUNCH — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Zelfde waren — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

44

2016/C 402/52

Zaak T-384/15: Beschikking van het Gerecht van 13 september 2016 — EDF Luminus/Parlement [„Arbitragebeding — Overeenkomst CNT(2009) nr. 137 voor de levering van elektriciteit — Betaling door het Parlement van de door verzoekster aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gestorte regionale bijdrage die werd berekend op basis van het vermogen dat ter beschikking werd gehouden van het Parlement — Geen contractuele verplichting — Geen verplichting op basis van het toepasselijke nationale recht”]

44

2016/C 402/53

Zaak T-511/15: Beschikking van het Gerecht van 30 augustus 2016 — Fontem Holdings 4/EUIPO (BLU ECIGS) („Uniemerk — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

45

2016/C 402/54

Zaak T-544/15: Beschikking van het Gerecht van 13 september 2016 — Terna/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Unieprojecten van gemeenschappelijk belang — Financiële steun van de Unie voor twee projecten op het gebied van de trans-Europese energienetwerken — Vermindering van de initieel toegekende financiële steun na een audit — Voorbereidende handeling — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

46

2016/C 402/55

Zaak T-584/15: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2016 — POA/Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Aanvraag tot registratie van een beschermde oorsprongsbenaming (‚Halloumi’ of ‚Hellim’) — Besluit tot bekendmaking in het Publicatieblad, reeks C, van een aanvraag tot registratie van een beschermde oorsprongsbenaming overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van verordening (EU) nr. 1151/2012 — Voorbereidende handeling — Handeling die niet vatbaar is voor beroep — Niet-ontvankelijkheid”]

46

2016/C 402/56

Zaak T-366/16: Beroep, ingesteld op 12 juli 2016 — Gaki/Europol

47

2016/C 402/57

Zaak T-476/16: Beroep ingesteld op 25 augustus 2016 — Adama Agriculture en Adama France/Commissie

48

2016/C 402/58

Zaak T-477/16: Beroep ingesteld op 26 augustus 2016 — Epsilon International/Commissie

49

2016/C 402/59

Zaak T-480/16: Beroep ingesteld op 30 augustus 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Amedei (For you)

50

2016/C 402/60

Zaak T-620/16: Beroep ingesteld op 30 augustus 2016 — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic)

51

2016/C 402/61

Zaak T-625/16: Beroep ingesteld op 2 september 2016 — Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA

51

2016/C 402/62

Zaak T-629/16: Beroep ingesteld op 1 september 2016 — Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Twee parallelle strepen geplaatst op een schoen)

53

2016/C 402/63

Zaak T-630/16: Beroep ingesteld op 5 september 2016 — Dehtochema Bitumat/Europees Agentschap voor chemische stoffen

53

2016/C 402/64

Zaak T-644/16: Beroep ingesteld op 9 september 2016 — ClientEarth/Commissie

54

2016/C 402/65

Zaak T-645/16: Beroep ingesteld op 7 september 2016 — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/GAR

55

2016/C 402/66

Zaak T-648/16: Beroep ingesteld op 13 september 2016 — Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Zaharieva (BOBO cornet)

56

2016/C 402/67

Zaak T-649/16: Beroep ingesteld op 12 september 2016 — Bernaldo de Quirós/Commissie

57

2016/C 402/68

Zaak T-650/16: Beroep ingesteld op 7 september 2016 — LG Electronics/EUIPO (QD)

58

2016/C 402/69

Zaak T-656/16: Beroep ingesteld op 12 september 2016 — PM/ECHA

58

2016/C 402/70

Zaak T-659/16: Beroep ingesteld op 16 september 2016 — LG Electronics/EUIPO (Second Display)

59

2016/C 402/71

Zaak T-661/16: Beroep ingesteld op 19 september 2016 — Credito Fondiario/GAR

59

2016/C 402/72

Zaak T-665/16: Beroep ingesteld op 16 september 2016 — Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

61


NL

 

Top