Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 175, 10 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 175

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
10 juni 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 175/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 175/02

Gevoegde zaken C-231/11 P–C-233/11 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014 — Europese Commissie/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Begrip onderneming — Beginselen van persoonlijke aansprakelijkheid en van persoonlijk karakter van straffen en sancties — Volledige rechtsmacht van Gerecht — Beginsel ne ultra petita — Evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel)

2

2014/C 175/03

Gevoegde zaken C-247/11 P en C-253/11 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014 — Areva/Alstom SA, T&D Holding, voorheen Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, voorheen Areva T&D SA, Alstom Grid AG, voorheen Areva T&D AG, Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Toerekenbaarheid van inbreukmakend gedrag van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen — Motiveringsplicht — Hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van geldboete — Begrip onderneming — „Feitelijke” hoofdelijkheid — Beginselen van rechtszekerheid en van persoonlijk karakter van straffen en sancties — Evenredigheidsbeginsel en gelijkheidsbeginsel)

3

2014/C 175/04

Zaak C-616/11: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 9 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation (Richtlijn 2007/64/EG — Betalingsdiensten — Artikel 4, punt 23 — Begrip „betaalinstrument” — Elektronische betalingsopdrachten en betalingsopdrachten via een papieren formulier — Artikel 52, lid 3 — Recht van begunstigde om betaler kosten in rekening te brengen voor gebruik van betaalinstrument — Bevoegdheid van lidstaten om algemeen verbod daarop te stellen — Contract tussen aanbieder van mobiele telefonie en particulieren)

4

2014/C 175/05

Zaak C-190/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny — Polen) — Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (Prejudiciële verwijzing — Vrijheid van vestiging — Vrij verkeer van kapitaal — Artikelen 63 VWEU en 65 VWEU — Belasting op inkomsten van rechtspersonen — Verschil in behandeling tussen aan ingezeten en niet-ingezeten beleggingsfondsen uitgekeerde dividenden — Uitsluiting van belastingvrijstelling — Ongerechtvaardigde beperking)

5

2014/C 175/06

Zaak C-288/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014 — Europese Commissie/Hongarije (Niet-nakoming — Richtlijn 95/46/EG — Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens — Artikel 28, lid 1 — Nationale toezichthoudende autoriteiten — Onafhankelijkheid — Nationale wettelijke regeling waarbij voortijdig einde wordt gemaakt aan mandaat van toezichthoudende autoriteit — Oprichting van nieuwe toezichthoudende autoriteit en benoeming van andere persoon als voorzitter)

6

2014/C 175/07

Gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 april 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland, het Verfassungsgerichtshof — Ierland, Oostenrijk) — Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl e.a. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ierland en de Attorney General (Elektronische communicatie — Richtlijn 2006/24/EG — Openbaar beschikbare elektronischecommunicatiediensten of openbare communicatienetwerken — Bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in het kader van aanbieding van dergelijke diensten — Geldigheid — Artikelen 7, 8 en 11 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

6

2014/C 175/08

Zaak C-435/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — ACI Adam BV e.a./Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele eigendom — Auteursrecht en naburige rechten — Harmonisatie van bepaalde aspecten van auteursrecht en naburige rechten in informatiemaatschappij — Richtlijn 2001/29/EG — Artikel 5, lid 2, sub b, en lid 5 — Reproductierecht — Uitzonderingen en beperkingen — Reproductie voor privégebruik — Geoorloofdheid van bron van kopie — Richtlijn 2004/48/EG — Werkingssfeer)

7

2014/C 175/09

Zaak C-485/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nederland) — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie [Landbouw — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening — Verordening (EG) nr. 73/2009 — Geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde steunregelingen — Systeem voor identificatie van landbouwpercelen — Subsidiabiliteitsvoorwaarden — Administratieve controles — Controles ter plaatse — Verordening (EG) nr. 796/2004 — Vaststelling van voor steun in aanmerking komende oppervlakte — Teledetectie — Fysieke inspectie van percelen landbouwgrond]

8

2014/C 175/10

Zaak C-583/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Riigikohus — Estland) — Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliamet [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 1383/2003 — Maatregelen ter voorkoming van op markt brengen van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen — Artikel 13, lid 1 — Bevoegdheid van douaneautoriteiten om schending van intellectueel-eigendomsrecht vast te stellen]

9

2014/C 175/11

Zaak C-609/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV [Prejudiciële verwijzing — Informatie en bescherming van consumenten — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Etikettering en presentatie van die middelen — Artikel 10, lid 2 — Toepassing in tijd — Artikel 28, leden 5 en 6 — Overgangsmaatregelen]

10

2014/C 175/12

Zaak C-74/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-Alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Taric-codes 7019590010 en 7019590090 — Verordeningen tot instelling van antidumpingrechten op de invoer van bepaalde open weefsels van glasvezels van oorsprong uit China — Uiteenlopende taalversies — Verplichting tot betaling van antidumpingrechten)

11

2014/C 175/13

Zaak C-85/13: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 10 april 2014 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 91/271/EEG — Behandeling van stedelijk afvalwater — Artikelen 3-5 en 10 — Bijlage I, A en B)

11

2014/C 175/14

Zaak C-115/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 april 2014 — Europese Commissie/Hongarije (Niet-nakoming — Accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken — Richtlijn 92/83/EEG — Vaststelling van accijnstarieven — Productie van ethylalcohol in een distilleerderij waarop een nulaccijnstarief van toepassing is — Accijnsvrijstelling voor de productie van ethylalcohol door particulieren)

13

2014/C 175/15

Zaak C-225/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 april 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Stad Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire en Marc Lacroix/Waals Gewest (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Afvalstoffen — Richtlijn 75/442/EEG — Artikel 7, lid 1 — Beheersplan — Locaties en installaties geschikt voor verwijdering van afvalstoffen — Begrip „afvalbeheersplan” — Richtlijn 1999/31/EG — Artikelen 8 en 14 — Stortplaatsen waarvoor vergunning is verleend of die op tijdstip van omzetting van deze richtlijn reeds in gebruik zijn)

13

2014/C 175/16

Zaak C-269/13 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 april 2014 — Acino AG/Europese Commissie [Hogere voorziening — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Schorsing van in handel brengen, en uit handel nemen van bepaalde partijen geneesmiddelen die werkzame stof Clopidogrel bevatten — Wijziging van vergunningen voor in handel brengen — Verbod op in handel brengen — Verordening (EG) nr. 726/2004 en richtlijn 2001/83/EG — Voorzorgsbeginsel — Evenredigheid — Motiveringsplicht]

14

2014/C 175/17

Zaak C-28/13 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 6 februari 2014 — Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Europese Centrale Bank (ECB) (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Artikel 169, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Noodzakelijke inhoud van verzoekschrift in hogere voorziening)

15

2014/C 175/18

Zaak C-33/13: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 6 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi — Polen) — Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van Reglement voor de procesvoering van het Hof — Belastingwetgeving — Btw — Zesde richtlijn — Recht op aftrek — Weigering — Factuur uitgereikt door vennootschap die als stroman optreedt)

16

2014/C 175/19

Gevoegde zaken C-97/13 en C-214/13: Beschikking van het Hof (Grote kamer) van 3 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti — Roemenië) — Silvia Georgiana Câmpean/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13) (Prejudiciële verwijzing — Binnenlandse belastingen — Artikel 110 VWEU — Milieuheffing op eerste registratie van motorvoertuigen — Neutraliteit van heffing tussen ingevoerde tweedehands motorvoertuigen en gelijksoortige voertuigen die zich reeds op binnenlandse markt bevinden)

16

2014/C 175/20

Zaak C-223/13: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 6 februari 2014 — Koninkrijk der Nederlanden/Europese Commissie [Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EU) nr. 93/2013 — Terugverwijzing naar het Gerecht van de Europese Unie]

17

2014/C 175/21

Zaak C-301/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 6 februari 2014 — El Corte Inglés, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 8, lid 1, sub b — Woordmerk CLUB GOURMET en CLUB DEL GOURMET — Afwijzing van oppositie — Reglement voor procesvoering van Hof — Artikel 181 — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond]

18

2014/C 175/22

Zaak C-372/13: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 30 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Polymeles Protodikeio Athinon — Griekenland) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia [Artikel 99 van Reglement voor procesvoering van Hof — Prejudiciële vragen die identiek zijn aan vragen waarover Hof reeds uitspraak heeft gedaan — Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) — Artikel 27 — Octrooieerbaar onderwerp — Artikel 70 — Bescherming van bestaande onderwerpen]

18

2014/C 175/23

Zaak C-397/13 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 29 januari 2014 — Simone Gbagbo/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Republiek Ivoorkust (Hogere voorziening — Termijn — Vormvereisten — Kennelijk niet-ontvankelijk)

19

2014/C 175/24

Zaak C-462/13: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 30 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Polymeles Protodikeio Athinon — Griekenland) — Warner — Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE [Artikel 99 van Reglement voor procesvoering van Hof — Prejudiciële vragen die identiek zijn aan vragen waarover Hof reeds uitspraak heeft gedaan — Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) — Artikel 27 — Octrooieerbaar onderwerp — Artikel 70 — Bescherming van bestaande onderwerpen]

20

2014/C 175/25

Zaak C-110/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Judecătoria Oradea (Roemenië) op 7 maart 2014 — Horațiu-Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Zaak C-115/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Koblenz (Duitsland) op 11 maart 2014 — RegioPost GmbH & Co. KG/Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Zaak C-124/14: Beroep ingesteld op 17 maart 2014 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

22

2014/C 175/28

Zaak C-125/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (Hongarije) op 18 maart 2014 — Iron & Smith Kft./Unilever NV

23

2014/C 175/29

Zaak C-126/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litouwen) op 17 maart 2014 — Sveda UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Zaak C-132/14: Beroep ingesteld op 21 maart 2014 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

24

2014/C 175/31

Zaak C-133/14: Beroep ingesteld op 21 maart 2014 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

25

2014/C 175/32

Zaak C-134/14: Beroep ingesteld op 21 maart 2014 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

26

2014/C 175/33

Zaak C-135/14: Beroep ingesteld op 21 maart 2014 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

26

2014/C 175/34

Zaak C-136/14: Beroep ingesteld op 21 maart 2014 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

27

2014/C 175/35

Zaak C-146/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarije) op 28 maart 2014 — Direktor na Direktsia „Migratsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi

28

2014/C 175/36

Zaak C-159/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna (Bulgarije) op 4 april 2014 — „Koela-N” EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

29

2014/C 175/37

Zaak C-160/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugal) op 4 april 2014 — João Filipe Ferreira da Silva e Brito e.a./Portugese Staat

30

2014/C 175/38

Zaak C-165/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 7 april 2014 — Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Zaak C-168/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Supremo (Spanje) op 7 april 2014 — Grupo Itevelesa S.L. e.a./Oca Inspección Técnica de Vehículos SA e.a.

31

2014/C 175/40

Zaak C-169/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Derde afdeling van de Audiencia Provincial de Castellón (Spanje) op 7 april 2014 — Juan Carlos Sánchez Morcillo en María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

32

2014/C 175/41

Zaak C-451/12: Beschikking van de president van het Hof van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Salamanca — Spanje) — Josune Esteban García/Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Zaak C-460/12: Beschikking van de president van de Achtste van het Hof van 7 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Prešove — Slowakije) — SKP k.s./Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Zaak C-298/13: Beschikking van de president van het Hof van 31 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal d’instance d’Orléans — Frankrijk) — Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Zaak C-444/13: Beschikking van de president van het Hof van 16 januari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Brașov — Roemenië) — Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Gerecht

2014/C 175/45

Zaak T-340/09: Arrest van het Gerecht van 10 april 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissie („Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Openbare aanbestedingsprocedure van Publicatiebureau — Assistentie bij leveren van publicatie- en communicatiediensten in verband met CORDIS internetsite — Afwijzing van offertes van inschrijver en gunning van opdrachten aan andere inschrijvers — Klassering van offerte van inschrijver — Motiveringsplicht — Artikel 148, leden 1 en 3, van uitvoeringsvoorschriften — Kennelijke beoordelingsfout — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

35

2014/C 175/46

Zaak T-623/11: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — Pico Food/BHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsmerk MILANÓWEK CREAM FUDGE — Oudere nationale beeldmerken die koe weergeven, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT en SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relatieve weigeringsrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

35

2014/C 175/47

Zaak T-144/12: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — Comsa/BHIM — COMSA (COMSA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk COMSA — Oudere handelsbenaming Comsa, SA — Relatieve weigeringsgrond — Geen gebruik in economisch verkeer van teken met meer dan alleen plaatselijke betekenis — Soortgelijke diensten — Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

36

2014/C 175/48

Zaak T-150/12: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — Griekenland/Commissie („Staatssteun — Door Griekse autoriteiten aan verenigingen van landbouwcoöperaties in graansector toegekende renteloze leningen met staatsgaranties — Besluit waarbij steun onverenigbaar wordt verklaard met interne markt — Motiveringsplicht — Voordeel — Steun die tot doel heeft ernstige verstoring in economie van lidstaat op te heffen”)

37

2014/C 175/49

Zaak T-288/12: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — EI du Pont de Nemours/BHIM — Zueco Ruiz (ZYTeL) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor beeldmerk ZYTeL — Ouder gemeenschapswoordmerk en algemeen bekend merk in zin van artikel 6 bis van Verdrag van Parijs ZYTEL — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”]

37

2014/C 175/50

Zaak T-386/12: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — Elite Licensing/BHIM — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk elite BY MONDARIZ — Oudere communautaire en internationale beeldmerken ELITE — Taal van beroepsprocedure — Termijnen — Ontvankelijkheid van beroep voor kamer van beroep — Regels 48, lid 2, 49, lid 1, en 96, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 — Geen verwarringsgevaar — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Afbreuk aan reputatie — Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009”]

38

2014/C 175/51

Zaak T-488/12: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — CITEB en Belgo-Metal/Parlement („Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken — Aanbestedingsprocedure — Renovatie- en uitbreidingswerken aan gebouw Eastman te Brussel — Afwijzing van offerte van inschrijver — Mededeling van rapport van evaluatiecomité — Motiveringsplicht”)

38

2014/C 175/52

Zaak T-501/12: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring/BHIM — Tillotts Pharma (OCTASA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OCTASA — Oudere nationale woordmerken PENTASA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

39

2014/C 175/53

Zaak T-502/12: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — Ferring/BHIM — Tillotts Pharma (OCTASA) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk OCTASA — Oudere nationale, Benelux- en internationale woordmerken PENTASA en OCTOSTIM — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

40

2014/C 175/54

Zaak T-209/13: Arrest van het Gerecht van 11 april 2014 — Olive Line International/BHIM (OLIVE LINE) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk OLIVE LINE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

40

2014/C 175/55

Zaak T-249/13: Arrest van het Gerecht van 9 april 2014 — MHCS/BHIM — Ambra (DORATO) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk DORATO — Oudere communautaire en nationale beeldmerken die etiketten voor flessenhals weergeven — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Regel 50, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95”]

41

2014/C 175/56

Zaak T-293/09: Beschikking van het Gerecht van 2 april 2014 — CNIEL/Commissie („Staatssteun — Kaderregeling voor acties van in Frankrijk erkende sectorale organisaties in landbouwsector ten behoeve van leden van vertegenwoordigde landbouwsectoren — Financiering middels verplicht gestelde vrijwillige bijdragen — Beschikking waarbij steunregeling verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Intrekking van beschikking — Afdoening zonder beslissing”)

41

2014/C 175/57

Zaak T-302/09: Beschikking van het Gerecht van 2 april 2014 — CNIPT/Commissie („Staatssteun — Kaderregeling voor acties van in Frankrijk erkende sectorale organisaties in landbouwsector ten behoeve van leden van vertegenwoordigde landbouwsectoren — Financiering middels verplicht gestelde vrijwillige bijdragen — Beschikking waarbij steunregeling verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Intrekking van beschikking — Afdoening zonder beslissing”)

42

2014/C 175/58

Zaak T-306/09: Beschikking van het Gerecht van 2 april 2014 — Val’hor/Commissie („Staatssteun — Kaderregeling voor acties van in Frankrijk erkende sectorale organisaties in landbouwsector ten behoeve van leden van vertegenwoordigde landbouwsectoren — Financiering middels verplicht gestelde vrijwillige bijdragen — Beschikking waarbij steunregeling verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Intrekking van beschikking — Afdoening zonder beslissing”)

43

2014/C 175/59

Zaak T-313/09: Beschikking van het Gerecht van 2 april 2014 — Onidol/Commissie („Staatssteun — Kaderregeling voor acties van in Frankrijk erkende sectorale organisaties in landbouwsector ten behoeve van leden van vertegenwoordigde landbouwsectoren — Financiering middels verplicht gestelde vrijwillige bijdragen — Beschikking waarbij steunregeling verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Intrekking van beschikking — Afdoening zonder beslissing”)

43

2014/C 175/60

Zaak T-314/09: Beschikking van het Gerecht van 2 april 2014 — Intercéréales en Grossi/Commissie („Staatssteun — Kaderregeling voor acties van in Frankrijk erkende sectorale organisaties in landbouwsector ten behoeve van leden van vertegenwoordigde landbouwsectoren — Financiering middels verplicht gestelde vrijwillige bijdragen — Beschikking waarbij steunregeling verenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Intrekking van beschikking — Afdoening zonder beslissing”)

44

2014/C 175/61

Zaak T-270/13: Beschikking van het Gerecht van 31 maart 2014 — SACBO/Commissie en INEA („Beroep tot nietigverklaring — Financiële bijstand van de Gemeenschap aan projecten van gemeenschappelijk belang op gebied van trans-Europese netwerken voor vervoer en energie — Geen rechtstreekse geraaktheid — Niet voor beroep vatbare handeling — Voorbereidende handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

44

2014/C 175/62

Zaak T-644/13 R: Beschikking van de rechter in kort geding van 4 februari 2014 — Serco Belgium e.a./Commissie („Kort geding — Overheidsopdracht — Aanbestedingsprocedure — Afwijzing van inschrijving — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Fumus boni juris”)

45

2014/C 175/63

Zaak T-154/14: Beroep ingesteld op 7 maart 2014 — ANKO/Commissie

46

2014/C 175/64

Zaak T-155/14: Beroep ingesteld op 7 maart 2014 — ANKO/Commissie

46

2014/C 175/65

Zaak T-165/14: Beroep ingesteld op 7 maart 2014 — ANKO/Commissie en REA

47

2014/C 175/66

Zaak T-195/14: Beroep ingesteld op 19 maart 2014 — Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/BHIM — Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Zaak T-215/14: Beroep ingesteld op 8 april 2014 — Gmina Miasto Gdynia en Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Commissie

48

2014/C 175/68

Zaak T-219/14: Beroep ingesteld op 2 april 2014 — Regione autonoma della Sardegna/Commissie

49

2014/C 175/69

Zaak T-220/14: Beroep ingesteld op 2 april 2014 — Saremar/Commissie

50

2014/C 175/70

Zaak T-222/14: Beroep ingesteld op 10 april 2014 — Deluxe Laboratories/BHIM (deluxe)

51

2014/C 175/71

Zaak T-144/13: Beschikking van het Gerecht van 1 april 2014 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Commissie

52

2014/C 175/72

Zaak T-145/13: Beschikking van het Gerecht van 1 april 2014 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Commissie

52

2014/C 175/73

Zaak T-146/13: Beschikking van het Gerecht van 1 april 2014 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Commissie

52

2014/C 175/74

Zaak T-147/13: Beschikking van het Gerecht van 1 april 2014 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Commissie

52

2014/C 175/75

Zaak T-575/13: Beschikking van het Gerecht van 2 april 2014 — Lesaffre et Compagnie/BHIM — Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 175/76

Zaak F-14/14: Beroep ingesteld op 17 februari 2014 — ZZ/Commissie

54

2014/C 175/77

Zaak F-16/14: Beroep ingesteld op 24 februari 2014 — ZZ/Commissie

54

2014/C 175/78

Zaak F-20/14: Beroep ingesteld op 10 maart 2014 — ZZ/EESC

55

2014/C 175/79

Zaak F-24/14: Beroep ingesteld op 21 maart 2014 — ZZ/BHIM

55

2014/C 175/80

Zaak F-26/14: Beroep ingesteld op 24 maart 2014 — ZZ/Parlement

56

2014/C 175/81

Zaak F-30/14: Beroep ingesteld op 28 maart 2014 — ZZ/Commissie

56


NL

 

Top