Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:335:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 335, 12 september 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 335

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
12 september 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 335/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 335/02

Zaak C-648/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 30 juni 2016 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Milieu — Waterbeleid van de Europese Unie — Richtlijn 2000/60/EG — Monitoring van de ecologische en de chemische toestand van oppervlaktewater — Stroomgebiedsbeheersplannen)

2

2016/C 335/03

Zaak C-200/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Sibiu — Roemenië) — Silvia Georgiana Câmpean/Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Mediaș, thans Serviciul Fiscal Municipal Mediaş, Administrația Fondului pentru Mediu (Prejudiciële verwijzing — Beginsel van loyale samenwerking — Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel — Nationale voorschriften houdende regeling van de teruggaaf van ten onrechte geïnde belastingen met rente — Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen betreffende dergelijke, aan het recht van de Unie ontleende rechten op teruggaaf — Teruggaaf gespreid over vijf jaar — Teruggaaf afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat met een belasting geld is geïnd — Geen mogelijkheid tot gedwongen tenuitvoerlegging)

3

2016/C 335/04

Zaak C-288/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Timiș — Roemenië) — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara (Prejudiciële verwijzing — Beginsel van loyale samenwerking — Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel — Nationale voorschriften houdende regeling van de teruggaaf van ten onrechte geïnde belastingen met rente — Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen betreffende dergelijke, aan het recht van de Unie ontleende rechten op teruggaaf — Teruggaaf gespreid over vijf jaar — Teruggaaf afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat met een belasting geld is geïnd — Geen mogelijkheid tot gedwongen tenuitvoerlegging)

4

2016/C 335/05

Zaak C-406/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polen) — Wrocław — Miasto na prawach powiatu/Minister Infrastruktury i Rozwoju (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/18/EG — Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken — Regelmatigheid van de verplichting voor inschrijvers om een bepaald percentage van de opdracht zonder beroep op onderaanneming uit te voeren — Verordening (EG) nr. 1083/2006 — Algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds — Verplichting voor de lidstaten om een financiële correctie op te leggen in verband met geconstateerde onregelmatigheden — Begrip onregelmatigheid — Noodzaak van een financiële correctie in geval van schending van het recht van de Unie inzake het plaatsen van overheidsopdrachten)

5

2016/C 335/06

Gevoegde zaken C-458/14 en C-67/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 14 juli 2016 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia en de Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna — Italië) — Promoimpresa Srl (C-458/14)/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia en Mario Melis e.a. (C-67/15)/Comune di Loiri Porto San Paolo, Provincia di Olbia Tempio (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten en vrijheid van vestiging — Artikel 49 VWEU — Richtlijn 2006/123/EG — Artikel 12 — Concessies voor op of aan zee, meren of rivieren gelegen domeingoederen van economisch belang — Automatische verlenging — Geen aanbestedingsprocedure)

6

2016/C 335/07

Zaak C-476/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Citroën Commerce GmbH/Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW) (Prejudiciële verwijzing — Richtlijnen 98/6/EG en 2005/29/EG — Bescherming van de consument — Advertentie met prijsaanduiding — Begrippen „aanbod” en „prijs inclusief belastingen” — Verplichting tot aanduiding van de verkoopprijs van een auto inclusief de verplichte bijkomende kosten van het transport van deze auto)

6

2016/C 335/08

Zaak C-486/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg — Duitsland) — Strafzaak tegen Piotr Kossowski [Prejudiciële verwijzing — Schengenuitvoeringsovereenkomst — Artikelen 54 en 55, lid 1, onder a) — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 50 — „Ne bis in idem”-beginsel — Toelaatbaarheid van de strafvervolging van een verdachte in een lidstaat na de beëindiging door het openbaar ministerie van de tegen hem in een andere lidstaat ingestelde strafprocedure zonder dat een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden — Geen beoordeling van de zaak ten gronde]

7

2016/C 335/09

Zaak C-567/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Paris — Frankrijk) — Genentech Inc./Hoechst GmbH, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (Prejudiciële verwijzing — Mededinging — Artikel 101 VWEU — Niet-exclusieve licentieovereenkomst — Octrooi — Geen inbreuk — Verplichting tot betaling van royalty’s)

8

2016/C 335/10

Zaak C-614/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski gradski sad — Bulgarije) — Strafzaak tegen Atanas Ognyanov (Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Inhoud van een verzoek om een prejudiciële beslissing — Nationale regel volgens welke de nationale rechter zich moet verschonen omdat hij in het verzoek om een prejudiciële beslissing een voorlopig standpunt heeft geformuleerd door het feitelijke en juridische kader vast te stellen — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47, tweede alinea, en artikel 48, lid 1)

8

2016/C 335/11

Zaak C-6/15: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — TNS Dimarso NV/Vlaams Gewest (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor diensten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 53, lid 2 — Gunningscriteria — Economisch voordeligste inschrijving — Beoordelingsmethode — Afwegingsregels — Verplichting voor de aanbestedende dienst om in de aanbesteding aan te geven hoe de gunningscriteria gewogen worden — Omvang van de verplichting)

9

2016/C 335/12

Zaak C-18/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Brisal — Auto Estradas do Litoral SA, KBC Finance Ireland/Fazenda Pública (Prejudiciële verwijzing — Artikel 56 VWEU — Vrij verrichten van diensten — Beperkingen — Belastingwetgeving — Belasting over ontvangen rente — Verschil in behandeling tussen ingezeten en niet-ingezeten financiële instellingen)

10

2016/C 335/13

Zaak C-19/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht München I — Duitsland) — Verband Sozialer Wettbewerb eV/Innova Vital GmbH [Prejudiciële verwijzing — Consumentenbescherming — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Artikel 1, lid 2 — Toepassingsgebied — Levensmiddelen die bestemd zijn om als zodanig aan de eindverbruiker te worden geleverd — Claims in commerciële mededelingen die uitsluitend aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn gericht]

10

2016/C 335/14

Zaak C-46/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal [Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 48, lid 2, onder a), ii), tweede streepje — Technische bekwaamheid van ondernemers — Rechtstreekse werking — Bewijsmiddelen — Rangorde tussen de certificaten van de particuliere afnemer en de eenzijdige verklaring van de inschrijver — Evenredigheidsbeginsel — Verbod om wezenlijke veranderingen aan te brengen in de voorgeschreven bewijsmiddelen]

11

2016/C 335/15

Zaak C-70/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — Emmanuel Lebek/Janusz Domino [Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 34, punt 2 — Niet-verschenen verweerder — Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen — Gronden voor weigering — Geen tijdige betekening of kennisgeving van het stuk dat het geding inleidt aan de verweerder tegen wie verstek werd verleend — Begrip „rechtsmiddel” — Verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel — Verordening (EG) nr. 1393/2007 — Artikel 19, lid 4 — Betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken — Termijn waarin het verzoek om verlening van een nieuwe termijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel ontvankelijk is]

12

2016/C 335/16

Zaak C-97/15: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 14 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Sprengen/Pakweg Douane BV/Staatssecretaris van Financiën (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Posten 8471 en 8521 — Toelichtingen — Overeenkomst inzake informatietechnologie — „Screenplays”)

13

2016/C 335/17

Zaak C-111/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — Občina Gorje/Republika Slovenija [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Verordening (EG) nr. 1698/2005 — Verordening (EU) nr. 65/2011 — Financiering door het Elfpo — Steun voor plattelandsontwikkeling — Regels inzake de subsidiabiliteit van concrete acties en uitgaven — Tijdsvoorwaarde — Volledige uitsluiting — Verlaging van de steun]

13

2016/C 335/18

Zaak C-115/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 juni 2016 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk] — Secretary of State for the Home Department/NA (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 20 en 21 VWEU — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 13, lid 2, eerste alinea, onder c) — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Artikel 12 — Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger — Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander — Huiselijk geweld — Echtscheiding na vertrek van de Unieburger — Behoud van het verblijfsrecht van de derdelander die het ouderlijk gezag heeft over de gemeenschappelijke kinderen die Unieburgers zijn)

14

2016/C 335/19

Zaak C-123/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Max-Heinz Feilen/Finanzamt Fulda (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Vrij verkeer van kapitaal — Belasting op nalatenschappen — Regelgeving van een lidstaat die voorziet in een vermindering van de erfbelasting over nalatenschappen die een vermogensbestanddeel omvatten dat reeds onderwerp is geweest van verkrijging bij versterf waarover in deze lidstaat een dergelijke belasting is geheven — Beperking — Rechtvaardiging — Samenhang van het belastingstelsel)

15

2016/C 335/20

Zaak C-134/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sächsische Oberverwaltungsgericht — Duitsland) — Lidl GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 543/2008 — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van de markten — Handelsnormen — Voorverpakt vers vlees van pluimvee — Verplichting tot vermelding van de totale prijs en de prijs per gewichtseenheid op de voorverpakking of op het daaraan gehechte etiket — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 16 — Vrijheid van ondernemerschap — Evenredigheid — Artikel 40, lid 2, tweede alinea, VWEU — Non-discriminatie]

16

2016/C 335/21

Zaak C-176/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal de première instance de Liège — België) — Guy Riskin, Geneviève Timmermans/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van kapitaal — Artikelen 63 VWEU en 65 VWEU — Artikel 4 VEU — Directe belastingen — Dividendbelasting — Bilateraal verdrag tot het vermijden van dubbele belasting — Derde land — Werkingssfeer)

16

2016/C 335/22

Zaak C-178/15: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia — Polen) — Alicja Sobczyszyn/Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (Prejudiciële verwijzing — Organisatie van de arbeidstijd — Richtlijn 2003/88/EG — Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon — Onderwijzend personeel — Verlof tot herstel van de gezondheid — Jaarlijkse vakantie die samenvalt met verlof tot herstel van de gezondheid — Recht om jaarlijkse vakantie in een andere periode op te nemen)

17

2016/C 335/23

Zaak C-187/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Düsseldorf — Duitsland) — Joachim Pöpperl/deelstaat Noordrijn-Westfalen (Prejudiciële verwijzing — Artikel 45 VWEU — Vrij verkeer van werknemers — Ambtenaar van een lidstaat die de openbare dienst verlaat om een ambt uit te oefenen in een andere lidstaat — Nationale regeling die in dit geval voorziet in het verlies van in de openbare dienst verworven pensioenrechten en de aansluiting met terugwerkende kracht bij de algemene pensioenverzekering)

18

2016/C 335/24

Zaak C-196/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour d’appel de Paris — Frankrijk) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 5, punten 1 en 3 — Bevoegde rechter — Begrippen „verbintenissen uit overeenkomst” en „verbintenissen uit onrechtmatige daad” — Plotseling verbreken van een jarenlange handelsbetrekking — Schadevordering — Begrippen „koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken” en „verstrekking van diensten”]

18

2016/C 335/25

Zaak C-205/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Sibiu — Roemenië) — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op toegang tot de rechter — Beginsel van „equality of arms” — Gelijkwaardigheidsbeginsel en doeltreffendheidsbeginsel — Procedure van gedwongen tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing waarbij teruggaaf is gelast van een heffing die in strijd met het Unierecht is geïnd — Vrijstelling voor de overheidsinstanties van bepaalde gerechtskosten — Bevoegdheid van het Hof)

19

2016/C 335/26

Zaak C-210/15 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 juli 2016 — Republiek Polen/Europese Commissie [Hogere voorziening — EOGFL en Elfpo — Van Uniefinanciering uitgesloten uitgaven — Verordeningen (EG) nrs. 1257/1999 en 1698/2005 — Vervroegde uittreding van landbouwers — Definitieve stopzetting van elke commerciële agrarische activiteit]

20

2016/C 335/27

Zaak C-222/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pécsi Törvényszék — Hongarije) — Hőszig Kft./Alstom Power Thermal Services [Prejudiciële verwijzing — Forumkeuzebeding — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 23 — Beding in algemene voorwaarden — Instemming van de partijen met deze voorwaarden — Geldigheid en nauwkeurigheid van een dergelijk beding]

20

2016/C 335/28

Zaak C-230/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag — Nederland) — Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 22, punt 4 — Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen op het gebied van intellectuele eigendom — Artikel 71 — Door de lidstaten op bijzondere gebieden gesloten verdragen — Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom — Rechterlijke bevoegdheid voor geschillen betreffende Benelux-merken, -tekeningen en -modellen — Artikel 350 VWEU]

21

2016/C 335/29

Zaak C-270/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 30 juni 2016 — Koninkrijk België/Europese Commissie (Hogere voorziening — Steun die door de Belgische autoriteiten is verleend voor de financiering van de tests ter opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij runderen — Selectief voordeel — Besluit waarbij deze steun gedeeltelijk onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt)

22

2016/C 335/30

Zaak C-271/15 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 14 juli 2016 — Sea Handling SpA, in liquidatie/Europese Commissie [Hogere voorziening — Recht van toegang van het publiek tot documenten van de EU-instellingen — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Artikel 4, lid 2, derde streepje — Uitzonderingen op het recht van toegang tot documenten — Onjuiste uitlegging — Motiveringsplicht — Documenten in verband met een toezichtsprocedure inzake staatssteun — Bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits — Algemeen vermoeden dat de uitzondering op het recht van toegang van toepassing is op alle documenten van het administratieve dossier — Draagwijdte van het vermoeden van vertrouwelijkheid — Verzoek om toegang tot de aan de onderzoeksprocedure ten grondslag liggende klacht — Weigering van toegang — Hoger openbaar belang]

22

2016/C 335/31

Zaak C-335/15: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 14 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero [Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Artikel 119 van het EG-Verdrag (later artikel 141 EG) — Richtlijn 75/117/EEG — Gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers — Artikel 1 — Richtlijn 92/85/EEG — Maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie — Artikel 11, punt 2, onder b), en artikel 11, punt 3 — Nationale regelgeving op grond waarvan gewone rechters recht hebben op een toelage met betrekking tot de kosten die zij dragen in de uitoefening van hun beroep — Geen recht op uitbetaling van deze toelage voor een gewone rechter in geval van verplicht zwangerschapsverlof dat is genoten vóór 1 januari 2005]

23

2016/C 335/32

Zaak C-416/15: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Bucureşti — Roemenië) — Selena România Srl/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București [Prejudiciële verwijzing — Handelspolitiek — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 13 — Ontwijking — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 — Open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China — Antidumpingrechten — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 437/2012 — Verzending vanuit Taiwan — Opening van een onderzoek — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 21/2013 — Uitbreiding van het antidumpingrecht — Temporele werkingssfeer — Verbod van terugwerkende kracht — Communautair douanewetboek — Navordering van rechten bij invoer]

24

2016/C 335/33

Zaak C-447/15: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Ostravě — Tsjechië) — Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje (Prejudiciële verwijzing — Vervoer — Richtlijn 2003/59/EG — Verplichting tot het behalen van de basiskwalificatie — Artikel 4 — Verworven rechten — Houders van rijbewijzen die zijn afgegeven vóór de data die zijn vermeld in artikel 4 — Vrijstelling van de verplichting tot het behalen van de basiskwalificatie — Nationale regeling waarbij een aanvullend vereiste van voorafgaande nascholing van 35 uur wordt opgelegd om in aanmerking te komen voor die vrijstelling)

25

2016/C 335/34

Zaak C-464/15: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 30 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Wiener Neustadt — Oostenrijk) — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balmatic Handelsgesellschaft mbH e.a. [Prejudiciële verwijzing — Artikel 56 VWEU — Vrij verrichten van diensten — Kansspelen — Regeling van een lidstaat waarbij de exploitatie van speelautomaten met geringe prijzen (kleines Glücksspiel) zonder concessie van de bevoegde autoriteit wordt verboden — Beperking — Rechtvaardiging — Evenredigheid — Evenredigheidstoets op basis van zowel het doel van de regeling op het ogenblik van vaststelling ervan als de gevolgen bij uitvoering ervan — Empirisch met zekerheid vastgestelde gevolgen]

25

2016/C 335/35

Zaak C-494/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 juli 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší soud České republiky — Tsjechië) — Tommy Hilfiger Licensing LLC e.a./Delta Center a.s. (Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Richtlijn 2004/48/EG — Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten — Begrip „tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectuele-eigendomsrecht” — Huurder van markthallen die verkoopstands onderverhuurt — Mogelijkheid tot uitvaardiging van een rechterlijk bevel tegen deze huurder — Artikel 11)

26

2016/C 335/36

Zaak C-85/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 februari 2016 door Kenzo Tsujimoto tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 2 december 2015 in zaak T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

27

2016/C 335/37

Zaak C-86/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 februari 2016 door Kenzo Tsujimoto tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 2 december 2015 in zaak T-522/13, Kenzo Tsujimoto/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

28

2016/C 335/38

Zaak C-88/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 februari 2016 door European Dynamics Luxembourg SA en Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 2 december 2015 in zaak T-553/13, European Dynamics Luxembourg en Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy

30

2016/C 335/39

Zaak C-218/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polen) op 19 april 2016 — Aleksandra Kubicka

30

2016/C 335/40

Zaak C-277/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 17 mei 2016 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

30

2016/C 335/41

Zaak C-278/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Aachen (Duitsland) op 19 mei 2016 — Frank Sleutjes

31

2016/C 335/42

Zaak C-307/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 30 mei 2016 — Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

32

2016/C 335/43

Zaak C-308/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 30 mei 2016 — Kozuba Premium Selection sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

32

2016/C 335/44

Zaak C-309/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Oostenrijk) op 31 mei 2016 — Corbin Opportunity Fund Lp e.a.

33

2016/C 335/45

Zaak C-330/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 10 juni 2016 — Piotr Zarski/Andrzej Stadnicki

33

2016/C 335/46

Zaak C-346/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Amtsgericht Kehl (Duitsland) op 21 juni 2016 — Strafzaak tegen C

34

2016/C 335/47

Zaak C-349/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) op 24 juni 2016 — T.KUP SAS tegen Belgische Staat

35

2016/C 335/48

Zaak C-355/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État (Frankrijk) op 28 juni 2016 — Christian Picart/Ministre des finances et des comptes publics

36

2016/C 335/49

Zaak C-356/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) op 27 juni 2016 — Strafzaken tegen Wamo BVBA, Luc Cecile Jozef Van Mol

36

2016/C 335/50

Zaak C-357/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 28 juni 2016 — UAB „Gelvora”/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

37

2016/C 335/51

Zaak C-358/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative (Luxemburg) op 24 juni 2016 — UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin, Holzem, e.a.

38

2016/C 335/52

Zaak C-359/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 24 juni 2016 — Ömer Altun e.a., Absa NV e.a. tegen Openbaar Ministerie

38

2016/C 335/53

Zaak C-365/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 4 juli 2016 — Association française des entreprises privées (AFEP) e.a./Ministre des finances et des comptes publics

39

2016/C 335/54

Zaak C-367/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van beroep te Brussel (België) op 5 juli 2016 — Openbaar Ministerie tegen Dawid Piotrowski

40

2016/C 335/55

Zaak C-381/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 11 juli 2016 — Salvador Benjumea Bravo de Laguna/Esteban Torras Ferrazzuolo

41

2016/C 335/56

Zaak C-385/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juli 2016 door Sharif University of Technology tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 28 april 2016 in zaak T-52/15, Sharif University of Technology/Raad van de Europese Unie

41

2016/C 335/57

Zaak C-396/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 15 juli 2016 – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (momenteel insolvent)/Republika Slovenija

42

 

Gerecht

2016/C 335/58

Zaak T-347/14: Beschikking van het Gerecht van 12 juli 2016 — Yanukovych/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Plaatsing van verzoekers naam op de lijst — Aanpassing van de conclusies — Overlijden van verzoeker — Niet-ontvankelijkheid — Bewijs van gegrondheid van de plaatsing op de lijst — Kennelijk gegrond beroep”)

44

2016/C 335/59

Zaak T-380/14: Beschikking van het Gerecht van 10 juni 2016 — Pshonka/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Plaatsing van verzoekers naam op die lijst — Beroepstermijn — Ontvankelijkheid — Bewijs van de gegrondheid van de plaatsing op de lijst — Kennelijk gegrond beroep”)

45

2016/C 335/60

Zaak T-770/14: Beschikking van het Gerecht van 19 juli 2016 — Italië/Commissie [„EFRO — Verordening (EG) nr. 1083/2006 — Programma voor grensoverschrijdende samenwerking „Italië-Malta 2007-2013” — Niet-naleving van de termijnen — Ambtshalve doorhaling — Evenredigheid — Samenwerkingsbeginsel — Partnerschapsbeginsel — Overmacht — Motiveringsplicht — Kennelijk rechtens ongegrond beroep”]

46

2016/C 335/61

Zaak T-368/15: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2016 — Alcimos Consulting/ECB („Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Besluiten van de Raad van bestuur van de ECB — Verlening van noodliquiditeitssteun aan de Griekse banken — Plafond — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid — Niet-inachtneming van de vormvereisten”)

46

2016/C 335/62

Zaak T-677/15: Beschikking van het Gerecht van 19 juli 2016 — Panzeri/Parlement en Commissie („beroep tot nietigverklaring — Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Parlement — Vergoeding voor parlementaire assistentie — Terugvordering van ten onrechte betaalde bedragen — Vervanging van de bestreden handeling in de loop van het geding — Afdoening zonder beslissing — Voorbereidende handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

47

2016/C 335/63

Zaak T-729/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 20 juli 2016 — MSD Animal Health Innovation en Intervet international/EMA [„Kort geding — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Bij het EMA berustende documenten met gegevens ingediend door een onderneming in het kader van haar verzoek om een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel — Besluit om een derde toegang tot de documenten te verlenen — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Spoedeisendheid — Fumus boni iuris — Belangenafweging”]

48

2016/C 335/64

Zaak T-382/16: Beroep ingesteld op 21 juli 2016 — Asna/EUIPO — Wings Software (ASNA WINGS)

48

2016/C 335/65

Zaak T-389/16: Beroep ingesteld op 22 juli 2016 — AIA/EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.)

49

2016/C 335/66

Zaak T-398/16: Beroep ingesteld op 26 juli 2016 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS)

50

2016/C 335/67

Zaak T-402/16: Beroep ingesteld op 22 juli 2016 — Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas)

51

2016/C 335/68

Zaak T-403/16: Beroep ingesteld op 28 juli 2016 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Vivatech (Immunostad)

51

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 335/69

Zaak F-29/16: Beroep ingesteld op 14 juni 2016 — ZZ e.a./Commissie

53

2016/C 335/70

Zaak F-36/16: Beroep ingesteld op 12 juli 2016 — ZZ/Commissie

54

2016/C 335/71

Zaak F-37/16: Beroep ingesteld op 29 juli 2016 — ZZ/EIB

54


NL

 

Top