Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:236:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 236, 20 juli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 236

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

58e jaargang
20 juli 2015


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2015/C 236/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2015/C 236/02

Zaak C-546/12 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 mei 2015 — Ralf Schräder/Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO), Jørn Hansson [Hogere voorziening — Communautair kwekersrecht — Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO) — Verordening (EG) nr. 2100/94 — Artikelen 20 en 76 — Verordening (EG) nr. 874/2009 — Artikel 51 — Verzoek tot inleiding van de procedure tot nietigverklaring van een communautaire bescherming — Beginsel van het ambtshalve onderzoek — Procedure voor de kamer van beroep van het CPVO — Substantieel bewijsmateriaal]

2

2015/C 236/03

Zaak C-182/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 mei 2015 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Industrial Tribunal (Northern Ireland) — Verenigd Koninkrijk] — Valerie Lyttle e.a./Bluebird UK Bidco 2 Limited [Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Collectief ontslag — Richtlijn 98/59/EG — Artikel 1, lid 1, eerste alinea, onder a) — Begrip „plaatselijke eenheid” — Methode voor de berekening van het aantal ontslagen werknemers]

2

2015/C 236/04

Zaak C-352/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Dortmund — Duitsland) — Cartel Damage Claims (CDC) Hydrogen Peroxide SA/Akzo Nobel NV, Solvay SA/NV, Kemira Oyj, FMC Foret, SA [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Bijzondere bevoegdheden — Artikel 6, lid 1 — Beroep gericht tegen in verschillende lidstaten gevestigde verweerders die hebben deelgenomen aan een met artikel 81 EG en artikel 53 van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte strijdig verklaarde mededingingsregeling, ertoe strekkende dat deze hoofdelijk worden veroordeeld tot schadevergoeding en ter verkrijging van informatie — Bevoegdheid van het aangezochte gerecht jegens de medeverweerders — Afstand van instantie ten aanzien van de verweerder met woonplaats in de lidstaat van het aangezochte gerecht — Bevoegdheid inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad — Artikel 5, lid 3 — Forumkeuzebedingen — Artikel 23 — Doeltreffende uitvoering van het kartelverbod]

3

2015/C 236/05

Zaak C-392/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona — Spanje) — Andrés Rabal Cañas/Nexea Gestión Documental SA, Fondo de Garantía Salarial (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Collectief ontslag — Richtlijn 98/59/EG — Begrip „plaatselijke eenheid” — Methode voor de berekening van het aantal ontslagen werknemers)

4

2015/C 236/06

Zaak C-399/13 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 4 juni 2015 — Stichting Corporate Europe Observatory/Europese Commissie, Bondsrepubliek Duitsland [Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Toegang tot documenten van de Europese instellingen — Documenten met betrekking tot de handelsonderhandelingen tussen de Europese Unie en de Republiek India — Volledige toegang — Weigering]

5

2015/C 236/07

Zaak C-445/13 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 7 mei 2015 — Voss of Norway ASA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 1, onder b) — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Driedimensionaal teken bestaande in een cilindervormige fles]

6

2015/C 236/08

Zaak C-497/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden — Nederland) — F. Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 1999/44/EG — Verkoop van en garantie voor consumptiegoederen — Hoedanigheid van de koper — Hoedanigheid van consument — Gebrek aan overeenstemming van het geleverde goed — Verplichting om de verkoper op de hoogte te brengen — Gebrek dat zich manifesteert binnen een termijn van zes maanden vanaf de aflevering van de goederen — Bewijslast)

6

2015/C 236/09

Zaak C-516/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Dimensione Direct Sales srl, Michele Labianca/Knoll International Spa (Prejudiciële verwijzing — Auteursrecht — Richtlijn 2001/29/EG — Artikel 4, lid 1 — Distributierecht — Begrip, distributie onder het publiek’ — Handelaar die zich in een lidstaat bevindt en die via zijn website, via mailing en in de pers in een andere lidstaat verkoopaanbiedingen doet en reclame maakt — Reproductie van auteursrechtelijk beschermde meubelen die te koop worden aangeboden zonder toestemming van de houder van het uitsluitende distributierecht — Aanbieding of reclame die niet leidt tot koop van het origineel of kopieën van een beschermd werk)

7

2015/C 236/10

Zaak C-536/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litouwen) — „Gazprom” OAO [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Toepassingsgebied — Arbitrage — Daarvan uitgesloten — Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken — Bevel uitgevaardigd door een in een lidstaat gevestigd scheidsgerecht — Bevel ertoe strekkende dat de inleiding of de voortzetting van een procedure voor een gerecht van een andere lidstaat wordt verhinderd — Bevoegdheid van de gerechten van een lidstaat om erkenning van de scheidsrechterlijke uitspraak te weigeren — Verdrag van New York]

8

2015/C 236/11

Zaak C-543/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/E. Fischer-Lintjens [Prejudiciële verwijzing — Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Artikel 27 — Bijlage VI, rubriek R, punt 1, onder a) en b) — Begrip „pensioenen of renten, verschuldigd krachtens de wettelijke regelingen van twee of meer lidstaten” — Verstrekkingen — Toekenning met terugwerkende kracht van een pensioen krachtens de wettelijke regeling van de woonlidstaat — Recht op zorgverstrekkingen afhankelijk van de voorwaarde dat een verplichte zorgverzekering wordt afgesloten — Verklaring van niet-verzekering krachtens de wettelijke regeling inzake de verplichte zorgverzekering van de woonlidstaat — Daaropvolgend ontbreken van de verplichting tot betaling van bijdragen in die lidstaat — Intrekking met terugwerkende kracht van die verklaring — Onmogelijkheid om met terugwerkende kracht een verplichte zorgverzekering af te sluiten — Onderbreking van de dekking door een dergelijke verzekering van het risico van ziekte — Nuttig effect van verordening nr. 1408/71]

9

2015/C 236/12

Zaak C-560/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Ulm/Ingeborg Wagner-Raith (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van kapitaal — Afwijking — Kapitaalverkeer in verband met het verrichten van financiële diensten — Nationale regeling die voorziet in de forfaitaire belasting van kapitaalinkomsten uit deelnemingen in buitenlandse beleggingsfondsen — Zwarte fondsen)

10

2015/C 236/13

Zaak C-579/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Centrale Raad van Beroep — Nederland) — P, S/Commissie Sociale Zekerheid Breda, College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen (Prejudiciële verwijzing — Status van langdurig ingezeten derdelanders — Richtlijn 2003/109/EG — Artikelen 5, lid 2, en 11, lid 1 — Nationale wettelijke regeling die aan derdelanders die de status van langdurig ingezetene hebben verworven, op straffe van een geldboete een inburgeringplicht oplegt, waarvoor een examen moet worden behaald)

10

2015/C 236/14

Zaak C-657/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf — Duitsland) — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Vrijheid van vestiging — Artikel 49 VWEU — Beperkingen — Gefaseerde inning van de belasting over latente meerwaarde — Handhaving van de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten — Evenredigheid)

11

2015/C 236/15

Zaak C-678/13: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 4 juni 2015 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Bijlage III — Toepassing van een verlaagd btw-tarief op medische uitrusting, hulpmiddelen en andere apparaten alsmede op farmaceutische producten)

11

2015/C 236/16

Zaak C-682/13 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 4 juni 2015 — Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Europese Commissie (Hogere voorziening — Volksgezondheid — Lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven — Steviolglycosiden — Voorwaarden voor ontvankelijkheid — Procesbelang)

12

2015/C 236/17

Zaak C-5/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt Osnabrück (Prejudiciële verwijzing — Artikel 267 VWEU — Incidentele procedure voor grondwettigheidstoetsing — Toetsing van een nationale wet aan zowel het Unierecht als de grondwet van de betrokken lidstaat — Mogelijkheid voor de nationale rechter om bij het Hof van Justitie een verzoek om een prejudiciële beslissing in te dienen — Nationale regeling die voorziet in de heffing van een belasting over het gebruik van splijtstof — Richtlijnen 2003/96/EG en 2008/118/EG — Artikel 107 VWEU — Artikelen 93 EA, 191 EA en 192 EA)

13

2015/C 236/18

Zaak C-15/14 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 4 juni 2015 — Europese Commissie/MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Hogere voorziening — Staatssteun — Overeenkomst tussen Hongarije en olie- en gasmaatschappij MOL over vergoedingen voor de winning van koolwaterstoffen — Latere wijziging van het wettelijke stelsel houdende verhoging van de vergoedingen — Verhoging niet op MOL toegepast — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is verklaard — Selectiviteit)

14

2015/C 236/19

Zaak C-53/14 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 mei 2015 — JAS Jet Air Service France (SARL)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief — Communautair douanewetboek — Artikel 239 — Uitvoeringsverordening — Artikel 905 — Invoer van spijkerbroeken van oorsprong uit de Verenigde Staten — Invoerrechten — Besluit waarbij de kwijtschelding van rechten niet gerechtvaardigd wordt geacht — Geen „bijzondere omstandigheden”)

14

2015/C 236/20

Zaak C-65/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal du travail de Nivelles — België) — Charlotte Rosselle/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (LOZ), (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 92/85/EEG — Maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie — Artikel 11, punten 2 en 4 — Ambtenaar in vaste dienst die om persoonlijke redenen onbetaald verlof neemt om als werkneemster in loondienst te gaan werken — Weigering om haar een zwangerschapsuitkering toe te kennen op grond dat zij, als werkneemster in loondienst, niet de vereiste wachttijd heeft vervuld die recht geeft op bepaalde sociale uitkeringen)

15

2015/C 236/21

Zaak C-161/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 juni 2015 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Niet-nakoming — Gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 98, lid 2 — Punt 10 van bijlage III — Verlaagd btw-tarief voor de levering, bouw, renovatie en verbouwing van in het kader van het sociaal beleid verstrekte huisvesting — Punt 10 bis van bijlage III — Verlaagd btw-tarief voor de renovatie en het herstel van particuliere woningen, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten — Nationale wetgeving op grond waarvan een verlaagd btw-tarief wordt toegepast op de installatiedienst voor „energiebesparend materiaal” en op de levering van dergelijk materiaal)

15

2015/C 236/22

Zaak C-195/14: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Teekanne GmbH & Co. KG [Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2000/13/EG — Etikettering en presentatie van levensmiddelen — Artikelen 2, lid 1, onder a), i), en 3, lid 1, punt 2 — Etikettering die de koper kan misleiden ten aanzien van de samenstelling van levensmiddelen — Lijst van ingrediënten — Gebruik van de vermelding „framboos-vanille avontuur” en van afbeeldingen van frambozen en vanillebloesem op de verpakking van een vruchtenthee die deze ingrediënten niet bevat]

16

2015/C 236/23

Zaak C-262/14: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Neamț — Roemenië) — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD)/Ministerul Finanțelor Publice (Prejudiciële verwijzing — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Richtlijn 2000/78/EG — Artikelen 2, 3, lid 1, en 6 — Verbod van discriminatie op grond van leeftijd — Discriminatie op grond van beroepsgroep of arbeidsplaats — Nationale wettelijke regeling die binnen bepaalde grenzen verbiedt om naast een ouderdomspensioen loon te ontvangen voor de uitoefening van een beroepsactiviteit in de overheidssector — Ambtshalve beëindiging van de arbeidsverhouding of de dienstbetrekking)

17

2015/C 236/24

Zaak C-269/14: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — Procedure ingesteld door de Kansaneläkelaitos (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Richtlijn, 2004/18/EG — Artikel 1, lid 4 — Concessieovereenkomst voor diensten — Begrip — Samenstel van overeenkomsten tussen een socialezekerheidsinstelling en taxivennootschappen dat voorziet in een elektronische procedure van rechtstreekse vergoeding van de vervoerkosten van de verzekerden en in een systeem van boeking van de vervoermiddelen)

18

2015/C 236/25

Zaak C-285/14: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Directeur général des douanes et droits indirects en directeur régional des douanes et droits indirects d’Auvergne/Brasserie Bouquet SA (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Richtlijn 92/83/EEG — Accijns — Bier — Artikel 4 — Kleine zelfstandige brouwerijen — Verlaagde accijnstarief — Voorwaarden — Niet onder licentie werken — Werken volgens een aan een derde toebehorend productieproces waarvoor door die derde toestemming is verleend — Gebruik van de merken van die derde met diens toestemming)

18

2015/C 236/26

Zaak C-322/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Krefeld — Duitsland) — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH (Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 23 — Overeenkomst tot aanwijzing van de bevoegde rechter — Vormvereisten — Elektronische mededeling waardoor de overeenkomst duurzaam geregistreerd wordt — Begrip — Algemene verkoopvoorwaarden die kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt via een link die deze in een nieuw venster toont — „click wrapping”)

19

2015/C 236/27

Zaak C-339/14: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Nürnberg — Duitsland) — Strafzaak tegen Andreas Wittmann (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2006/126/EG — Onderlinge erkenning van rijbewijzen — Periode van tijdelijk verbod — Afgifte van een rijbewijs door een lidstaat voordat in de lidstaat van de gewone verblijfplaats een verbodsperiode ingaat — Redenen om in de lidstaat van de gewone verblijfplaats erkenning van de geldigheid van een door een andere lidstaat afgegeven rijbewijs te weigeren)

19

2015/C 236/28

Zaak C-349/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 mei 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej (Prejudiciële verwijzing — Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie — Artikel 12, tweede alinea — Belasting ten behoeve van de gemeenten geheven van personen die op het grondgebied daarvan een woning bezitten of het genot daarvan hebben — Bovengrens — Sociale maatregel — Inaanmerkingneming van de door de Europese Unie aan haar ambtenaren en andere personeelsleden betaalde salarissen, lonen en emolumenten)

20

2015/C 236/29

Zaak C-275/14: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 5 februari 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Jednostka Innowacyjno-Wdrożeniowa Petrol S.C. Paczuski Maciej i Puławski Ryszard/Minister Finansów (Prejudiciële verwijzing — Heffing van belasting over energieproducten — Richtlijn 2003/96/EG — Artikel 2, lid 3 — Rechtstreekse werking — Additieven voor motorbrandstof die onder GN-code 3811 vallen)

21

2015/C 236/30

Zaak C-578/14: Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 4 juni 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — België) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Vennootschapsbelasting — Richtlijn 90/435/EEG — Artikelen 1, lid 2, en 4, lid 2 — Moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten — Gemeenschappelijke fiscale regeling — Aftrekbaarheid van de belastbare winst van de moedermaatschappij — Feitelijke en juridische context van het hoofdgeding — Redenen waarom een antwoord op de prejudiciële vraag noodzakelijk is — Onvoldoende preciseringen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

21

2015/C 236/31

Zaak C-150/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Duitsland) op 30 maart 2015 — Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten/N

22

2015/C 236/32

Zaak C-173/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 17 april 2015 — GE Healthcare GmbH/Hauptzollamt Düsseldorf

23

2015/C 236/33

Zaak C-175/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casație și Justiție (Roemenië) op 20 april 2015 — Taser International Inc./SC Gate 4 Business SRL, Cristian Mircea Anastasiu

24

2015/C 236/34

Zaak C-184/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanje) op 23 april 2015 — Florentina Martínez Andrés/Servicio Vasco de Salud

25

2015/C 236/35

Zaak C-192/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 24 april 2015 — T.D. Rease, P. Wullems, andere partij College bescherming persoonsgegevens

26

2015/C 236/36

Zaak C-197/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spanje) op 29 april 2015 — Juan Carlos Castrejana López/Ayuntamiento de Vitoria

26

2015/C 236/37

Zaak C-208/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria (Hongarije) op 5 mei 2015 — Stock ’94 Szolgáltató Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV)

27

2015/C 236/38

Zaak C-210/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 mei 2015 door de Republiek Polen tegen het arrest van het Gerecht van 25 februari 2015 in zaak T-257/13, Republiek Polen/Europese Commissie

28

2015/C 236/39

Zaak C-215/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven kasatsionen sad (Bulgarije) op 11 mei 2015 — Vasilka Ivanova Gogova/Ilia Dimitrov Iliev

29

2015/C 236/40

Zaak C-237/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland (Ierland) op 22 mei 2015 — Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan

30

2015/C 236/41

Zaak C-242/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2015 door Land Hessen tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 17 maart 2015 in zaak T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Europese Commissie

30

2015/C 236/42

Zaak C-246/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 28 mei 2015 door Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 17 maart 2015 in zaak T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Europese Commissie

31

 

Gerecht

2015/C 236/43

Gevoegde zaken T-544/12 en T-546/12: Arrest van het Gerecht van 3 juni 2015 — Pensa Pharma/BHIM — Ferring en Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA en pensa) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk PENSA PHARMA en gemeenschapsbeeldmerk pensa — Oudere nationale en Beneluxwoordmerken PENTASA — Uitdrukkelijke instemming met de inschrijving van het gemeenschapsmerk vóór de indiening van de vordering tot nietigverklaring — Artikel 53, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009”]

33

2015/C 236/44

Zaak T-254/13: Arrest van het Gerecht van 4 juni 2015 — Stayer Ibérica/BHIM — Korporaciya „Masternet” (STAYER) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk STAYER — Ouder internationaal woordmerk STAYER — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikelen 8, lid 1, onder b), en 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009”]

33

2015/C 236/45

Zaak T-376/13: Arrest van het Gerecht van 4 juni 2015 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein/ECB („Toegang tot documenten — Besluit 2004/258/EG — Ruilovereenkomst van 15 februari 2012 tussen Griekenland en de ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem — Bijlagen A en B — Gedeeltelijke weigering van toegang — Openbaar belang — Monetair beleid van de Unie en van een lidstaat — Interne financiën van de ECB en van de nationale centrale banken van het Eurosysteem — Stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie”)

34

2015/C 236/46

Zaak T-448/13: Arrest van het Gerecht van 3 juni 2015 — Bora Creations/BHIM — Beauté prestige international (essence) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk essence — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

35

2015/C 236/47

Zaak T-514/13: Arrest van het Gerecht van 10 juni 2015 — AgriCapital/BHIM — agri.capital (AGRI.CAPITAL) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk AGRI.CAPITAL — Oudere gemeenschapswoordmerken AgriCapital en AGRICAPITAL — Relatieve weigeringsgrond — Geen soortgelijkheid van de diensten — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

36

2015/C 236/48

Zaak T-559/13: Arrest van het Gerecht van 3 juni 2015 — Giovanni Cosmetics/BHIM — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk GIOVANNI GALLI — Ouder gemeenschapswoordmerk GIOVANNI — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Onderscheidend vermogen van een voornaam en van een familienaam”]

36

2015/C 236/49

Zaak T-578/13: Arrest van het Gerecht van 3 juni 2015 — Luxembourg Pamol (Cyprus) en Luxembourg Industries/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Gewasbeschermingsmiddelen — Publicatie van documenten betreffende de inschrijving van een werkzame stof — Afwijzing van het verzoek tot vertrouwelijke behandeling van bepaalde informatie — Bestreden handeling kan niet aan verwerende partij worden toegerekend — Niet-ontvankelijkheid”)

37

2015/C 236/50

Zaak T-604/13: Arrest van het Gerecht van 3 juni 2015 — Levi Strauss/BHIM — L&O Hunting Group (101) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk 101 — Ouder gemeenschapswoordmerk 501 — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

38

2015/C 236/51

Zaak T-658/13 P: Arrest van het Gerecht van 3 juni 2015 — BP/FRA („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractant — Personeel van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten — Niet-verlenging van een overeenkomst voor bepaalde tijd voor onbepaalde tijd — Recht om te worden gehoord — Tewerkstelling bij een andere dienst tot de afloop van de overeenkomst — Beoordeling van de feitelijke elementen — Verkeerde opvatting van de bewijselementen — Motiveringsplicht”)

38

2015/C 236/52

Zaak T-140/14: Arrest van het Gerecht van 4 juni 2015 — Bora Creations/BHIM (gel nails at home) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk gel nails at home — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

39

2015/C 236/53

Zaak T-222/14: Arrest van het Gerecht van 4 juni 2015 — Deluxe Laboratories/BHIM (deluxe) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk deluxe — Absolute weigeringsgronden — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”]

40

2015/C 236/54

Zaak T-273/14: Arrest van het Gerecht van 3 juni 2015 — Lithomex/BHIM — Glaubrecht Stingel (LITHOFIX) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk LITHOFIX — Oudere nationale en internationale woordmerken LITHOFIN — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Soortgelijke waren — Geen onderzoekverplichting met betrekking tot alle waren waarop het oudere merk betrekking heeft — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

40

2015/C 236/55

Zaak T-556/14 P: Arrest van het Gerecht van 9 juni 2015 — Navarro/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Arbeidscontractanten — Aanwerving — Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling — Vereiste minimumkwalificaties — Weigering van aanstelling — Schending van artikel 116, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken — Verkeerde rechtsopvatting — Verkeerde opvatting van de feiten”)

41

2015/C 236/56

Zaak T-562/14: Arrest van het Gerecht van 4 juni 2015 — Yoo Holdings/BHIM — Eckes-Granini Group (YOO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk YOO — Oudere nationale en internationale woordmerken YO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

42

2015/C 236/57

Zaak T-175/15: Beroep ingesteld op 10 april 2015 — Mabrouk/Raad

42

2015/C 236/58

Zaak T-227/15: Beroep ingesteld op 27 april 2015 — Redpur/BHIM — Redwell Manufaktur (Redpur)

43

2015/C 236/59

Zaak T-239/15: Beroep ingesteld op 15 mei 2015 — Cryo-Save/BHIM — MedSkin Solutions Dr. Suwelack (Cryo-Save)

44

2015/C 236/60

Zaak T-240/15: Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — Grupo Bimbo/BHIM (vorm van staafjes met vier cirkels)

45

2015/C 236/61

Zaak T-242/15: Beroep ingesteld op 18 mei 2015 — ACDA e.a./Commissie

45

2015/C 236/62

Zaak T-246/15: Beroep ingesteld op 15 mei 2015 — Ivanyushchenko/Raad

46

2015/C 236/63

Zaak T-259/15: Beroep ingesteld op 26 mei 2015 — Close en Cegelec/Parlement

48

2015/C 236/64

Zaak T-276/15: Beroep ingesteld op 26 mei 2015 — Edison/BHIM — Eolus Vind (e)

48

2015/C 236/65

Zaak T-293/15: Beroep ingesteld op 5 juni 2015 — Banimmo/Commissie

49


NL

 

Top