EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:177:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 177, 11 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 177

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
11 juni 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

495e zitting van het EESC van 21 en 22 januari 2014

2014/C 177/1

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over De deel- en ruileconomie: een duurzaamheidsmodel voor de XXIe eeuw (initiatiefadvies)

1

2014/C 177/2

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een strategie ter bestrijding van de grijze economie en zwartwerk (initiatiefadvies)

9

2014/C 177/3

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over „Toegankelijkheid als mensenrecht voor personen met een handicap” (initiatiefadvies)

15

2014/C 177/4

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de betaalbaarheid van diensten van algemeen economisch belang: definitie, meetinstrumenten, uitdagingen en Europese initiatieven (initiatiefadvies)

24

2014/C 177/5

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de EU-strategie voor de Adriatische en Ionische regio (EUSAIR) (verkennend advies)

32

2014/C 177/6

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten COM(2013) 803 final — 2013/0392 (NLE)

40

2014/C 177/7

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 260/2012 ten aanzien van de migratie naar uniale overmakingen en automatische afschrijvingen (COM(2013) 937 final — 2013/0449 (COD))

41


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

495e zitting van het EESC van 21 en 22 januari 2014

2014/C 177/8

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (COM(2013) 641 final — 2013/0314 (COD))

42

2014/C 177/9

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal basisbesluiten waarin wordt verwezen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2013) 751 final — 2013/0365 (COD))

48

2014/C 177/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe psychoactieve stoffen COM(2013) 619 final — 2013/0305 (COD) COM(2013) 618 final — 2013/0304 (COD)

52

2014/C 177/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Naiades II-pakket, dat de volgende drie documenten omvat: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren COM(2013) 621 final — 2013/0303 (COD) voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad COM(2013) 622 final — 2013/0302 (COD) en mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Naar een hoogwaardige binnenvaart — Naiades II COM(2013) 623 final

58

2014/C 177/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over nieuwe maatregelen voor de Europese interne telecommunicatiemarkt bestaande uit de volgende twee documenten: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 COM(2013) 627 final — 2013/0309 (COD) en mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de eengemaakte telecommunicatiemarkt COM(2013) 634 final

64

2014/C 177/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Het Europese hoger onderwijs in de wereld (COM(2013) 499 final)

71

2014/C 177/14

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Consultatieve mededeling over duurzaam gebruik van fosfor COM(2013) 517 final

78

2014/C 177/15

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende preventie en beheer van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (COM(2013) 620 final — 2013/0307 (COD))

84

2014/C 177/16

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met het oog op de tenuitvoerlegging tegen 2020 van een internationale overeenkomst die op emissies van de internationale luchtvaart wereldwijd één marktgebaseerde maatregel toepast (COM(2013) 722 final — 2013/0344 (COD))

88


NL

 

Top