Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:314:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 314, 29 augustus 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 314

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
29 augustus 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 314/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 314/02

Zaak C-540/14 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2016 — DK Recycling und Roheisen GmbH/Europese Commissie (Hogere voorziening — Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Artikel 10 bis — Regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten — Overgangsregeling voor de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten vanaf 2013 — Besluit 2011/278/EU — Door de Bondsrepubliek Duitsland ingediende nationale uitvoeringsmaatregelen — Weigering van opname van bepaalde installaties op de lijsten van installaties die kosteloos toegewezen emissierechten ontvangen — Hardheidsclausule — Uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie)

2

2016/C 314/03

Zaak C-557/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 juni 2016 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 91/271/EEG — Behandeling van stedelijk afvalwater — Arrest van het Hof houdende vaststelling van niet-nakoming — Niet-uitvoering — Artikel 260, lid 2, VWEU — Financiële sancties — Forfaitair bedrag en dwangsom)

2

2016/C 314/04

Zaak C-11/15: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechië) — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas [Prejudiciële verwijzing — Zesde richtlijn (77/388/EEG) — Belasting over de toegevoegde waarde — Artikel 2, punt 1 — Verrichting van diensten onder bezwarende titel — Definitie — Openbare radio-omroep — Financiering met wettelijk verplichte bijdragen]

3

2016/C 314/05

Zaak C-15/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank van koophandel Gent — België) — New Valmar BVBA/Global Pharmacies Partner Health Srl (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van goederen — Verbod van maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve uitvoerbeperkingen — Artikel 35 VWEU — In het Nederlandse taalgebied van het Koninkrijk België gevestigde onderneming — Regeling op grond waarvan facturen verplicht in het Nederlands moeten worden opgesteld op straffe van absolute nietigheid — Concessieovereenkomst met grensoverschrijdend karakter — Beperking — Rechtvaardiging — Onevenredigheid)

4

2016/C 314/06

Zaak C-207/15 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 juni 2016 — Nissan Jidosha KK/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie [Hogere voorziening — Uniemerk — Beeldmerk dat het woordbestanddeel „CVTC” bevat — Verzoeken om vernieuwing die worden ingediend met betrekking tot een deel van de waren of de diensten waarvoor het merk is ingeschreven — Extra termijn — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 47 — Rechtzekerheidsbeginsel]

4

2016/C 314/07

Zaak C-255/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 22 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Düsseldorf — Duitsland) — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland [Prejudiciële verwijzing — Luchtvervoer — Verordening (EG) nr. 261/2004 — Artikelen 2, onder f), en 10, lid 2 — Gedeeltelijke terugbetaling van de prijs van het ticket ingeval de passagier op een vlucht in een lagere klasse wordt geplaatst — Begrippen „ticket” en „ticketprijs” — Berekening van de aan de passagier verschuldigde terugbetaling]

5

2016/C 314/08

Zaak C-267/15: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 22 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Gemeente Woerden/Staatssecretaris van Financiën (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde — Voorbelasting — Aftrek)

6

2016/C 314/09

Zaak C-280/15: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Harju Maakohus — Estland) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ [Prejudiciële verwijzing — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 9, lid 3, en artikel 102, lid 1 — Verplichting voor een rechtbank voor het Uniemerk om een derde te verbieden inbreukmakende handelingen te verrichten — Geen vordering om dit verbod te verkrijgen — Begrip „speciale redenen” om een dergelijk verbod niet op te leggen — Begrip „redelijke vergoeding” wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag om een Uniemerk en vóór de publicatie van de inschrijving van dat merk]

6

2016/C 314/10

Zaak C-419/15: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Thomas Philipps GmbH & Co. KG/Grüne Welle Vertriebs GmbH (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Gemeenschapsmodellen — Verordening (EG) nr. 6/2002 — Artikelen 32 en 33 — Licentie — Register van gemeenschapsmodellen — Recht van de licentiehouder om een vordering wegens inbreuk in te stellen hoewel de licentie niet in het register is ingeschreven — Recht van de licentiehouder om een vordering wegens inbreuk in te stellen om vergoeding van de door hemzelf geleden schade te verkrijgen)

7

2016/C 314/11

Zaak C-611/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 november 2015 door L’Oréal SA tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 23 september 2015 in zaak T-426/13, L’Oréal/EUIPO

8

2016/C 314/12

Zaak C-639/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 december 2015 door Gat Microencapsulation GmbH (voorheen Gat Microencapsulation AG) tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 30 september 2015 in zaak T-720/13, Gat Microencapsulation/EUIPO

8

2016/C 314/13

Zaak C-275/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 17 mei 2016 — Comune di Balzola e a./Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8

2016/C 314/14

Zaak C-282/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien (Oostenrijk) op 20 mei 2016 — RMF Financial Holdings Sàrl/Heta Asset Resolution AG

9

2016/C 314/15

Zaak C-297/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti (Roemenië) op 25 mei 2016 — Colegiul Medicilor Veterinari din România/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10

2016/C 314/16

Zaak C-298/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj (Roemenië) op 25 mei 2016 — Teodor Ispas, Anduța Ispas/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj

11

2016/C 314/17

Zaak C-310/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarije) op 31 mei 2016 — Strafzaak tegen Petar Dzivev

11

2016/C 314/18

Zaak C-368/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Højesteret (Denemarken) op 6 juli 2016 — Assens Havn/Navigators Management (UK) Limited

13

2016/C 314/19

Zaak C-377/16: Beroep ingesteld op 7 juli 2016 — Koninkrijk Spanje/Europees Parlement

13

2016/C 314/20

Zaak C-380/16: Beroep ingesteld op 8 juli 2016 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

14

2016/C 314/21

Zaak C-384/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 juli 2016 door European Union Copper Task Force tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2016 in zaak T-310/15, European Union Copper Task Force/Europese Commissie

15

2016/C 314/22

Zaak C-388/16: Beroep ingesteld op 13 juli 2016 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

16

 

Gerecht

2016/C 314/23

Zaak T-146/09 RENV: Arrest van het Gerecht van 14 juli 2016 — Parker Hannifin Manufacturing en Parker-Hannifin/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt voor slangen voor maritieme toepassingen — Overeenkomsten houdende vaststelling van prijzen, verdeling van markten en uitwisseling van commercieel gevoelige informatie — Toerekenbaarheid van het inbreukmakende gedrag — Beginsel van economische continuïteit — Beginsel van persoonlijke aansprakelijkheid — Geldboeten — Verzwarende omstandigheden — Leidinggevende rol — Plafond van 10 % — Volledige rechtsmacht”)

17

2016/C 314/24

Zaak T-143/12: Arrest van het Gerecht van 14 juli 2016 — Duitsland/Commissie („Staatssteun — Postsector — Financiering van de meerkosten op het gebied van lonen en sociale uitgaven voor een gedeelte van het personeel van Deutsche Post door middel van subsidies en inkomsten uit diensten met gereguleerde tarieven — Besluit waarbij de steun onverenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Begrip „voordeel” — Arrest „Combus” — Bewijs van een economisch en selectief voordeel — Geen”)

18

2016/C 314/25

Zaak T-99/14: Arrest van het Gerecht van 14 juli 2016 — Alesa/Commissie [„Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Verrichten van diensten van technische bijstand aan de Chinese autoriteiten ten behoeve van het project ‚Duurzame verstedelijking’ — Ecosteden tussen Europa en China (EC-LINK)’ — Onderhandelingsprocedure — Artikel 266, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) nr. 1268/2012 — Transparantie — Gelijke behandeling — Niet-contractuele aansprakelijkheid”]

18

2016/C 314/26

Zaak T-266/14: Arrest van het Gerecht van 18 juli 2016 — Argus Security Projects/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Bewakingsdiensten in het kader van de missie van de Europese Unie voor bijstandsverlening inzake geïntegreerd grensbeheer in Libië — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Motiveringsplicht”)

19

2016/C 314/27

Zaak T-742/14: Arrest van het Gerecht van 19 juli 2016 — Alpha Calcit/EUIPO — Materis Paints Italia (CALCILITE) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk CALCILITE — Ouder Uniewoordmerk Calcilit — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Soortgelijke waren — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Relevant publiek — Gemeenschappelijk publiek voor de betrokken waren”]

20

2016/C 314/28

Zaak T-26/15 P: Arrest van het Gerecht van 5 juli 2016 — Commissie/Hristov („Hogere voorziening — Openbare dienst — Benoeming — Procedure voor de selectie en benoeming van de uitvoerend directeur van een regelgevend agentschap — EMA — Preselectie door een preselectiecomité — Benoeming door de raad van bestuur van het EMA — Samenstelling van het preselectiecomité — Cumulatie van de functie van lid van het preselectiecomité en die van lid van de raad van bestuur van het EMA — Onpartijdigheid”)

20

2016/C 314/29

Zaak T-27/15 P: Arrest van het Gerecht van 5 juli 2016 — EMA/Hristov („Hogere voorziening — Openbare dienst — Benoeming — Procedure voor de selectie en benoeming van de uitvoerend directeur van een regelgevend agentschap — EMA — Voorselectie door een voorselectiecomité — Benoeming door de raad van bestuur van het EMA — Samenstelling van het voorselectiecomité — Cumulatie van de functie van lid van het voorselectiecomité en die van lid van de raad van bestuur van het EMA — Onpartijdigheid”)

21

2016/C 314/30

Zaak T-429/15: Arrest van het Gerecht van 14 juli 2016 — Monster Energy/EUIPO — Mad Catz Interactive (MAD CATZ) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk MAD CATZ — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

22

2016/C 314/31

Zaak T-491/15: Arrest van het Gerecht van 14 juli 2016 — Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk ConnectedWork — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

23

2016/C 314/32

Zaak T-567/15: Arrest van het Gerecht van 14 juli 2016 — Monster Energy/EUIPO — Mad Catz Interactive (Afbeelding van een zwart vierkant met vier witte strepen) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een zwart vierkant met vier witte strepen afbeeldt — Ouder Uniebeeldmerk dat drie verticaal geplaatste klauwen afbeeldt — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

23

2016/C 314/33

Zaak T-732/15 R II: Beschikking van de president van het Gerecht van 13 juni 2016 — ICA Laboratories e.a./Commissie („Kort geding — Milieu — Consumentenbescherming — Verordening tot vaststelling van maximumresidugehalten voor guazatine — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Nieuw verzoek — Geen nieuwe feiten — Geen spoedeisendheid”)

24

2016/C 314/34

Zaak T-300/16: Beroep ingesteld op 13 juni 2016 — Jindal Saw en Jindal Saw Italia/Commissie

24

2016/C 314/35

Zaak T-301/16: Beroep ingesteld op 13 juni 2016 — Jindal Saw en Jindal Saw Italia/Commissie

25

2016/C 314/36

Zaak T-325/16: Beroep ingesteld op 24 juni 2016 — České dráhy/Commissie

26

2016/C 314/37

Zaak T-329/16: Beroep ingesteld op 21 juni 2016 — Bristol-Myers Squibb Pharma/Commissie en EMA

27

2016/C 314/38

Zaak T-339/16: Beroep ingesteld op 26 juni 2016 — Ville de Paris/Commissie

27

2016/C 314/39

Zaak T-344/16: Beroep ingesteld op 27 juni 2016 — Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

28

2016/C 314/40

Zaak T-345/16: Beroep ingesteld op 27 juni 2016 — Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE)

29

2016/C 314/41

Zaak T-352/16: Beroep ingesteld op 29 juni 2016 — Ville De Bruxelles/Commissie

30

2016/C 314/42

Zaak T-353/16: Beroep ingesteld op 28 juni 2016 — European Social Enterprise Law Association/EUIPO (EUROPEAN SOCIAL ENTERPRISE LAW ASSOCIATION)

31

2016/C 314/43

Zaak T-361/16: Beroep ingesteld op 4 juli 2016 — TBWA\London/EUIPO (MEDIA ARTS LAB)

31

2016/C 314/44

Zaak T-362/16: Beroep ingesteld op 29 juni 2016 — Tillotts Pharma/EUIPO — Ferring (XENASA)

32

2016/C 314/45

Zaak T-369/16: Beroep ingesteld op 13 juli 2016 — Luciad/Commissie

33

2016/C 314/46

Zaak T-372/16: Beroep ingesteld op 11 juli 2016 — Bammer/EUIPO — mydays (Männerspielplatz)

34

2016/C 314/47

Zaak T-456/12: Beschikking van het Gerecht van 10 juni 2016 — British Telecommunications/Commissie

35

2016/C 314/48

Zaak T-460/12: Beschikking van het Gerecht van 10 juni 2016 — Virgin Media/Commissie

35

2016/C 314/49

Zaak T-176/15: Beschikking van het Gerecht van 16 juni 2016 — Golparvar/Raad

35


NL

 

Top