Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:261:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 261, 11 augustus 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 261

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
11 augustus 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 261/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 261/02

Zaak C-511/12: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 10 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Central Administrativo Norte — Portugal) — Joaquim Fernando Macedo Maia e.a./Fundo de Garantia Salarial, IP (Artikel 99 van Reglement voor de procesvoering van het Hof — Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 80/987/EEG — Richtlijn 2002/74/EG — Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Waarborgfondsen — Beperking van betalingsverplichting van waarborgfondsen — Loonaanspraken die opeisbaar zijn geworden meer dan zes maanden vóór indiening van rechtsvordering tot insolventverklaring van werkgever)

2

2014/C 261/03

Zaak C-608/12 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 8 mei 2014 — Greinwald GmbH/Nicolas Wessang, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Artikel 169, lid 2, van dit Reglement — Noodzakelijke inhoud van verzoekschrift in hogere voorziening)

3

2014/C 261/04

Zaak C-27/13: Beschikking van het Hof (Grote kamer) van 4 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht — Duitsland) — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (Artikel 99 van Reglement voor de procesvoering — Staatssteun — Artikelen 107 VWEU en 108 VWEU — Door openbare luchthavenexploitant aan budgetluchtvaartmaatschappij verleende voordelen — Besluit tot inleiding van formele onderzoeksprocedure — Verplichting voor rechterlijke instanties van lidstaten om zich te voegen naar door Commissie in dat besluit gegeven beoordeling inzake bestaan van steun)

3

2014/C 261/05

Zaak C-89/13: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 30 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Napoli — Italië) — Luigi D’Aniello e.a./Poste Italiane SpA (Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Beginsel van non-discriminatie — Nationale regeling op grond waarvan bij onrechtmatige beperking van duur van arbeidsovereenkomst andere schadevergoedingsregeling van toepassing is dan in geval van onrechtmatige beëindiging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd — Economische gevolgen — Vergelijkbaarheid van verzoeken)

4

2014/C 261/06

Zaak C-153/13: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 3 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Okresný súd Bardejov — Slowakije) — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 93/13/EEG — Toepassing ratione temporis — Feiten die hebben plaatsgevonden vóór toetreding van Slowaakse Republiek tot Europese Unie — Kennelijke onbevoegdheid van Hof)

5

2014/C 261/07

Zaak C-285/13 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 12 juni 2014 — Bimbo, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) [Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8 — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Caffè KIMBO — Oppositieprocedure — Ouder nationaal woordmerk BIMBO — Algemeen bekend merk — Gedeeltelijke afwijzing van oppositie — Kennelijk niet-ontvankelijke hogere voorziening]

5

2014/C 261/08

Zaak C-287/13 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 22 mei 2014 — Bilbaína de Alquitranes, SA e.a./Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) [Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) — Artikel 59 en bijlage XIII — Identificatie van hogetemperatuurkoolteerpek als zeer zorgwekkende stof, ten aanzien waarvan autorisatieprocedure moet worden toegepast — Gelijkheid van behandeling]

6

2014/C 261/09

Zaak C-329/13: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 8 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Unabhängige Verwaltungssenat Wien — Oostenrijk) — Ferdinand Stefan/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Artikel 99 van Reglement voor de procesvoering — Richtlijn 2003/4/EG — Geldigheid — Toegang van publiek tot milieu-informatie — Uitzondering op verplichting om milieu-informatie openbaar te maken wanneer door openbaarmaking afbreuk wordt gedaan aan mogelijkheid voor eenieder om een eerlijk proces te krijgen — Facultatief karakter van deze uitzondering voor lidstaten — Artikel 6 VEU — Artikel 47, tweede alinea, van Handvest)

6

2014/C 261/10

Zaak C-350/13: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 5 juni 2014 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (voorheen Augstākās tiesas Senāts) — Letland] — Antonio Gramsci Shipping Corp. e.a./Aivars Lembergs [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Erkenning en tenuitvoerlegging van voorlopige en bewarende maatregelen — Vernietiging van oorspronkelijke beslissing — Handhaving van verzoek om prejudiciële beslissing — Afdoening zonder beslissing]

7

2014/C 261/11

Zaak C-374/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 10 april 2014 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Aanvraag voor inschrijving van woordmerk METROINVEST — Oppositie door houder van nationaal beeldmerk en aanvrager van gemeenschapsbeeldmerk met woordelement „METRO”, in blauw en geel — Weigering van inschrijving]

7

2014/C 261/12

Zaak C-411/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 8 mei 2014 — Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)/Sanco, SA [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk dat kip weergeeft — Oppositie door houder van nationaal beeldmerk dat kip weergeeft — Gedeeltelijke afwijzing van oppositie)

8

2014/C 261/13

Zaak C-412/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 10 april 2014 — Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikelen 34, lid 1, 75 en 77, lid 1 — Oudere nationale en internationale beeldmerken MEDINET — Aanspraak op anciënniteit — Weigering]

8

2014/C 261/14

Zaak C-414/13 P: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 20 mei 2014 — Reber Holding GmbH & Co. KG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Anna Klusmeier [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Woordmerk Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM — Oppositie door houder van oudere nationale beeldmerken W. Amadeus Mozart]

9

2014/C 261/15

Zaak C-448/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 12 juni 2014 — Delphi Technologies, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 1, sub b — Woordmerk INNOVATION FOR THE REAL WORLD — Reclameslogan — Weigering van inschrijving — Geen onderscheidend vermogen]

9

2014/C 261/16

Zaak C-500/13: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 5 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Gmina Międzyzdroje/Minister Finansów (Prejudiciële verwijzing — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Aftrek van voorbelasting — Investeringsgoederen — Onroerende goederen — Herziening van aftrek — Nationale regeling waarin herzieningsperiode van tien jaar is neergelegd)

10

2014/C 261/17

Zaak C-600/13: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 30 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di pace di Matera — Italië) — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 34 VWEU, 35 VWEU, 37 VWEU, 56 VWEU en 60 VWEU — Richtlijn 2006/123/EG — Nationale wettelijke regeling op grond waarvan alleen notarissen akten van verkoop van onroerend goed mogen opstellen en voor authentiek verklaren — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

10

2014/C 261/18

Zaak C-683/13: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 19 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho da Covilhã — Portugal) — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA e.a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT) (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Verwerking van persoonsgegevens — Richtlijn 95/46/EG — Artikel 2 — Begrip „persoonsgegevens” — Artikelen 6 en 7 — Beginselen betreffende kwaliteit van gegevens en toelaatbaarheid van gegevensverwerking — Artikel 17 — Beveiliging van verwerking — Arbeidstijd van werknemers — Arbeidstijdregister — Toegang door nationale autoriteit bevoegd voor toezicht op arbeidsvoorwaarden — Verplichting voor werkgever om onmiddellijk consulteerbaar arbeidstijdregister ter beschikking te stellen)

11

2014/C 261/19

Zaak C-13/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Bacău (Roemenië) op 15 januari 2014 — Municipiul Piatra Neamț/Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

12

2014/C 261/20

Zaak C-167/14: Beroep ingesteld op 7 april 2014 — Europese Commissie/Helleense Republiek

12

2014/C 261/21

Zaak C-240/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Korneuburg (Oostenrijk) op 12 mei 2014 — Eleonore Prüller-Frey/Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

14

2014/C 261/22

Zaak C-269/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 30 mei 2014 — Kansaneläkelaitos, Suomen Palvelutaksit ry, Oulun Taksipalvelut Oy

15

2014/C 261/23

Zaak C-285/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 11 juni 2014 — Directeur général des douanes et droits indirects en directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne/Brasserie Bouquet SA

16

2014/C 261/24

Zaak C-289/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 12 juni 2014 — Brit Air SA/Ministère des finances et des comptes publics

16

2014/C 261/25

Zaak C-8/13: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2014 — Europese Commissie/Republiek Slovenië, interveniënten: Koninkrijk België en Koninkrijk der Nederlanden

17

2014/C 261/26

Zaak C-9/13: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2014 — Europese Commissie/Republiek Slovenië, interveniënten: Koninkrijk België en Koninkrijk der Nederlanden

17

2014/C 261/27

Zaak C-46/13: Beschikking van de president van het Hof van 27 mei 2014 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Datenschutzbehörde (voorheen Datenschutzkommission) — Oostenrijk] — H/E

17

2014/C 261/28

Zaak C-121/13: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 7 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Wedding — Duitsland) — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft/Xceed Holding Ltd.

18

2014/C 261/29

Zaak C-207/13: Beschikking van de president van de Derde kamer van het Hof van 13 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederland) — Wagenborg Passagiersdiensten BV, Eigen Veerdienst Terschelling BV, MPS Stortemelk BV, MPS Willem Barentsz BV, MS Spathoek NV, GAF Lakeman handel drijvende onder de naam Rederij Waddentransport/Minister van Infrastructuur en Milieu, in tegenwoordigheid van: Wagenborg Passagiersdiensten BV, Terschellinger Stoombootmaatschappij BV

18

2014/C 261/30

Zaak C-284/13 P: Beschikking van de president van het Hof van 3 april 2014 — Henkel AG & Co. KGaA, Henkel France/Europese Commissie

18

2014/C 261/31

Zaak C-292/13 P: Beschikking van de president van de Zesde kamer van het Hof van 21 mei 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Impexmetal S.A.

18

2014/C 261/32

Zaak C-415/13 P: Beschikking van de president van het Hof van 22 mei 2014 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik S.A./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), Impexmetal S.A.

19

2014/C 261/33

Zaak C-458/13: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Andreas Grund, als curator in de insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van SR-Tronic GmbH, Jürgen Reiser, Dirk Seidler/Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc.

19

2014/C 261/34

Gevoegde zaken C-475/13 en C-476/13: Beschikking van de president van het Hof van 21 mei 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Walter Jubin (C-475/13), Heidemarie Retzlaff (C-476/13)/easyJet Airline Co. Ltd

19

2014/C 261/35

Zaak C-493/13: Beschikking van de president van het Hof van 4 april 2014 — Europese Commissie/Republiek Estland

19

2014/C 261/36

Zaak C-558/13: Beschikking van de president van het Hof van 4 juni 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Prešove — Slowakije) — CD Consulting s. r. o./Marián Vasko

20

2014/C 261/37

Zaak C-571/13: Beschikking van de president van het Hof van 14 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Annegret Weitkämper-Krug/NRW Bank — Anstalt des öffentlichen Rechts

20

2014/C 261/38

Zaak C-629/13: Beschikking van de president van het Hof van 30 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Gliwicach — Polen) — procedure ingeleid door Adarco Invest sp. z o.o. w Petrosani w Rumunii Oddział w Polsce w Tarnowskich Górach

20

2014/C 261/39

Zaak C-658/13: Beschikking van de president van het Hof van 13 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hannover — Duitsland) — Wilhelm Spitzner, Maria-Luise Spitzner/TUIfly GmbH

20

2014/C 261/40

Zaak C-661/13: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — Astellas Pharma Inc./Polpharma SA Pharmaceutical Works

21

2014/C 261/41

Zaak C-680/13: Beschikking van de president van het Hof van 16 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Frankfurt am Main — Duitsland) — Condor Flugdienst GmbH/Andreas Plakolm

21

2014/C 261/42

Zaak C-46/14: Beschikking van de president van het Hof van 6 mei 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Rüsselsheim — Duitsland) — Jürgen Kaiser/Condor Flugdienst GmbH

21

 

Gerecht

2014/C 261/43

Zaak T-564/10: Arrest van het Gerecht van 26 juni 2014 — Quimitécnica.com en de Mello/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Europese markt voor fosfaten voor diervoerder — Geldboeten — Gespreide betaling — Beschikking van Commissie waarbij bankgarantie wordt gelast — Motiveringsplicht — Evenredigheid”)

22

2014/C 261/44

Zaak T-372/11: Arrest van het Gerecht van 26 juni 2014 — Basic/BHIM — Repsol YPF (basic) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk basic — Ouder gemeenschapsbeeldmerk BASIC — Relatieve weigeringsgrond — Soortgelijke diensten — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

22

2014/C 261/45

Zaak T-541/11: Arrest van het Gerecht van 26 juni 2014 — Fundação Calouste Gulbenkian/BHIM — Gulbenkian (GULBENKIAN) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GULBENKIAN — Bekend nationaal merk, handelsnaam en oudere nationale logo’s Fundação Calouste Gulbenkian — Relatieve weigeringsgronden — Bewijs van bestaan van oudere rechten — Artikel 8, leden 1, sub b, 4 en 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 90, sub a, van het Reglement voor de procesvoering”]

23

2014/C 261/46

Zaak T-314/14: Beroep ingesteld op 29 april 2014 — Borde en Carbonium/Commissie

24

2014/C 261/47

Zaak T-317/14: Beroep ingesteld op 7 mei 2014 — Klement/BHIM — Bullerjan (Vorm van een oven)

24

2014/C 261/48

Zaak T-323/14: Beroep ingesteld op 7 mei 2014 — Bankia/BHIM — Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)

25

2014/C 261/49

Zaak T-334/14: Beroep ingesteld op 14 mei 2014 — Roca Sanitario/BHIM — Villeroy & Boch (waterkraan)

26

2014/C 261/50

Zaak T-336/14: Beroep ingesteld op 15 mei 2014 — Société des produits Nestlé/BHIM (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

27

2014/C 261/51

Zaak T-340/14: Beroep ingesteld op 15 mei 2014 — Klyuyev/Raad

27

2014/C 261/52

Zaak T-341/14: Beroep ingesteld op 15 mei 2014 — Klyuyev/Raad

29

2014/C 261/53

Zaak T-343/14: Beroep ingesteld op 19 mei 2014 — Cipriani/BHIM — Hotel Cipriani (CIPRIANI)

29

2014/C 261/54

Zaak T-531/14: Beroep ingesteld op 20 mei 2014 — Construlink/BHIM — Wit-Software (GATEWIT)

30

2014/C 261/55

Zaak T-362/14: Beroep ingesteld op 27 mei 2014 — REWE-Zentral/BHIM — Vicente Gandia Pla (MY PLANET)

31

2014/C 261/56

Zaak T-364/14: Beroep ingesteld op 23 mei 2014 — Penny-Markt/BHIM — Boquoi Handels (B! O)

32

2014/C 261/57

Zaak T-367/14: Beroep ingesteld op 28 mei 2014 — August Storck/BHIM — Chiquita Brands (Fruitfuls)

33

2014/C 261/58

Zaak T-370/14: Beroep ingesteld op 23 mei 2014 — Petropars e.a./Raad

33

2014/C 261/59

Zaak T-371/14: Beroep ingesteld op 26 mei 2014 — NICO/Raad

34

2014/C 261/60

Zaak T-372/14: Beroep ingesteld op 26 mei 2014 — HK Intertrade/Raad

35

2014/C 261/61

Zaak T-373/14: Beroep ingesteld op 26 mei 2014 — Petro Suisse Intertrade/Raad

36

2014/C 261/62

Zaak T-380/14: Beroep ingesteld op 30 mei 2014 — Pshonka/Raad

37

2014/C 261/63

Zaak T-381/14: Beroep ingesteld op 30 mei 2014 — Pshonka/Raad

38

2014/C 261/64

Zaak T-387/14: Beroep ingesteld op 2 juni 2014 — salesforce.com/BHIM (MARKETINGCLOUD)

39

2014/C 261/65

Zaak T-400/14: Beroep ingesteld op 4 juni 2014 — Premo/BHIM — Prema Semiconductor (PREMO)

39

2014/C 261/66

Zaak T-402/14: Beroep ingesteld op 6 juni 2014 — FCC Aqualia/BHIM — Sociedad General de Aguas de Barcelona (AQUALOGY)

40

2014/C 261/67

Zaak T-405/14: Beroep ingesteld op 31 mei 2014 — Yavorskaya/Raad e.a.

41

2014/C 261/68

Zaak T-455/14: Beroep ingesteld op 17 juni 2014 — Pirelli & C./Europese Commissie

42

2014/C 261/69

Zaak T-456/14: Beroep ingesteld op 16 juni 2014 — TAO/AFI en VIEA/Parlement en Raad

43

2014/C 261/70

Zaak T-457/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 18 juni 2014 door Thierry Rouffaud tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 april 2014 in zaak F-59/13, Rouffaud/EDEO

44

2014/C 261/71

Zaak T-464/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 20 juni 2014 door Risto Nieminen tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 10 april 2014 in zaak F-81/12, Nieminen/Raad

45

2014/C 261/72

Zaak T-466/14: Beroep ingesteld op 24 juni 2014 — Spanje/Commissie

45

2014/C 261/73

Zaak T-471/14: Beroep ingesteld op 25 juni 2014 — Ibercaja Banco e.a./Commissie

46

2014/C 261/74

Zaak T-472/14: Beroep ingesteld op 25 juni 2014 — Joyería Tous/Commissie

47

2014/C 261/75

Zaak T-473/14: Beroep ingesteld op 25 juni 2014 — Corporación Alimentaria Guissona en Naviera Muriola/Commissie

47

2014/C 261/76

Zaak T-474/14: Beroep ingesteld op 25 juni 2014 — Cesáreo Martín-Sanz e.a./Commissie

48

2014/C 261/77

Zaak T-476/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Poal Investments XXI e.a./Commissie

49

2014/C 261/78

Zaak T-477/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Caamaño Sistemas Metálicos e.a./Commissie

50

2014/C 261/79

Zaak T-478/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Industrias Espadafor e.a./Commissie

50

2014/C 261/80

Zaak T-482/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria/Commissie

51

2014/C 261/81

Zaak T-483/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Banco de Albacete/Commissie

52

2014/C 261/82

Zaak T-484/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Monthisa Residencial/Commissie

52

2014/C 261/83

Zaak T-485/14: Beroep ingesteld op 26 juni 2014 — Bon Net/BHIM — Aldi (Bon Appétit!)

53


NL

 

Top