Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:406:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 406, 7 december 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 406

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
7 december 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 406/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1

2015/C 406/2

Besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 juni 2014 inzake de opslag van de historische archieven van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de historische archieven van de Europese Unie (Europees Universitair Instituut)

2


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 406/3

Zaak C-137/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 oktober 2015 — Europese Commissie/Bondsrepubliek Duitsland [Niet-nakoming — Richtlijn 2011/92/EU — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Artikel 11 — Richtlijn 2010/75/EU — Industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) — Artikel 25 — Toegang tot de rechter — Daarmee niet overeenstemmende nationale procedurele regeling]

4

2015/C 406/4

Zaak C-167/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 15 oktober 2015 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 91/271/EEG — Behandeling van stedelijk afvalwater — Arrest van het Hof waarbij een niet-nakoming is vastgesteld — Niet-uitvoering — Artikel 260, lid 2, VWEU — Financiële sancties — Forfaitaire som en dwangsom)

5

2015/C 406/5

Zaak C-168/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo — Spanje) — Grupo Itevelesa, S.L., Applus Iteuve Technology, Certio ITV, S.L. en Asistencia Técnica Industrial, S.A.E./Oca Inspección Técnica de Vehículos, S.A. en Generalidad de Cataluña (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 49 VWEU en 51 VWEU — Vrijheid van vestiging — Richtlijn 2006/123/EG — Werkingssfeer — Diensten op de interne markt — Richtlijn 2009/40/EG — Toegang tot het verrichtten van de technische controle van voertuigen — Controle door een particuliere organisatie — Werkzaamheden ter uitoefening van openbaar gezag — Vergunningstelsel — Dwingende redenen van algemeen belang — Verkeersveiligheid — Geografische spreiding — Minimale afstand tussen keuringsstations — Maximaal marktaandeel — Rechtvaardiging — Geschiktheid om het beoogde doel te bereiken — Samenhang — Evenredigheid)

6

2015/C 406/6

Zaak C-216/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Laufen — Duitsland) — Strafzaak tegen Gavril Covaci (Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in strafzaken — Richtlijn 2010/64/EU — Recht op vertolking en vertaling in strafprocedures — Taal van de procedure — Strafbeschikking houdende veroordeling tot een boete — Mogelijkheid tot het instellen van verzet in een andere taal dan de taal van de procedure — Richtlijn 2012/13/EU — Recht op informatie in het kader van strafprocedures — Recht om informatie te ontvangen over de ingebrachte beschuldiging — Betekening van een strafbeschikking — Regeling — Verplichte aanwijzing van een gemachtigde door de verdachte — Termijn voor het instellen van verzet die loopt vanaf de betekening aan de gemachtigde)

7

2015/C 406/7

Zaak C-251/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Kwaliteit van dieselbrandstoffen — Nationale technische specificatie waarbij hogere kwaliteitsvoorwaarden worden opgelegd dan in het recht van de Unie)

8

2015/C 406/8

Zaak C-270/14 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2015 — Debonair Trading Internacional Lda/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, onder b) — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SÔ:UNIC — Oudere gemeenschaps- en nationale woordmerken SO...?, SO...? ONE, SO...? CHIC — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Familie van merken]

9

2015/C 406/9

Zaak C-306/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad — Bulgarije) — Direktor na Agentsia „Mitnitsi”/Biovet AD [Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 92/83/EEG — Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken — Artikel 27, lid 1, onder d) — Vrijstelling van de geharmoniseerde accijns — Ethylalcohol — Gebruik voor de reiniging en ontsmetting van materieel en werkruimtes voor de vervaardiging van geneesmiddelen]

9

2015/C 406/10

Zaak C-310/14: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin hovioikeus — Finland) — Nike European Operations Netherlands BV/Sportland Oy, in liquidatie [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 1346/2000 — Artikelen 4 en 13 — Insolventieprocedure — Nadelige rechtshandelingen — Vordering tot teruggave van betalingen die zijn verricht vóór het tijdstip waarop de insolventieprocedure is geopend — Recht van de lidstaat waar de insolventieprocedure wordt geopend — Recht van een andere lidstaat dat de betrokken handeling beheerst — Recht dat „in het gegeven geval niet voorziet in de mogelijkheid om die handeling te bestrijden” — Bewijslast]

10

2015/C 406/11

Gevoegde zaken C-352/14 en C-353/14: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa — Spanje) — Juan Miguel Iglesias Gutiérrez (C-352/14), Elisabet Rion Bea (C-353/14)/Bankia SA, Sección Sindical UGT, Sección Sindical CCOO, Sección Sindical ACCAM, Sección Sindical CSICA, Sección Sindical SATE, Fondo de Garantía Salarial (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 107 VWEU en 108 VWEU — Financiële crisis — Steun voor de financiële sector — Verenigbaarheid van steun met de interne markt — Besluit van de Europese Commissie — Financiële entiteit die een herstructurering doormaakt — Ontslag van een werknemer — Nationale regeling betreffende het bedrag van de ontslagvergoedingen)

11

2015/C 406/12

Zaak C-494/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de première instance te Brussel — België) — Europese Unie/Axa Belgium SA (Prejudiciële verwijzing — Ambtenaren — Ambtenarenstatuut — Artikelen 73, 78 en 85bis — Verkeersongeval — Nationaal recht waarbij een regeling van objectieve aansprakelijkheid is ingevoerd — Subrogatie van de Europese Unie — Begrip „aansprakelijke derde” — Autonoom begrip van Unierecht — Begrip dat betrekking heeft op elke persoon die krachtens nationaal recht verplicht is om de door het slachtoffer of diens rechtverkrijgenden geleden schade te vergoeden — Uitkeringen die niet definitief voor rekening van de Unie komen)

12

2015/C 406/13

Zaak C-17/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 januari 2015 door Eugen Popp en Stefan M. Zech tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 6 november 2014 in zaak T-463/12, Eugen Popp en Stefan M. Zech/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

13

2015/C 406/14

Zaak C-399/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 juli 2015 door Vichy Catalán, S.A. tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 25 juni 2015 in zaak T-302/15, Vichy Catalán/BHIM — Hijos de Rivera (Fuente Estrella)

13

2015/C 406/15

Zaak C-467/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 september 2015 door Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 24 juni 2015 in zaak T-527/13, Italië/Commissie

14

2015/C 406/16

Zaak C-473/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bezirksgericht Linz (Oostenrijk) op 7 september 2015 — Peter Schotthöfer & Florian Steiner GbR/Eugen Adelsmayr

15

2015/C 406/17

Zaak C-482/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 september 2015 door Westermann Lernspielverlag GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-333/13, Westermann Lernspielverslag GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

16

2015/C 406/18

Zaak C-489/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Landgericht Berlin (Duitsland) op 17 september 2015 — CTL Logistics GmbH/DB Netz AG

17

2015/C 406/19

Zaak C-490/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 september 2015 door Ori Martin SA tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 juli 2015 in de gevoegde zaken T-389/10 en T-419/10

19

2015/C 406/20

Zaak C-493/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 21 september 2015 — Agenzia delle Entrate/Marco Identi

20

2015/C 406/21

Zaak C-504/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Frosinone (Italië) op 23 september 2015 — Strafzaak tegen Antonio Paolo Conti

20

2015/C 406/22

Zaak C-505/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2015 door Siderurgica Latina Martin SpA (SLM) tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 juli 2015 in de gevoegde zaken T-389/10 en T-419/10

21

2015/C 406/23

Zaak C-516/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2015 door Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH en Akzo Nobel Chemicals BV tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-47/10, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals GmbH, Akzo Nobel Chemicals BV en Akcros Chemicals Ltd/Europese Commissie

22

2015/C 406/24

Zaak C-519/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 september 2015 door Trafilerie Meridionali SpA tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-422/10

23

2015/C 406/25

Zaak C-521/15: Beroep ingesteld op 29 september 2015 — Koninkrijk Spanje/Raad van de Europese Unie

25

2015/C 406/26

Zaak C-522/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 september 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 juli 2015 in de gevoegde zaken T-389/10 en T-419/10

26

2015/C 406/27

Zaak C-529/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 7 oktober 2015 — Gert Folk

27

 

Gerecht

2015/C 406/28

Zaak T-309/13: Arrest van het Gerecht van 22 oktober 2015 — Enosi Mastichoparagogon/BHIM — Gaba International (ELMA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk ELMA — Ouder gemeenschapswoordmerk ELMEX — Weigering van inschrijving — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

29

2015/C 406/29

Zaak T-664/13: Arrest van het Gerecht van 21 oktober 2015 — Petco Animal Supplies Stores/BHIM — Gutiérrez Ariza (PETCO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk PETCO — Ouder gemeenschapsbeeldmerk PETCO — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Opschorting van de administratieve procedure — Regel 20, lid 7, onder c), en regel 50, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Middel dat conclusies niet onderbouwt — Verbod om ultra petita te beslissen — Niet-ontvankelijkheid”]

29

2015/C 406/30

Zaak T-470/14: Arrest van het Gerecht van 22 oktober 2015 — Hewlett Packard Development Company/BHIM (ELITEPAD) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ELITEPAD — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

30

2015/C 406/31

Zaak T-563/14: Arrest van het Gerecht van 22 oktober 2015 — Hewlett Packard Development Company/BHIM (ELITEDISPLAY) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk ELITEDISPLAY — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

31

2015/C 406/32

Zaak T-315/15: Beroep ingesteld op 13 mei 2015 — Vince/BHIM (ELECTRIC HIGHWAY)

31

2015/C 406/33

Zaak T-530/15: Beroep ingesteld op 11 september 2015 — Huhtamaki en Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commissie

32

2015/C 406/34

Zaak T-531/15: Beroep ingesteld op 11 september 2015 — Coveris Rigid (Auneau) France/Commissie

34

2015/C 406/35

Zaak T-542/15: Beroep ingesteld op 19 september 2015 — Hongarije/Commissie

35

2015/C 406/36

Zaak T-543/15: Beroep ingesteld op 18 september 2015 — Lysoform Dr. Hans Rosemann e.a./ECHA

36

2015/C 406/37

Zaak T-571/15: Beroep ingesteld op 29 september 2015 — Bimbo/BHIM — ISMS (BIMBO BEL SIMPLY MARKET)

37

2015/C 406/38

Zaak T-574/15: Beroep ingesteld op 28 september 2015 — Kozmetika Afrodita/BHIM — Núñez Martín en Machado Montesinos (KOZMETIKA AFRODITA)

38

2015/C 406/39

Zaak T-575/15: Beroep ingesteld op 28 september 2015 — Kozmetika Afrodita/BHIM — Núñez Martín en Machado Montesinos (AFRODITA COSMETICS)

38

2015/C 406/40

Zaak T-577/15: Beroep ingesteld op 1 oktober 2015 — Uribe-Etxebarría Jiménez/BHIM — Núcleo de comunicaciones y control (SHERPA)

39

2015/C 406/41

Zaak T-584/15: Beroep ingesteld op 7 oktober 2015 — POA/Commissie

40

2015/C 406/42

Zaak T-585/15: Beroep ingesteld op 5 oktober 2015 — Monster Energy/BHIM (GREEN BEANS)

41

2015/C 406/43

Zaak T-586/15: Beroep ingesteld op 8 oktober 2015 — Nara tekstil sanayi ve ticaret/BHIM — NBC Fourth Realty (NaraMaxx)

42

2015/C 406/44

Zaak T-598/15: Beroep ingesteld op 21 oktober 2015 — Stichting Accolade/Commissie

42

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 406/45

Zaak F-81/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 27 oktober 2015 — Labiri/Comité van de Regio’s (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevorderingsronde 2013 — Besluit om verzoekster niet te bevorderen — Artikel 45, lid 1, van het Statuut — Vergelijking van verdiensten)

44

2015/C 406/46

Zaak F-52/15: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 29 oktober 2015 — Xenakis/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Ambtshalve pensionering — Pensioenleeftijd — Verzoek om verlenging van de dienst — Artikel 52, tweede alinea, van het Statuut — Weigering om de dienstperiode te verlengen — Dienstbelang)

44

2015/C 406/47

Zaak F-140/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 27 oktober 2015 — Ameryckx/Commissie (Openbare dienst — Arbeidscontractant — Functiegroep — Indeling — Exceptie van niet-ontvankelijkheid — Begrip bezwarend besluit — Bevestigend besluit — Nieuw en wezenlijk feit — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

45

2015/C 406/48

Zaak F-91/15: Beroep ingesteld op 19 oktober 2015 — ZZ/Commissie

46

2015/C 406/49

Zaak F-132/15: Beroep ingesteld op 12 oktober 2015 — ZZ/Commissie

46


NL

 

Top