Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:252:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 252, 31 augustus 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.252.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 252

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
31 augustus 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2013/C 252/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 245 van 24.8.2013

1

 

Hof van Justitie

2013/C 252/02

Eedaflegging door een nieuw lid van het Hof

2

2013/C 252/03

Besluiten genomen door het Hof tijdens zijn algemene vergadering van 9 juli 2013

2

2013/C 252/04

Lijsten om de samenstelling van de rechtsprekende formaties te bepalen

2

 

Gerecht

2013/C 252/05

Eedaflegging door een nieuwe rechter in het Gerecht

4


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2013/C 252/06

Zaak C-545/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 2013 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek (Niet-nakoming — Vervoer — Richtlijn 91/440/EEG — Ontwikkeling van spoorwegen in Gemeenschap — Artikel 10, lid 7 — Toezichthoudende instantie — Bevoegdheden — Richtlijn 2001/14/EG — Toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit — Artikel 4, lid 1 — Kaderregeling voor heffingen — Artikel 6, lid 2 — Stimulansen voor infrastructuurbeheerder om kosten van verschaffing van infrastructuur evenals hoogte van toegangsrechten te verminderen — Artikel 7, lid 3 — Vaststelling van heffingen voor minimumtoegangspakket en toegang via het spoor tot voorzieningen — Rechtstreeks uit exploitatie van treindienst voortvloeiende kosten — Artikel 11 — Prestatieregeling — Artikel 30, lid 5 — Toezichthouder — Bevoegdheden — Administratief beroep tegen besluiten van toezichthouder)

5

2013/C 252/07

Zaak C-576/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juli 2013 — Europese Commissie/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Richtlijn 2004/18/EG — Werkingssfeer ratione temporis — Concessieovereenkomst voor openbare werken — Verkoop van terrein door publiekrechtelijk lichaam — Door dat lichaam omschreven onroerendgoedproject voor herontwikkeling van openbare locaties)

5

2013/C 252/08

Zaak C-627/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 2013 — Europese Commissie/Republiek Slovenië (Niet-nakoming — Vervoer — Richtlijn 91/440/EEG — Ontwikkeling van spoorwegen in Gemeenschap — Richtlijn 2001/14/EG — Toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit — Artikel 6, lid 3, en bijlage II van richtlijn 91/440 — Artikel 14, lid 2, van richtlijn 2001/14 — Infrastructuurbeheerder — Betrokkenheid bij opstelling van dienstregeling — Beheer van spoorwegverkeer — Artikel 6, leden 2 tot en met 5, van richtlijn 2001/14 — Ontbreken van stimulansen voor infrastructuurbeheerders om kosten van verschaffing van infrastructuur evenals hoogte van toegangsrechten te verminderen — Artikelen 7, lid 3, en 8, lid 1, van richtlijn 2001/14 — Rechtstreeks uit exploitatie van dienst voortvloeiende kosten — Artikel 11 van richtlijn 2001/14 — Prestatieregeling)

6

2013/C 252/09

Zaak C-409/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék — Hongarije) — Gábor Csonka, Tibor Isztli, Dávid Juhász, János Kiss, Csaba Szontág/Magyar Állam (Deelneming aan verkeer van motorrijtuigen — Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid — Richtlijn 72/166/EEG — Artikel 3, lid 1 — Richtlijn 84/5/EEG — Artikel 1, lid 4, eerste alinea — Insolventie van verzekeraar — Geen vergoeding door schadevergoedingsorgaan)

7

2013/C 252/10

Zaak C-412/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 2013 — Europese Commissie/Groothertogdom Luxemburg (Niet-nakoming — Vervoer — Ontwikkeling van spoorwegen in Gemeenschap — Richtlijn 91/440/EEG — Artikel 6, lid 3, en bijlage II — Richtlijn 2001/14/EG — Artikel 14, lid 2 — Onafhankelijkheid van orgaan waaraan uitoefening van essentiële taken is toevertrouwd)

7

2013/C 252/11

Zaak C-429/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juli 2013 — Gosselin Group NV/Europese Commissie, Stichting Administratiekantoor Portielje (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Markt van internationale verhuisdiensten in België — Rechtstreekse en indirecte vaststelling van prijzen, verdeling van markt en manipulatie van procedures van indiening van offertes — Kwalificatie — Mededingingsbeperking naar strekking — Motiveringsplicht — Richtsnoeren betreffende ongunstige beïnvloeding van handel tussen lidstaten — Rechtskracht — Verplichting tot afbakening van relevante markt — Omvang — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten (2006) — Aandeel van waarde van verkopen — Zwaarte van inbreuk — Verzachtende omstandigheden — Motiveringsplicht — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 25 — Verjaring — Voortgezette inbreuk)

8

2013/C 252/12

Zaak C-439/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juli 2013 — Ziegler SA/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Markt van internationale verhuisdiensten in België — Richtsnoeren betreffende ongunstige beïnvloeding van handel tussen lidstaten — Rechtskracht — Verplichting tot afbakening van relevante markt — Omvang — Recht op eerlijk proces — Beginsel van behoorlijk bestuur — Objectieve onpartijdigheid van Commissie — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten (2006) — Aandeel van waarde van verkopen — Motiveringsplicht — Verlaging van geldboete wegens onvermogen om te betalen of wegens bijzondere kenmerken van zaak — Gelijke behandeling)

8

2013/C 252/13

Zaak C-440/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juli 2013 — Europese Commissie/Stichting Administratiekantoor Portielje, Gosselin Group NV (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Markt van internationale verhuisdiensten in België — Rechtstreekse en indirecte vaststelling van prijzen, verdeling van markt en manipulatie van procedures van indiening van offertes — Toerekenbaarheid van inbreuk opleverend gedrag aan entiteit die zeggenschap heeft over aandelen — Begrip „onderneming” — Vermoeden van daadwerkelijke uitoefening van beslissende invloed — Mededingingsbeperking naar strekking — Richtsnoeren betreffende ongunstige beïnvloeding van handel tussen lidstaten — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten (2006) — Verzachtende omstandigheden)

9

2013/C 252/14

Zaak C-444/11 P: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juli 2013 — Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Mededingingsregelingen — Artikel 81 EG en artikel 53 EER-Overeenkomst — Markt van internationale verhuisdiensten in België — Rechtstreekse en indirecte vaststelling van prijzen, verdeling van markt en manipulatie van procedures van indiening van offertes — Eén enkele voortdurende inbreuk — Toerekenbaarheid — Richtsnoeren voor berekening van geldboeten (2006) — Waarde van verkopen — Begrip — Verhouding — Aanvullend bedrag — Verzachtende omstandigheden — Motiveringsplicht — Toerekenbaarheid van inbreuk opleverend gedrag aan moedermaatschappij — Verordening (EG) nr. 1/2003 — Artikel 23, lid 2 — Maximum van 10 % van omzet — Evenredigheid)

9

2013/C 252/15

Zaak C-521/11: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, in liquidatie, Amazon Logistik GmbH/Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (Harmonisatie van wetgevingen — Intellectuele eigendom — Auteursrecht en naburige rechten — Uitsluitend reproductierecht — Richtlijn 2001/29/EG — Artikel 5, lid 2, sub b — Billijke compensatie — Oplegging zonder onderscheid, maar met eventueel recht op terugbetaling van vergoeding voor kopiëren voor privégebruik bestemd voor financiering van compensatie — Uitkering opbrengst deels aan rechthebbenden en deels aan sociale of culturele instellingen — Dubbele betaling van vergoeding voor kopiëren voor privégebruik bij grensoverschrijdende transactie)

10

2013/C 252/16

Zaak C-536/11: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 6 juni 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Wien — Oostenrijk) — Bundeswettbewerbsbehörde/Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, ASK Chemicals GmbH, voorheen Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, ASK Chemicals Austria GmbH, voorheen Ashland Südchemie Hantos GmbH (Mededinging — Inzage in dossier — Gerechtelijke procedure inzake boeten wegens schending van artikel 101 VWEU — Derde ondernemingen die schadevordering willen indienen — Nationale regeling die inzage in dossier afhankelijk stelt van toestemming van alle partijen bij geding — Doeltreffendheidsbeginsel)

11

2013/C 252/17

Zaak C-601/11 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 juli 2013 — Franse Republiek/Europese Commissie, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Hogere voorziening — Beroep tot nietigverklaring — Bescherming tegen overdraagbare spongiforme encefalopathieën — Verordening (EG) nr. 746/2008 — Verordening die minder belastende toezicht- en uitroeiingsmaatregelen toestaat dan die waarin eerder was voorzien — Voorzorgsbeginsel — Beschermingsniveau voor menselijke gezondheid — Nieuwe gegevens die ander licht kunnen werpen op risico — Ontoereikende motivering — Onjuiste opvatting van feiten — Onjuiste rechtsopvatting)

11

2013/C 252/18

Zaak C-657/11: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 juli 2013 (verzoek van het Hof van Cassatie van België om een prejudiciële beslissing) — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers, Visys NV (Richtlijnen 84/450/EEG en 2006/114/EG — Misleidende reclame en vergelijkende reclame — Begrip „reclame” — Registratie en gebruik van domeinnaam — Gebruik van metatags in metadata van website)

12

2013/C 252/19

Zaak C-57/12: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof — België) — Fédération des maisons de repos privées de Belgique (Femarbel) ASBL/Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (Richtlijn 2006/123/EG — Materiële werkingssfeer — Diensten van gezondheidszorg — Sociale diensten — Centra voor dag- en nachtopvang die bejaarden hulp en verzorging verstrekken)

12

2013/C 252/20

Zaak C-273/12: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 11 juli 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières/Harry Winston SARL (Communautair douanewetboek — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Artikel 206 — Ontstaan van douaneschuld — Diefstal van onder stelsel van douane-entrepots geplaatste goederen — Begrip „Onherstelbaar verlies van goederen door overmacht” — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 71 — Belasting over toegevoegde waarde — Belastbaar feit — Verschuldigd worden van belasting)

13

2013/C 252/21

Zaak C-285/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 mei 2013 door Bimbo, SA tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 20 maart 2013 in zaak T-277/12, Bimbo, SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

13

2013/C 252/22

Zaak C-286/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 mei 2013 door Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 14 maart 2013 in zaak T-588/08, Dole Food Company, Inc., Dole Fresh Fruit Europe Ltd & Co./Europese Commissie

14

2013/C 252/23

Zaak C-287/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2013 door Bilbaína de Alquitranes, SA, Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV en Rütgers Poland Sp. z o.o. tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer — Uitgebreid) van 7 maart 2013 in zaak T-93/10, Bilbaina de Alquitranes e.a./Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

15

2013/C 252/24

Zaak C-288/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2013 door Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Bilbaína de Alquitranes, SA tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer — Uitgebreid) van 7 maart 2013 in zaak T-94/10, Rütgers Germany GmbH e.a./Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

16

2013/C 252/25

Zaak C-289/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2013 door Cindu Chemicals BV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer — Uitgebreid) van 7 maart 2013 in zaak T-95/10, Cindu Chemicals BV e.a./Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

17

2013/C 252/26

Zaak C-290/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2013 door Rütgers Germany GmbH, Rütgers Belgium NV, Deza, a.s., Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer — Uitgebreid) van 7 maart 2013 in zaak T-96/10, Rütgers Germany GmbH e.a./Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

17

2013/C 252/27

Zaak C-293/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2013 door Fresh Del Monte Produce, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 14 maart 2013 in zaak T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Europese Commissie

18

2013/C 252/28

Zaak C-294/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 mei 2013 door Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 14 maart 2013 in zaak T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Europese Commissie

19

2013/C 252/29

Zaak C-303/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 3 juni 2013 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 maart 2013 in zaak T-92/11, Jørgen Andersen/Europese Commissie

19

2013/C 252/30

Zaak C-306/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (België) op 4 juni 2013 — LVP NV tegen Belgische Staat

20

2013/C 252/31

Zaak C-311/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Centrale Raad van Beroep (Nederland) op 7 juni 2013 — O. Tümer tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2013/C 252/32

Zaak C-315/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (België) op 7 juni 2013 — Openbaar Ministerie tegen Edgard Jan De Clercq e.a.

21

2013/C 252/33

Zaak C-323/13: Beroep ingesteld op 13 juni 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

21

2013/C 252/34

Zaak C-339/13: Beroep ingesteld op 20 juni 2013 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

21

2013/C 252/35

Zaak C-346/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Bergen (België) op 25 juni 2013 — Stad Bergen/KPN Group Belgium SA

22

2013/C 252/36

Zaak C-350/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 25 juni 2013 — Antonio Gramsci Shipping Corp. e.a./Aivars Lembergs

22

2013/C 252/37

Zaak C-354/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Retten i Kolding, Civilretten (Denemarken) op 27 juni 2013, FOA, namens Karsten Kaltoft/Billund Kommune

22

2013/C 252/38

Zaak C-374/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 juli 2013 door Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 25 april 2013 in zaak T-284/11, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

23

2013/C 252/39

Zaak C-376/13: Beroep ingesteld op 2 juli 2013 — Europese Commissie/Republiek Bulgarije

23

2013/C 252/40

Zaak C-385/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 juli 2013 door de Italiaanse Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 19 april 2013 in de gevoegde zaken T-99/09 en T-308/09, Italiaanse Republiek/Europese Commissie

24

 

Gerecht

2013/C 252/41

Gevoegde zaken T-104/07 en T-339/08: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — BVGD/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen en misbruik van machtspositie — Markt voor ruwe diamanten — SOC-distributiestelsel — Beschikking houdende afwijzing van klacht — Geen communautair belang — Rechtsgrond — Procedurele rechten van klager — Toegang tot documenten — Verplichtingen inzake onderzoek van klacht — Uitsluiting van markt — Kennelijke beoordelingsfout”)

27

2013/C 252/42

Gevoegde zaken T-108/07 en T-354/08: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — Spira/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen en misbruik van machtspositie — Markt van ruwe diamant — SOC-distributieregeling — Afwijzing van klacht — Geen gemeenschapsbelang — Procedurele rechten van klager — Toegang tot documenten — Verplichtingen inzake onderzoek van klacht — Gevolgen van uitsluiting van markt — Kennelijk onjuiste beoordeling”)

27

2013/C 252/43

Zaak T-459/07: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — Hangzhou Duralamp Electronics/Raad („Dumping — Invoer van geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen (CFL-i’s) uit China, Vietnam, Pakistan en de Filipijnen — Verval van antidumpingrechten — Nieuw onderzoek — Soortgelijk product — Voor vaststelling van schade gebruikte gegevens — Referentieland — Belang van Gemeenschap — Artikelen 4, lid 1, en 5, lid 4, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikelen 4, lid 1, en 5, lid 4, van verordening (EG) nr. 1225/2009) — Motiveringsplicht — Rechten van verdediging”)

28

2013/C 252/44

Zaak T-469/07: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — Philips Lighting Poland en Philips Lighting/Raad („Dumping — Invoer van geïntegreerde elektronische compacte fluorescentielampen (CFL-i’s) uit China, Vietnam, Pakistan en de Filipijnen — Verval van antidumpingrechten — Nieuw onderzoek — Artikelen 4, lid 1, 5, lid 4, en 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 384/96 (thans artikelen 4, lid 1, 5, lid 4, en 9, lid 1, van verordening (EG) nr. 1225/2009) — Begrip bedrijfstak van de Gemeenschap — Vaststelling van schade — Motiveringsplicht”)

28

2013/C 252/45

Zaak T-358/08: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — Spanje/Commissie („Cohesiefonds — Verordening (EG) nr. 1164/94 — Project voor sanering van Zaragoza — Gedeeltelijke intrekking van financiële bijstand — Overheidsopdrachten — Begrip werk — Artikel 14, leden 10 en 13, van richtlijn 93/38/EEG — Splitsing van opdrachten — Gewettigd vertrouwen — Motiveringsplicht — Termijn voor vaststelling van beschikking — Vaststelling van financiële correcties — Artikel H, lid 2, van bijlage II bij verordening nr. 1164/94 — Evenredigheid — Verjaring”)

29

2013/C 252/46

Zaak T-321/10: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — SA.PAR./BHIM — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk GRUPPO SALINI — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

29

2013/C 252/47

Zaak T-142/12: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — Aventis Pharmaceuticals/BHIM — Fasel (CULTRA) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk CULTRA — Oudere nationale woordmerken SCULPTRA — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

29

2013/C 252/48

Zaak T-197/12: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/BHIM — MIP Metro (METRO) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk METRO — Ouder gemeenschapsbeeldmerk GRUPOMETROPOLIS — Relatieve weigeringsgrond — Geen gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Recht op eerlijk proces — Artikel 6 van verdrag tot bescherming van rechten van mens en fundamentele vrijheden — Artikelen 75 en 76 van verordening nr. 207/2009”)

30

2013/C 252/49

Zaak T-208/12: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2013 — Think Schuhwerk/BHIM (Rode uiteinden van schoenveters) („Gemeenschapsmerk — Gemeenschapsmerkaanvraag — Rode uiteinden van schoenveters — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verstekprocedure”)

30

2013/C 252/50

Zaak T-238/11 P: Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2013 — Marcuccio/Commissie („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Invaliditeitsuitkering — Betaling van achterstanden — Vertragingsrente — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond”)

31

2013/C 252/51

Zaak T-322/13: Beroep ingesteld op 14 juni 2013 — Tsujimoto/BHIM — Kenzo (KENZO)

31

2013/C 252/52

Zaak T-323/13: Beroep ingesteld op 14 juni 2013 — Pure Fishing/BHIM — Łabowicz (NANOFIL)

31

2013/C 252/53

Zaak T-324/13: Beroep ingesteld op 17 juni 2013 — Endoceutics/BHIM — Merck (FEMIVIA)

32

2013/C 252/54

Zaak T-327/13: Beroep ingesteld op 4 juni 2013 — Mallis en Malli/Commissie en Europese Centrale Bank

32

2013/C 252/55

Zaak T-328/13: Beroep ingesteld op 4 juni 2013 — Tameio Pronias Prosopikou Trapezis Kiprou/Commissie en Europese Centrale Bank

33

2013/C 252/56

Zaak T-329/13: Beroep ingesteld op 4 juni 2013 — Chatzithoma en Chatzithoma/Commissie en Europese Centrale Bank

33

2013/C 252/57

Zaak T-330/13: Beroep ingesteld op 4 juni 2013 — Chatziioannou/Commissie en Europese Centrale Bank

34

2013/C 252/58

Zaak T-331/13: Beroep ingesteld op 4 juni 2013 — Nikolaou/Commissie en Europese Centrale Bank

35

2013/C 252/59

Zaak T-332/13: Beroep ingesteld op 4 juni 2013 — Christodoulou en Stavrinou/Commissie en Europese Centrale Bank

35

2013/C 252/60

Zaak T-333/13: Beroep ingesteld op 17 juni 2013 — Westermann Lernspielverlag/BHIM — Diset (bambinoLÜK)

36

2013/C 252/61

Zaak T-336/13: Beroep ingesteld op 24 juni 2013 — Borghezio/Parlement

36

2013/C 252/62

Zaak T-338/13: Beroep ingesteld op 21 juni 2013 — Energa Power Trading/Commissie

37

2013/C 252/63

Zaak T-347/13: Beroep ingesteld op 1 juli 2013 — Hawe Hydraulik/BHIM — HaWi Energietechnik (HAWI)

37

2013/C 252/64

Zaak T-349/13: Beroep ingesteld op 1 juli 2013 — Orange Business Belgium/Europese Commissie

38

2013/C 252/65

Zaak T-350/13: Beroep ingesteld op 2 juli 2013 — Jordi Nogues/BHIM — Grupo Osborne (BADTORO)

38

2013/C 252/66

Zaak T-351/13: Beroep ingesteld op 2 juli 2013 — Crown Equipment (Suzhou) en Crown Gabelstapler/Raad

39

2013/C 252/67

Zaak T-352/13 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 juli 2013 door BX tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 april 2013 in zaak F-88/11 BX/Commissie

39

2013/C 252/68

Zaak T-358/13: Beroep ingesteld op 9 juli 2013 — Italië/Commissie

40

2013/C 252/69

Zaak T-359/13: Beroep ingesteld op 11 juli 2013 — Spain Doce 13/BHIM — Ovejero Jiménez en Becerra Guibert (VICTORIA DELEF)

41

2013/C 252/70

Zaak T-366/13: Beroep ingesteld op 12 juli 2013 — Frankrijk/Commissie

42

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2013/C 252/71

Zaak F-78/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 — BM/ECB (Openbare dienst — Personeel van ECB — Retroactieve verlenging van proeftijd — Besluit om overeenkomst gedurende proeftijd te beëindigen — Tuchtprocedure)

43

2013/C 252/72

Zaak F-81/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 juni 2013 — BY/AESA („Personeel van AESA — Tijdelijk functionaris — Ontvankelijkheid — Beroepstermijnen — Ongunstig beoordelingsrapport — Overplaatsing — Psychisch geweld — Misbruik van bevoegdheid”)

43

2013/C 252/73

Zaak F-89/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 juni 2013 — Goetz/Comité van de Regio’s (Openbare dienst — Ambtenaren — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Beroep tot schadevergoeding — Ontvankelijkheid — Aanvang van termijn om te handelen — Onderzoek van OLAF — Administratief onderzoek — Tuchtprocedure voor tuchtraad — Verplichting voor administratie om zorgvuldig te handelen — Duur van tuchtprocedure — Aansprakelijkheid wegens inleiding van tuchtprocedure die zonder sanctie is afgesloten)

43

2013/C 252/74

Zaak F-106/11: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 — BM/ECB („Openbare dienst — Personeel van ECB — Tuchtprocedure — Tuchtmaatregel — Schriftelijke berisping”)

44

2013/C 252/75

Gevoegde zaken F-135/11, F-51/12, F-110/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 — BU/EMA („Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Niet-verlenging van overeenkomst voor bepaalde tijd — Bezwarend besluit — Verzoek in de zin van artikel 90, lid 1, Statuut — Verzoek om herkwalificatie van overeenkomst — Redelijke termijn — Klacht tegen afwijzing van klacht — Artikel 8 RAP — Zorgplicht”)

44

2013/C 252/76

Zaak F-5/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 juni 2013 — Bogusz/Frontex (Openbare dienst — Tijdelijke functionarissen — Personeel van Frontex — Wijziging van in artikel 14 RAP voorziene voorwaarden voor verloop van proeftijd — Ontslag aan einde van proeftijd — Vaststelling van doelstellingen — Middel voor het eerst ter terechtzitting aangevoerd)

45

2013/C 252/77

Zaak F-8/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 juni 2013 — BY/AESA („Personeel van AESA — Tijdelijk functionaris — Ontslag wegens onvoldoende geschiktheid voor het ambt — Zorgplicht — Niet met beroepsproblemen verband houdende oorzaak — Psychisch geweld — Ziekte — Schadevergoeding”)

45

2013/C 252/78

Zaak F-12/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 — Di Prospero/Commissie („Openbare dienst — Aanstelling — Geslaagd voor vergelijkend onderzoek na verzoek aan verzoekster om deel te nemen met het oog op uitvoering van arrest — Aanstelling in rang met terugwerkende kracht”)

45

2013/C 252/79

Zaak F-21/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 — Achab/EESC (Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Ontheemdingstoelage — Voorwaarde van artikel 4, lid 1, sub a en b, van bijlage VII bij Statuut — Terugvordering van het onverschuldigd betaalde)

46

2013/C 252/80

Zaak F-40/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 19 juni 2013 — CF/AESA („Openbare dienst — Voormalig tijdelijk functionaris — Overeenkomst voor bepaalde tijd — Ontslag gedurende ziekteverlof — Artikel 16 RAP — Artikel 48, sub b, RAP — Psychisch geweld”)

46

2013/C 252/81

Zaak F-56/12: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 26 juni 2013 Buschak/Commissie („Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Werkloosheidsuitkering — Bijdrage aan pensioenregeling — Te laat ingediende klacht”)

47

2013/C 252/82

Zaak F-115/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 juni 2013 — Biwer e.a./Commissie (Openbare dienst — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Schooltoelage — Voorwaarden voor toekenning — Aftrek van soortgelijke toelage uit andere bron — Beroep kennelijk ongegrond)

47

2013/C 252/83

Zaak F-40/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 3 mei 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Sociale zekerheid — Voormalig, wegens invaliditeit gepensioneerd ambtenaar — Ongeval — Ontbreken van verzekering — Beroep zonder voorwerp geraakt — Afdoening zonder beslissing)

47

2013/C 252/84

Zaak F-71/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 mei 2013 — Z/Hof van Justitie (Openbare dienst — Afdoening zonder beslissing)

48

2013/C 252/85

Zaak F-98/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 juni 2013 — Jargeac e.a./Commissie (Openbare dienst — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Schooltoelage — Voorwaarden voor toekenning — Aftrek van soortgelijke toelage uit andere bron — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

48

2013/C 252/86

Zaak F-100/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 18 juni 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Dagvergoeding — Voorwaarden voor toekenning — Daadwerkelijke vestiging in standplaats — Beroep kennelijk rechtens ongegrond — Gerechtskosten — Artikel 94 Reglement voor de procesvoering)

48

2013/C 252/87

Zaak F-102/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 mei 2013 Marcuccio/Commissie („Openbare dienst — Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering — Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax — Handtekening op fax die verschilt van die op het originele, per post verzonden verzoekschrift — Te laat ingesteld beroep — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

49

2013/C 252/88

Zaak F-114/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 juni 2013 — Rodrigues Regalo Corrêa/Parlement (Openbare dienst — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Schooltoelage — Voorwaarden voor toekenning — Aftrek van soortgelijke toelage uit andere bron — Beroep kennelijk ongegrond)

49

2013/C 252/89

Zaak F-119/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 4 juni 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Artikel 34, lid 1, Reglement voor de procesvoering — Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax en ondertekend door middel van stempel of andere wijze van weergave van handtekening van advocaat — Te laat ingesteld beroep)

49

2013/C 252/90

Zaak F-141/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 30 mei 2013 Marcuccio/Commissie („Openbare dienst — Artikel 34, leden 1 en 6, Reglement voor de procesvoering — Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax — Handtekening van advocaat die verschilt van die op het originele, per post verzonden verzoekschrift — Te laat ingesteld beroep — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

50

2013/C 252/91

Zaak F-143/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 18 juni 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Afwijzing door TABG van verzoek om terugbetaling van in verband met procedure gemaakte kosten — Beroep tot nietigverklaring dat hetzelfde voorwerp heeft als verzoek om begroting van kosten — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

50

2013/C 252/92

Zaak F-144/11: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 24 juni 2013 — Mateo Pérez/Commissie (Openbare dienst — Algemeen vergelijkend onderzoek — Verzoek om nietigverklaring van rectificatie van aankondiging van vergelijkend onderzoek — Rectificatie die geen voorwaarden bevat op grond waarvan verzoeker wordt uitgesloten — Ontbreken van bezwarend besluit — Niet-toelating tot beoordelingstoetsen — Ontvankelijkheid — Beroepstermijnen — Termijnoverschrijding — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

50

2013/C 252/93

Zaak F-28/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 juni 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Verzoek om schrapping van zin in medisch rapport — Ongeval of beroepsziekte — Stilzwijgende afwijzing van verzoek)

51

2013/C 252/94

Zaak F-87/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 8 mei 2013 Alsteens/Commissie („Openbare dienst — Tijdelijk functionaris — Verlenging van overeenkomst — Gedeeltelijke nietigverklaring — Herziening”)

51

2013/C 252/95

Zaak F-89/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 4 juni 2013 — Marrone/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Beginsel van gelijkwaardigheid van loopbanen — Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels — Verzoek om herindeling — Termijnoverschrijding — Nieuwe feiten — Geen — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

51

2013/C 252/96

Zaak F-115/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 25 juni 2013 — Marcuccio/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep tot schadevergoeding — Exceptie van parallel beroep — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

52

2013/C 252/97

Zaak F-150/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 juni 2013 — Weissenfels/Parlement

52


NL

 

Top