Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 135, 5 mei 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 135

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
5 mei 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 135/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 129 van 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Besluit van het Hof van Justitie van 25 maart 2014 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

2


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 135/03

Zaak C-222/12: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tartu Ringkonnakohus — Estland) — A Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet [Wegvervoer  — Verordening (EG) nr. 561/2006  — Verplichting tot gebruik van tachograaf  — Uitzonderingen voor voertuigen die worden gebruikt in verband met onderhoud van wegen  — Voertuig dat grind vervoert van plaats van lading naar plaats waar wegenonderhoudswerken worden verricht]

3

2014/C 135/04

Zaak C-366/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Dortmund-West/Klinikum Dortmund gGmbH (Prejudiciële verwijzing  — Zesde btw-richtlijn  — Vrijstellingen  — Artikel 13, A, lid 1, sub b  — Goederenleveringen  — Verstrekking van cytostatica in kader van ambulante verzorging  — Prestaties verricht door verschillende belastingplichtigen  — Artikel 13, A, lid 1, sub c  — Verzorging  — Geneesmiddelen voorschreven door arts die als zelfstandige werkzaam is in ziekenhuis  — Nauw samenhangende handelingen  — Bij verzorging bijkomstige prestaties  — Materieel en economisch onlosmakelijk verbonden handelingen)

4

2014/C 135/05

Zaak C-375/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif de Grenoble — Frankrijk) — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme (Prejudiciële verwijzing  — Artikel 63 VWEU  — Vrij verkeer van kapitaal  — Artikel 49 VWEU  — Vrijheid van vestiging  — Inkomstenbelasting voor natuurlijke personen  — Regeling volgens welke directe belastingen maximaal bepaald gedeelte van inkomsten mogen bedragen  — Bilateraal belastingverdrag tot vermijding van dubbele belasting  — Heffing van belasting over dividenden die door in andere lidstaat gevestigde vennootschap zijn uitgekeerd en waarover reeds bronheffing is voldaan  — Feit dat in die andere lidstaat voldane belasting niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking is genomen bij berekening van belastingplafond  — Artikel 65 VWEU  — Beperking  — Rechtvaardiging)

5

2014/C 135/06

Zaak C-456/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — O/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/B (Richtlijn 2004/38/EG  — Artikel 21, lid 1, VWEU  — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten  — Begunstigden  — Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van burger van de Unie, in lidstaat van nationaliteit van die burger  — Terugkeer van burger van de Unie naar die lidstaat na verblijven van korte duur in andere lidstaat)

6

2014/C 135/07

Zaak C-457/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G (Artikelen 20 VWEU, 21, lid 1, VWEU en 45 VWEU  — Richtlijn 2004/38/EG  — Recht van vrij verkeer en verblijf op grondgebied van lidstaten  — Begunstigden  — Verblijfsrecht van derdelander die familielid is van burger van de Unie, in lidstaat van nationaliteit van die burger  — Burger van de Unie die woont in lidstaat waarvan hij nationaliteit bezit  — Beroepsactiviteiten  — Regelmatige verplaatsingen naar andere lidstaat)

7

2014/C 135/08

Zaak C-464/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Østre Landsret — Denemarken) — ATP Pension Service A/S/Skatteministeriet (Zesde btw-richtlijn  — Vrijstellingen  — Artikel 13, B, sub d, punten 3 en 6  — Gemeenschappelijke beleggingsfondsen  — Bedrijfspensioenregelingen  — Beheer  — Handelingen betreffende deposito’s, rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen)

8

2014/C 135/09

Zaak C-512/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Octapharma France SAS/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé (Harmonisatie van wetgevingen  — Richtlijn 2001/83/EG  — Richtlijn 2002/98/EG  — Werkingssfeer  — Labiel bloedproduct  — Plasma dat door middel van industrieel procedé wordt vervaardigd  — Gelijktijdige of exclusieve toepassing van richtlijnen  — Mogelijkheid voor lidstaat om voor plasma strengere regeling vast te stellen dan voor geneesmiddelen)

9

2014/C 135/10

Zaak C-548/12: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Krefeld — Duitsland) — Marc Brogsitter/Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf [Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht  — Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken  — Verordening (EG) nr. 44/2001  — Bijzondere bevoegdheden  — Artikel 5, punten 1 en 3  — Civielrechtelijke aansprakelijkheidsvordering  — Vordering uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad]

10

2014/C 135/11

Zaak C-599/12: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — België) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën (Btw  — Bijzondere regeling voor reisbureaus  — Handelingen buiten de Europese Unie  — Zesde richtlijn 77/388/EEG  — Artikel 28, lid 3  — Richtlijn 2006/112/EG  — Artikel 370  — „Standstill”-clausule  — Wijziging van nationale wetgeving tijdens omzettingsperiode)

10

2014/C 135/12

Gevoegde zaken C-29/13 en C-30/13: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 maart 2014 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarije) — Global Trans Lodzhistik OOD/Nachalnik na Mitnitsa Stolichna [Prejudiciële verwijzing  — Communautair douanewetboek  — Artikelen 243 en 245  — Verordening (EEG) nr. 2454/93  — Artikel 181 bis  — Voor beroep vatbaar besluit  — Ontvankelijkheid van beroep in rechte wanneer niet eerst administratief beroep is ingesteld  — Beginsel van eerbiediging van recht van verweer]

11

2014/C 135/13

Zaak C-38/13: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Białymstoku — Polen) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Prejudiciële verwijzing  — Sociale politiek  — Richtlijn 1999/70/EG  — Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  — Clausule 4  — Begrip „arbeidsvoorwaarden”  — Opzegtermijn voor arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd  — Verschil in behandeling met werknemers in vaste dienst)

13

2014/C 135/14

Zaak C-52/13: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Posteshop SpA — Divisione Franchising Kipoint/Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Prejudiciële verwijzing  — Richtlijn 2006/114/EG  — Begrippen „misleidende reclame” en „vergelijkende reclame”  — Nationale regeling waarbij misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame als twee onderscheiden onrechtmatige gedragingen worden aangemerkt)

13

2014/C 135/15

Zaak C-107/13: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Veliko Tarnovo — Bulgarije) — FIRIN OOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” — Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde  — Aftrek van voorbelasting  — Vooruitbetalingen  — Weigering om aftrek toe te staan  — Fraude  — Herziening van aftrek wanneer belastbare handeling niet wordt verricht  — Voorwaarden)

14

2014/C 135/16

Zaak C-132/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Köln — Duitsland) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/ILME GmbH (Prejudiciële verwijzing  — Onderlinge aanpassing van wetgeving  — Richtlijn 2006/95/EG  — Begrip „elektrisch materiaal”  — CE-markering van overeenstemming  — Behuizingen voor meerpolige connectoren)

15

2014/C 135/17

Zaak C-155/13: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre — Italië) — Società Italiana Commercio e Servizi srl, in liquidatie (SICES) e.a./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia [Landbouw  — Verordening (EG) nr. 341/2007  — Artikel 6, lid 4  — Tariefcontingenten  — Chinese knoflook  — Invoercertificaten  — Niet-overdraagbaarheid van rechten voortvloeiend uit bepaalde invoercertificaten  — Omzeiling  — Misbruik van recht]

16

2014/C 135/18

Zaak C-190/13: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona — Spanje) — Antonio Márquez Samohano/Universitat Pompeu Fabra (Sociale politiek  — Richtlijn 1999/70/EG  — Raamovereenkomst EVV, UNICE en CEEP inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  — Universiteiten  — Geassocieerde docenten  — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  — Clausule 5, punt 1  — Maatregelen ter voorkoming van misbruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd  — Begrip „objectieve redenen” die dergelijke overeenkomsten rechtvaardigen  — Clausule 3  — Begrip „arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd”  — Sancties  — Recht op vergoeding  — Verschil in behandeling met werknemers in vaste dienst)

17

2014/C 135/19

Zaak C-204/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 13 maart 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg (Fiscaliteit  — Belasting over de toegevoegde waarde  — Ontstaan en omvang van recht op aftrek  — Ontbinding van vennootschap door vennoot  — Verwerving van deel van clientèle van deze vennootschap  — Inbreng in natura in andere vennootschap  — Voorbelasting  — Mogelijkheid tot aftrek)

18

2014/C 135/20

Zaak C-30/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 22 januari 2014 — Ryanair Ltd, andere partij: PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Zaak C-42/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 27 januari 2014 — Minister Finansów/Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie

19

2014/C 135/22

Zaak C-49/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spanje) op 3 februari 2014 — Finanmadrid E.F.C, S.A./Jesús Vicente Albán Zambrano e.a.

20

2014/C 135/23

Zaak C-54/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid (Spanje) op 5 februari 2014 — Rafael Villafáñez Gallego en María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

20

2014/C 135/24

Zaak C-56/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (België) op 5 februari 2014 — Openbaar Ministerie tegen Marc Emiel Melanie De Beuckeleer e.a.

21

2014/C 135/25

Zaak C-61/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Italië) op 7 februari 2014 — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino” e.a.

21

2014/C 135/26

Zaak C-63/14: Beroep ingesteld op 10 februari 2014 — Europese Commissie/Franse Republiek

22

2014/C 135/27

Zaak C-70/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugal) op 10 februari 2014 — Agrocaramulo — Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Zaak C-75/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Spanje) op 11 februari 2014 — Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA/Francisco Javier Rodríguez Barbero en María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Zaak C-88/14: Beroep ingesteld op 21 februari 2014 — Europese Commissie/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

24

2014/C 135/30

Zaak C-102/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 maart 2014 door Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 13 januari 2014 in zaak T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commissie

25

2014/C 135/31

Zaak C-114/14: Beroep ingesteld op 10 maart 2014 — Europese Commissie/Koninkrijk Zweden

26

2014/C 135/32

Zaak C-116/14: Beroep ingesteld op 10 maart 2014 — Europese Commissie/Portugese Republiek

27

2014/C 135/33

Zaak C-121/14: Beroep ingesteld op 12 maart 2014 — Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland/Europees Parlement, Raad van de Europese Unie

28

 

Gerecht

2014/C 135/34

Zaak T-292/11: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — Cemex e.a./Commissie („Mededinging  — Administratieve procedure  — Besluit houdende verzoek om inlichtingen  — Noodzakelijkheid van gevraagde inlichtingen  — Motiveringsplicht  — Evenredigheid”)

29

2014/C 135/35

Zaak T-293/11: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — Holcim (Deutschland) en Holcim/Commissie („Mededinging  — Administratieve procedure  — Besluit houdende verzoek om inlichtingen  — Noodzakelijkheid van gevraagde inlichtingen  — Motiveringsplicht  — Evenredigheid”)

29

2014/C 135/36

Zaak T-296/11: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — Cementos Portland Valderrivas/Commissie („Mededinging  — Administratieve procedure  — Besluit waarbij om inlichtingen wordt verzocht  — Noodzakelijkheid van gevraagde inlichtingen  — Voldoende ernstige aanwijzingen  — Rechterlijke toetsing  — Evenredigheid”)

30

2014/C 135/37

Zaak T-297/11: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — Buzzi Unicem/Commissie („Mededinging  — Administratieve procedure  — Besluit waarbij om inlichtingen wordt verzocht  — Noodzakelijkheid van gevraagde inlichtingen  — Beginsel van behoorlijk bestuur  — Motiveringsplicht  — Evenredigheid”)

31

2014/C 135/38

Zaak T-302/11: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — HeidelbergCement/Commissie („Mededinging  — Administratieve procedure  — Besluit houdende verzoek om inlichtingen  — Noodzakelijkheid van gevraagde inlichtingen  — Motiveringsplicht  — Evenredigheid”)

31

2014/C 135/39

Zaak T-305/11: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — Italmobiliare/Commissie („Mededinging  — Administratieve procedure  — Besluit houdende verzoek om inlichtingen  — Noodzakelijkheid van gevraagde inlichtingen  — Beginsel van behoorlijk bestuur  — Motiveringsplicht  — Evenredigheid”)

32

2014/C 135/40

Zaak T-306/11: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — Schwenk Zement/Commissie („Mededinging  — Administratieve procedure  — Besluit waarbij om inlichtingen wordt verzocht  — Noodzakelijkheid van gevraagde inlichtingen  — Motiveringsplicht  — Evenredigheid”)

32

2014/C 135/41

Zaak T-131/13: Arrest van het Gerecht van 14 maart 2014 — Lardini/BHIM (Op kraag aangebrachte bloem) [„Gemeenschapsmerk  — Aanvraag voor gemeenschapsmerk bestaande in op kraag aangebrachte bloem  — Absolute weigeringsgrond  — Geen onderscheidend vermogen  — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

33

2014/C 135/42

Zaak T-134/10: Beschikking van het Gerecht van 7 maart 2014 — FESI/Raad („Beroep tot nietigverklaring  — Dumping  — Uitbreiding van definitief antidumpingrecht op bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit Vietnam en Volksrepubliek China tot bepaald schoeisel met bovendeel van leder van oorsprong uit Macau  — Vereniging die onafhankelijke invoerders vertegenwoordigt  — Niet individueel geraakt  — Regelgevende handeling houdende uitvoeringsmaatregelen  — Niet-ontvankelijkheid”)

34

2014/C 135/43

Zaak T-430/10: Beschikking van het Gerecht van 10 maart 2014 — Magnesitas de Rubián e.a./Commissie („Milieu  — Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging  — Referentiedocument over beste beschikbare technieken voor cement, kalk en magnesiumoxide producerende industrie  — Verzoek om afdoening zonder beslissing  — Afwijzing  — Afstand  — Doorhaling”)

34

2014/C 135/44

Zaak T-158/11: Beschikking van het Gerecht van 10 maart 2014 — Magnesitas de Rubián e.a./Parlement en Raad („Milieu  — Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging  — Individueel besluit in artikel 13, lid 7, van richtlijn 2010/75/EU  — Verzoek tot afdoening zonder beslissing  — Afwijzing  — Afstand van instantie  — Doorhaling”)

35

2014/C 135/45

Zaak T-411/11: Beschikking van het Gerecht van 10 maart 2014 — Hemofarm/BHIM — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) („Gemeenschapsmerk  — Oppositieprocedure  — Intrekking van oppositie  — Afdoening zonder beslissing”)

36

2014/C 135/46

Zaken T-240/12 en T-211/13: Beschikking van het Gerecht van 7 maart 2014 — Eni/Commissie („Mededinging  — Mededingingsregelingen  — Markt van butadieenrubber en door polymerisatie in emulsie verkregen styreen-butadieenrubber  — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG  — Gedeeltelijke nietigverklaring en herziening door het Gerecht van beschikking van Commissie  — Hervatting van procedure  — Nieuwe mededeling van punten van bezwaar  — Beëindiging van procedure  — Afdoening zonder beslissing”)

36

2014/C 135/47

Zaken T-241/12 en T-210/13: Beschikking van het Gerecht van 7 maart 2014 — Versalis/Commissie („Mededinging  — Mededingingsregelingen  — Markt van butadieenrubber en door polymerisatie in emulsie verkregen styreen-butadieenrubber  — Beschikking houdende vaststelling van inbreuk op artikel 81 EG  — Gedeeltelijke nietigverklaring en herziening door het Gerecht van beschikking van Commissie  — Hervatting van procedure  — Nieuwe mededeling van punten van bezwaar  — Beëindiging van procedure  — Afdoening zonder beslissing”)

37

2014/C 135/48

Zaak T-518/12: Beschikking van het Gerecht van 10 maart 2014 — Spirlea/Commissie („Beroep tot nietigverklaring  — Volksgezondheid  — Besluit tot beëindiging van procedure in kader van EU Pilot-project  — Ad acta leggen van klacht  — Geen inleiding van niet-nakomingsprocedure  — Niet-ontvankelijkheid”)

38

2014/C 135/49

Zaak T-187/13: Beschikking van het Gerecht van 20 februari 2014 — Jannatian/Raad („Beroep tot nietigverklaring  — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid  — Beperkende maatregelen ten aanzien van Iran  — Lijst van personen en entiteiten op wie die beperkende maatregelen van toepassing zijn  — Beroepstermijn  — Termijnoverschrijding  — Niet-ontvankelijkheid”)

38

2014/C 135/50

Zaak T-578/13 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 13 februari 2014 — Luxembourg Pamol (Cyprus) en Luxembourg Industries/Commissie („Kort geding  — Procedure betreffende op markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen  — Openbaarmaking van documenten betreffende opneming van werkzame stof  — Afwijzing van verzoek om vertrouwelijke behandeling van bepaalde informatie  — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging  — Ontvankelijkheid  — Spoedeisendheid  — Fumus boni juris  — Belangenafweging”)

39

2014/C 135/51

Zaak T-1/14 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 7 maart 2014 — Aluminios Cortizo en Cortizo Cartera/Commissie [„Kort geding  — Staatssteun  — Steun toegekend door Spaanse autoriteiten ten behoeve van bepaalde economische samenwerkingsverbanden (ESV) en hun investeerders  — Belastingregeling voor bepaalde leaseovereenkomsten met het oog op financiering voor aankoop van schepen (Spaanse belasting-leaseregeling)  — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging  — Verzuim van vormvoorschriften  — Niet-ontvankelijkheid”]

40

2014/C 135/52

Zaak T-506/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 maart 2014 door Eva Cuallado Martorell tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 18 september 2012 in zaak F-96/09, Cuallado Martorell/Commissie

40

2014/C 135/53

Zaak T-11/14: Beroep ingesteld op 3 januari 2014 — Grundig Multimedia/BHIM (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Zaak T-36/14: Beroep ingesteld op 15 januari 2014 — St’art e.a./Commissie

42

2014/C 135/55

Zaak T-65/14: Beroep ingesteld op 28 januari 2014 — Bank Refah Kargaran/Raad

43

2014/C 135/56

Zaak T-74/14: Beroep ingesteld op 31 januari 2014 — Frankrijk/Commissie

44

2014/C 135/57

Zaak T-76/14: Beroep ingesteld op 4 februari 2014 — Morningstar/Commissie

45

2014/C 135/58

Zaak T-77/14: Beroep ingesteld op 4 februari 2014 — EE/BHIM (Afbeelding van grijs patroon)

46

2014/C 135/59

Zaak T-78/14: Beroep ingesteld op 4 februari 2014 — Benediktinerabtei St. Bonifaz/BHIM — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Zaak T-81/14: Beroep ingesteld op 6 februari 2014 — Energy Brands/BHIM — Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Zaak T-84/14: Beroep ingesteld op 6 februari 2014 — Harrys Pubar/BHIM — Harry’s New York Bar (HARRY'S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Zaak T-85/14: Beroep ingesteld op 7 februari 2014 — Infocit/BHIM — DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Zaak T-89/14: Beroep ingesteld op 10 februari 2014 — Export Development Bank of Iran/Raad

49

2014/C 135/64

Zaak T-90/14: Beroep ingesteld op 3 februari 2014 — Secolux/Commissie en CdT

50

2014/C 135/65

Zaak T-93/14: Beroep ingesteld op 10 februari 2014 — St’art e.a./Commissie

51

2014/C 135/66

Zaak T-94/14: Beroep ingesteld op 11 februari 2014 — EE/BHIM (Afbeelding van gekleurd patroon)

52

2014/C 135/67

Zaak T-96/14: Beroep ingesteld op 11 februari 2014 — Vimeo/BHIM — PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Zaak T-130/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 februari 2014 door de Raad van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 december 2013 in zaak F-142/11, Simpson/Raad

53

2014/C 135/69

Zaak T-132/14: Beroep ingesteld op 24 februari 2014 — Albis Plastic/BHIM — IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Zaak T-135/14: Beroep ingesteld op 20 februari 2014 — Kicktipp/BHIM — Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Zaak T-136/14: Beroep ingesteld op 24 februari 2014 — Tilda Riceland Private/BHIM — Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Zaak T-137/14: Beroep ingesteld op 25 februari 2014 — I Castellani/BHIM — Chomarat (Afbeelding van cirkel)

55

2014/C 135/73

Zaak T-140/14: Beroep ingesteld op 28 februari 2014 — Bora Creations/BHIM (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Zaak T-143/14: Beroep ingesteld op 3 maart 2014 — EE/BHIM (Afbeelding van geelachtig patroon)

57

2014/C 135/75

Zaak T-144/14: Beroep ingesteld op 3 maart 2014 — EE/BHIM (Afbeelding van ivoorkleurig stippenpatroon)

57

2014/C 135/76

Zaak T-156/14: Beroep ingesteld op 7 maart 2014 — Volkswagen/BHIM (StartUp)

58

2014/C 135/77

Zaak T-162/14: Beroep ingesteld op 28 februari 2014 — Canadian Solar Emea e.a./Raad

58

2014/C 135/78

Zaak T-163/14: Beroep ingesteld op 28 februari 2014 — Canadian Solar Emea e.a./Raad

59

2014/C 135/79

Zaak T-168/14: Beroep ingesteld op 13 maart 2014 — Pérez Gutiérrez/Commissie

60

2014/C 135/80

Zaak T-119/12: Beschikking van het Gerecht van 20 februari 2014 — USFSPEI en Loescher/Raad

61

2014/C 135/81

Zaak T-600/13: Beschikking van het Gerecht van 24 februari 2014 — Bimbo/BHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


NL

 

Top