EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 052, 22 februari 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2014.052.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 52

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

57e jaargang
22 februari 2014


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2014/C 052/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 45 van 15.2.2014

1

 

Hof van Justitie

2014/C 052/02

Eedaflegging door de nieuwe leden van het Hof

2

2014/C 052/03

Besluiten genomen door het Hof tijdens zijn algemene vergadering van 5 november 2013

2

2014/C 052/04

Lijsten om de samenstelling van de rechtsprekende formaties te bepalen

3

 

Gerecht

2014/C 052/05

Eedaflegging door een nieuwe rechter in het Gerecht

4


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2014/C 052/06

Gevoegde zaken C-239/11 P, C-489/11 P en C-498/11 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 december 2013 — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregeling — Markt voor projecten inzake gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Marktverdeling — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Bewijs van inbreuk — Eén enkele voortdurende inbreuk — Onjuiste opvatting van bewijzen — Bewijskracht van verklaringen die ingaan tegen belang van degene die ze aflegt — Geldboeten — Uitgangsbedrag — Referentiejaar — Afschrikkingsfactor — Volledige rechtsmacht — Gelijke behandeling — Rechten van verdediging — Motiveringsplicht)

5

2014/C 052/07

Zaak C-281/11: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 december 2013 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde micro-organismen — Richtlijn 2009/41/EG — Onjuiste en onvolledige omzetting)

5

2014/C 052/08

Zaak C-500/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court — Verenigd Koninkrijk)) — The Queen, Fruition Po Ltd/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 2200/96 — Verordening (EG) nr. 1432/2003 — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening der markten — Groenten en fruit — Telersverenigingen — Voorwaarden voor erkenning door nationale autoriteiten — Terbeschikkingstelling van technische middelen voor opslag, verpakking en afzet van producten — Verplichting voor vereniging bij uitbesteding van haar taken aan derden om zeggenschap over deze derden uit te oefenen)

6

2014/C 052/09

Zaak C-9/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van koophandel te Verviers — België) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA (Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikel 2 — Artikel 5, punt 1, sub a en b — Bijzondere bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst — Begrippen „koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken” en „verstrekking van diensten” — Concessieovereenkomst voor verkoop van roerende lichamelijke zaken)

6

2014/C 052/10

Zaak C-10/12 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2013 — Transnational Company „Kazchrome” AO, ENRC Marketing AG/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Euroalliages (Hogere voorziening — Dumping — Verordening (EG) nr. 172/2008 — Invoer van ferrosilicium uit China, Egypte, Kazachstan, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Rusland — Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek — Verordening (EG) nr. 384/96 — Artikel 3, lid 7 — Gekende factoren — Schade voor bedrijfstak van Unie — Causaal verband)

7

2014/C 052/11

Zaak C-84/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland (Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 810/2009 — Artikelen 21, lid 1, 32, lid 1, et 35, lid 6 — Procedures en voorwaarden voor afgifte van eenvormige visa — Verplichting om visum af te geven — Beoordeling van risico van illegale immigratie — Voornemen van aanvrager om grondgebied van lidstaten te verlaten vóór geldigheid van aangevraagd visum verstrijkt — Redelijke twijfel — Beoordelingsmarge van bevoegde autoriteiten)

7

2014/C 052/12

Zaak C-116/12: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dioikitiko Protodikeio Serron — Griekenland) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio (Douanewaarde — Naar derde land uitgevoerde goederen — Restituties bij uitvoer — Verwerking in land van uitvoer, als niet ingrijpend beschouwd — Wederuitvoer van goederen naar grondgebied van Europese Unie — Vaststelling van douanewaarde — Transactiewaarde)

8

2014/C 052/13

Zaak C-174/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Handelsgericht Wien — Oostenrijk) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG (Prejudiciële verwijzing — Ondernemingsrecht — Tweede richtlijn 77/91/EEG — Aansprakelijkheid van naamloze vennootschap wegens schending van haar bekendmakingsverplichtingen — Onjuiste informatie in uitgifteprospectus — Draagwijdte van de aansprakelijkheid — Regeling van lidstaat die voorziet in terugbetaling van door koper voor aandelen betaalde prijs)

9

2014/C 052/14

Zaak C-202/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te ’s Gravenhage — Nederland) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Richtlijn 96/9/EG — Rechtsbescherming van databanken — Artikel 7, leden 1 en 5 — Recht sui generis van fabrikant van databank — Begrip „hergebruik” — Substantieel deel van inhoud van databank — Dedicated metazoekmachine)

10

2014/C 052/15

Zaak C-209/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Walter Endress/Allianz Lebensversicherungs AG (Prejudiciële verwijzing — Richtlijnen 90/619/EEG en 92/96/EEG — Direct levensverzekeringsbedrijf — Opzeggingsrecht — Ontbreken van informatie over voorwaarden voor uitoefening van dat recht — Vervallen van opzeggingsrecht één jaar na eerste premiebetaling — Overeenstemming met richtlijnen 90/619/EEG en 92/96/EEG)

10

2014/C 052/16

Gevoegde zaken C-241/12 en C-242/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank te Rotterdam — Nederland) — Strafzaken tegen Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) („Milieu — Afvalstoffen — Begrip — Richtlijn 2006/12/EG — Overbrenging van afvalstoffen — Kennisgeving aan bevoegde nationale autoriteiten — Verordening (EEG) nr. 259/93 — Zich ontdoen, voornemen of verplichting zich te ontdoen van een stof of voorwerp”)

11

2014/C 052/17

Zaak C-262/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Association Vent De Colère! Fédération nationale e.a./Ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (Prejudiciële verwijzing — Staatssteun — Begrip „maatregel van de staat of met staatsmiddelen bekostigd” — Windenergie — Afnameverplichting voor hogere prijs dan marktprijs — Volledige compensatie — Door eindverbruikers van elektriciteit verschuldigde bijdragen)

11

2014/C 052/18

Zaak C-267/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Richtlijn 2000/78/EG — Gelijke behandeling — Collectieve arbeidsovereenkomst die voordeel op gebied van beloning en arbeidsvoorwaarden voorbehoudt aan werknemers die huwen — Uitsluiting van partners die samenlevingscontract sluiten — Discriminatie op grond van de seksuele geaardheid)

12

2014/C 052/19

Zaak C-274/12 P: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2013 — Telefónica SA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Recht van beroep — Procesbevoegdheid — Natuurlijke of rechtspersonen — Handeling die hen individueel raakt — Regelgevingshandeling die geen uitvoeringsmaatregelen met zich meebrengt — Beschikking waarbij staatssteun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard — Recht op effectieve rechterlijke bescherming)

12

2014/C 052/20

Zaak C-279/12: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal — Verenigd Koninkrijk) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Prejudiciële verwijzing — Verdrag van Aarhus — Richtlijn 2003/4/EG — Toegang van publiek tot milieu-informatie — Werkingssfeer — Begrip „overheidsinstantie” — Afvalwaterafvoer- en waterdistributiebedrijven — Privatisering van watersector in Engeland en Wales)

13

2014/C 052/21

Zaak C-281/12: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van consument — Oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten — Richtlijn 2005/29/EG — Artikel 6, lid 1 — Begrip „misleidende handeling” — Cumulatieve aard van in betrokken bepaling vermelde voorwaarden)

13

2014/C 052/22

Zaak C-292/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tartu Ringkonnakohus — Estland) — Ragn-Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2008/98/EG — Afvalbeheer — Artikel 16, lid 3 — Beginsel van nabijheid — Verordening (EG) nr. 1013/2006 — Overbrenging van afval — Gemengd stedelijk afval — Industrieel afval en bouwafval — Procedure voor gunning van dienstenconcessie voor ophaling en vervoer van op grondgebied van gemeente geproduceerd afval — Verplichting voor toekomstige begunstigde om opgehaald afval te vervoeren naar door aanbestedende dienst aangewezen verwerkingsinstallaties — Meest nabijgelegen, daartoe geschikte verwerkingsinstallatie)

14

2014/C 052/23

Zaak C-303/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik — België) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/Belgische Staat (Vrijheid van vestiging — Gelijke behandeling — Inkomstenbelasting — Wettelijke regeling tot voorkoming van dubbele belasting — In andere staat dan woonstaat verkregen inkomsten — Vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud in woonstaat — Inaanmerkingneming van persoonlijke en gezinssituatie — Verlies van bepaalde belastingvoordelen in verband met persoonlijke en gezinssituatie van werknemer)

15

2014/C 052/24

Zaak C-327/12: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Ministero dello Sviluppo economico, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture/SOA Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione SpA (Artikelen 101 VWEU, 102 VWEU en 106 VWEU — Openbare bedrijven en ondernemingen waaraan lidstaten bijzondere of uitsluitende rechten verlenen — Ondernemingen belast met beheer van diensten van algemeen economisch belang — Begrippen — Instellingen belast met controle of en certificering dat ondernemingen die openbare werken uitvoeren aan wettelijke voorwaarden voldoen — Artikel 49 VWEU — Vrijheid van vestiging — Beperking — Rechtvaardiging — Bescherming van ontvangers van diensten — Kwaliteit van certificeringsdiensten)

15

2014/C 052/25

Zaak C-361/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Napoli — Italië) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA (Sociaal beleid — Richtlijn 1999/70/EG — Raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Discriminatieverbod — Begrip „arbeidsvoorwaarden” — Nationale regeling die in andere vergoedingsregeling voorziet voor onrechtmatig gebruik van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan voor onrechtmatige beëindiging van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd)

16

2014/C 052/26

Zaak C-362/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom — Verenigd Koninkrijk) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Rechterlijke bescherming — Doeltreffendheidsbeginsel — Rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel — Teruggave van onverschuldigd betaalde — Rechtsmiddelen — Nationale wetgeving — Verkorting van verjaringstermijn van beschikbare beroepen zonder voorafgaande kennisgeving en met terugwerkende kracht)

16

2014/C 052/27

Zaak C-411/12: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 12 december 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek (Niet-nakoming — Staatsteun — Preferentieel elektriciteitstarief — Besluit 2011/746/EU — Met interne markt onverenigbare steun — Terugvordering — Geen uitvoering binnen gestelde termijn)

17

2014/C 052/28

Zaak C-425/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugal) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Procedures voor plaatsen van overheidsopdrachten in sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie — Richtlijn 93/38/EEG — Niet-omzetting in nationaal recht — Mogelijkheid voor staat om zich te beroepen op deze richtlijn tegenover instelling waaraan openbaredienstconcessie is verleend wanneer deze handeling niet in nationaal recht is omgezet)

17

2014/C 052/29

Zaak C-437/12: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch — Nederland) — procedure ingesteld door X (Binnenlandse belastingen — Artikel 110 VWEU — Registratiebelasting — Gelijksoortige nationale producten — Neutraliteit van belasting tussen ingevoerde tweedehands personenauto’s en gelijksoortige voertuigen die zich reeds op binnenlandse markt bevinden)

18

2014/C 052/30

Zaak C-443/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi (Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3 — Voorwaarden voor verkrijging van dit certificaat — Opeenvolgend in handel brengen van twee geneesmiddelen die, gedeeltelijk of volledig, dezelfde werkzame stof bevatten — Samenstelling van werkzame stoffen waarvan één reeds op markt is gebracht in vorm van geneesmiddel met één enkele werkzame stof — Mogelijkheid om meerdere certificaten te verkrijgen op basis van eenzelfde octrooi en twee vergunningen voor in handel brengen)

18

2014/C 052/31

Zaak C-445/12 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2013 — Rivella International AG/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk met woordelement „BASKAYA” — Oppositie — Bilateraal verdrag — Grondgebied van derde staat — Begrip normaal gebruik)

19

2014/C 052/32

Zaak C-452/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Krefeld — Duitsland) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV (Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Artikelen 27, 33 en 71 — Aanhangigheid — Erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen — Verdrag betreffende overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) — Artikel 31, lid 2 — Samenloopregelingen — Regresvordering — Vordering tot verkrijging van een negatieve verklaring voor recht — Negatief declaratoir vonnis)

19

2014/C 052/33

Zaak C-484/12: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederland) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, handelend onder de naam NL Octrooicentrum (Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3 — Voorwaarden voor verkrijging van dit certificaat — Mogelijkheid om meerdere aanvullende beschermingscertificaten te verkrijgen op basis van eenzelfde octrooi)

20

2014/C 052/34

Zaak C-495/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Verenigd Koninkrijk) — The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs/The Bridport and West Dorset Golf Club Limited (Fiscale bepalingen — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Vrijstellingen — Artikel 132, lid 1, sub m — Diensten die nauw samenhangen met beoefening van sport — Toegang tot golfterrein — Bezoekers, niet-leden van golfclub, die tegen betaling van toegangsgeld („greenfee”) toegang krijgen tot golfterrein — Uitsluiting van vrijstelling — Artikel 133, eerste alinea, sub d — Artikel 134, sub b — Extra opbrengsten)

20

2014/C 052/35

Zaak C-563/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria — Hongarije) — BDV Hungary Trading Kft., in liquidatie/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 146 — Vrijstellingen bij uitvoer — Artikel 131 — Door lidstaten vastgestelde voorwaarden — Nationale wettelijke regeling volgens welke exportgoed douanegebied van Europese Unie moet hebben verlaten binnen vaste termijn van 90 dagen na levering)

21

2014/C 052/36

Zaak C-586/12 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 19 december 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Nederlandse markt van wegenbouwbitumen — Vaststelling van brutoprijs voor wegenbouwbitumen — Vaststelling van korting voor wegenbouwers — Bewijs — Beginsel van gelijke behandeling — Volledige rechtsmacht — Evenredigheid van geldboete — Toetsing door Hof)

21

2014/C 052/37

Zaak C-524/12: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 14 november 2013 — TeamBank AG Nürnberg/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk f@ir Credit — Oppositie ingesteld door houder van gemeenschapsbeeldmerk FERCREDIT — Weigering van inschrijving)

22

2014/C 052/38

Zaak C-534/12 P: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 5 december 2013 — Luigi Marcuccio/Europese Commissie (Hogere voorziening — Verzoek tot herziening — Beschikking van Gerecht van de Europese Unie waarbij beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard — Tewerkstelling — Tewerkstelling bij delegatie te Luanda (Angola) vervangen door tewerkstelling te Brussel (België) — Beslissing om persoonlijke bezittingen van verzoeker in diens afwezigheid in te pakken en te verhuizen — Gevolgen van later arrest van Gerecht)

22

2014/C 052/39

Zaak C-50/13: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale ordinario di Aosta — Italië) — Rocco Papalia/Comune di Aosta (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van Reglement voor procesvoering van Hof — Sociaal beleid — Richtlijn 1999/70/EG — Clausule 5 van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Openbare sector — Opeenvolgende overeenkomsten — Misbruik — Vergoeding van schade — Voorwaarden voor schadevergoeding in geval van onrechtmatige beëindiging van arbeidsovereenkomst — Gelijkwaardigheids- en doeltreffendheidsbeginsel)

23

2014/C 052/40

Zaak C-159/13: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 12 december 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Jacson of Scandinavia AB (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Woordmerk JACKSON SHOES — Vordering tot nietigverklaring ingesteld door houder van nationale handelsnaam Jacson of Scandinavia AB — Nietigverklaring — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

23

2014/C 052/41

Zaak C-224/13: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 7 november 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Cagliari — Italië) — Strafprocedure tegen Sergio Alfonso Lorrai (Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, van Reglement voor de procesvoering van het Hof — Grondrechten — Buitensporig lange duur van strafprocedure — Schorsing voor onbepaalde tijd van strafprocedure bij ziekte van verdachte waardoor deze niet bewust aan procedure kan deelnemen — Ongeneeslijke ziekte van verdachte — Niet-uitvoering van Unierecht — Kennelijke onbevoegdheid Hof)

23

2014/C 052/42

Zaak C-355/13: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 12 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria — Italië) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia (Prejudiciële verwijzing — Reglement voor de procesvoering — Artikelen 53, lid 2, en 99 — Antwoord op prejudiciële vraag dat duidelijk uit rechtspraak kan worden afgeleid — Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk — Elektronische-communicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn) — Artikel 3 — Heffing van een belasting voor overheidsconcessies bij de sluiting van een telefoonabonnementscontract — Geen heffing van de belasting bij gebruik van beltegoedkaarten — Artikel 102 VWEU)

24

2014/C 052/43

Zaak C-304/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Curtea de Apel Timișoara (Roemenië) op 3 juni 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Zaak C-469/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale di Verona (Italië) op 30 augustus 2013 — Shamim Tahir/Ministero dell’Interno e Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Zaak C-568/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 6 november 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Zaak C-592/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 20 november 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico/Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Zaak C-600/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Giudice di pace di Matera (Italië) op 21 november 2013 — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Zaak C-611/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 november 2013 door Hansa Metallwerke AG e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 september 2013 in zaak T-375/10, Hansa Metallwerke AG e.a./Europese Commissie

26

2014/C 052/49

Zaak C-613/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 november 2013 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 september 2013 in de gevoegde zaken T-379/10 en T-381/10, Keramag Keramische Werke AG e.a., Sanitec Europe Oy/Europese Commissie

27

2014/C 052/50

Zaak C-636/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2013 door Roca Sanitario, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 september 2013 in zaak T-408/10, Roca Sanitario/Commissie

28

2014/C 052/51

Zaak C-637/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2013 door Laufen Austria AG tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 september 2013 in zaak T-411/10, Laufen Austria/Commissie

28

2014/C 052/52

Zaak C-638/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2013 door Roca tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 16 september 2013 in zaak T-412/10, Roca/Commissie

29

2014/C 052/53

Zaak C-643/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2013 door Melkveebedrijf Overenk BV e.a. tegen de beschikking van het Gerecht (Vierde kamer) van 11 september 2013 in zaak T-540/11, Melkveebedrijf Overenk e.a. tegen Commissie

29

2014/C 052/54

Zaak C-670/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 december 2013 door The Cartoon Network, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 2 oktober 2013 in zaak T-285/12, The Cartoon Network, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

29

2014/C 052/55

Zaak C-677/13: Beroep ingesteld op 18 december 2013 — Europese Commissie/Helleense Republiek

30

2014/C 052/56

Zaak C-679/13: Beroep ingesteld op 19 december 2013 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie

31

2014/C 052/57

Zaak C-683/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugal) op 23 december 2013 — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, e.a./Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Zaak C-7/14 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 januari 2014 door Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 12 november 2013 in zaak T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Europese Commissie

32

 

Gerecht

2014/C 052/59

Zaak T-385/11: Arrest van het Gerecht van (Vierde kamer) van 16 januari 2014 — BP Products North America/Raad („Dumping — Subsidies — Invoer van biodiesel van oorsprong uit Verenigde Staten — Ontwijking — Artikel 13 verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 23 van verordening (EG) nr. 597/2009 — Enigszins gewijzigd soortgelijk product — Rechtszekerheid — Misbruik van bevoegdheid — Kennelijke beoordelingsfouten — Motiveringsplicht — Gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur”)

33

2014/C 052/60

Zaak T-528/11: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2014 — Aloe Vera of America/BHIM — Detimos (FOREVER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk FOREVER — Ouder nationaal beeldmerk 4 EVER — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Normaal gebruik van ouder merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009”)

33

2014/C 052/61

Zaak T-95/12 P: Arrest van het Gerecht van 15 januari 2014 — Stols/Raad („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2007 — Besluit om betrokkene niet naar rang AST 11 te bevorderen — Vergelijking van verdiensten — Controle door rechter van kennelijke beoordelingsfout”)

34

2014/C 052/62

Zaak T-149/12: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2014 — Investrónica/BHIM — Olympus Imaging (MICRO) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk MICRO — Ouder nationaal beeldmerk micro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Herzieningsbevoegdheid”)

34

2014/C 052/63

Zaak T-279/12: Arrest van het Gerecht van 15 januari 2014 — SICOM/Commissie („Arbitragebeding — Voedselhulp — Levering van koolzaadolie aan Guinee — Niet-uitvoering van overeenkomst — Verjaring”)

34

2014/C 052/64

Zaak T-304/12: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2014 — Message Management/BHIM — Absacker (ABSACKER of Germany) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ABSACKER of Germany — Oudere nationaal beeldmerk ABSACKER — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

35

2014/C 052/65

Zaak T-383/12: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2014 — Ferienhäuser zum See/BHIM — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Sun Park Holidays — Ouder gemeenschapsbeeldmerk Sunparks Holiday Parks — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

35

2014/C 052/66

Zaak T-433/12: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2014 — Steiff/BHIM (Metalen knop in midden van oor van knuffeldier) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag tot inschrijving van gemeenschapsmerk bestaande in aanbrengen van knop in midden van oor van knuffeldier — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

35

2014/C 052/67

Zaak T-434/12: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2014 — Steiff/BHIM (Etiket met metalen knop in midden van oor van pluchen beest) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsmerk dat erin bestaat etiket met knop in midden van oor van pluchen beest te bevestigen — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

36

2014/C 052/68

Zaak T-475/12: Arrest van het Gerecht van 13 januari 2014 — LaserSoft Imaging/BHIM (WorkflowPilot) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk WorkflowPilot — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

36

2014/C 052/69

Zaak T-538/12: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2014 — Optilingua/BHIM — Esposito (ALPHATRAD) („Gemeenschapsmerk — Procedure tot vervallenverklaring — Gemeenschapsbeeldmerk ALPHATRAD — Normaal gebruik van merk — Belang van gebruik — Artikel 15, lid 1, tweede alinea, sub a, en artikel 51, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

36

2014/C 052/70

Zaak T-385/13 P: Beschikking van het Gerecht van 19 december 2013 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Beroep in eerste aanleg kennelijk niet-ontvankelijk — Geen gelijkheid van per fax ingediend verzoekschrift en later neergelegd origineel — Neerlegging van origineel buiten termijn — Te late instelling van beroep — Hogere voorziening kennelijk ongegrond”)

37

2014/C 052/71

Zaak T-633/13: Beroep ingesteld op 22 november 2013 — Reed Exhibitions/BHIM (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Zaak T-637/13: Beroep ingesteld op 27 november 2013 — Bimbo/BHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Zaak T-638/13: Beroep ingesteld op 27 november 2013 — Bimbo/BHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Zaak T-653/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 december 2013 door Kari Wahlström tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 oktober 2013 in zaak F-116/12, Wahlström/Frontex

38

2014/C 052/75

Zaak T-663/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 december 2013 door de Rekenkamer van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 oktober 2013 in zaak F-69/11, BF/Rekenkamer

39

2014/C 052/76

Zaak T-669/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 december 2013 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 7 oktober 2013 in zaak F-97/12, Thomé/Commissie

40

2014/C 052/77

Zaak T-671/13: Beroep ingesteld op 17 december 2013 — PAN Europe en Confédération paysanne/Commissie

40

2014/C 052/78

Zaak T-684/13: Beroep ingesteld op 23 december 2013 — Copernicus-Trademarks/BHIM — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Zaak T-685/13: Beroep ingesteld op 23 december 2013 — Copernicus-Trademarks/BHIM — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Zaak T-686/13: Beroep ingesteld op 17 december 2013 — Unibail Management/BHIM (Afbeelding van twee lijnen en vier sterren)

42

2014/C 052/81

Zaak T-687/13: Beroep ingesteld op 13 december 2013 — Unibail Management/BHIM (Afbeelding van twee lijnen en vijf sterren)

42

2014/C 052/82

Zaak T-691/13: Beroep ingesteld op 27 december 2013 — Ricoh Belgium/Raad

43

2014/C 052/83

Zaak T-695/13: Beroep ingesteld op 31 december 2013 — ENAC/Commissie en TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Zaak T-696/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Meta Group/Commissie

44

2014/C 052/85

Zaak T-698/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 december 2013 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 oktober 2013 in zaak F-127/12, Marcuccio/Commissie

44

2014/C 052/86

Zaak T-699/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 december 2013 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 17 oktober 2013 in zaak F-145/12, Marcuccio/Commissie

45

2014/C 052/87

Zaak T-700/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Bankia/Commissie

45

2014/C 052/88

Zaak T-701/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Asociación Española de Banca/Commissie

46

2014/C 052/89

Zaak T-702/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Unicaja Banco/Commissie

46

2014/C 052/90

Zaak T-703/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Liberbank/Commissie

47

2014/C 052/91

Zaak T-704/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Banco de Sabadell en Banco Gallego/Commissie

47

2014/C 052/92

Zaak T-705/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Catalunya Banc/Commissie

47

2014/C 052/93

Zaak T-719/13: Beroep ingesteld op 30 december 2013 — Lico Leasing en Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Commissie

48

2014/C 052/94

Zaak T-1/14: Beroep ingesteld op 7 januari 2014 — Aluminios Cortizo en Cortizo Cartera/Commissie

49

2014/C 052/95

Zaak T-2/14: Beroep ingesteld op 1 januari 2014 — Caixabank/Commissie

49

2014/C 052/96

Zaak T-3/14: Beroep ingesteld op 2 januari 2014 — Anudal Industrial/Commissie

50

2014/C 052/97

Zaak T-4/14: Beroep ingesteld op 2 januari 2014 — Industrias Ponsa/Commissie

50

2014/C 052/98

Zaak T-5/14: Beroep ingesteld op 2 januari 2014 — Anudal/Commissie

50

2014/C 052/99

Zaak T-10/14: Beroep ingesteld op 3 januari 2014 — Inditex en Naviera Nebulosa de Omega/Commissie

51

2014/C 052/00

Zaak T-15/14: Beroep ingesteld op 6 januari 2014 — Simet/Commissie

51

2014/C 052/01

Zaak T-390/12: Beschikking van het Gerecht van 7 januari 2014 — Lifted Research en LRG Europe/BHIM — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2014/C 052/02

Zaak F-114/13: Beroep ingesteld op 29 november 2013 — ZZ en ZZ/Commissie

53

2014/C 052/03

Zaak F-118/13: Beroep ingesteld op 9 december 2013 — ZZ/Commissie

53

2014/C 052/04

Zaak F-121/13: Beroep ingesteld op 16 december 2013 — ZZ/Commissie

53

2014/C 052/05

Zaak F-122/13: Beroep ingesteld op 17 december 2013 — ZZ/Europol

53

2014/C 052/06

Zaak F-123/13: Beroep ingesteld op 18 december 2013 — ZZ/Commissie

54

2014/C 052/07

Zaak F-124/13: Beroep ingesteld op 19 december 2013 — ZZ/Parlement

54

2014/C 052/08

Zaak F-1/14: Beroep ingesteld op 6 januari 2014 — ZZ/Commissie

54


NL

 

Top