Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:282:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 282, 25 augustus 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 282

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
25 augustus 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 282/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 282/02

Zaak C-578/11 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 juni 2014 — Deltafina SpA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Italiaanse markt voor aankoop en eerste bewerking van ruwe tabak — Beschikking tot vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Immuniteit tegen geldboeten — Verplichting tot medewerking — Rechten van verdediging — Grenzen van rechterlijke toetsing — Recht op eerlijk proces — Verhoor van getuigen of partijen — Redelijke termijn — Beginsel van gelijke behandeling)

2

2014/C 282/03

Zaak C-243/12 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2014 — FLS Plast A/S/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Sector industriële kunststofzakken — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG — Volledige rechtsmacht van Gerecht — Motiveringsplicht — Toerekening aan moedermaatschappij van door dochteronderneming gepleegde inbreuk — Aansprakelijkheid van moedermaatschappij voor betaling van aan dochteronderneming opgelegde geldboete — Evenredigheid — Procedure voor Gerecht — Redelijke procestermijn)

2

2014/C 282/04

Zaak C-377/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 11 juni 2014 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Besluit 2012/272/EU van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filipijnen, anderzijds — Keuze van rechtsgrondslag — Artikelen 79 VWEU, 91 VWEU, 100 VWEU, 191 VWEU en 209 VWEU — Overname van derdelanders — Vervoer — Milieu — Ontwikkelingssamenwerking)

3

2014/C 282/05

Zaak C-461/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Nederland) — Granton Advertising BV/Inspecteur van de Belastingdienst Haaglanden/kantoor Den Haag (Prejudiciële verwijzing — Zesde btw-richtlijn — Vrijstellingen — Artikel 13, B, sub d, punten 3 en 5 — Begrippen „andere waardepapieren” en „andere handelspapieren” — Verkoopbevorderingssysteem — Kortingkaart — Maatstaf van heffing)

4

2014/C 282/06

Gevoegde zaken C-501/12 tot en met C-506/12, C-540/12 en C-541/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 juni 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)/Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling in arbeid en beroep — Artikelen 2, 3, lid 1, sub c, en 6, lid 1 — Directe discriminatie op grond van leeftijd — Vaststelling van basissalaris van ambtenaren op basis van leeftijd — Overgangsregeling — Instandhouding van ongelijke behandeling — Rechtvaardigingsgronden — Recht op schadeloosstelling — Aansprakelijkheid van lidstaat — Beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid)

4

2014/C 282/07

Zaak C-507/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom — Verenigd Koninkrijk) — Jessy Saint Prix/Secretary of State for Work and Pensions (Prejudiciële verwijzing — Artikel 45 VWEU — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 7 — Begrip „werknemer” — Burger van Europese Unie die ophoudt met werken wegens fysieke ongemakken in gevorderd stadium van zwangerschap en in periode kort na bevalling)

5

2014/C 282/08

Zaak C-531/12 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2014 — Commune de Millau, Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Arbitragebeding — Subsidieovereenkomst inzake lokale ontwikkelingsmaatregel — Terugbetaling van deel van betaalde voorschotten — Overname van schuld — Bevoegdheid van Gerecht — Verjaring — Aansprakelijkheid van Commissie)

6

2014/C 282/09

Zaak C-556/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret — Denemarken) — TDC A/S/Teleklagenævnet (Prejudiciële verwijzing — Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/19/EG — Artikel 2, sub a — Toegang tot en gebruik van bepaalde netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten — Artikelen 5, 8, 12 en 13 — Bevoegdheid van nationale regelgevende instanties — Verplichting betreffende toegang tot en gebruik van bepaalde netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten — Onderneming met aanmerkelijke macht op specifieke markt — Bijzondere aftakking tot aansluiting tussen verdeelpunt in toegangsnetwerk en netwerkaansluitpunt bij eindgebruiker — Evenredigheid van verplichting om te voldoen aan redelijke verzoeken om toegang tot en gebruik van bepaalde netwerkelementen en bijbehorende faciliteiten — Richtlijn 2002/21/EG — Artikel 8 — Algemene doelstellingen voor taken van nationale regelgevende instanties)

7

2014/C 282/10

Zaak C-574/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH)/Eurest Portugal — Sociedade Europeia de Restaurantes Lda [Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor diensten — Richtlijn 2004/18/EG — Gunning van opdracht zonder inleiding van aanbestedingsprocedure („inhousegunning”) — Van aanbestedende dienst rechtens onderscheiden opdrachtnemer — Centrum dat ondersteunende diensten en bijstand verleent aan ziekenhuizen — Vereniging van algemeen nut zonder winstoogmerk — Meerderheid van leden bestaande uit aanbestedende diensten — Minderheid van leden bestaande uit privaatrechtelijke entiteiten, liefdadigheidsinstellingen zonder winstoogmerk — Activiteit die minstens ten belope van 80 % van jaaromzet wordt verricht ten behoeve van leden]

8

2014/C 282/11

Zaak C-11/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht — Duitsland) — Bayer CropScience AG/Deutsches Patent- und Markenamt [Prejudiciële verwijzing — Octrooirecht — Gewasbeschermingsmiddelen — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 1610/96 — Artikelen 1 en 3 — Begrippen „product” en „werkzame stoffen” — Beschermstof]

8

2014/C 282/12

Gevoegde zaken C-39/13, C-40/13 en C-41/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 juni 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof Amsterdam — Nederland) — Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen/SCA Group Holding BV (C-39/13), SCA, X AG e.a./Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam (C-40/13), Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam/MSA International Holdings BV, MSA Nederland BV (C-41/13) (Vrijheid van vestiging — Vennootschapsbelasting — Fiscale eenheid van vennootschappen van zelfde groep — Verzoek — Gronden voor weigering — Ligging van de zetel van een of meer tussenvennootschappen of van de moedervennootschap in een andere lidstaat — Geen vaste inrichting in de heffingsstaat)

9

2014/C 282/13

Gevoegde zaken C-53/13 en C-80/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 juni 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Ostravě en de Nejvyšší správní soud — Tsjechische Republiek) — Strojírny Prostějov a.s. (C-53/13) en ACO Industries Tábor s.r.o. (C-80/13)/Odvolací finanční ředitelství (Vrij verrichten van diensten — Uitzendbureau — Terbeschikkingstelling van werknemers door in een andere lidstaat gevestigd uitzendbureau — Beperking — Onderneming die arbeidskrachten inleent — Inhouding van de inkomstenbelasting van deze werknemers aan de bron — Verplichting — Afdracht aan de nationale schatkist — Verplichting — Geval van werknemers die door een binnenlands uitzendbureau ter beschikking worden gesteld — Geen dergelijke verplichtingen)

10

2014/C 282/14

Zaak C-75/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — SEK Zollagentur GmbH/Hauptzollamt Gießen (Douane-unie en gemeenschappelijk douanetarief — Onttrekking aan douanetoezicht van aan rechten bij invoer onderworpen goederen — Ontstaan van douaneschuld)

10

2014/C 282/15

Zaak C-118/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Hamm — Duitsland) — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2003/88/EG — Organisatie van arbeidstijd — Jaarlijkse vakantie met behoud van loon — Financiële vergoeding bij overlijden)

11

2014/C 282/16

Zaak C-156/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Digibet Ltd, Gert Albers/Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG (Prejudiciële verwijzing — Vrij verrichten van diensten — Artikel 56 VWEU — Kansspelen — Regeling houdende verbodsbepalingen inzake kansspelen op internet die gedurende beperkte periode niet van toepassing waren in deelstaat van lidstaat — Samenhang — Evenredigheid)

12

2014/C 282/17

Gevoegde zaken C-217/13 en C-218/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 juni 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht — Duitsland) — Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander SA (C-218/13), Santander Consumer Bank AG (C-218/13)/Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 3, leden 1 en 3 — Voor bankdiensten ingeschreven merk dat bestaat in contourloze rode kleur — Vordering tot nietigverklaring — Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Bewijs — Opinieonderzoek — Tijdstip waarop onderscheidend vermogen door gebruik moet zijn verkregen — Bewijslast)

12

2014/C 282/18

Zaak C-314/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — Užsienio reikalų ministerija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Belarus — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — Uitzonderingen — Betaling van honoraria in verband met verlening van juridische diensten — Beoordelingsvrijheid van bevoegde nationale autoriteit — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Gevolgen van onrechtmatige herkomst van tegoeden — Geen)

13

2014/C 282/19

Zaak C-330/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Аdministrativen sad — Burgas — Bulgarije) — Lukoyl Neftohim Burgas AD/Nachalnik na Mitnicheski punkt „Pristanishte Burgas Tsentar” pri Mitnitsa Burgas (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Gecombineerde nomenclatuur — Indeling van goederen — Als „zware oliën, smeerolie; andere oliën — bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan” omschreven goederen — Posten 2707 en 2710 — Aromatische bestanddelen en niet-aromatische bestanddelen — Verhouding tussen gecombineerde nomenclatuur en geharmoniseerd systeem)

14

2014/C 282/20

Zaak C-345/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court — Ierland) — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd [Verordening (EG) nr. 6/2002 — Gemeenschapsmodel — Artikel 6 — Eigen karakter — Verschillende algemene indruk — Artikel 85, lid 2 — Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel — Geldigheid — Voorwaarden — Bewijslast]

15

2014/C 282/21

Zaak C-377/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 juni 2014 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Ascendi Beiras Litoral e Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Prejudiciële verwijzing — Begrip „rechterlijke instantie van een der lidstaten” — Tribunal Arbitral Tributário — Richtlijn 69/335/EEG — Artikelen 4 en 7 — Vermeerdering van vennootschappelijk kapitaal van kapitaalvennootschap — Zegelrecht geldend op 1 juli 1984 — Nadien afschaffing van dat zegelrecht, vervolgens herinvoering ervan)

16

2014/C 282/22

Zaak C-166/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 7 april 2014 — MedEval — Qualitäts-, Leistungs- und Struktur-Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH/Bundesvergabeamt

16

2014/C 282/23

Zaak C-224/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 mei 2014 door Lidl Stiftung & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 27 februari 2014 in zaak T-226/12, Lidl Stiftung & Co. KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

17

2014/C 282/24

Zaak C-237/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 mei 2014 door Lidl Stiftung & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 27 februari 2014 in zaak T-225/12, Lidl Stiftung & Co. KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

18

2014/C 282/25

Zaak C-266/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Nacional (Spanje) op 2 juni 2014 — Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.)/Tyco Integrated Security S.L. en Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios S.A.

19

2014/C 282/26

Zaak C-267/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 mei 2014 door Buzzi Unicem SpA tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 14 maart 2014 in zaak T-297/11, Buzzi Unicem SpA/Europese Commissie

20

2014/C 282/27

Zaak C-268/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 mei 2014 door Italmobiliare SpA tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 14 maart 2014 in zaak T-305/11, Italmobiliare SpA/Europese Commissie

21

2014/C 282/28

Zaak C-271/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 4 juni 2014 — LFB Biomédicaments, Association des déficitaires en Alpha 1 Antitrypsine (Association ADAAT Alpha 1-France), Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État

23

2014/C 282/29

Zaak C-273/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 5 juni 2014 — Pierre Fabre Médicament/Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, Ministre des affaires sociales et de la santé

23

2014/C 282/30

Zaak C-292/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Symvoulio tis Epikrateias (Griekenland) op 13 juni 2014 — Griekse Staat/Stefanos Stroumboulis e.a.

24

 

Gerecht

2014/C 282/31

Zaak T-137/09 RENV: Arrest van het Gerecht van 12 juni 2014 — Nike International/BHIM — Muñoz Molina (R 10) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk R 10 — Ouder, niet-ingeschreven woordmerk R 10 — Overdracht van nationaal merk — Bewijs van houderschap van ouder merk”)

25

2014/C 282/32

Zaak T-16/11: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2014 — Nederland/Commissie („EOGFL — Afdeling Garantie — ELGF en Elfpo — Van financiering uitgesloten uitgaven — Uitgaven verricht in kader van Europese contingenteringsregeling voor productie van aardappelzetmeel — Rechten van verdediging”)

25

2014/C 282/33

Zaak T-644/11 P: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2014 — Kimman/Commissie („Hogere voorziening — Incidentele hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordeling — Beoordelingsrapport — Beoordelingsjaar 2009 — Regel van overeenstemming tussen verzoekschrift en klacht — Artikel 91, lid 2, van het Ambtenarenstatuut — Advies van ad-hocgroep — Verkeerde opvatting — Motiveringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling”)

26

2014/C 282/34

Zaak T-184/12: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2014 — Moonich Produktkonzepte & Realisierung/BHIM — Thermofilm Australia (HEATSTRIP) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk HEATSTRIP — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009”]

27

2014/C 282/35

Zaak T-203/12: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2014 — Alchaar/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Plaatsing van particulier op lijsten van personen op wie maatregelen van toepassing zijn — Banden met regime — Rechten van verdediging — Recht op eerlijk proces — Motiveringsplicht — Bewijslast — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Evenredigheid — Eigendomsrecht — Recht op privéleven”)

27

2014/C 282/36

Zaak T-239/12: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2014 — Jyoti Ceramic Industries/BHIM — DeguDent (ZIECON) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ZIECON — Ouder gemeenschapswoordmerk CERCON — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Ambtshalve onderzoek van feiten — Artikel 76 van verordening nr. 207/2009”]

28

2014/C 282/37

Gevoegde zaken T-319/12 en T-321/12: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2014 — Spanje/Commissie („Staatssteun — Filmindustrie — Steun voor de bouw en exploitatie van filmstudio’s — Besluit waarbij de steun onverenigbaar is verklaard met de interne markt — Criterium van de particuliere investeerder in een markteconomie — Regionale steun — Steunmaatregel om de cultuur te bevorderen — Motiveringsplicht”)

29

2014/C 282/38

Gevoegde zaken T-329/12 en T-74/13: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2014 — Al-Tabbaa/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen Syrië — Bevriezing van tegoeden en economische middelen — In-en doorreisbeperking op grondgebied van Unie — Rechten van verdediging — Recht op doeltreffend rechtsmiddel — Motiveringsplicht — Onjuiste beoordeling”)

29

2014/C 282/39

Zaak T-520/12: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2014 — Pågen Trademark/BHIM (gifflar) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk gifflar — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

30

2014/C 282/40

Zaak T-565/12: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2014 — National Iranian Tanker Company/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Motiveringsplicht — Beoordelingsfout — Werking in tijd van gevolgen van nietigverklaring”)

31

2014/C 282/41

Zaak T-1/13: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2014 — Advance Magazine Publishers/BHIM — Montres Tudor (GLAMOUR) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GLAMOUR — Ouder internationaal merk TUDOR GLAMOUR — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

32

2014/C 282/42

Zaak T-20/13 P: Arrest van het Gerecht van 26 juni 2014 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen en invaliditeitsuitkering — Pensionering wegens invaliditeit — Invaliditeitscommissie — Samenstelling — Aanwijzing van artsen — Verzuim van betrokken ambtenaar om tweede arts aan te wijzen — Aanwijzing van tweede arts door president van het Hof — Aanwijzing van derde arts in gezamenlijk overleg van eerste en tweede aangewezen arts — Artikel 7 van bijlage II bij het Statuut — Verwerping van beroep in eerste aanleg na terugverwijzing door het Gerecht”)

32

2014/C 282/43

Zaak T-155/13: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2014 — Zanjani/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Toegangsbeperkingen — Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Ontvankelijkheid — Motiveringsplicht — Beoordelingsfout — Werking in tijd van gevolgen van nietigverklaring”)

33

2014/C 282/44

Zaak T-157/13: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2014 — Sorinet Commercial Trust Bankers/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Termijn voor aanpassing van conclusies — Ontvankelijkheid — Motiveringsplicht — Beoordelingsfout — Werking in tijd van gevolgen van nietigverklaring”)

34

2014/C 282/45

Zaak T-181/13: Arrest van het Gerecht van 3 juli 2014 — Sharif University of Technology/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran ter voorkoming van nucleaire proliferatie — Bevriezing van tegoeden — Beroep tot nietigverklaring — Beroepstermijn — Ontvankelijkheid — Motiveringsplicht — Beoordelingsfout”)

35

2014/C 282/46

Zaak T-345/13: Arrest van het Gerecht van 4 juli 2014 — Construcción, Promociones e Instalaciones/BHIM — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk CPI COPISA INDUSTRIAL — Ouder Spaans beeldmerk Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a. en oudere handelsnaam Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A.-C.P.I. — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, sub b, en lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen bewijs van normaal gebruik van ouder merk — Geen bewijs van gebruik van oudere handelsnaam in economisch verkeer”]

36

2014/C 282/47

Zaak T-480/13: Arrest van het Gerecht van 1 juli 2014 — You-View.tv/BHIM — YouView TV (YouView+) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk YouView+ — Ouder Benelux-beeldmerk You View You-View.tv — Niet-tijdige overlegging van documenten — Beoordelingsbevoegdheid verleend bij artikel 76, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Begrip, andersluidende bepaling’ — Regel 20, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

36

2014/C 282/48

Zaak T-242/14: Beroep ingesteld op 17 april 2014 — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een gezicht)

37

2014/C 282/49

Zaak T-243/14: Beroep ingesteld op 17 april 2014 — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een gezicht)

38

2014/C 282/50

Zaak T-244/14: Beroep ingesteld op 17 april 2014 — The Smiley Company/BHIM (Vorm van een gezicht)

38

2014/C 282/51

Zaak T-382/14: Beroep ingesteld op 19 mei 2014 — Rintisch/BHIM — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

39

2014/C 282/52

Zaak T-411/14: Beroep ingesteld op 10 juni 2014 — Coca-Cola/BHIM (Vorm van een fles)

39

2014/C 282/53

Zaak T-418/14: Beroep ingesteld op 25 mei 2014 — Sina Bank/Raad

40

2014/C 282/54

Zaak T-419/04: Beroep ingesteld op 12 juni 2014 — The Goldman Sachs Group/Commissie

41

2014/C 282/55

Zaak T-431/14: Beroep ingesteld op 12 juni 2014 — Volkswagen/BHIM (CHOICE)

42

2014/C 282/56

Zaak T-434/14: Beroep ingesteld op 16 juni 2014 — Arbuzov/Raad

42

2014/C 282/57

Zaak T-437/14: Beroep ingesteld op 16 juni 2014 — Verenigd Koninkrijk/Commissie

43

2014/C 282/58

Zaak T-438/14: Beroep ingesteld op 13 juni 2014 — Silec Cable en General Cable/Commissie

44

2014/C 282/59

Zaak T-439/14: Beroep ingesteld op 16 juni 2014 — LS Cable & System/Commissie

45

2014/C 282/60

Zaak T-446/14: Beroep ingesteld op 16 juni 2014 — Taihan Electric Wire/Commissie

46

2014/C 282/61

Zaak T-447/14: Beroep ingesteld op 16 juni 2014 — nkt cables en NKT Holding/Commissie

47

2014/C 282/62

Zaak T-448/14: Beroep ingesteld op 17 juni 2014 — Hitachi Metals/Commissie

48

2014/C 282/63

Zaak T-449/14: Beroep ingesteld op 17 juni 2014 — Nexans France en Nexans/Commissie

49

2014/C 282/64

Zaak T-487/14: Beroep ingesteld op 27 juni 2014 — CHEMK en KF/Commissie

49

2014/C 282/65

Zaak T-488/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Mdr Inversiones/Commissie

50

2014/C 282/66

Zaak T-489/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Espacio Activos Financieros/Commissie

51

2014/C 282/67

Zaak T-491/14: Beroep ingesteld op 30 juni 2014 — Bodegas Muga/Commissie

51

2014/C 282/68

Zaak T-492/14: Beroep ingesteld op 30 juni 2014 — La Perla/BHIM — Alva Management (LA PERLA)

52

2014/C 282/69

Zaak T-500/14: Beroep ingesteld op 2 juli 2014 — Derivados del Flúor/Commissie

53

2014/C 282/70

Zaak T-501/14: Beroep ingesteld op 2 juli 2014 — Fami-Cuatro de Inversiones/Commissie

53

2014/C 282/71

Zaak T-502/14: Beroep ingesteld op 2 juli 2014 — Torrevisa/Commissie

54

2014/C 282/72

Zaak T-503/14: Beroep ingesteld op 2 juli 2014 — Euroways/Commissie

54

2014/C 282/73

Zaak T-504/14: Beroep ingesteld op 2 juli 2014 — Sertrans Catalunya/Commissie

55

2014/C 282/74

Zaak T-506/14: Beroep ingesteld op 27 juni 2014 — Grandi Navi Veloci/Commissie

55


NL

 

Top