Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:294:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 294, 7 september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 294

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
7 september 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 294/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 294/02

Zaak C-497/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 2 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia — Italië) — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas/Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 49 VWEU, 102 VWEU en 106 VWEU — Vrijheid van vestiging — Discriminatieverbod — Misbruik van machtspositie — Artikel 15 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Niet-ontvankelijkheid)

2

2015/C 294/03

Zaak C-422/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht — Duitsland) — Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein/Dr. med. vet. Uta Wree [Prejudiciële verwijzing — Landbouw — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Bedrijfstoeslagregeling — Verordening (EG) nr. 73/2009 — Artikel 34, lid 2, onder a) — Begrip „subsidiabele oppervlakte” — Begrip „landbouwgrond” — Oppervlakte die een herbegroeide afdeklaag van een gesloten stortplaats vormt — Gebruik voor landbouwdoeleinden — Toelaatbaarheid]

3

2015/C 294/04

Zaak C-461/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Maatregelen van de Europese Unie betreffende het waterbeleid — Richtlijn 2000/60/EG — Artikel 4, lid 1 — Milieudoelstellingen betreffende het oppervlaktewater — Achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam — Voorgenomen uitdieping van een vaargeul — Verplichting voor de lidstaten om goedkeuring te weigeren voor projecten die een achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam kunnen teweegbrengen — Doorslaggevende criteria om te beoordelen of sprake is van achteruitgang van de toestand van een waterlichaam)

3

2015/C 294/05

Zaak C-607/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Ministero dell'Economia e delle Finanze e.a./Francesco Cimmino e.a. [Prejudiciële verwijzing — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van de markten — Bananen — Verordening (EG) nr. 2362/98 — Artikelen 7, 11 en 21 — Tariefcontingenten — Bananen van oorsprong uit ACS-landen — Marktdeelnemer-nieuwkomer — Invoercertificaten — Niet-overdraagbaarheid van uit bepaalde invoercertificaten voortvloeiende rechten — Misbruik — Verordening (EG) nr. 2988/95 — Artikel 4, lid 3]

4

2015/C 294/06

Zaak C-684/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter [Prejudiciële verwijzing — Landbouw — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Bedrijfstoeslagregeling — Verordening (EG) nr. 1782/2003 — Artikel 44, lid 2 — Verordening (EG) nr. 73/2009 — Artikel 34, lid 2, onder a) — Begrip „subsidiabele hectare” — Oppervlakten langs landingsbanen, taxibanen en noodstopbanen — Gebruik voor landbouwdoeleinden — Toelaatbaarheid — Terugvordering van ten onrechte toegewezen steun]

5

2015/C 294/07

Zaak C-63/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 juli 2015 — Europese Commissie/Franse Republiek (Niet-nakoming — Staatssteun — Onrechtmatige en met de interne markt onverenigbare steun — Verplichting tot terugvordering — Volstrekte onmogelijkheid — Compensatie voor een dienst ter aanvulling van een basisdienst)

6

2015/C 294/08

Zaak C-87/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 9 juli 2015 — Europese Commissie/Ierland (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/88/EG — Organisatie van de arbeidstijd — Organisatie van de arbeidstijd van artsen in opleiding)

7

2015/C 294/09

Zaak C-144/14: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Maramureș — Roemenië) — Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 273 en 287 — Verplichting tot ambtshalve identificatie van een btw-plichtige — Belastbaarheid van diergeneeskundige diensten — Rechtszekerheidsbeginsel — Vertrouwensbeginsel]

7

2015/C 294/10

Zaak C-153/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Minister van Buitenlandse Zaken/K, A (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/86/EG — Artikel 7, lid 2 — Gezinshereniging — Integratievoorwaarden — Nationale regeling op grond waarvan gezinsleden van een derdelander die rechtmatig in de betrokken lidstaat verblijft, met goed gevolg een inburgeringsexamen moeten afleggen om te kunnen binnenkomen op het grondgebied van die lidstaat — Kosten van een dergelijk examen — Verenigbaarheid)

8

2015/C 294/11

Zaak C-177/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo — Spanje) — Maria José Regojo Dans/Consejo de Estado (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst EVV, Unice en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausules 3 en 4 — Discriminatieverbod — „Personal eventual” — Weigering tot het toekennen van een driejaarlijkse anciënniteitstoelage — Objectieve redenen)

9

2015/C 294/12

Zaak C-183/14: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Cluj — Roemenië) — Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean/Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 167, 168, 179 en 213 — Herkwalificatie door de nationale belastingdienst van een handeling in een aan de btw onderworpen economische activiteit — Rechtszekerheidsbeginsel — Vertrouwensbeginsel — Nationale regeling die de uitoefening van het recht op aftrek afhankelijk stelt van de identificatie van de betrokken marktdeelnemer voor btw-doeleinden en de indiening van een aangifte in die belasting]

10

2015/C 294/13

Zaak C-209/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 2 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Vrhovno sodišče — Slovenië) — NLB Leasing d.o.o./Republika Slovenija (Prejudiciële verwijzing — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Levering van goederen of verrichting van diensten — Leaseovereenkomst — Restitutie aan de lessor van onroerend goed dat voorwerp van een leaseovereenkomst is — Begrip „annulering, verbreking, ontbinding of gehele of gedeeltelijke niet-betaling” — Recht van de lessor op verlaging van de maatstaf van heffing — Dubbele belasting — Onderscheiden handelingen — Beginsel van fiscale neutraliteit)

10

2015/C 294/14

Zaak C-229/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Arbeitsgericht Verden — Duitsland) — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH [Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 98/59/EG — Artikel 1, lid 1, onder a) — Collectief ontslag — Begrip werknemer — Lid van de directie van een kapitaalvennootschap — Persoon die werkzaam is in het kader van een stage en terugkeer op de arbeidsmarkt en die studiefinanciering van de overheid krijgt maar van de werkgever geen loon ontvangt]

11

2015/C 294/15

Zaak C-231/14 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 9 juli 2015 — InnoLux Corp., voorheen Chimei InnoLux Corp./Europese Commissie [Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Artikel 101 VWEU — Artikel 53 van de EER-Overeenkomst — Wereldmarkt voor schermen met vloeibare kristallen (lcd’s) — Vaststelling van prijzen — Geldboeten — Richtsnoeren voor de berekening van geldboeten (2006) — Punt 13 — Vaststelling van de waarde van de verkopen die verband houden met de inbreuk — Interne verkopen van het betrokken product buiten de EER — Inaanmerkingneming van de verkopen van afgewerkte producten waarin het betrokken product is geïntegreerd, aan derden in de EER]

12

2015/C 294/16

Zaak C-249/14 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 9 juli 2015 — Pêra-Grave — Sociedade Agrícola, Unipessoal, Lda/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Fundação Eugénio de Almeida (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsbeeldmerk QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Inschrijvingsaanvraag — Oppositie van de houder van de oudere beeldmerken VINHO PÊRAMANCA TINTO, VINHO PÊRAMANCA BRANCO en PÊRAMANCA — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar)

13

2015/C 294/17

Zaak C-331/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Vrhovno sodišče — Slovenië) — Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/Republiek Slovenië [Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Zesde richtlijn (77/388/EEG) — Artikelen 2, punt 1, en 4, lid 1 — Belastingplicht — Onroerendgoedtransacties — Verkoop van stukken grond die werden bestemd tot het privévermogen van een natuurlijk persoon met het beroep van zelfstandig ondernemer — Als zodanig handelende belastingplichtige]

13

2015/C 294/18

Zaak C-334/14: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 2 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons — België) — Belgische Staat/Nathalie De Fruytier (Prejudiciële verwijzing — Zesde btw-richtlijn — Vrijstellingen voor bepaalde activiteiten van algemeen belang — Artikel 13, A, lid 1, onder b) en c) — Ziekenhuisverpleging en medische verzorging — Nauw samenhangende handelingen — Vervoer van menselijke organen en bij mensen afgenomen monsters voor medische analyse of medische of therapeutische zorg — Zelfstandige activiteit — Ziekenhuizen en centra voor medische verzorging en diagnose — Inrichting van dezelfde aard)

14

2015/C 294/19

Zaak C-348/14: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 9 juli 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Câmpulung — Roemenië) — Maria Bucura/SC Bancpost SA [Prejudiciële verwijzing — Consumentenbescherming — Richtlijn 87/102/EEG — Artikel 1, lid 2, onder a) — Consumentenkrediet — Begrip „consument” — Richtlijn 93/13/EEG — Artikelen 2, onder b), 3 tot en met 5 en 6, lid 1 — Oneerlijke bedingen — Ambtshalve onderzoek door de nationale rechter — „Duidelijk en begrijpelijk geformuleerde” bedingen — Informatie die door de schuldeiser moet worden verstrekt]

15

2015/C 294/20

Zaak C-360/14 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 9 juli 2015 — Bondsrepubliek Duitsland/Europese Commissie (Hogere voorziening — Harmonisatie van de wetgevingen — Richtlijn 2009/48/EG — Veiligheid van speelgoed — Grenswaarden voor lood, barium, arseen, antimoon, kwik, nitrosamines en nitroseerbare stoffen in speelgoed — Weigering van de Commissie om de door de Duitse autoriteiten aangemelde nationale bepalingen tot handhaving van de grenswaarden voor deze stoffen volledig goed te keuren — Bewijs dat de nationale bepalingen een hoger beschermingsniveau voor de gezondheid van de mens bieden)

16

2015/C 294/21

Zaak C-575/14 P: Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 30 juni 2015 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europese Commissie (Hogere voorziening — Arbitragebeding — Overeenkomst betreffende de financiële steun van de Europese Unie aan een project in het kader van het eContent-programma — Beëindiging van de overeenkomst door de Europese Commissie — Betaling van de niet-uitgekeerde bedragen en herstel van de door verzoekster beweerdelijk geleden schade — Onjuiste voorstelling van de stukken in het dossier — Hogere voorziening gedeeltelijk kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond voor het overige — Verzoek om wijziging van de beslissing van het Gerecht van de Europese Unie over de kosten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

16

2015/C 294/22

Zaak C-223/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 18 mei 2015 — combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

17

2015/C 294/23

Zaak C-229/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 19 mei 2015 — Minister Finansów/Jan Mateusiak

17

2015/C 294/24

Zaak C-231/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy (Polen) op 21 mei 2015 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej en Petrotel/Polkomtel

18

2015/C 294/25

Zaak C-252/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 mei 2015 door Naazneen Investments Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 18 maart 2015 in zaak T-250/13, Naazneen Investments Limited/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)

19

2015/C 294/26

Zaak C-255/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Düsseldorf (Duitsland) op 29 mei 2015 — Steef Mennens/Emirates Direktion für Deutschland

21

2015/C 294/27

Zaak C-262/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 1 juni 2015 — GD European Land Systems — Steyr GmbH

22

2015/C 294/28

Zaak C-263/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria (Hongarije) op 3 juni 2015 — Lajvér Meliorációs Nonprofit Kft. en Lajvér Csapadékvízrendezési Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

23

2015/C 294/29

Zaak C-264/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 juni 2015 door Makro autoservicio mayorista SA tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 12 maart 2015 in zaak T-269/12, Makro autoservicio mayorista/Commissie

23

2015/C 294/30

Zaak C-265/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 juni 2015 door Vestel Iberia, SL tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 12 maart 2015 in zaak T-249/12, Vestel Iberia/Commissie

24

2015/C 294/31

Zaak C-266/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 juni 2015 door Central Bank of Iran tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 25 maart 2015 in zaak T-563/12, Central Bank of Iran/Raad van de Europese Unie

25

2015/C 294/32

Zaak C-269/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Hof van Cassatie (België) op 8 juni 2015 — Rijksdienst voor Pensioenen tegen Willem Hoogstad; andere partij: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

26

2015/C 294/33

Zaak C-276/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 9 juni 2015 — Hecht Pharma GmbH/Hohenzollern Apotheke, Inhaber Winfried Ertelt

27

2015/C 294/34

Zaak C-277/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 9 juni 2015 — Servoprax GmbH/Roche Diagnostics Deutschland GmbH

28

2015/C 294/35

Zaak C-279/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 juni 2015 door Alexandre Borde en Carbonium tegen de beschikking van het Gerecht (Derde kamer) van 25 maart 2015 in zaak T-314/14, Borde en Carbonium/Commissie

28

2015/C 294/36

Zaak C-281/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht München (Duitsland) op 11 juni 2015 — Soha Sahyouni/Raja Mamisch

29

2015/C 294/37

Zaak C-282/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Verwaltungsgericht Braunschweig (Duitsland) op 11 juni 2015 — Queisser Pharma GmbH & Co. KG/Bondsrepubliek Duitsland

30

2015/C 294/38

Zaak C-283/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 11 juni 2015 — X, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

31

2015/C 294/39

Zaak C-288/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland) op 15 juni 2015 — Medical Imaging Systems GmbH (MIS)/Hauptzollamt München

32

2015/C 294/40

Zaak C-289/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Prešove (Slowakije) op 15 juni 2015 — Jozef Grundza

32

2015/C 294/41

Zaak C-292/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vergabekammer Südbayern (Duitsland) op 16 juni 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

33

2015/C 294/42

Zaak C-297/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sø- og Handelsret (Denemarken) op 18 juni 2015 — Ferring Lægemidler A/S, optredend namens Ferring B.V./Orifarm A/S

34

2015/C 294/43

Zaak C-300/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het tribunal administratif (Luxemburg) op 19 juni 2015 — Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser/Directeur de l’administration des contributions directes

34

2015/C 294/44

Zaak C-301/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 19 juni 2015 — Marc Soulier, Sara Doke/ministre de la Culture et de la Communication, Premier ministre

35

2015/C 294/45

Zaak C-302/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo Tarragona (Spanje) op 19 juni 2015 — Correos y Telégrafos S.A./Ayuntamiento de Vila Seca

35

2015/C 294/46

Zaak C-305/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret (Denemarken) op 24 juni 2015 — Delta Air Lines Inc./Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

36

2015/C 294/47

Zaak C-310/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 25 juni 2015 — Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, rechtsopvolger van Sony France SA

37

2015/C 294/48

Zaak C-311/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus (Finland) op 25 juni 2015 — TrustBuddy AB/Lauri Pihlajaniemi

38

2015/C 294/49

Zaak C-313/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de commerce de Paris (Frankrijk) op 25 juni 2015 — Eco-Emballages SA/Sphère France SAS, Schweitzer SAS, Carrefour Import SAS, Tissue France SCA, SCA Hygiène Products SAS, WEPA Troyes SAS, Industrie Cartarie Tronchetti SpA, Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica, SL, Kimberly-Clark SAS, Gopack SAS, Delipapier, CMC France SARL, Paul Hartmann SA, Wepa Lille SAS, Industrie Cartarie Tronchetti France SAS, Melitta France SAS, Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG, Scamark SAS, Système U Centrale Nationale SAS

38

2015/C 294/50

Zaak C-314/15: Beroep ingesteld op 26 juni 2015 — Europese Commissie/Franse Republiek

39

2015/C 294/51

Zaak C-321/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour constitutionnelle (Luxemburg) op 29 juni 2015 — ArcelorMittal Rodange et Schifflange SA/État du Grand-duché de Luxembourg

39

2015/C 294/52

Zaak C-327/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret (Denemarken) op 2 juli 2015 — TDC A/S/Teleklagenævnet, Erhvervs- og Vækstministeriet

40

2015/C 294/53

Zaak C-335/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 3 juli 2015 — Maria Cristina Elisabetta Ornano/Ministero della Giustizia, Direzione Generale dei Magistrati del Ministero

41

2015/C 294/54

Zaak C-337/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 juli 2015 door de Europese Ombudsman tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 29 april 2015 in zaak T-217/11, Staelen/Europese Ombudsman

42

2015/C 294/55

Zaak C-338/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 juli 2015 door Claire Staelen tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 29 april 2015 in zaak T-217/11, Staelen/Europese Ombudsman

43

2015/C 294/56

Zaak C-351/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 juli 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 29 april 2015 in zaak T-470/11, Total en Elf Aquitaine/Commissie

44

2015/C 294/57

Zaak C-358/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 juli 2015 door Bank of Industry and Mine tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 29 april 2015 in zaak T-10/13, Bank of Industry and Mine/Raad

45

2015/C 294/58

Zaak C-359/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 juli 2015 door The National Iranian Gas Company tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 29 april 2015 in zaak T-9/13, The National Iranian Gas Company/Raad

47

2015/C 294/59

Zaak C-373/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 15 juli 2015 door de Franse Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 30 april 2015 in zaak T-259/13, Frankrijk/Commissie

48

 

Gerecht

2015/C 294/60

Zaak T-172/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Stahlwerk Bous/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om aanpassing van de conclusies — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

50

2015/C 294/61

Zaak T-173/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — WeserWind/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

51

2015/C 294/62

Zaak T-174/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Dieckerhoff Guss/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

51

2015/C 294/63

Zaak T-175/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Walter Hundhausen/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

52

2015/C 294/64

Zaak T-176/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Georgsmarienhütte/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om aanpassing van de conclusies — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

53

2015/C 294/65

Zaak T-177/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Harz Guss Zorge/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om aanpassing van de conclusies — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

54

2015/C 294/66

Zaak T-178/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

55

2015/C 294/67

Zaak T-179/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Schmiedewerke Gröditz/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

56

2015/C 294/68

Zaak T-183/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Schmiedag/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing — Beroep tot nietigverklaring — Verzoek om aanpassing van de conclusies — Geen nieuw gegeven — Niet-ontvankelijkheid”)

57

2015/C 294/69

Zaak T-230/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Deutsche Edelstahlwerke/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

57

2015/C 294/70

Zaak T-235/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Deutsche ArcelorMittal Hamburg e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

58

2015/C 294/71

Zaak T-236/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Kronotex en Kronoply/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

59

2015/C 294/72

Zaak T-237/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Steinbeis Papier/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

60

2015/C 294/73

Zaak T-265/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Schumacher Packaging/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

60

2015/C 294/74

Zaak T-270/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Grupa Azoty ATT Polymers/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

61

2015/C 294/75

Zaak T-272/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — P-D Glasseiden e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

62

2015/C 294/76

Zaak T-275/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Drahtwerk St. Ingbert e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

63

2015/C 294/77

Zaak T-276/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Flachglas Torgau e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

63

2015/C 294/78

Zaak T-280/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Ineos Manufacturing Deutschland e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

64

2015/C 294/79

Zaak T-281/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Fels-Werke/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

65

2015/C 294/80

Zaak T-282/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Bayer MaterialScience/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

66

2015/C 294/81

Zaak T-283/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Advansa e.a./Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

66

2015/C 294/82

Zaak T-318/14: Beschikking van het Gerecht van 9 juni 2015 — Vinnolit/Commissie („Staatssteun — Maatregelen die door Duitsland zijn vastgesteld ten gunste van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en energie-intensieve ondernemingen — Besluit tot inleiding van de procedure in artikel 108, lid 2, VWEU — Vaststelling van het definitieve besluit na de instelling van het beroep — Afdoening zonder beslissing”)

67

2015/C 294/83

Zaak T-161/15: Beroep ingesteld op 1 april 2015 — Brinkmann (Steel Trading) e.a./Commissie en ECB

68

2015/C 294/84

Zaak T-255/15: Beroep ingesteld op 19 mei 2015 — Almaz-Antey/Raad

69

2015/C 294/85

Zaak T-262/15: Beroep ingesteld op 22 mei 2015 — Kiselev/Raad

70

2015/C 294/86

Zaak T-275/15: Beroep ingesteld op 29 mei 2015 — Hmicho/Raad

71

2015/C 294/87

Zaak T-278/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 juni 2015 door de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 maart 2015 in zaak F-51/14

72

2015/C 294/88

Zaak T-292/15: Beroep ingesteld op 3 juni 2015 — Vakakis/Commissie

73

2015/C 294/89

Zaak T-310/15: Beroep ingesteld op 5 juni 2015 — European Union Copper Task Force/Commissie

74

2015/C 294/90

Zaak T-316/15: Beroep ingesteld op 11 juni 2015 — Republiek Polen/Commissie

75

2015/C 294/91

Zaak T-332/15: Beroep ingesteld op 16 juni 2015 — Ocean Capital Administration e.a./Raad

76

2015/C 294/92

Zaak T-336/15: Beroep ingesteld op 25 juni 2015 — Windrush Aka/BHIM — Dammers (The Specials)

77

2015/C 294/93

Zaak T-337/15: Beroep ingesteld op 29 juni 2015 — Bach Flower Remedies/BHIM — Durapharma (RESCUE)

78

2015/C 294/94

Zaak T-349/15: Beroep ingesteld op 30 juni 2015 — CG/BHIM — Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)

79

2015/C 294/95

Zaak T-355/15: Beroep ingesteld op 30 juni 2015 — Alpex Pharma/BHIM — Astex Pharmaceuticals (ASTEX)

79

2015/C 294/96

Zaak T-358/15: Beroep ingesteld op 3 juli 2015 — Arrom Conseil/BHIM — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

80

2015/C 294/97

Zaak T-359/15: Beroep ingesteld op 3 juli 2015 — Arrom Conseil/BHIM — Nina Ricci (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

81

2015/C 294/98

Zaak T-361/15: Beroep ingesteld op 3 juli 2015 — Choice/BHIM (Choice chocolate & ice cream)

81

2015/C 294/99

Zaak T-362/15: Beroep ingesteld op 1 juli 2015 — Lacamanda Group/BHIM — Woolley (HENLEY)

82

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2015/C 294/00

Zaak F-92/15: Beroep ingesteld op 26 juni 2015 — ZZ/Commissie

83

2015/C 294/01

Zaak F-94/15: Beroep ingesteld op 30 juni 2015 — ZZ/EDEO

83

2015/C 294/02

Zaak F-95/15: Beroep ingesteld op 1 juli 2015 — ZZ/Commissie

84

2015/C 294/03

Zaak F-96/15: Beroep ingesteld op 1 juli 2015 — ZZ/Commissie

84

2015/C 294/04

Zaak F-97/15: Beroep ingesteld op 1 juli 2015 — ZZ/Commissie

85

2015/C 294/05

Zaak F-98/15: Beroep ingesteld op 3 juli 2015 — ZZ/Parlement

86


NL

 

Top