Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:398:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 398, 30 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 398

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
30 november 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 398/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 398/2

Zaak C-346/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour d’appel de Mons — België) — Ville de Mons/Base Company NV, voorheen KPN Group Belgium NV (Prejudiciële verwijzing — Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/20/EG — Artikel 13 — Vergoeding voor het recht om faciliteiten te installeren — Werkingssfeer — Gemeentelijke regeling waarbij een belasting wordt opgelegd aan de eigenaars van zendpylonen en -masten voor mobiele telefonie)

2

2015/C 398/3

Zaak C-59/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 — Bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie — Artikelen 1, lid 2, en 3, lid 1, eerste alinea — Terugvordering van uitvoerrestituties — Verjaringstermijn — Vertrekpunt (dies a quo) — Handelen of nalaten van de marktdeelnemer — Ontstaan van het nadeel — Voortdurende inbreuk — Eenmalige inbreuk]

3

2015/C 398/4

Zaak C-66/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 49 VWEU, 54 VWEU, 107 VWEU en 108, lid 3, VWEU — Vrijheid van vestiging — Staatssteun — Groepsbelasting — Verwerving van een deelneming in het kapitaal van een dochteronderneming — Afschrijving van goodwill — Beperking tot deelnemingen in ingezeten vennootschappen)

3

2015/C 398/5

Zaak C-73/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2015 — Raad van de Europese Unie/Europese Commissie (Beroep tot nietigverklaring — Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee — Internationaal Zeerechttribunaal — Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij — Adviesprocedure — Indiening door de Europese Commissie van een schriftelijke uiteenzetting namens de Europese Unie — Ontbreken van goedkeuring vooraf van de inhoud van die uiteenzetting door de Raad van de Europese Unie — Artikelen 13, lid 2, VEU, 16 VEU en 17, lid 1, VEU — Artikelen 218, lid 9, VWEU en 335 VWUE — Vertegenwoordiging van de Europese Unie — Beginselen van bevoegdheidstoedeling en institutioneel evenwicht — Beginsel van loyale samenwerking)

4

2015/C 398/6

Zaak C-362/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court — Ierland) — Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (Prejudiciële verwijzing — Persoonsgegevens — Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van die gegevens — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 7, 8 en 47 — Richtlijn 95/46/EG — Artikelen 25 en 28 — Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen — Beschikking 2000/520/EG — Doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten — Passend beschermingsniveau — Geldigheid — Klacht van een natuurlijke persoon van wie de gegevens vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten zijn doorgegeven — Bevoegdheden van de nationale toezichthoudende autoriteiten)

5

2015/C 398/7

Zaak C-471/14: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberlandesgericht Wien — Oostenrijk) — Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt [Prejudiciële verwijzing — Intellectuele en industriële eigendom — Farmaceutische specialiteiten — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 13, lid 1 — Aanvullend beschermingscertificaat — Duur — Begrip „datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie” — Inaanmerkingneming van de datum van het vergunningsbesluit dan wel van de datum waarop dat besluit ter kennis is gebracht]

6

2015/C 398/8

Zaak C-456/14: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 3 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2001/40/EG — Onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen — Artikel 3, lid 1, onder a) — Begrip „strafbaar feit dat bestraft kan worden met een vrijheidsstraf van ten minste één jaar” — Besluit inzake de verwijdering van een onderdaan van een derde land wegens een strafrechtelijke veroordeling — Niet onder de werkingssfeer van richtlijn 2001/40 vallende situatie — Kennelijke onbevoegdheid]

7

2015/C 398/9

Zaak C-548/14: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 17 september 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Grazia Equity GmbH [Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Aanvraag voor inschrijving van het woordmerk GRAZIA — Oppositie door de houder van de internationale, communautaire en nationale woord- en beeldmerken met het woordelement „GRAZIA” — Afwijzing van de oppositie — Artikel 8, lid 1, onder b) — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 5 — Bekendheid]

8

2015/C 398/10

Gevoegde zaken C-585/14, C-587/14 en C-588/14: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 3 september 2015 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Cluj — Roemenië) — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj en Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj [Prejudiciële verwijzing — Binnenlandse belastingen — Artikel 110 VWEU — Heffing door een lidstaat op motorvoertuigen bij de eerste registratie of de eerste overdracht van het eigendomsrecht — Fiscale neutraliteit van tweedehands motorvoertuigen afkomstig uit andere lidstaten en vergelijkbare motorvoertuigen op de nationale markt)

8

2015/C 398/11

Zaak C-13/15: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 8 september 2015 — (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Strafzaak tegen Cdiscount SA (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Richtlijn 2005/29/EG — Consumentenbescherming — Oneerlijke handelspraktijken — Prijsverlaging — Markering of aanduiding van de referentieprijs)

9

2015/C 398/12

Zaak C-62/15 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 8 september 2015 — DTL Corporación, SL/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) [Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Gemeenschapsmerk — Aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Generia — Oppositie door de houder van het oudere gemeenschapsbeeldmerk Generalia generación renovable — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, onder b) — Verwarringsgevaar — Artikel 64, lid 1 — Bevoegdheden van de kamer van beroep — Artikel 75, tweede volzin — Recht om te worden gehoord]

10

2015/C 398/13

Zaak C-136/15 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 19 juni 2015 — Mohammad Makhlouf/Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Artikel 169, lid 2 — Noodzakelijke inhoud van het verzoekschrift in hogere voorziening — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

11

2015/C 398/14

Zaak C-615/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 29 december 2014 door AQ tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 15 december 2014 in zaak T-168/11, AQ/Europees Parlement

11

2015/C 398/15

Zaak C-309/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 juni 2015 door Real Express Srl tegen de beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 21 april 2015 in zaak T-580/13, Real Express Srl/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

12

2015/C 398/16

Zaak C-412/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Finanzgericht (Duitsland) op 28 juli 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Zaak C-441/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Bremen (Duitsland) op 12 augustus 2015 — Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Zaak C-457/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 28 augustus 2015 — Vattenfall Europe Generation AG/Bundesrepublik Deutschland

14

2015/C 398/19

Zaak C-461/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 28 augustus 2015 — E.ON Kraftwerke GmbH/Bundesrepublik Deutschland

15

2015/C 398/20

Zaak C-464/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Wiener Neustadt (Oostenrijk) op 2 september 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H e.a.

16

2015/C 398/21

Zaak C-465/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 3 september 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Zaak C-470/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 7 september 2015 — Lufthansa Cargo AG, andere partij: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Zaak C-492/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 21 september 2015 — R/S en T

18

2015/C 398/24

Zaak C-514/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 september 2015 door HIT Groep BV tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-436/10, Hit Groep tegen Commissie

18

2015/C 398/25

Zaak C-517/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 september 2015 door AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd en AGC Glass Germany GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-465/12, AGC Glass Europe e.a./Europese Commissie

20

2015/C 398/26

Zaak C-520/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 28 september 2015 — Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Advies 1/14: Advies van het Hof (Grote kamer) van 1 september 2015 — Republiek Malta

22

2015/C 398/28

Zaak C-196/14: Beschikking van de president van het Hof van 2 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Aachen — Duitsland) — Horst Hoeck/Helleense Republiek

22

2015/C 398/29

Zaak C-265/14: Beschikking van de president van de Derde Kamer van het Hof van 1 september 2015 — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Europese Commissie

23

2015/C 398/30

Zaak C-423/14: Beschikking van de president van het Hof van 31 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública/Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Zaak C-459/14: Beschikking van de president van de Tweede Kamer van het Hof van 16 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Zaak C-527/14: Beschikking van de president van het Hof van 2 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Bondsrepubliek Duitsland, in tegenwoordigheid van: burgemeester van de stad Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Zaak C-3/15: Beschikking van de president van het Hof van 8 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover — Duitsland) — Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Zaak C-172/15: Beschikking van de president van het Hof van 27 augustus 2015 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

24

2015/C 398/35

Zaak C-209/15: Beschikking van de president van het Hof van 14 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — Korpschef van politie/W. F. de Munk

25

 

Gerecht

2015/C 398/36

Zaak T-299/11: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — European Dynamics Luxembourg e.a./BHIM („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Externe dienstverlening voor programma- en projectbeheer alsook technische bijstand op IT-gebied — Rangschikking van een inschrijver in een cascadeprocedure — Gunningscriteria — Gelijke kansen — Transparantie — Kennelijk onjuiste beoordeling — Motiveringsplicht — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Verlies van een kans”)

26

2015/C 398/37

Zaak T-216/12: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2015 — Technion en Technion Research & Development Foundation/Commissie („Financiële bijstand — Zesde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie — Inning, overeenkomstig de conclusies van een financiële audit, van de bedragen die de Commissie in het kader van een onderzoekscontract heeft betaald — Verrekening van schuldvorderingen — Gedeeltelijke herkwalificatie van het beroep — Verzoek om vast te stellen dat een contractuele schuldvordering niet bestaat — Arbitragebeding — Subsidiabele kosten — Ongerechtvaardigde verrijking — Motiveringsplicht”)

27

2015/C 398/38

Zaak T-250/12: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Commissie [„Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van natriumchloraat in de EER — Wijzigingsbesluit waarbij de vastgestelde duur van de deelname aan het kartel wordt verkort — Berekening van de geldboete — Verjaring — Artikel 25 van verordening (EG) nr. 1/2003”]

28

2015/C 398/39

Zaak T-275/12: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2015 — FC Dynamo-Minsk/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Belarus — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Termijn voor aanpassing van de conclusies — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van een entiteit waarop de beperkende maatregelen van toepassing zijn — Motiveringsplicht — Onjuiste beoordeling”)

29

2015/C 398/40

Zaak T-276/12: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2015 — Chyzh e.a./Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Belarus — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Termijn voor aanpassing van de conclusies — Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid — Entiteit die eigendom is of onder zeggenschap staat van een entiteit waarop de beperkende maatregelen van toepassing zijn — Motiveringsplicht — Onjuiste beoordeling”)

30

2015/C 398/41

Zaak T-403/12: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Intrasoft International/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Technische bijstand aan de Servische douanedienst ter ondersteuning van de modernisering van het douanesysteem — Belangenconflict — Afwijzing van de offerte van een inschrijver door de delegatie van de Unie in de Republiek Servië — Stilzwijgende afwijzing van de klacht die is ingediend tegen de afwijzing van de offerte”)

32

2015/C 398/42

Zaak T-79/13: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Accorinti e.a./ECB („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Economisch en monetair beleid — ECB — Nationale centrale banken — Herstructurering van de Griekse staatsschuld — Programma voor de aankoop van effecten — Overeenkomst inzake de omruiling van effecten ten gunste van enkel de centrale banken van het Eurosysteem — Betrokkenheid van de particuliere sector — Collective action clauses — Kredietverbetering in de vorm van een terugkoopprogramma, bedoeld om de kwaliteit van de effecten als onderpand te onderbouwen — Particuliere schuldeisers — Voldoende gekwalificeerde schending van een rechtsregel die rechten toekent aan particulieren — Gewettigd vertrouwen — Gelijke behandeling — Aansprakelijkheid wegens een rechtmatige normatieve handeling — Abnormale en bijzondere schade”)

33

2015/C 398/43

Zaak T-103/13 P: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Commissie/Cocchi en Falcione („Hogere voorziening — Incidentele hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra pensioenjaren — Geen bezwarend besluit — Niet-ontvankelijkheid van het beroep in eerste aanleg — Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut”)

33

2015/C 398/44

Zaak T-358/13: Arrest van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Italië/Commissie [„Elfpo — Goedkeuring van de rekeningen van de betaalorganen van de lidstaten betreffende de door het Elfpo gefinancierde uitgaven — Besluit waarbij een bepaald bedrag wordt aangemerkt als niet opnieuw te gebruiken in het kader van het plan voor plattelandsontwikkeling van de Regione Basilicata — Artikel 30 van verordening (EG) nr. 1290/2005 — Motiveringsplicht”]

34

2015/C 398/45

Zaak T-534/13: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Panrico/BHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk Krispy Kreme DOUGHNUTS — Oudere nationale en internationale woord- en beeldmerken DONUT, DOGHNUTS, donuts en donuts cream — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009] — Gevaar dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie — Gevaar voor afbreuk — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009)”]

35

2015/C 398/46

Zaak T-547/13: Arrest van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Rosian Express/BHIM (Vorm van een doos voor een spel) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor een driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van een doos voor een spel — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Recht om te worden gehoord — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

36

2015/C 398/47

Zaak T-642/13: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2015 — Wolverine International/BHIM — BH Stores (cushe) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Beeldmerk cushe — Ouder nationaal woordmerk SHE en ouder nationaal beeldmerk she — Relatieve weigeringsgrond — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 57, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

37

2015/C 398/48

Zaak T-656/13: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een smiley met hartvormige ogen) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een smiley met hartvormige ogen) — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

38

2015/C 398/49

Zaken T-659/13 en T-660/13: Arrest van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Tsjechië/Commissie [„Vervoer — Richtlijn 2010/40/EU — Intelligente vervoerssystemen — Gedelegeerde verordening (EU) nr. 885/2013 — Verstrekken van informatiediensten voor veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen — Artikel 3, lid 1, artikel 8 en artikel 9, lid 1, onder a), van gedelegeerde verordening nr. 885/2013 — Gedelegeerde verordening (EU) nr. 886/2013 — Gegevens en procedures voor het aanbieden van minimale universele verkeersveiligheidsinformatie die kosteloos is voor de gebruikers — Artikel 5, lid 1, artikel 9 en artikel 10, lid 1, onder a), van gedelegeerde verordening nr. 886/2013”]

39

2015/C 398/50

Zaak T-689/13: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Bilbaina de Alquitranes e.a./Commissie [„Milieu en bescherming van de menselijke gezondheid — Indeling van pek, koolteer, hoge temperatuur, in de categorieën aquat. acuut en aquat. chron. — Verordeningen (EG) nrs. 1907/2006 en 1272/2008 — Kennelijk onjuiste beoordeling — Indeling van een stof op basis van de bestanddelen”]

40

2015/C 398/51

Zaak T-49/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Commissie [„Beschermde geografische aanduiding — ‚Kołocz śląski’ of ‚Kołacz śląski’ — Nietigheidsprocedure — Rechtsgrondslag — Verordening (EG) nr. 510/2006 — Verordening (EU) nr. 1151/2012 — Nietigheidsgronden — Grondrechten”]

41

2015/C 398/52

Zaak T-61/14: Arrest van het Gerecht van 6 oktober 2015 — Monster Energy/BHIM — Balaguer (icexpresso + energy coffee) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk icexpresso + energy coffee — Oudere gemeenschapswoordmerken X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY en MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

42

2015/C 398/53

Zaak T-78/14: Arrest van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/BHIM — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Ouder gemeenschapsbeeldmerk SEIT 1908 ANDECHSER NATUR en ouder nationaal beeldmerk ANDECHSER NATUR — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

42

2015/C 398/54

Zaak T-90/14: Arrest van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Secolux/Commissie („Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingsprocedure — Veiligheidscontroles — Afwijzing van de offerte van een inschrijver — Gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

43

2015/C 398/55

Zaak T-104/14 P: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Commissie/Verile en Gjergji („Hogere voorziening — Incidentele hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra dienstjaren — Geen bezwarend besluit — Niet-ontvankelijkheid van het beroep in eerste aanleg — Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut — Rechtszekerheid — Gewettigd vertrouwen — Gelijke behandeling”)

44

2015/C 398/56

Zaak T-131/14 P: Arrest van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Teughels/Commissie („Hogere voorziening — Incidentele hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra pensioenjaren — Geen bezwarend besluit — Niet-ontvankelijkheid van het beroep in eerste aanleg — Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut”)

45

2015/C 398/57

Zaak T-186/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Atlantic Multipower Germany/BHIM — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk NOxtreme — Ouder gemeenschaps- en internationaal beeldmerk X-TREME — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 — Artikel 15, lid 2, van verordening nr. 207/2009”]

45

2015/C 398/58

Zaak T-187/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Sonova Holding/BHIM (Flex) [„Gemeenschapsmerk — Gemeenschapswoordmerk FLEX — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), en lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

46

2015/C 398/59

Zaak T-227/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — CBM/BHIM — Aeronautica Militare (Trecolore) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Trecolore — Oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken FRECCE TRICOLORI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

47

2015/C 398/60

Zaak T-228/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — CBM/BHIM — Aeronautica Militare (TRECOLORE) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TRECOLORE — Oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken FRECCE TRICOLORI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

48

2015/C 398/61

Zaak T-242/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een gezicht met hoorns) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van een gezicht met hoorns — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

48

2015/C 398/62

Zaak T-243/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een gezicht) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor een driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van een gezicht — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

49

2015/C 398/63

Zaak T-244/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een stervormig gezicht) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van een stervormig gezicht — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

50

2015/C 398/64

Zaak T-251/14: Arrest van het Gerecht van 15 oktober 2015 — Promarc Technics/BHIM — PIS (Deel van een deur) [„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een deel van een deur weergeeft — Ouder internationaal model dat bestaat in een Amerikaans octrooi — Nietigheidsgrond — Geen eigen karakter — Geen andere algemene indruk — Bewijs van beschikbaarstelling van het oudere model voor het publiek — Ingewijden in de betrokken sector — Geïnformeerde gebruiker — Mate van vrijheid van de ontwerper — Artikel 6, artikel 7, lid 1, en artikel 25, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 6/2002”]

51

2015/C 398/65

Gevoegde zaken T-292/14 en T-293/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Cyprus/BHIM (XAΛΛOYMI en HALLOUMI) [„Gemeenschapsmerk — Aanvragen voor gemeenschapswoordmerken XAΛΛOYMI en HALLOUMI — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

52

2015/C 398/66

Zaak T-336/14: Arrest van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Société des produits Nestlé/BHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH) [„Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Verplichting om de feiten ambtshalve te onderzoeken — Artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009”]

52

2015/C 398/67

Zaak T-365/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — CBM/BHIM — Aeronautica Militare (TRECOLORE) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk TRECOLORE — Oudere communautaire en nationale woord- en beeldmerken FRECCE TRICOLORI — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

53

2015/C 398/68

Zaak T-642/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — JP Divver Holding Company/BHIM (EQUIPMENT FOR LIFE) [„Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk EQUIPMENT FOR LIFE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

54

2015/C 398/69

Zaak T-658/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — Jurašinović/Raad [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten die tijdens een proces zijn uitgewisseld met het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië — Besluit dat is vastgesteld na de gedeeltelijke nietigverklaring door het Gerecht van het aanvankelijke besluit — Gedeeltelijke weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van internationale betrekkingen”]

55

2015/C 398/70

Zaak T-731/14: Beschikking van het Gerecht van 8 oktober 2015 — Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

55

2015/C 398/71

Zaak T-482/15 R: Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Gerecht van 15 oktober 2015 — Ahrend Furniture/Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten — Aanbestedingsprocedure — Levering van meubilair — Afwijzing van de aanbieding van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen fumus boni iuris”)

56

2015/C 398/72

Zaak T-540/15: Beroep ingesteld op 18 september 2015 — De Capitani/Parlement

57

2015/C 398/73

Zaak T-548/15: Beroep ingesteld op 22 september 2015 — Guiral Broto/BHIM — Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Zaak T-552/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Bank Refah Kargaran/Raad

59

2015/C 398/75

Zaak T-553/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Export Development Bank of Iran/Raad

60

2015/C 398/76

Zaak T-554/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Hongarije/Commissie

62

2015/C 398/77

Zaak T-555/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Hongarije/Commissie

63

2015/C 398/78

Zaak T-556/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Portugal/Commissie

64

2015/C 398/79

Zaak T-564/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commissie

65

2015/C 398/80

Zaak T-565/15: Beroep ingesteld op 28 september 2015 — Excalibur City/BHIM — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Zaak T-566/15: Beroep ingesteld op 28 september 2015 — Excalibur City/BHIM — Ferrero (MERLIN'S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Zaak T-568/15: Beroep ingesteld op 24 september 2015 — Morgese e.a./BHIM — All Star

68

2015/C 398/83

Zaak T-569/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Fondazione Casamica/Commissie en EASME

69

2015/C 398/84

Zaak T-579/15: Beroep ingesteld op 5 oktober 2015 — For Tune/BHIM — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Zaak T-581/15: Beroep ingesteld op 1 oktober 2015 — Syndial/Commissie

71

2015/C 398/86

Zaak T-587/15: Beroep ingesteld op 12 oktober 2015 — Rose Vision/Commissie

73

2015/C 398/87

Zaak T-591/15: Beroep ingesteld op 13 oktober 2015 — Transavia Airlines/Commissie

74

2015/C 398/88

Zaak T-594/15: Beroep ingesteld op 14 oktober 2015 — Metabolic Balance Holding/BHIM (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Zaak T-218/14: Beschikking van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Mabrouk/Raad

77

2015/C 398/90

Zaak T-517/14: Beschikking van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Pelikan/BHIM — RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Zaak T-748/14: Beschikking van het Gerecht van 14 oktober 2015 — Montenegro/BHIM (Vorm van een fles)

77

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 398/92

Zaak F-57/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 oktober 2015 — AQ/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Verordening nr. 45/2001 — Behandeling van persoonlijke gegevens die voor privé doeleinden zijn verkregen — Administratief onderzoek — Tuchtprocedure — Rechten van de verdediging — Motiveringsplicht — Tuchtmaatregel — Evenredigheid)

78

2015/C 398/93

Zaak F-89/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 oktober 2015 — Arsène/Commissie [Openbare dienst — Bezoldiging — Ontheemdingstoelage — Voorwaarde van artikel 4, lid 1, onder b), van bijlage VII bij het Statuut — Referentieperiode van tien jaar — Aanvang — Neutralisatie van periodes van uitoefening van een functie in dienst van een internationale organisatie — Overeenkomstige toepassing van de bepalingen van artikel 4, lid 1, onder a), van bijlage VII bij het Statuut — Gewone verblijfplaats buiten de plaats van tewerkstelling vóór de uitoefening van een functie in dienst van een internationale organisatie — Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering — Beroep kennelijk ongegrond]

78

2015/C 398/94

Zaak F-123/15: Beroep ingesteld op 21 september 2015 — ZZ/Commissie

79

2015/C 398/95

Zaak F-125/15: Beroep ingesteld op 22 september 2015 — ZZ/Commissie

80

2015/C 398/96

Zaak F-29/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 oktober 2015 — Drakeford/EMA

80


NL

 

Top