Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:381:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 381, 16 november 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 381

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
16 november 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 381/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 381/2

Gevoegde zaken C-455/13 P, C-457/13 P en C-460/13 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 17 september 2015 — Confederazione Cooperative Italiane, Cooperativas Agro-alimentarias, Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (Felcoop) (C-455/13 P), Europese Commissie (C-457/13 P), Italiaanse Republiek (C-460/13 P)/Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav) e.a. (Hogere voorziening — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van markten — Sector groenten en fruit — Verordening (EG) nr. 1580/2007 — Artikel 52, lid 2 bis — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 — Artikelen 50, lid 3, en 60, lid 7 — Steun aan telersverenigingen — Verwerkte groenten en fruit — Forfaitaire bedragen ter dekking van bepaalde verwerkingsactiviteiten — Subsidiabiliteit van investeringen en acties in verband met de verwerking — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Rechtstreeks geraakt)

2

2015/C 381/3

Zaak C-606/13: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 1 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Kammarrätten i Sundsvall — Zweden) — OKG AB/Skatteverket (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/96/EG — Artikelen 4 en 21 — Richtlijn 2008/118/EG — Richtlijn 92/12/EEG — Artikel 3, lid 1 — Werkingssfeer — Regeling van een lidstaat — Heffing van een belasting op het thermisch rendement van kernreactoren)

4

2015/C 381/4

Zaak C-32/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék — Hongarije) — ERSTE Bank Hungary Zrt/Attila Sugár (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 93/13/EEG — Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten — Hypothecaire leningsovereenkomst — Artikel 7, lid 1 — Beëindiging van het gebruik van oneerlijke bedingen — Passende en doeltreffende middelen — Schuldverklaring — Notariële akte — Aanbrengen van de formule van tenuitvoerlegging door een notaris — Executoriale titel — Verplichtingen van de notaris — Ambtshalve toetsing van oneerlijke bedingen — Rechterlijke toetsing — Beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid)

4

2015/C 381/5

Zaak C-201/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Curtea de Apel Cluj — Roemenië) — Smaranda Bara e.a./Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 95/46/EG — Verwerking van persoonsgegevens — Artikelen 10 en 11 — Informeren van de betrokkenen — Artikel 13 — Uitzonderingen en beperkingen — Overdracht van persoonlijke belastinggegevens door een overheidsinstantie van een lidstaat met het oog op de verwerking ervan door een andere overheidsinstantie)

5

2015/C 381/6

Zaak C-230/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria — Hongarije) — Weltimmo s.r.o./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens — Richtlijn 95/46/EG — Artikelen 4, lid 1, en 28, leden 1, 3 en 6 — Verantwoordelijke voor de verwerking die formeel in een lidstaat is gevestigd — Schending van het recht op bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen in een andere lidstaat — Vaststelling van het toepasselijke recht en de bevoegde toezichthoudende autoriteit — Uitoefening van de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteit — Sanctiebevoegdheid)

6

2015/C 381/7

Zaak C-276/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Gmina Wrocław/Minister Finansów (Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 9, lid 1 — Artikel 13, lid 1 — Belastingplichtigen — Uitlegging van het begrip „zelfstandig” — Gemeentelijk orgaan — Economische activiteiten die een gemeentelijke organisatorische eenheid niet als overheid verricht — Mogelijkheid om een dergelijke eenheid als „belastingplichtige” in de zin van de bepalingen van richtlijn 2006/112 te beschouwen — Artikelen 4, lid 2, VEU en 5, lid 3, VEU)

7

2015/C 381/8

Zaak C-290/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 1 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Firenze — Italië) — Strafzaak tegen Skerdjan Celaj (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2008/115/EG — Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders — Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van drie jaar geldend inreisverbod — Overtreding van het inreisverbod — Voorheen verwijderde derdelander — Gevangenisstraf in geval van een nieuwe illegale binnenkomst van het nationale grondgebied — Verenigbaarheid)

8

2015/C 381/9

Gevoegde zaken C-340/14 en C-341/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 oktober 2015 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — R. L. Trijber, handelend onder de naam Amstelboats/College van burgemeester en wethouders van Amsterdam (C-340/14), J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam (C-341/14) [Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2006/123/EG — Diensten op de interne markt — Pleziervaart — Raamprostitutiebedrijven — Artikel 2, lid 2, onder d) — Werkingssfeer — Daarvan uitgesloten — Diensten op het gebied van vervoer — Vrijheid van vestiging — Machtigingsregeling — Artikel 10, lid 2, onder c) — Vergunningsvoorwaarden — Evenredigheid — Taalvereiste — Artikel 11, lid 1, onder b) — Vergunningsduur — Beperking van het aantal beschikbare vergunningen — Dwingende reden van algemeen belang]

8

2015/C 381/10

Zaak C-357/14 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 oktober 2015 — Electrabel SA en Dunamenti Erőmű Zrt./Europese Commissie (Hogere voorziening — Staatssteun — Steun die door de Hongaarse autoriteiten is toegekend aan bepaalde stroomproducenten — Stroomafnameovereenkomsten tussen een openbaar bedrijf en bepaalde stroomproducenten — Beschikking waarbij deze steun met de gemeenschappelijke markt onverenigbaar wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast — Begrip „partij” die hogere voorziening bij het Hof kan instellen — Toetreding van Hongarije tot de Europese Unie — Relevante datum voor de beoordeling of sprake is van steun — Begrip „staatssteun” — Voordeel — Criterium van de particuliere investeerder — Methode voor de berekening van het bedrag van die steun)

9

2015/C 381/11

Zaak C-432/14: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 1 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil de prud’hommes de Paris -Frankrijk) — O/Bio Philippe Auguste SARL [Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie op grond van leeftijd — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikel 2, leden 1 en 2, onder a) — Verschil in behandeling op grond van leeftijd — Vergelijkbaarheid van situaties — Uitkering van een vergoeding bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ter compensatie van onzekerheid — Uitsluiting van jongeren die tijdens hun school- of universitaire vakantie werken]

10

2015/C 381/12

Zaak C-452/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 1 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl [Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Verwijzingsplicht — Harmonisatie van de wetgevingen — Farmaceutische specialiteiten — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Vergunning voor het in de handel brengen — Wijziging — Vergoedingen — Verordening (EG) nr. 297/95 — Verordening (EG) nr. 1234/2008 — Werkingssfeer]

11

2015/C 381/13

Zaak C-250/15: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 3 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — België) — Vivium SA/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Feitelijk en juridisch kader van het hoofdgeding — Geen voldoende preciseringen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

11

2015/C 381/14

Zaak C-181/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 april 2015 door Marpefa, S.L. tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 3 februari 2015 in zaak T-708/14, Marpefa/BHIM

12

2015/C 381/15

Gevoegde zaken C-376/15 P en C-377/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juli 2015 door Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 29 april 2015 in de gevoegde zaken T-558/12 en T-559/12, Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd/Raad van de Europese Unie

12

2015/C 381/16

Zaak C-438/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Taranto (Italië) op 10 augustus 2015 — Strafzaak tegen Davide Durante

13

2015/C 381/17

Zaak C-444/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italië) op 17 augustus 2015 — Associazione Italia Nostra Onlus/Comune di Venezia e.a.

14

2015/C 381/18

Zaak C-446/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 18 augustus 2015 — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

15

2015/C 381/19

Zaak C-449/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 20 augustus 2015 — Regione autonoma della Sardegna/Comune di Portoscuso

16

2015/C 381/20

Zaak C-450/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 24 augustus 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Italsempione — Spedizioni Internazionali SpA

17

2015/C 381/21

Zaak C-462/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Letland) op 31 augustus 2015 — Verners Pudāns

18

2015/C 381/22

Zaak C-466/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 3 september 2015 — Jean-Michel Adrien, Frédéric Baron, Catherine Blanchin, Marc Bouillaguet, Anne-Sophie Chalhoub, Denis d’Ersu, Laurent Gravière, Vincent Cador, Roland Moustache, Jean-Richard de la Tour, Anne Schneider, Bernard Stamm, Éléonore von Bardeleben/Premier ministre, Ministre des finances et des comptes publics, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique

18

2015/C 381/23

Zaak C-472/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 september 2015 door Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) en door Sace BT SpA tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 25 juni 2015 in zaak T-305/13, SACE en Sace BT/Commissie

19

2015/C 381/24

Zaak C-483/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 11 september 2015 — Autorità Garante della Concorrenza e del mercato/Albini & Pitigliani SpA

22

2015/C 381/25

Zaak C-486/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 14 september 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer — uitgebreid) van 2 juli 2015 in de gevoegde zaken T-425/04 RENV en T-444/04 RENV, Frankrijk en Orange/Commissie

22

2015/C 381/26

Zaak C-506/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2015 door het Koninkrijk Spanje tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-561/13, Spanje/Commissie

24

2015/C 381/27

Zaak C-510/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 september 2015 door Fapricela — Indústria de Trefilaria, SA tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 15 juli 2015 in zaak T-398/10, Fapricela/Commissie

25

 

Gerecht

2015/C 381/28

Zaak T-89/13: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2015 — Calestep/ECHA („REACH — Voor registratie van een stof verschuldigde vergoeding — Lagere vergoeding voor kleine, middelgrote en micro-ondernemingen — Onjuiste aangifte van de grootte van de onderneming — Besluit waarbij een vergoeding voor administratieve kosten wordt opgelegd — Aanbeveling 2003/361/EG — Beroep rechtens kennelijk ongegrond”)

27

2015/C 381/29

Zaak T-520/13: Beschikking van het Gerecht van 3 september 2015 — Philip Morris Benelux/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Ontwerp van een effectbeoordelingsverslag dat in het kader van het voorstel tot herziening van de tabaksproductenrichtlijn is opgesteld — Toegangsweigering — Openbaarmaking nadat beroep is ingesteld — Afdoening zonder beslissing”]

27

2015/C 381/30

Zaak T-453/14: Beschikking van het Gerecht van 10 september 2015 — Pannonhalmi Főapátság/Parlement [„Beroep tot nietigverklaring — Tot het Parlement gericht verzoekschrift betreffende de eigendom van het kasteel Lónyay te Rusovce (Slowakije) — Verzoekschrift dat niet-ontvankelijk is verklaard — Motiveringsplicht — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”]

28

2015/C 381/31

Zaak T-533/14 P: Beschikking van het Gerecht van 25 september 2015 — Kolarova/REA („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractant — REA — Bevoegdheden verleend aan het tot het aangaan van aanstellingsovereenkomsten bevoegd gezag — Delegatie aan het Bureau, Beheer en afwikkeling van individuele rechten’ (PMO) — Beroep gericht tegen delegerende instelling — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

29

2015/C 381/32

Zaak T-555/14: Beschikking van het Gerecht van 23 september 2015 — Estland/Commissie („Visserij — Investeringen ten gunste van vissersvaartuigen door Estland — Besluit houdende opschorting van tussentijdse betalingen — Intrekking van het besluit — Afdoening zonder beslissing”)

29

2015/C 381/33

Zaak T-565/14: Beschikking van het Gerecht van 17 juli 2015 — EEB/Commissie [„Milieu — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Besluit van de Commissie inzake de kennisgeving door Polen van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies — Weigering van een interne herziening — Maatregel van individuele strekking — Verdrag van Aarhus — Beroepstermijn — Termijnoverschrijding — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”]

30

2015/C 381/34

Zaak T-578/14: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2015 — VSM Geneesmiddelen/Commissie [„Beroep wegens nalaten en tot nietigverklaring — Consumentenbescherming — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Botanische substanties — Beroepstermijn — Ontbreken van procesbelang — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”]

31

2015/C 381/35

Zaak T-585/14: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2015 — Slovenië/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Eigen middelen van de Unie — Financiële aansprakelijkheid van de lidstaten — Verplichting tot betaling aan de Commissie van het bedrag dat overeenkomt met een verlies aan eigen middelen — Brief van de Commissie — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

32

2015/C 381/36

Zaak T-619/14: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2015 — Bionorica/Commissie [„Beroep wegens nalaten — Consumentenbescherming — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Botanische substanties — Beroepstermijn — Ontbreken van procesbelang — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”]

32

2015/C 381/37

Zaak T-620/14: Beschikking van het Gerecht van 16 september 2015 — Diapharm/Commissie [„Beroep wegens nalaten — Consumentenbescherming — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Botanische substanties — Beroepstermijn — Ontbreken van procesbelang — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”]

33

2015/C 381/38

Zaak T-633/14: Beschikking van het Gerecht van 9 september 2015 — Monster Energy/BHIM (Afbeelding van een vredessymbool) („Gemeenschapsmerk — Beroepstermijn — Aanvang — Kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep per fax — Ontvangst van het faxbericht — Termijnoverschrijding — Geen overmacht of toeval — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

34

2015/C 381/39

Zaak T-666/14: Beschikking van het Gerecht van 9 september 2015 — Monster Energy/BHIM (GREEN BEANS) („Gemeenschapsmerk — Beroepstermijn — Aanvang — Kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep per fax — Ontvangst van het faxbericht — Termijnoverschrijding — Geen overmacht of toeval — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

34

2015/C 381/40

Zaak T-676/14: Beschikking van het Gerecht van 3 september 2015 — Spanje/Commissie [„Beroep tot nietigverklaring — Artikel 8, lid 3, van verordening (EU) nr. 1173/2011 — Effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in het eurogebied — Manipulatie van statistieken — Besluit van de Commissie om een onderzoek te openen — Niet voor beroep vatbare handeling — Voorbereidende handeling — Niet-ontvankelijkheid”]

35

2015/C 381/41

Zaak T-678/14: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2015 — Slowakije/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Eigen middelen van de Unie — Financiële verantwoordelijkheid van de lidstaten — Verplichting om aan de Commissie het bedrag te betalen dat overeenstemt met het verlies aan eigen middelen — Brief van de Commissie — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

36

2015/C 381/42

Zaak T-685/14: Beschikking van het Gerecht van 17 juli 2015 — EEB/Commissie [„Milieu — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Besluit van de Commissie inzake de kennisgeving door Bulgarije van een nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32 van richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies — Weigering van een interne herziening — Maatregel van individuele strekking — Verdrag van Aarhus — Beroepstermijn — Termijnoverschrijding — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”]

36

2015/C 381/43

Zaak T-779/14: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2015 — Slowakije/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Eigen middelen van de Unie — Financiële verantwoordelijkheid van de lidstaten — Verplichting om aan de Commissie het bedrag te betalen dat overeenstemt met het verlies aan eigen middelen — Brief van de Commissie — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

37

2015/C 381/44

Zaak T-784/14: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2015 — Roemenië/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Eigen middelen van de Unie — Financiële verantwoordelijkheid van de lidstaten — Verplichting om aan de Commissie het bedrag te betalen dat overeenstemt met het verlies aan eigen middelen — Brief van de Commissie — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

38

2015/C 381/45

Zaak T-841/14: Beschikking van het Gerecht van 14 september 2015 — Spanje/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Eigen middelen van de Unie — Financiële aansprakelijkheid van de lidstaten — Verplichting om aan de Commissie het bedrag te betalen dat overeenkomt met een verlies van eigen middelen — Bedrag van de vertragingsrente — Brief van de Commissie — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

39

2015/C 381/46

Zaak T-848/14 P: Beschikking van het Gerecht van 21 september 2015 — De Nicola/EIB („Hogere voorziening — Openbare dienst — Personeel van de EIB — Beoordeling — Bevordering — Beoordelings- en bevorderingsronde 2006 — Psychisch geweld — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

39

2015/C 381/47

Zaak T-849/14 P: Beschikking van het Gerecht van 21 september 2015 — De Nicola/EIB („Hogere voorziening — Openbare dienst — Personeel van de EIB — Jaarlijkse beoordeling — Interne regeling — Beroepsprocedure — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

40

2015/C 381/48

Zaak T-10/15 P: Beschikking van het Gerecht van 21 september 2015 — De Nicola/EIB („Hogere voorziening — Openbare dienst — Personeel van de EIB — Psychisch geweld — Onderzoeksprocedure — Rapport van het onderzoekscomité — Onjuiste definitie van psychisch geweld — Besluit van de president van de EIB om geen gevolg te geven aan de klacht”)

40

2015/C 381/49

Zaak T-66/15: Beschikking van het Gerecht van 9 september 2015 — Alsharghawi/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen wegens de situatie in Libië — Beroep wegens nalaten — Standpuntbepaling van de Raad — Beroep zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing”)

41

2015/C 381/50

Zaak T-235/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 1 september 2015 — Pari Pharma/EMA [„Kort geding — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten in het bezit van het EMA betreffende door een onderneming in haar verzoek om een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel verstrekte inlichtingen — Besluit om een derde toegang tot de documenten te verlenen — Verzoek tot opschorting van de uitvoering — Spoedeisendheid — Fumus boni juris — Belangenafweging”]

42

2015/C 381/51

Zaak T-368/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 1 september 2015 — Alcimos Consulting/ECB („Kort geding — Economisch en monetair beleid — Besluiten van de Raad van bestuur van de ECB — Levering van noodliquiditeiten aan de Griekse banken — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Niet-inachtneming van de vormvereisten — Niet-ontvankelijkheid”)

43

2015/C 381/52

Zaak T-436/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 21 september 2015 — Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi en Negro/Commissie („Kort geding — Landbouw — Bescherming tegen schadelijke organismen voor planten — Maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding van de bacterie Xylella fastidiosa in de Europese Unie te voorkomen — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Niet-inachtneming van de vormvoorschriften — Niet-ontvankelijkheid”)

43

2015/C 381/53

Zaak T-437/15 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 21 september 2015 — Eden Green Vivai Piante di Verdesca Giuseppe e.a./Commissie („Kort geding — Landbouw — Bescherming tegen schadelijke organismen voor planten — Maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding van de bacterie Xylella fastidiosa in de Europese Unie te voorkomen — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Niet-inachtneming van de vormvoorschriften — Niet-ontvankelijkheid”)

44

2015/C 381/54

Zaak T-387/15: Beroep ingesteld op 15 juli 2015 — J & Joy/BHIM — Joy-Sportswear (J AND JOY)

45

2015/C 381/55

Zaak T-388/15: Beroep ingesteld op 15 juli 2015 — J & Joy/BHIM — Joy-Sportswear (JN-JOY)

45

2015/C 381/56

Zaak T-389/15: Beroep ingesteld op 15 juli 2015 — J & Joy/BHIM — Joy-Sportswear (J&JOY)

46

2015/C 381/57

Zaak T-505/15: Beroep ingesteld op 2 september 2015 — Hongarije/Commissie

47

2015/C 381/58

Zaak T-521/15: Beroep ingesteld op 7 september 2015 — Diesel/BHIM — Sprinter megacentros del deporte (Lijn met krommen en hoeken)

48

2015/C 381/59

Zaak T-528/15: Beroep ingesteld op 8 september 2015 — Bimbo/BHIM — Globo (Bimbo)

48

2015/C 381/60

Zaak T-533/15: Beroep ingesteld op 11 september 2015 — Korea National Insurance Corporation Zweigniederlassung Deutschland e.a./Raad en Commissie

49

2015/C 381/61

Zaak T-539/15: Beroep ingesteld op 17 september 2015 — LLR-G5/BHIM — Glycan Finance (SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5)

50

2015/C 381/62

Zaak T-541/15: Beroep ingesteld op 17 september 2015 — Industrie Aeronautiche Reggiane/BHIM — Audi (NSU)

51

2015/C 381/63

Zaak T-549/15: Beroep ingesteld op 22 september 2015 — Guiral Broto/BHIM — Gastro & Soul (Cafe Del Sol)

52

2015/C 381/64

Zaak T-562/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Federcaccia Toscana e a./Commissie

53

2015/C 381/65

Zaak T-567/15: Beroep ingesteld op 25 september 2015 — Monster Energy/BHIM — Mad Catz Interactive (afbeelding van een zwart vierkant met vier witte strepen)

55

2015/C 381/66

Zaak T-570/15: Beroep ingesteld op 29 september 2015 — Federcaccia della Regione Liguria e.a./Commissie

55

2015/C 381/67

Zaak T-568/13: Beschikking van het Gerecht van 28 augustus 2015 — Bimbo/BHIM — Kimbo (KIMBO)

57

2015/C 381/68

Zaak T-569/13: Beschikking van het Gerecht van 28 augustus 2015 — Bimbo/BHIM — Kimbo (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

57

2015/C 381/69

Zaak T-637/13: Beschikking van het Gerecht van 28 augustus 2015 — Bimbo/BHIM — Kimbo (Caffè KIMBO)

57

2015/C 381/70

Zaak T-638/13: Beschikking van het Gerecht van 28 augustus 2015 — Bimbo/BHIM — Kimbo (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

58

2015/C 381/71

Zaak T-196/14: Beschikking van het Gerecht van 22 juli 2015 — Swedish Match North Europe/BHIM — Skruf Snus (Doosjes snuiftabak)

58

2015/C 381/72

Zaak T-239/14: Beschikking van het Gerecht van 26 augustus 2015 — Monard/Commissie

58

2015/C 381/73

Zaak T-252/14: Beschikking van het Gerecht van 8 september 2015 — Chemo Ibérica/BHIM — Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/74

Zaak T-253/14: Beschikking van het Gerecht van 8 september 2015 — Chemo Ibérica/BHIM — Novartis (EXELTIS)

58

2015/C 381/75

Zaak T-592/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Makhlouf/Raad

59

2015/C 381/76

Zaak T-594/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Makhlouf/Raad

59

2015/C 381/77

Zaak T-595/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Othman/Raad

59

2015/C 381/78

Zaak T-597/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Cham en Bena Properties/Raad

59

2015/C 381/79

Zaak T-598/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Almashreq Investment Fund/Raad

60

2015/C 381/80

Zaak T-599/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Souruh/Raad

60

2015/C 381/81

Zaak T-600/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Syriatel Mobile Telecom/Raad

60

2015/C 381/82

Zaak T-603/14: Beschikking van het Gerecht van 15 september 2015 — Drex Technologies/Raad

60

2015/C 381/83

Zaak T-630/14: Beschikking van het Gerecht van 24 september 2015 — Primo Valore/Commissie

60

2015/C 381/84

Zaak T-674/14: Beschikking van het Gerecht van 2 september 2015 — SEA/Commissie

61

2015/C 381/85

Zaak T-688/14: Beschikking van het Gerecht van 2 september 2015 — Airport Handling/Commissie

61

2015/C 381/86

Zaak T-137/15: Beschikking van het Gerecht van 5 augustus 2015 — Parker Hannifin Manufacturing en Parker-Hannifin/Commissie

61

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 381/87

Gevoegde zaken F-106/13 en F-25/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 oktober 2015 — DD/FRA (Openbare dienst — Personeel van FRA — Tijdelijk functionaris — Loopbaanontwikkelingsrapport — Intern bezwaar — Beschuldigingen van discriminatie — Beschuldiging van represailles in de zin van richtlijn 2000/43 — Administratief onderzoek — Tuchtprocedure — Tuchtmaatregel — Berisping — Artikelen 2, 3 en 11 van bijlage IX bij het Statuut — Beëindiging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd — Artikel 47, onder c), i), RAP — Recht om te worden gehoord — Artikel 41, lid 2, onder a), van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

62

2015/C 381/88

Zaak F-39/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 8 oktober 2015 — FT/ESMA (Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Boekhouder — Niet-verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd — Bevoegd gezag — Kennelijke beoordelingsfout — Bewijslast — Regel van overeenstemming tussen het verzoekschrift en de klacht)

63

2015/C 381/89

Zaak F-119/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 oktober 2015 — FE/Commissie (Openbare dienst — Aanwerving — Algemeen vergelijkend onderzoek — Opneming op de reservelijst — Besluit van het TABG om een geslaagde kandidaat niet aan te werven — Respectieve bevoegdheden van de jury en van het TABG — Voorwaarden voor toelating tot het vergelijkend onderzoek — Minimumduur van de beroepservaring — Berekeningswijzen — Kennelijke beoordelingsfout van de jury — Geen kennelijke beoordelingsfout — Verlies van een kans op aanwerving — Schadevergoeding)

63

2015/C 381/90

Zaak F-132/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 6 oktober 2015 — CH/Parlement (Openbare dienst — Geaccrediteerde parlementaire medewerkers — Artikel 266 VWEU — Maatregelen ter uitvoering van een arrest houdende nietigverklaring van het Gerecht — Nietigverklaring van een ontslagbesluit — Nietigverklaring van een besluit tot afwijzing van een verzoek om bijstand krachtens artikel 24 van het Statuut — Omvang van de bijstandsplicht in geval van een begin van bewijs van intimidatie — Verplichting voor het TAOBG om een administratief onderzoek in te stellen — Bevoegdheid voor de ambtenaar of functionaris om een nationale gerechtelijke procedure aan te spannen — Adviescomité intimidatie en voorkoming van intimidatie op het werk dat klachten behandelt van geaccrediteerde parlementaire medewerkers tegen leden van het Parlement — Rol en bevoegdheden — Materiële en immateriële schade)

64

2015/C 381/91

Zaak F-41/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 8 oktober 2015 — FK/CEPOL

65


NL

 

Top