Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 315, 15 september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 315

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
15 september 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 315/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 315/02

Gevoegde zaken C-141/12 en C-372/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Middelburg en de Raad van State — Nederland) — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12) en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/M. en S. (C-372/12) (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens — Richtlijn 95/46/EG — Artikelen 2, 12 en 13 — Begrip „persoonsgegevens” — Omvang van het recht van de betrokkene op toegang — Gegevens betreffende de aanvrager van een verblijfstitel en juridische analyse in een bestuurlijk document ter voorbereiding van de beslissing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 8 en 41)

2

2014/C 315/03

Zaak C-295/12 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 juli 2014 — Telefónica SA, Telefónica de España SAU/Europese Commissie, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association [Artikel 102 VWEU — Misbruik van machtspositie — Spaanse markten voor breedbandinternettoegang — Uitholling van marges („margin squeeze”) („prijssqueeze”) — Artikel 263 VWEU — Wettigheidscontrole — Artikel 261 VWEU — Volledige rechtsmacht — Artikel 47 van het Handvest — Beginsel van effectieve rechterlijke bescherming — Toetsing in volle omvang — Bedrag van geldboete — Evenredigheidsbeginsel — Discriminatieverbod]

3

2014/C 315/04

Zaak C-335/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 juli 2014 — Europese Commissie/Portugese Republiek (Niet-nakoming — Eigen middelen — Navordering van invoerrechten — Financiële aansprakelijkheid van de lidstaten — Niet-uitgevoerde suikeroverschotten)

3

2014/C 315/05

Zaak C-358/12: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — Italië) — Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici/Comune di Milano (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten — Opdrachten waarvan waarde onder drempelbedrag van richtlijn 2004/18/EG ligt — Artikelen 49 VWEU en 56 VWEU — Evenredigheidsbeginsel — Voorwaarden voor uitsluiting van aanbestedingsprocedure — Kwalitatieve selectiecriteria voor persoonlijke situatie van inschrijver — Verplichtingen ten aanzien van betaling van socialezekerheidsbijdragen — Begrip „ernstige schending” — Verschil tussen verschuldigde en gestorte bedrag van meer dan 100 EUR en groter dan 5 % van verschuldigde bedrag)

4

2014/C 315/06

Zaak C-421/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014 — Europese Commissie/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Bescherming van de consument — Oneerlijke handelspraktijken — Richtlijn 2005/29/EG — Volledige harmonisatie — Uitsluiting van beoefenaren van vrije beroepen, tandartsen en fysiotherapeuten — Wijze van aankondiging van prijsverlagingen — Beperking van of verbod op bepaalde vormen van ambulante handel)

5

2014/C 315/07

Zaak C-472/12: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH, Scerni Logistics S.r.l./Agenzia delle Dogane di Milano (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EEG) nr. 2658/87 — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Posten 8471 en 8528 — Plasmaschermen — Functie als computerscherm — Mogelijke functie als televisiescherm na aanbrengen van videokaart)

5

2014/C 315/08

Zaak C-553/12 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2014 — Europese Commissie/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Helleense Republiek, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) (Hogere voorziening — Mededinging — Artikelen 82 EG en 86, lid 1, EG — Instandhouding van geprivilegieerde rechten die door Helleense Republiek zijn toegekend aan openbaar bedrijf voor exploratie en ontginning van bruinkoollagen — Uitoefening van die rechten — Concurrentievoordeel op markten van levering van bruinkool en groothandel in elektriciteit — Instandhouding, uitbreiding of versterking van machtspositie)

6

2014/C 315/09

Zaak C-554/12 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2014 — Europese Commissie/Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Helleense Republiek (Hogere voorziening — Mededinging — Artikel 86, lid 3, EG — Instandhouding van geprivilegieerde rechten die door Helleense Republiek zijn toegekend aan openbaar bedrijf voor exploratie en ontginning van bruinkoollagen — Inbreuk — Besluit — Onverenigbaarheid met Unierecht — Later besluit — Invoering van specifieke maatregelen — Oplossing met mededingingsverstorende effecten van inbreuk — Beroep tot nietigverklaring)

7

2014/C 315/10

Zaak C-600/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 juli 2014 — Europese Commissie/Helleense Republiek „Niet-nakoming — Milieu — Afvalbeheer — Richtlijnen 2008/98/EG, 1999/31/EG en 92/43/EEG — Afvalstortplaats op het eiland Zakynthos — Maritiem nationaal park van Zakynthos — Natura 2000-gebied — Zeeschildpad Caretta caretta — Verlenging van de geldigheidsduur van de milieuclausules — Geen aanpassingsplan — Exploitatie van de stortplaats — Slecht functioneren — Verzadiging van de stortplaats — Infiltratie van percolaat — Ontoereikende afdekking en spreiding van de afvalstoffen — Uitbreiding van de stortplaats”

7

2014/C 315/11

Zaak C-48/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret — Denemarken) — Nordea Bank Danmark A/S/Skatteministeriet (Belastingwetgeving — Vrijheid van vestiging — Nationale winstbelasting — Concernbelasting — Belasting van activiteit van buitenlandse vaste inrichtingen van ingezeten vennootschappen — Voorkoming van dubbele belasting door belastingverrekening (verrekeningsmethode) — Inhaal van eerder afgetrokken verliezen bij overdracht van vaste inrichting aan vennootschap van zelfde concern, waarop betrokken lidstaat heffingsbevoegdheid niet uitoefent)

8

2014/C 315/12

Gevoegde zaken C-58/13 en C-59/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio Nazionale Forense — Italië) — Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13)/Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van personen — Toegang tot beroep van advocaat — Mogelijkheid tot weigering van inschrijving op tableau van orde van advocaten van onderdanen van een lidstaat die hun beroepskwalificatie als advocaat in een andere lidstaat hebben verkregen — Rechtsmisbruik)

9

2014/C 315/13

Zaak C-83/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Arbetsdomstol — Zweden) — Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) [Zeevervoer — Vrij verrichten van diensten — Verordening (EEG) nr. 4055/86 — Toepasselijkheid op vervoer van of naar staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) met schepen die onder vlag van derde land varen — Vakbondsacties in havens van dergelijke staat ten behoeve van op die schepen tewerkgestelde derdelanders — Geen gevolgen van nationaliteit van die werknemers en schepen voor toepasselijkheid van Unierecht]

9

2014/C 315/14

Zaak C-126/13 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juli 2014 — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 1, sub c — Beschrijvend karakter — Weigering van inschrijving van het woordmerk ecoDoor — Kenmerk van een onderdeel van een waar)

10

2014/C 315/15

Zaak C-138/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Naime Dogan/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Aanvullend protocol — Artikel 41, lid 1 — Verblijfsrecht van gezinsleden van Turkse staatsburgers — Nationale regeling op grond waarvan gezinslid dat nationaal grondgebied wil binnenkomen, bewijs van basistaalkennis moet leveren — Toelaatbaarheid — Richtlijn 2003/86/EG — Gezinshereniging — Artikel 7, lid 2 — Verenigbaarheid)

11

2014/C 315/16

Zaak C-141/13 P: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 juli 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Wedl & Hofmann GmbH (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk „Walzer Traum” — Oppositie door houder van nationaal woordmerk „Walzertraum” — Begrip „normaal gebruik van het merk” — Niet-inachtneming van oudere beslissingen — Gelijkheidsbeginsel)

11

2014/C 315/17

Zaak C-173/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d’appel de Lyon — Frankrijk) — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (Sociale politiek — Artikel 141 EG — Gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers — Vervroegd pensioen met onmiddellijke uitkering — Bonificatie voor berekening van pensioen — Voordelen die voornamelijk vrouwelijke ambtenaren toevallen — Indirecte discriminatie — Objectieve rechtvaardiging — Daadwerkelijke wil om beweerd doel te bereiken — Coherente uitvoering — Artikel 141, lid 4, EG — Maatregelen ter compensatie van nadelen in beroepsloopbaan van vrouwelijke werknemers — Niet-toepasselijkheid)

12

2014/C 315/18

Zaak C-183/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Fazenda Pública/Banco Mais SA (Fiscale bepalingen — Btw — Richtlijn 77/388/EEG — Artikel 17, lid 5, derde alinea, sub c — Artikel 19 — Aftrek van voorbelasting — Leasingverrichtingen — Goederen en diensten voor gemengd gebruik — Regel voor berekening van bedrag aan aftrekbare btw — Afwijkende regeling — Voorwaarden)

13

2014/C 315/19

Zaak C-198/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm — Spanje) — Víctor Manuel Julián Hernández e.a./Puntal Arquitectura SL e.a. (Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Richtlijn 2008/94/EG — Werkingssfeer — Recht van werkgever op vergoeding van schade door lidstaat wegens loon dat aan werknemer is betaald tijdens procedure tot betwisting van ontslag na 60ste werkdag na instellen van beroep — Geen recht op schadevergoeding in geval van nietig ontslag — Subrogatie van werknemer in recht op schadevergoeding van zijn werkgever die in staat van voorlopige insolventie verkeert — Discriminatie van werknemer wiens ontslag nietig is — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Werkingssfeer — Artikel 20)

13

2014/C 315/20

Zaak C-213/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Impresa Pizzarotti & C. Spa/Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Richtlijn 93/37/EEG — „Voorovereenkomst tot verhuur” van nog te bouwen gebouwen — Nationale rechterlijke beslissing die in gezag van gewijsde is gegaan — Draagwijdte van het beginsel van gezag van gewijsde in een met Unierecht onverenigbare situatie)

14

2014/C 315/21

Zaak C-220/13 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 juli 2014 — Kalliopi Nikolaou/Rekenkamer van de Europese Unie (Hogere voorziening — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Nalaten van de Rekenkamer — Schadevordering — Beginsel van het vermoeden van onschuld — Beginsel van loyale samenwerking — Bevoegdheden — Verloop van de inleidende onderzoeken)

15

2014/C 315/22

Zaak C-244/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland — Ierland) — Ewaen Fred Ogieriakhi/Minister for Justice and Equality, Ierland, Attorney General, An Post (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 16, lid 2 — Duurzaam verblijfsrecht van familieleden van een burger van de Unie die derdelanders zijn — Beëindiging van het samenleven van de echtgenoten — Onmiddellijk samenleven met andere partners gedurende een ononderbroken verblijfsperiode van vijf jaar — Verordening (EEG) nr. 1612/68 — Artikel 10, lid 3 — Voorwaarden — Schending van het Unierecht door een lidstaat — Onderzoek van de aard van de betrokken schending — Noodzaak van een prejudiciële verwijzing)

15

2014/C 315/23

Zaak C-272/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale per la Toscana — Italië) — Equoland Soc. coop. arl/Agenzia delle Dogane — Ufficio delle Dogane di Livorno [Prejudiciële verwijzing — Belasting over toegevoegde waarde — Zesde richtlijn (77/388/EEG) — Richtlijn 2006/112/EG — Vrijstelling van invoer van goederen die komen te vallen onder ander stelsel van entrepots dan dat van douane-entrepots — Verplichting om goederen daadwerkelijk in entrepot op te slaan — Niet-naleving — Verplichting om btw te betalen, hoewel die al via verleggingsregeling is voldaan]

16

2014/C 315/24

Zaak C-307/13: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Helsingborgs tingsrätt — Zweden) — Strafzaak tegen Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren (Prejudiciële verwijzing — Interne markt — Richtlijn 98/34/EG — Artikel 8, lid 1, derde alinea — Informatieprocedure op gebied van normen en technische voorschriften — Begrip „technisch voorschrift” — Legkippen — Verkorting van oorspronkelijk geplande tijdschema voor inwerkingtreding van technisch voorschrift — Verplichting tot kennisgeving — Voorwaarden — Afwijkende taalversies)

17

2014/C 315/25

Gevoegde zaken C-325/13 P en C-326/13 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 10 juli 2014 — Peek & Cloppenburg KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Peek & Cloppenburg KG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk Peek & Cloppenburg — Oppositie van een andere houder van de handelsnaam „Peek & Cloppenburg” — Weigering van inschrijving)

18

2014/C 315/26

Zaak C-338/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres (Prejudiciële verwijzing — Recht op gezinshereniging — Richtlijn 2003/86/EG — Artikel 4, lid 5 — Nationale regeling volgens welke de gezinshereniger en de echtgenoot op het tijdstip van de indiening van het verzoek tot gezinshereniging de leeftijd van 21 jaar moeten hebben bereikt — Richtlijnconforme uitlegging)

18

2014/C 315/27

Gevoegde zaken C-358/13 en C-181/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Strafzaken tegen Markus D. (C-358/13) en G. (C-181/14) (Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Richtlijn 2001/83/EG — Werkingssfeer — Uitlegging van het begrip ‚geneesmiddel’ — Draagwijdte van het criterium van geschiktheid om fysiologische functies te wijzigen — Producten op basis van aromatische planten en cannabinoïden — Daarvan uitgesloten)

19

2014/C 315/28

Zaak C-391/13 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 juli 2014 — Helleense Republiek/Europese Commissie (Hogere voorziening — EOGFL, ELGF en ELFPO — Van financiering door de Europese Unie uitgesloten uitgaven — Olijfolie — Akkerbouwgewassen — Kennelijke beoordelingsfout — Verhoging van het percentage van de forfaitaire correctie wegens de herhaling van de niet-nakoming — Gevolgen van de hervorming van het GLB voor de forfaitaire correctie — Evenredigheid — Aard van de uitgaven voor de totstandbrenging van het GIS voor de olijventeelt)

19

2014/C 315/29

Zaak C-420/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht — Duitsland) — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt (Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Identificatie van waren of diensten waarvoor merkbescherming wordt gevraagd — Vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid — Classificatie van Nice — Kleinhandel — Samenbrengen van diensten)

20

2014/C 315/30

Zaak C-421/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht — Duitsland) — Apple, Inc./Deutsches Patent — und Markenamt (Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikelen 2 en 3 — Tekens die een merk kunnen vormen — Onderscheidend vermogen — Voorstelling door tekening van inrichting van „flagship store” — Inschrijving als merk voor „diensten” betreffende in deze winkel te koop aangeboden waren)

20

2014/C 315/31

Zaak C-438/13: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bucureşti — Roemenië) — SC BCR Leasing IFN SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 16 en 18 — Financiële leasing — Leasegoederen — Goederen die leasingmaatschappij niet terug in bezit krijgt na ontbinding van leasingovereenkomst — Ontbrekende goederen)

21

2014/C 315/32

Zaak C-469/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Verona — Italië) — Shamim Tahir/Ministero dell’Interno, Questura di Verona (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2003/109/EG — Artikelen 2, 4, lid 1, 7, lid 1, en 13 — „EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen” — Voorwaarden voor toekenning — Legaal en ononderbroken verblijf in het gastland sedert de vijf jaar voorafgaand aan de indiening van het verzoek om een vergunning — Persoon die familiebanden met de langdurig ingezetene heeft — Gunstigere nationale bepalingen — Gevolgen)

22

2014/C 315/33

Gevoegde zaken C-473/13 en C-514/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof en het Landgericht München I — Duitsland) — Adala Bero/Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate/Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2008/115/EG — Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven — Artikel 16, lid 1 — Bewaring met het oog op verwijdering — Bewaring in een gevangenis — Onmogelijkheid om derdelanders in een gespecialiseerde inrichting voor bewaring onder te brengen — Ontbreken van een dergelijke inrichting in de deelstaat waarin de derdelander in bewaring is gesteld)

22

2014/C 315/34

Zaak C-474/13: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Thi Ly Pham/Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2008/115/EG — Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven — Artikel 16, lid 1 — Bewaring met het oog op verwijdering — Bewaring in gevangenis — Mogelijkheid om derdelander die daarmee heeft ingestemd, samen met gewone gevangenen te bewaren)

23

2014/C 315/35

Zaak C-480/13: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Prejudiciële verwijzing — Tariefindeling — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Posten 3204, 3212 en 3822 — Stof die na een chemische reactie en blootstelling aan laserlicht een fluorescerend effect geeft, aan de hand waarvan witte bloedcellen worden geanalyseerd)

24

2014/C 315/36

Zaak C-481/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Bamberg — Duitsland) — Strafzaak tegen Mohammad Ferooz Qurbani (Prejudiciële verwijzing — Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen — Artikel 31 — Onderdaan van een derde land die een lidstaat via een andere lidstaat is binnengekomen — Hulp van mensensmokkelaars — Onrechtmatige binnenkomst en onrechtmatig verblijf — Vertoon van een vervalst paspoort — Strafsancties — Onbevoegdheid van het Hof)

24

2014/C 315/37

Advies 1/14: Verzoek om advies, krachtens artikel 218, lid 11, VWEU, ingediend door de Republiek Malta

25

2014/C 315/38

Zaak C-169/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Castellón — Spanje) — Juan Carlos Sánchez Morcillo en María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 93/13/EEG — Artikel 7 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Consumentenovereenkomsten — Hypothecaire lening — Oneerlijke bedingen — Hypothecaire executie — Recht op het aanwenden van rechtsmiddelen)

25

2014/C 315/39

Zaak C-264/12: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 26 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho do Porto — Portugal) — Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins/Fidelidade Mundial — Companhia de Seguros, SA (Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Nationale regeling houdende loonsverlagingen voor bepaalde werknemers in openbare sector — Geen uitvoering van recht van Unie — Kennelijke onbevoegdheid van Hof)

26

2014/C 315/40

Zaak C-552/12 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 19 juni 2014 — Helleense Republiek/Europese Commissie (Hogere voorziening — EOGFL, ELGF en ELFPO — Van financiering door de Europese Unie uitgesloten uitgaven — Uitgaven door de Helleense Republiek)

26

2014/C 315/41

Zaak C-71/13 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 15 juli 2014 — Helleense Republiek/Europese Commissie (Hogere voorziening — EOGFL, ELGF en ELFPO — Van financiering door Europese Unie uitgesloten uitgaven — Uitgaven door Helleense Republiek)

27

2014/C 315/42

Zaak C-102/13 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 3 juli 2014 — Bondsrepubliek Duitsland/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Geldigheid van de kennisgeving van een besluit van de Commissie aan de permanente vertegenwoordiging van een lidstaat — Bepaling van de datum van die kennisgeving — Reglement voor de procesvoering van het Hof — Artikel 181 — Kennelijk ongegronde hogere voorziening)

27

2014/C 315/43

Zaak C-370/13: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre/Minister Skarbu Państwa (Prejudiciële verwijzing — Artikel 18 VWEU — Burgerschap van de Unie — Non-discriminatie — Vergoeding voor het verlies van buiten de huidige grenzen van de betrokken lidstaat verlaten onroerende goederen — Voorwaarde van burgerschap — Geen aanknopingspunt met het Unierecht — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

28

2014/C 315/44

Zaak C-427/13: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Italië) — Emmeci Srl/Cotral SpA (Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Artikel 267 VWEU — Begrip „nationale rechterlijke instantie” — Onbevoegdheid van het Hof)

28

2014/C 315/45

Zaak C-450/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 19 juni 2014 — Donaldson Filtration Deutschland GmbH/ultra air GmbH, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) „Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk ultrafilter international — Vordering tot nietigverklaring — Rechtsmisbruik”

29

2014/C 315/46

Zaak C-459/13: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Najvyšší súd — Slowakije) — Milica Široká/Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van de volksgezondheid — Nationale regeling die de inenting van minderjarige kinderen verplicht stelt — Recht van de ouders om die inenting te weigeren — Artikel 168 VWEU — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 33 en 35 — Tenuitvoerlegging van het Unierecht — Geen — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

29

2014/C 315/47

Zaak C-468/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 17 juli 2014 — MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, sub b — Woordmerk MOL Blue Card — Oppositie — Weigering van inschrijving)

30

2014/C 315/48

Zaak C-643/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 17 juli 2014 — Melkveebedrijf Overenk BV e.a./Europese Commissie (Hogere voorziening — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Verordening (EG) nr. 1468/2006 — Heffing in de sector melk en zuivelproducten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

30

2014/C 315/49

Zaak C-654/13: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoerring van het Hof — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 183 — Teruggave van het btw-overschot — Nationale regeling die uitsluit dat vertragingsrente wordt betaald over de btw die niet binnen een redelijke termijn kon worden teruggevorderd ten gevolge van een voorwaarde die onverenigbaar met het Unierecht is verklaard — Gelijkwaardigheidsbeginsel)

31

2014/C 315/50

Zaak C-670/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 19 juni 2014 — The Cartoon Network, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Boomerang TV, SA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk „BOOMERANG” — Ouder gemeenschapsbeeldmerk „Boomerang TV” — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar)

31

2014/C 315/51

Zaak C-19/14: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 3 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Sozialgericht Duisburg — Duitsland) — Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca/Stadt Kevelaer (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 53, lid 2, en 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Onvoldoende preciseringen betreffende feitelijke en juridische context van hoofdgeding en betreffende redenen die noodzaak van antwoord op prejudiciële vraag rechtvaardigen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

32

2014/C 315/52

Zaak C-45/14: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Ítélőtábla — Hongarije) — Strafzaak tegen István Balázs, Dániel Papp (Prejudiciële verwijzing — Grondrechten — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 47, 50 en 54 — Toepassing van het Unierecht — Geen — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

32

2014/C 315/53

Zaak C-92/14: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 3 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Judecătoria Câmpulung — Roemenië) — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL (Prejudiciële verwijzing — Richtlijnen 93/13/EEG en 2008/48/EG — Toepassing ratione temporis en ratione materiae — Feiten daterend van vóór toetreding van Roemenië tot de Europese Unie — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Ten uitvoer brengen van Unierecht — Geen — Kennelijke onbevoegdheid — Artikelen 49 VWEU en 56 VWEU — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

33

2014/C 315/54

Zaak C-22/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 januari 2014 door Three-N-Products Private Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 7 november 2013 in zaak T-63/13, Three-N-Products Private Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

33

2014/C 315/55

Zaak C-107/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italië) op 4 februari 2014 — 3D I Srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Zaak C-262/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Neamț (Roemenië) op 2 juni 2014 — Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) e.a./Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Zaak C-280/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 juni 2014 door de Italiaanse Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 28 maart 2014 in zaak T-117/10, Italiaanse Republiek/Commissie

35

2014/C 315/58

Zaak C-283/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) op 11 juni 2014 — CM Eurologistik GmbH/Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Zaak C-284/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 11 juni 2014 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Zaak C-294/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 16 juni 2014 — ADM Hamburg AG/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Zaak C-299/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Duitsland) op 17 juni 2014 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna Garcia-Nieto e.a.

38

2014/C 315/62

Zaak C-304/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Verenigd Koninkrijk) op 24 juni 2014 — Secretary of State for the Home Department/CS

39

2014/C 315/63

Zaak C-319/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 3 juli 2014 — B&S Global Transit Center BV, andere partij: Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Zaak C-321/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Krefeld (Duitsland) op 4 juli 2014 — Colena AG/Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Zaak C-322/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Krefeld (Duitsland) op 4 juli 2014 — Jaouad El Majdoub/CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Zaak C-323/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Noord-Holland (Nederland) op 7 juli 2014 — Helm AG tegen Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Zaak C-325/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van beroep te Brussel (België) op 7 juli 2014 — SBS Belgium NV tegen Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Zaak C-337/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Rüsselsheim (Duitsland) op 14 juli 2014 — Elvira Mandl, Helmut Mandl/Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Zaak C-358/14: Beroep ingesteld op 22 juli 2014 — Republiek Polen/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

42

2014/C 315/70

Zaak C-360/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 juli 2014 door de Bondsrepubliek Duitsland tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 14 mei 2014 in zaak T-198/12, Bondsrepubliek Duitsland/Europese Commissie

43

2014/C 315/71

Zaak C-578/12 P: Beschikking van de president van het Hof van 5 juni 2014 — El Corte Inglés, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Zaak C-582/12 P: Beschikking van de president van het Hof van 5 juni 2014 — El Corte Inglés, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Zaak C-584/12 P: Beschikking van de president van het Hof van 5 juni 2014 — El Corte Inglés, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Zaak C-86/13: Beschikking van de president van het Hof van 10 juli 2014 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie, interveniënten: Europees Parlement, Bondsrepubliek Duitsland en Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

45

2014/C 315/75

Zaak C-248/13: Beschikking van de president van het Hof van 10 juli 2014 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie: interventies: Europees Parlement, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

45

2014/C 315/76

Zaak C-431/13: Beschikking van de president van de Vierde Kamer van het Hof van 5 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — Vietnam Airlines Co. Ltd/Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

46

2014/C 315/77

Zaak C-442/13: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 18 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Sarah Nagy/Marcel Nagy

46

2014/C 315/78

Zaak C-451/13: Beschikking van de president van het Hof van 4 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Zaak C-563/13: Beschikking van de president van het Hof van 12 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — UPC DTH Sàrl/Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

Zaak C-79/14: Beschikking van de president van het Hof van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hannover — Duitsland) — TUIfly GmbH/Harald Walter

47

 

Gerecht

2014/C 315/81

Zaak T-1/10 RENV: Beschikking van het Gerecht van 24 juni 2014 — PPG en SNF/ECHA („Beroep tot nietigverklaring — REACH — Identificatie van acrylamide als zeer zorgwekkende stof — Geen rechtstreekse geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

48

2014/C 315/82

Zaak T-271/10: Beschikking van het Gerecht van 10 juli 2014 — H/Raad e.a. („Beroep tot nietigverklaring — Beroep tot schadevergoeding — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Nationale deskundige gedetacheerd bij de EUPM in Bosnië en Herzegovina — Beslissing tot aanstelling in een andere functie — Onbevoegdheid van het Gerecht — Niet-ontvankelijkheid”)

48

2014/C 315/83

Zaak T-224/12: Beschikking van het Gerecht van 25 juni 2014 — Accorinti e.a./ECB („Beroep tot nietigverklaring — Politiek en economisch beleid — ECB — Nationale centrale banken — Herschikking van Griekse overheidsschuld — Beleenbaarheid van verhandelbare schuldbewijzen die door Griekenland worden uitgegeven of volledig worden gegarandeerd met het oog op transacties in het kader van het monetair beleid van het Eurosysteem — Handhaving van kredietkwaliteitsdrempel voldoende voor behoud van beleenbaarheid — Onderpandversterking in de vorm van terugkoopprogramma voor effecten ten gunste van nationale centrale banken — Particuliere schuldeisers — Toerekenbaarheid van bepaalde rechtsgevolgen aan bestreden handeling — Geen procesbelang — Geen rechtstreekse geraaktheid — Niet-ontvankelijkheid”)

49

2014/C 315/84

Zaak T-268/12: Beschikking van het Gerecht van 19 juni 2014 — Suwaid/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Syrië — Ontbreken van vertegenwoordiging — Stilzitten van verzoeker — Afdoening zonder beslissing”)

50

2014/C 315/85

Zaak T-202/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Group’Hygiène/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Vakvereniging — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

50

2014/C 315/86

Zaak T-217/13: Beschikking van het Gerecht van 5 juni 2014 — Saf-Holland/BHIM (INTEGRAL) („Gemeenschapsmerk — Weigering van inschrijving — Intrekking van de inschrijvingsaanvraag — Afdoening zonder beslissing”)

51

2014/C 315/87

Zaak T-223/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Cofresco Frischhalteprodukte/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

52

2014/C 315/88

Zaak T-224/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Melitta France/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

52

2014/C 315/89

Zaak T-231/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Wepa Lille/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

53

2014/C 315/90

Zaak T-232/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — SCA Hygiène Products/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

53

2014/C 315/91

Zaak T-233/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Paul Hartmann/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

54

2014/C 315/92

Zaak T-234/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Lucart France/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

55

2014/C 315/93

Zaak T-235/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Gopack/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

55

2014/C 315/94

Zaak T-236/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — CMC France/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

56

2014/C 315/95

Zaak T-237/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — SCA Tissue France/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

56

2014/C 315/96

Zaak T-238/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Delipapier/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

57

2014/C 315/97

Zaak T-243/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — ICT/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

58

2014/C 315/98

Zaak T-244/13: Beschikking van het Gerecht van 7 juli 2014 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Milieu — Richtlijn 94/62/EG — Verpakking en verpakkingsafval — Richtlijn 2013/2/EU — Rollen, kokers en cilinders waarrond flexibel materiaal is gewikkeld — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

58

2014/C 315/99

Zaak T-288/13 P: Beschikking van het Gerecht van 26 mei 2014 — AK/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Loopbaanontwikkelingsrapport — Beoordelingsjaren 2001/2002, 2004, 2005 en 2008 — Te late opstelling van loopbaanontwikkelingsrapporten — Immateriële schade — Verlies van kans op bevordering — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

59

2014/C 315/00

Zaak T-305/13 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 13 juni 2014 — SACE en Sace BT/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Kapitaalinjecties ten gunste van een verzekeringsmaatschappij door haar moedermaatschappij die in handen is van de overheid — Besluit waarbij steun onverenigbaar met de interne markt is verklaard en terugvordering is gelast — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Spoedeisendheid — Fumus boni juris — Afweging van de belangen”)

60

2014/C 315/01

Zaak T-315/13: Beschikking van het Gerecht van 16 juli 2014 — Kompas MTS/Parlement e.a. („Beroep tot schadevergoeding — Schade die zou zijn geleden door de omzetting van een richtlijn inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten in Oostenrijks recht — Etikettering van tabaksproducten — Beperkende maatregelen ten aanzien van de invoer van tabaksproducten — Beroep kennelijk rechtens ongegrond”)

60

2014/C 315/02

Zaak T-356/13 P: Beschikking van het Gerecht van 14 juli 2014 — Lebedef/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Tuchtprocedure — Tuchtmaatregel — Terugzetting in rang — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

61

2014/C 315/03

Zaak T-503/13 P: Beschikking van het Gerecht van 19 juni 2014 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Artikel 14 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken — Beginsel van door de wet aangewezen rechter — Beroep in eerste aanleg kennelijk niet-ontvankelijk — Per fax ingediend verzoekschrift met niet eigenhandig geschreven ondertekening van advocaat — Geen gelijkheid tussen per fax ingediend verzoekschrift en later neergelegd origineel — Te laat ingesteld beroep — Verzoek om betaling van een bepaald bedrag zijnde een vierde van de kosten die voor de procedure in zaak F-56/09 zijn gemaakt — Hogere voorziening kennelijk ongegrond”)

62

2014/C 315/04

Zaak T-603/13: Beschikking van het Gerecht van 24 juni 2014 — Léon Van Parys/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Douane-unie — Verzoek van de Commissie aan de Belgische autoriteiten om aanvullende informatie te verstrekken — Brief waarbij verzoekster over dit verzoek wordt ingelicht — Voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

62

2014/C 315/05

Zaak T-8/14: Beschikking van het Gerecht van 27 juni 2014 — Mogyi/BHIM (Just crunch it...) („Gemeenschapsmerk — Herroeping van beslissing van de kamer van beroep — Afdoening zonder beslissing”)

63

2014/C 315/06

Zaak T-9/14: Beschikking van het Gerecht van 27 juni 2014 — Mogyi/BHIM (Just crunch it...) („Gemeenschapsmerk — Herroeping van beslissing van kamer van beroep — Afdoening zonder beslissing”)

63

2014/C 315/07

Zaak T-410/14 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 20 juni 2014 — Wilders/Parlement en Raad („Kort geding — Europees Parlement — Handeling houdende verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen — Onverenigbaarheid van de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement met die van lid van een nationaal parlement (geen dubbelmandaat) — Verzoek om voorlopige maatregelen — Niet-inachtneming van de vormvoorschriften — Kennelijk niet-ontvankelijk beroep in de hoofdzaak — Niet-ontvankelijkheid”)

64

2014/C 315/08

Zaak T-390/14: Beroep ingesteld op 3 juni 2014 — Établissement Amra/BHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Zaak T-395/14: Beroep ingesteld op 28 mei 2014 — Best-Lock (Europe)/BHIM — Lego Juris (vorm van een speelgoedfiguur)

65

2014/C 315/10

Zaak T-396/14: Beroep ingesteld op 28 mei 2014 — Best-Lock (Europe)/BHIM — Lego Juris (vorm van een speelgoedfiguur)

66

2014/C 315/11

Zaak T-440/14: Beroep ingesteld op 13 juni 2014 — Premo/BHIM — Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Zaak T-462/14: Beroep ingesteld op 18 juni 2014 — EMA/Commissie

67

2014/C 315/13

Zaak T-475/14: Beroep ingesteld op 17 juni 2014 — Prysmian en Prysmian cavi e sistemi/Commissie

68

2014/C 315/14

Zaak T-548/14: Beroep ingesteld op 24 juli 2014 — Spanje/Commissie

69

2014/C 315/15

Zaak T-580/14: Beroep ingesteld op 4 augustus 2014 — Aduanas y Servicios Fornesa/Commissie

70

2014/C 315/16

Zaak T-420/09: Beschikking van het Gerecht van 22 mei 2014 — BSA/BHIM — Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Zaak T-337/10: Beschikking van het Gerecht van 4 juni 2014 — Seatech International e.a./Raad en Commissie

72

2014/C 315/18

Zaak T-557/11: Beschikking van het Gerecht van 20 juni 2014 — Elsid e.a./Commissie

72

2014/C 315/19

Zaak T-419/12: Beschikking van het Gerecht van 27 juni 2014 — LVM/Commissie

72

2014/C 315/20

Zaak T-621/13: Beschikking van het Gerecht van 26 juni 2014 — Pell Amar Cosmetics/BHIM — Alva Management (Pell amar dr. Ionescu — Calinesti)

72

2014/C 315/21

Zaak T-651/13: Beschikking van het Gerecht van 2 juni 2014 — Time/BHIM (InStyle)

72

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 315/22

Zaak F-5/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 2 juni 2014 — Da Cunha Almeida/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Niet-plaatsing op reservelijst — Toets voor verbaal redeneervermogen — Exceptie van onwettigheid van aankondiging van vergelijkend onderzoek — Keuze van tweede taal uit drie talen — Non-discriminatiebeginsel)

73

2014/C 315/23

Zaak F-26/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 juli 2014 — Morgan/BHIM (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Beoordelingsrapport — Verzoek om nietigverklaring van beoordelingsrapport)

73

2014/C 315/24

Zaak F-114/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 16 juli 2014 — Klar en Fernandez Fernandez/Commissie (Openbare dienst — Personeelscomité van de Commissie — Centraal comité — Aanwijzing van leden van plaatselijke afdeling Luxemburg in centraal personeelscomité — Intrekking door plaatselijke afdeling van mandaat van één van haar vaste leden in het centraal comité — Weigering van TABG om rechtmatigheid van intrekkingsbesluit te erkennen — Procesbelang — Niet-eerbiediging van precontentieuze procedure — Te late indiening van klacht — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

74


NL

 

Top