Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:098:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 98, 14 maart 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 98

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
14 maart 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 098/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 098/2

Zaak C-603/13 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 januari 2016 — Galp Energía España, S.A., Petróleos de Portugal (Petrogal), S.A. en Galp Energia SGPS, S.A./Europese Commissie [Hogere voorziening — Artikel 81 EG — Mededingingsregelingen — Spaanse markt van wegenbouwbitumen — Marktverdeling en prijsafspraken — Onredelijk lange duur van de procedure voor het Gerecht — Artikel 261 VWEU — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 31 — Volledige rechtsmacht — Artikel 264 VWEU — Gedeeltelijke of volledige nietigverklaring van de beschikking van de Commissie]

2

2016/C 098/3

Zaak C-74/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — „Eturas” UAB e.a./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Prejudiciële verwijzing — Mededinging — Mededingingsregelingen — Onderling afgestemde feitelijke gedraging — Reisbureaus die deelnemen aan het gemeenschappelijke geautomatiseerde systeem voor reisaanbiedingen — Automatische beperking van de kortingspercentages voor de aankoop van reizen via internet — Mededeling van de systeembeheerder over die beperking — Stilzwijgende instemming die als onderling afgestemde feitelijke gedraging kan worden aangemerkt — Bestanddelen van een overeenkomst en een onderling afgestemde feitelijke gedraging — Beoordeling van de bewijzen en bewijsstandaard — Procedurele autonomie van de lidstaten — Doeltreffendheidsbeginsel — Vermoeden van onschuld)

3

2016/C 098/4

Zaak C-141/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 januari 2016 — Europese Commissie/Republiek Bulgarije (Niet-nakoming — Richtlijn 2009/147/EG — Behoud van de vogelstand — Speciale beschermingszones Kaliakra en Belite skali — Richtlijn 92/43/EEG — Bescherming van de natuurlijke habitats en van de in het wild levende soorten — Gebied van communautair belang Kompleks Kaliakra — Richtlijn 2011/92/EU — Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten — Toepasselijkheid ratione temporis van de beschermingsregeling — Aantasting van de natuurlijke habitats van soorten en storing van soorten — Windenergie — Toerisme)

4

2016/C 098/5

Zaak C-163/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 14 januari 2016 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Artikel 343 VWEU — Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie — Artikel 3 — Belastingvrijstellingen — Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Bijdragen voor de levering van elektriciteit en gas)

5

2016/C 098/6

Zaak C-234/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa — Letland) — „Ostas celtnieks” SIA/Talsu novada pašvaldība en Iepirkumu uzraudzības birojs (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Economische en financiële draagkracht — Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid — Artikelen 47, lid 2, en 48, lid 3 — Bestek dat de verplichting bevat voor een inschrijver om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten dan wel een personenvennootschap op te richten met de entiteiten op wier draagkracht of bekwaamheden hij zich beroept)

6

2016/C 098/7

Zaak C-281/14 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 januari 2016 — Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) SpA/Europese Commissie, Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) (Hogere voorziening — Trans-Europees vervoersnetwerk — Financiële bijstand — Beëindiging — Besluit houdende verklaring dat bepaalde kosten niet voor vergoeding in aanmerking komen en houdende vaststelling van de eindafrekening — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Beroep tot nietigverklaring — Voor beroep vatbare handeling — Procesbevoegdheid — Andere persoon dan de begunstigde van de bijstand)

6

2016/C 098/8

Zaak C-335/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d'appel de Mons — België) — Les Jardins de Jouvence SCRL/Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Zesde btw-richtlijn — Vrijstellingen — Artikel 13, A, lid 1, onder g) — Vrijstelling van diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid, verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die zijn erkend als instellingen van sociale aard — Begrip „diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk en met de sociale zekerheid” — Organisaties die als instellingen van sociale aard zijn erkend — Assistentiewoning]

7

2016/C 098/9

Gevoegde zaken C-359/14 en C-475/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 januari 2016 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vilniaus miesto apylinkės teismas en de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litouwen) – „ERGO Insurance” SE, vertegenwoordigd door „ERGO Insurance” SE Lietuvis filialas/„If P&C Insurance” AS, vertegenwoordigd door „IF P&C Insurance” AS filialas (C-359/14), „Gjensidige Baltic” AAS, vertegenwoordigd door „Gjensidige Baltic” AAS Lietuvos filialas/„PZU Lietuva” UAB DK (C-475/14) [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Keuze van het toepasselijke recht — Verordeningen (EG) nr. 864/2007 en (EG) nr. 593/2008 — Richtlijn 2009/103/EG — Ongeval veroorzaakt door een vrachtwagen met een aanhanger, die elk door een andere verzekeraar zijn verzekerd — Ongeval dat is gebeurd in een andere lidstaat dan die waar de verzekeringsovereenkomsten zijn gesloten — Regresvordering tussen verzekeraars — Toepasselijk recht — Begrippen „verbintenissen uit overeenkomst” en „niet-contractuele verbintenissen”]

8

2016/C 098/10

Zaak C-373/14 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 januari 2016 — Toshiba Corporation/Europese Commissie [Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Artikel 101, lid 1, VWEU — Markt van energietransformators — Mondelinge marktverdelingsovereenkomst („Gentlemen’s Agreement”) — Mededingingsbeperkende strekking — Toetredingsdrempels — Vermoeden van deelname aan een ongeoorloofd kartel — Geldboeten — Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten (2006) — Punt 18]

9

2016/C 098/11

Zaak C-395/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Vodafone GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/21/EG — Artikel 7, lid 3 — Procedure voor de consolidatie van de interne markt voor elektronische communicatie — Richtlijn 2002/19/EG — Artikelen 8 en 13 — Exploitant die is aangewezen als exploitant met een aanmerkelijke marktmacht — Verplichtingen opgelegd door nationale regelgevende instanties — Verplichtingen inzake prijscontrole en kostentoerekening — Tariefvergunning voor mobielegespreksafgifte)

9

2016/C 098/12

Zaak C-399/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 14 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Grüne Liga Sachsen e.V. e.a./Freistaat Sachsen (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 92/43/EEG — Artikel 6, leden 2 tot en met 4 — Opneming van een gebied in de lijst van gebieden van communautair belang na de verlening van een vergunning voor een project, maar vóór de aanvang van de uitvoering ervan — Beoordeling van het project na de opneming van het gebied in die lijst — Aan die beoordeling gestelde vereisten — Gevolgen van de voltooiing van het project voor de keuze van de alternatieven)

10

2016/C 098/13

Zaak C-428/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — DHL Express (Italy) Srl, DHL Global Forwarding (Italy) SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [Prejudiciële verwijzing — Mededingingsbeleid — Artikel 101 VWEU — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Sector van de internationale verzending van goederen — Nationale mededingingsautoriteiten — Juridische waarde van de instrumenten van het „European Competition Network” — Modelclementieregeling van dit netwerk — Bij de Commissie ingediend immuniteitsverzoek — Bij de nationale mededingingsautoriteiten ingediend beknopt immuniteitsverzoek — Verhouding tussen deze twee verzoeken]

11

2016/C 098/14

Zaak C-430/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa — Letland) — Valsts ieņēmumu dienests/Artūrs Stretinskis [Prejudiciële verwijzing — Douane-unie — Communautair douanewetboek — Artikel 29, lid 1, onder d) — Bepaling van de douanewaarde — Verordening (EEG) nr. 2454/93 — Artikel 143, lid 1, onder h) — Begrip „verbonden personen” in het kader van de bepaling van de douanewaarde — Familiebanden tussen de koper, die een natuurlijk persoon is, en de bestuurder van de verkopende onderneming]

12

2016/C 098/15

Zaak C-453/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Vorarlberger Gebietskrankenkasse, Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 883/2004 — Artikel 5 — Begrip „gelijkgestelde prestaties” — Gelijkstelling van ouderdomsuitkeringen van twee lidstaten van de Europese Economische Ruimte — Nationale regeling die voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen rekening houdt met de in andere lidstaten ontvangen ouderdomsuitkeringen]

13

2016/C 098/16

Zaak C-515/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 januari 2016 — Europese Commissie/Republiek Cyprus (Niet-nakoming — Vrij verkeer van personen — Werknemers — Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU — Ouderdomsuitkeringen — Verschil in behandeling op grond van leeftijd — Ambtenaren van een lidstaat die minder dan 45 jaar oud zijn en die deze lidstaat verlaten om een beroepsactiviteit te gaan uitoefenen in een andere lidstaat of bij een instelling van de Europese Unie)

13

2016/C 098/17

Zaak C-521/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — SOVAG — Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft/If Vahinkovakuutusyhtiö Oy [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 6, punt 2 — Rechterlijke bevoegdheid — Vordering tot vrijwaring of tot voeging of tussenkomst, door een derde aanhangig gemaakt tegen een partij bij een procedure voor het gerecht waarbij de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt]

14

2016/C 098/18

Zaak C-50/15 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 januari 2016 — Kurt Hesse/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Hubert Ampferl, als vereffenaar van Lutter & Partner GmbH, voorheen Lutter & Partner GmbH, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5 — Woordmerk Carrera — Oppositie door de houder van het nationale en gemeenschapswoordmerk CARRERA — Verwarringsgevaar — Reputatie van het oudere merk)

15

2016/C 098/19

Zaak C-66/15: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 januari 2016 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Vrij verrichten van diensten — Motorvoertuigen — Huur of leasing van een motorvoertuig door een inwoner van een lidstaat bij een in een andere lidstaat gevestigde leverancier — Heffing van belasting over dit voertuig bij de registratie ervan in de eerstbedoelde lidstaat — Inning van het volledige bedrag aan registratiebelasting)

15

2016/C 098/20

Zaak C-75/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 21 januari 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Markkinaoikeus — Finland) — Viiniverla Oy/Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto [Prejudiciële verwijzing — Bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken — Verordening (EG) nr. 110/2008 — Artikel 16, onder b) — Voorstelling — In Finland geproduceerde en onder de benaming „Verlados” verhandelde appelcider-eau-de-vie — Beschermde geografische aanduiding „Calvados”]

16

2016/C 098/21

Zaak C-291/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 15 juni 2015 — EURO 2004. Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

17

2016/C 098/22

Zaak C-616/15: Beroep ingesteld op 20 november 2015 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland

17

2016/C 098/23

Zaak C-638/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechische Republiek) op 30 november 2015 — Eko-Tabak s.r.o./Generální ředitelství cel

18

2016/C 098/24

Zaak C-658/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nederland) op 7 december 2015 — Robeco Hollands Bezit NV e.a. tegen Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)

19

2016/C 098/25

Zaak C-661/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 4 december 2015 — X BV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

19

2016/C 098/26

Zaak C-684/15: Beroep ingesteld op 18 december 2015 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg

20

2016/C 098/27

Zaak C-690/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d’appel de Douai (Frankrijk) op 21 december 2015 — Wenceslas de Lobkowicz/Ministère des Finances et des Comptes publics

21

2016/C 098/28

Zaak C-698/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) op 28 december 2015 — Secretary of State for the Home Department/David Davis, Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis

21

2016/C 098/29

Zaak C-1/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de A Coruña (Spanje) op 4 januari 2016 — Abanca Corporación Bancaria, S.A./María Isabel Vázquez Rosende

22

2016/C 098/30

Zaak C-5/16: Beroep ingesteld op 4 januari 2016 — Republiek Polen/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

23

2016/C 098/31

Zaak C-18/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nederland) op 13 januari 2016 — K tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

25

2016/C 098/32

Zaak C-23/16: Beroep ingesteld op 15 januari 2016 — Europese Commissie/Republiek Polen

25

2016/C 098/33

Zaak C-45/16 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 januari 2016 door d.d. Synergy Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 18 november 2015 in zaak T-106/13, d.d. Synergy Hellas ANONYMI EMPORIKI ETAIREIA PAROCHIS YPIRESION PLIROFORIKIS/Europese Commissie

26

 

Gerecht

2016/C 098/34

Zaak T-287/11: Arrest van het Gerecht van 4 februari 2016 — Heitkamp BauHolding/Commissie [„Staatssteun — Duitse wettelijke belastingregeling betreffende de overdracht van verliezen op toekomstige belastingjaren (Sanierungsklausel) — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Beroep tot nietigverklaring — Individueel geraakt — Ontvankelijkheid — Begrip staatssteun — Selectief karakter — Aard en opzet van het belastingstelsel”]

27

2016/C 098/35

Zaak T-507/12: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Slovenië/Commissie („Staatssteun — Vervaardiging van vrijetijdsuitrusting — Herstructureringssteun — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met interne markt wordt verklaard en terugvordering ervan wordt gelast — Motiveringsplicht — Toerekenbaarheid aan de staat — Criterium van de particuliere investeerder”)

27

2016/C 098/36

Zaak T-537/12: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Zafeiropoulos/Cedefop („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Verlening van medische diensten voor het Cedefop-personeel — Afwijzing van de offerte van een inschrijver en besluit tot gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Weigering van toegang tot bepaalde documenten betreffende de andere inschrijvers die hebben deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure — Motiveringsplicht — Bescherming van de commerciële belangen en de reputatie — Bescherming van de persoonsgegevens — Bescherming van het besluitvormingsproces — Contractuele aansprakelijkheid”)

28

2016/C 098/37

Zaak T-169/13: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2016 — Benelli Q. J./BHIM — Demharter (MOTO B) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MOTO B — Oudere niet-ingeschreven nationale beeldmerken MOTOBI — Relatieve weigeringsgrond — Bewijs van de bekendheid van de oudere niet-ingeschreven merken — Artikel 8, lid 2, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs — Bewijzen overgelegd ter staving van de oppositie na het verstrijken van de gestelde termijn — Niet-inaanmerkingneming — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Andersluidende bepaling — Omstandigheden die in de weg staan aan de inaanmerkingneming van aanvullende bewijzen — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 — Regels 19 en 20 van verordening (EG) nr. 2868/95 — Regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening nr. 2868/95 — Artikel 75, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

29

2016/C 098/38

Zaak T-170/13: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2016 — Benelli Q. J./BHIM — Demharter (MOTOBI) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapswoordmerk MOTOBI — Normaal gebruik van het merk — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

30

2016/C 098/39

Zaak T-171/13: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2016 — Benelli Q. J./BHIM — Demharter (MOTOBI B PESARO) [„Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapsbeeldmerk MOTOBI B PESARO — Normaal gebruik van het merk — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Bewijzen overgelegd tegen de vordering tot vervallenverklaring na het verstrijken van de gestelde termijn — Niet-inaanmerkingneming — Beoordelingsbevoegdheid van de kamer van beroep — Andersluidende bepaling — Omstandigheden die in de weg staan aan de inaanmerkingneming van aanvullende bewijzen — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 — Regel 50, lid 1, derde alinea, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

30

2016/C 098/40

Zaak T-570/13: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Agriconsulting Europe/Commissie („Plaatsing van overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Operationele technische bijstand om een netwerkfaciliteit op te stellen en te beheren ter ondersteuning van het Europees innovatiepartnerschap„Productiviteit en duurzaamheid in de landbouw” — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Abnormaal lage offerte — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

31

2016/C 098/41

Zaak T-640/13: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Sto/BHIM — Fixit Trockenmörtel Holding (CRETEO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk CRETEO — Oudere nationale woordmerken StoCretec en STOCRETE — Relatieve weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

32

2016/C 098/42

Zaak T-683/13: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2016 — Brammer/BHIM — Office Ernest T. Freylinger (EUROMARKER) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk EUROMARKER — Ouder gemeenschapswoordmerk EURIMARK — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

32

2016/C 098/43

Zaak T-194/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Bristol Global/BHIM — Bridgestone (AEROSTONE) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk AEROSTONE — Oudere gemeenschapswoordmerken STONE en BRIDGESTONE — Ouder niet-ingeschreven nationaal beeldmerk BRIDGESTONE — Relatieve weigeringsgrond — Gedeeltelijke weigering van inschrijving”)

33

2016/C 098/44

Zaak T-202/14: Arrest van het Gerecht van 26 januari 2016 — LR Health & Beauty Systems/BHIM — Robert McBride (LR nova pure.) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk LR nova pure. — Ouder internationaal woordmerk NOVA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

34

2016/C 098/45

Zaak T-331/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Azarov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Opname van verzoekers naam op die lijst — Bewijs van de gegrondheid van de opname op de lijst”)

34

2016/C 098/46

Zaak T-332/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Azarov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Opname van verzoekers naam op die lijst — Bewijs van de gegrondheid van de opname op de lijst”)

35

2016/C 098/47

Zaak T-335/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Davó Lledó/BHIM — Administradora y Franquicias América en Inversiones Ged (DoggiS) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk DoggiS — Oudere nationale beeldmerken DoggiS — Oudere nationale woordmerken DOGGIS en DOGGIBOX — Oudere nationale beeldmerken die een figuurtje in de vorm van een hotdog weergeven — Aanvullende bewijzen die voor het eerst voor de kamer van beroep zijn overgelegd — Artikel 76 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 — Bewijzen die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd”]

36

2016/C 098/48

Zaak T-341/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Klyuyev/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Opname van verzoekers naam op die lijst — Bewijs van de gegrondheid van de opname op de lijst”)

37

2016/C 098/49

Zaak T-434/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Arbuzov/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Opname van verzoekers naam op die lijst — Bewijs van de gegrondheid van de opname op de lijst”)

38

2016/C 098/50

Zaak T-485/14: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2016 — Bon Net/BHIM — Aldi (Bon Appétit!) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Bon Appétit! — Oudere nationale beeldmerken Бон Аnemú en Bon Apetí — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

39

2016/C 098/51

Zaak T-486/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Stavytskyi/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Opname van verzoekers naam op die lijst — Bewijs van de gegrondheid van de opname op de lijst”)

39

2016/C 098/52

Zaak T-541/14: Arrest van het Gerecht van 2 februari 2016 — Antica Azienda Agricola Vitivinicola Dei Conti Leone De Castris/BHIM — Vicente Gandía Pla (ILLIRIA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ILLIRIA — Ouder gemeenschapswoordmerk CASTILLO DE LIRIA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

40

2016/C 098/53

Zaak T-667/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Slovenië/Commissie („EOGFL — Afdeling Garantie — ELGF en Elfpo — Aan financiering onttrokken uitgaven — Verificatie van kleine percelen — Geen bewijs voor de ernstige en redelijke twijfel — Extrapolatie van de resultaten van de controles ter plaatse”)

41

2016/C 098/54

Zaak T-687/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — Novomatic/BHIM — Simba Toys (African SIMBA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk African SIMBA — Ouder nationaal beeldmerk Simba — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009 — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

42

2016/C 098/55

Zaak T-696/14 P: Arrest van het Gerecht van 27 januari 2016 — Montagut Viladot/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Aanwerving — Vergelijkend onderzoek voor de vorming van een aanwervingreserve van administrateurs van de rang AD 5 — Besluit van de jury van het vergelijkend onderzoek om rekwirant niet op de reservelijst te plaatsen — Diploma dat niet voldoet aan de voorwaarden van de aankondiging van het vergelijkend onderzoek — Verwerping van het beroep in eerste aanleg”)

42

2016/C 098/56

Zaak T-781/14: Arrest van het Gerecht van 28 januari 2016 — TVR Automotive/BHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TVR ENGINEERING — Ouder gemeenschapsbeeldmerk TVR — Relatieve weigeringsgrond — Geen overeenstemmende tekens — Beoordeling van het verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

43

2016/C 098/57

Zaak T-120/15: Beschikking van het Gerecht van 21 januari 2016 — Proforec/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Inschrijving van een beschermde geografische aanduiding — Focaccia di Recco col formaggio — Geen procesbelang — Niet-ontvankelijkheid”)

43

2016/C 098/58

Zaak T-189/15: Beschikking van het Gerecht van 15 januari 2016 — TMG Landelijke Media en Willems/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Correspondentie tussen de Nederlandse autoriteiten en de Commissie over de jaarlijkse aanpassing van de bijdrage van Nederland aan de begroting van de Unie, uitgevoerd op basis van het bruto nationaal inkomen — Gedeeltelijke weigering van toegang — Afdoening zonder beslissing”]

44

2016/C 098/59

Zaak T-300/15: Beschikking van het Gerecht van 11 januari 2016 — Oase/BHIM — Compo France (AlGo) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Intrekking van de oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

45

2016/C 098/60

Zaak T-726/15: Beroep ingesteld op 15 december 2015 — Blaž Jamnik en Blaž/Parlement

45

2016/C 098/61

Zaak T-730/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 december 2015 door DI tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 oktober 2015 in zaak F-113/13, DI/EASO

46

2016/C 098/62

Zaak T-762/15: Beroep ingesteld op 31 december 2015 — Sony en Sony Electronics/Commissie

47

2016/C 098/63

Zaak T-763/15: Beroep ingesteld op 31 december 2015 — Sony Optiarc en Sony Optiarc America/Commissie

48

2016/C 098/64

Zaak T-772/15: Beroep ingesteld op 29 december 2015 — Quanta Storage/Commissie

49

2016/C 098/65

Zaak T-1/16: Beroep ingesteld op 4 januari 2016 — Hitachi-LG Data Storage en Hitachi-LG Data Storage Korea/Commissie

50

2016/C 098/66

Zaak T-6/16: Beroep ingesteld op 7 januari 2016 — Awg Allgemeine Warenvertriebs/BHIM — Takko (Southern Territory 23o48’25"S)

51

2016/C 098/67

Zaak T-8/16: Beroep ingesteld op 5 januari 2016 — Toshiba Samsung Storage Technology en Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissie

52

2016/C 098/68

Zaak T-9/16: Beroep ingesteld op 11 januari 2016 — Skechers USA France/BHIM — IM Production (Afbeelding van een schoenmodel)

53

2016/C 098/69

Zaak T-12/16: Beroep ingesteld op 15 januari 2016 — Slovenië/Commissie

54

2016/C 098/70

Zaak T-19/16: Beroep ingesteld op 18 januari 2016 — Advanced Drainage Systems/BHIM (THE MOST ADVANCED NAME IN WATER MANAGEMENT SOLUTIONS)

55

2016/C 098/71

Zaak T-21/16: Beroep ingesteld op 19 januari 2016 — Karl Conzelmann/BHIM (LIKE IT)

55

2016/C 098/72

Zaak T-28/16: Beroep ingesteld op 26 januari 2016 — Duitsland/Commissie

56

2016/C 098/73

Zaak T-32/16: Beroep ingesteld op 25 januari 2016 — Tsjechische Republiek/Commissie

57

2016/C 098/74

Zaak T-47/16: Beroep ingesteld op 2 februari 2016 — Sigma Orionis/REA

58

2016/C 098/75

Zaak T-48/16: Beroep ingesteld op 2 februari 2016 — Sigma Orionis/Commissie

59

2016/C 098/76

Zaak T-400/14: Beschikking van het Gerecht van 14 januari 2016 — Premo/BHIM — Prema Semiconductor (PREMO)

60

2016/C 098/77

Zaak T-440/14: Beschikking van het Gerecht van 14 januari 2016 — Premo/BHIM — Prema Semiconductor (PREMO)

60

2016/C 098/78

Zaak T-564/14: Beschikking van het Gerecht van 15 januari 2016 — Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/BHIM

61

2016/C 098/79

Zaak T-623/14: Beschikking van het Gerecht van 19 januari 2016 — Loewe Technologies/BHIM — DNS International (SoundVision)

61

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 098/80

Zaak F-47/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 januari 2016 — Darchy/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Gezinstoelagen — Toelage voor een kind ten laste — Kinderen van verzoeksters echtgenote — Betaling met terugwerkende kracht)

62

2016/C 098/81

Zaak F-138/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 januari 2016 — Schwander/Commissie

62

2016/C 098/82

Zaak F-66/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 2 februari 2016 — de Stefano/Commissie

63

2016/C 098/83

Zaak F-21/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 28 januari 2016 — Goch/Raad

63


NL

 

Top