Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:073:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 73, 10 maart 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2012.073.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 73

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

55e jaargang
10 maart 2012


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2012/C 073/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 65 van 3.3.2012

1


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2012/C 073/02

Zaak C-218/10: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidatie/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (Btw — Zesde richtlijn — Artikelen 9, 17 en 18 — Bepaling van plaats van dienstverrichting — Begrip „beschikbaar stellen van personeel” — Zelfstandigen — Noodzaak van zelfde beoordeling van dienstverrichting ten aanzien van dienstverrichter en dienstontvanger)

2

2012/C 073/03

Zaak C-282/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation — Frankrijk) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (Sociale politiek — Richtlijn 2003/88/EG — Artikel 7 — Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon — In nationale bepaling gestelde voorwaarde voor ontstaan van recht — Afwezigheid van werknemer — Duur van recht op vakantie afhankelijk van aard van afwezigheid — Met richtlijn 2003/88 strijdige nationale regeling — Rol van nationale rechter)

2

2012/C 073/04

Zaak C-347/10: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Amsterdam — Nederland) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Sociale zekerheid van migrerende werknemers — Verordening (EEG) nr. 1408/71 — Werknemer tewerkgesteld op gasboorplatform op Nederlands gedeelte van continentaal plat — Verplichte verzekering — Weigering van betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkering)

3

2012/C 073/05

Zaak C-392/10: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Verordening (EG) nr. 800/1999 — Artikel 15, leden 1 en 3 — Landbouwproducten — Stelsel van uitvoerrestituties — Gedifferentieerde uitvoerrestitutie — Voorwaarden voor toekenning — Invoer van product in derde land van bestemming — Betaling van invoerrechten)

4

2012/C 073/06

Zaak C-586/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesarbeitsgericht — Duitsland) — Bianca Kücük/Land Nordrhein-Westfalen (Sociaal beleid — Richtlijn 1999/70/EG — Clausule 5, punt 1, sub a, van raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Objectieve redenen die vernieuwing van dergelijke overeenkomsten kunnen rechtvaardigen — Nationale regeling op basis waarvan gebruik van overeenkomsten voor bepaalde tijd in geval van tijdelijke vervanging gerechtvaardigd is — Permanente of terugkerende behoefte aan vervangend personeel — Inaanmerkingneming van alle omstandigheden van vernieuwing van opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd)

4

2012/C 073/07

Zaak C-588/10: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polen) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA (Fiscale bepalingen — Btw — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 90, lid 1 — Prijsverlaging nadat handeling is verricht — Nationale wettelijke regeling die voor verlaging van maatstaf van heffing als voorwaarde stelt dat leverancier van goederen of diensten in het bezit is van bevestiging van ontvangst van corrigerende factuur door afnemer van goederen of diensten — Beginsel van neutraliteit van btw — Evenredigheidsbeginsel)

5

2012/C 073/08

Zaak C-53/11 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 januari 2012 — Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)/Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 58 — Verordening (EG) nr. 2868/95 — Regels 49 en 50 — Woordmerk R10 — Oppositie — Cessie — Ontvankelijkheid van beroep — Begrip „persoon die beroep kan instellen” — Toepasselijkheid van richtsnoeren voor BHIM)

5

2012/C 073/09

Zaak C-185/11: Arrest van het Hof (Achste kamer) van 26 januari 2012 — Europese Commissie/Republiek Slovenië (Niet-nakoming — Direct verzekeringsbedrijf, met uitzondering van levensverzekeringsbranche — Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG — Onjuiste en onvolledige omzetting)

6

2012/C 073/10

Zaak C-192/11: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 26 januari 2012 — Europese Commissie/Republiek Polen (Niet-nakoming — Richtlijn 2009/147/EG — Behoud van vogelstand — Draagwijdte beschermingsregeling — Afwijkingen van in richtlijn gestelde verboden)

6

2012/C 073/11

Gevoegde zaken C-177/09 tot en met C-179/09: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 17 november 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 en C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l’environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)/Waals Gewest (Milieu-effectbeoordeling van projecten — Richtlijn 85/337/EEG — Werkingssfeer — Begrip „specifieke nationale wetgevende handeling” — Verdrag van Aarhus — Toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden — Omvang van recht om tegen wet beroep in te stellen)

7

2012/C 073/12

Zaak C-302/10: Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 17 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Højesteret — Denemarken) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Auteursrechten — Informatiemaatschappij — Richtlijn 2001/29/EG — Artikel 5, leden 1 en 5 — Werken van letterkunde en kunst — Reproductie van korte fragmenten van werken van letterkunde — Persartikelen — Tijdelijke reproducties van voorbijgaande aard — Technisch procedé bestaande in scannen en in tekstbestand converteren van artikelen, elektronisch verwerken van reproductie en in geheugen opslaan van deel van deze reproductie — Tijdelijke reproductiehandelingen die integraal en essentieel onderdeel van dergelijk technisch procedé vormen — Doel van deze handelingen bestaand in rechtmatig gebruik van werk of beschermd materiaal — Zelfstandige economische waarde van die handelingen)

8

2012/C 073/13

Zaak C-518/10: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 25 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Verenigd Koninkrijk) — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3 — Voorwaarden voor verkrijging van certificaat — Begrip „door een van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product” — Criteria — Vergunning voor in handel brengen — In handel gebracht geneesmiddel dat slechts één werkzame stof bevat terwijl octrooi conclusies bevat voor samenstelling van werkzame stoffen)

8

2012/C 073/14

Zaak C-560/10 P: Beschikking van het Hof van 13 oktober 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Europese Commissie (Hogere voorziening — Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Beheer en onderhoud van portaalsite „Uw Europa” — Afwijzing van offerte — Verordeningen (EG, Euratom) nrs. 1605/2002 en 2342/2002 — Volledig afschrift van evaluatieverslag — Transparantiebeginsel en beginsel van gelijke behandeling — Recht op behoorlijk bestuur en recht op eerlijk proces — Onjuiste rechtsopvattingen — Verdraaiing van bewijsmateriaal — Kennelijke niet-ontvankelijkheid — Kennelijk ongegrond middel)

9

2012/C 073/15

Zaak C-626/10 P: Beschikking van het Hof van 10 november 2011 — Kalliope Agapiou Joséphidès/Europese Commissie en Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) (Hogere voorziening — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Artikel 4, lid 1, sub b, en lid 2, eerste streepje — Bescherming van persoonlijke levenssfeer en integriteit van individu — Bescherming van commerciële belangen — Verordening (EG) nr. 58/2003 — Uitvoerende agentschappen — Bevoegdheid om confirmatieve verzoeken om toegang tot documenten te behandelen — Transparantiebeginsel — Begrip „hoger openbaar belang” — Onjuiste rechtsopvattingen)

9

2012/C 073/16

Zaak C-630/10: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 25 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk) — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3 — Voorwaarden voor verkrijging van certificaat — Begrip „door van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product” — Criteria — Bestaan van bijkomende of andere criteria voor geneesmiddel dat meer dan één werkzame stof bevat of voor vaccin tegen meerdere ziekten („combinatievaccin” of „multivalent vaccin”))

10

2012/C 073/17

Zaak C-6/11: Beschikking van het Hof (Vierde kamer) van 25 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk) — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikelen 3 en 4 — Voorwaarden voor verkrijging van certificaat — Begrip „door van kracht zijnd basisoctrooi beschermd product” — Criteria — Bestaan van bijkomende of andere criteria voor geneesmiddel dat meer dan één werkzame stof bevat)

10

2012/C 073/18

Zaak C-52/11 P: Beschikking van het Hof van 26 oktober 2011 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez/Europees Parlement, Europese Commissie (Hogere voorziening — Beroep wegens nalaten — Brieven gericht aan Parlement en Commissie — Antwoord — Besluit tot niet verder behandelen — Hogere voorziening kennelijk ongegrond en kennelijk niet-ontvankelijk)

11

2012/C 073/19

Zaak C-69/11: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 9 december 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — België) — Connoisseur Belgium BVBA/Belgische Staat (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Zesde btw-richtlijn — Artikel 11, A, lid 1, sub a — Maatstaf van heffing — Kosten die belastingplichtige niet in rekening heeft gebracht)

11

2012/C 073/20

Zaak C-126/11: Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie van België) — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie) en Couture Albert BVBA (Artikel 104, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering — Richtlijn 2005/29/EG — Oneerlijke handelspraktijken — Nationale regeling die aankondigingen van prijsverminderingen en suggesties daarvan verbiedt)

12

2012/C 073/21

Zaak C-222/11: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 1 december 2011 — Longevity Health Products, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Performing Science LLC (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 1, sub d — Woordteken „5 HTP” — Vordering tot nietigverklaring — Kennelijk niet-ontvankelijke hogere voorziening)

12

2012/C 073/22

Zaak C-434/11: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 14 december 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Alba — Roemenië) — Corpul Național al Polițiștilor/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) (Prejudiciële verwijzing — Handvest van grondrechten van Europese Unie — Toelaatbaarheid van nationale regeling waarbij salarisverminderingen worden vastgesteld voor verscheidene categorieën overheidsambtenaren — Geen uitvoering van Unierecht — Kennelijke onbevoegdheid van Hof)

13

2012/C 073/23

Zaak C-462/11: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 14 december 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunalul Dâmbovița — Roemenië) — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște (Prejudiciële verwijzing — Aanvullend protocol nr. 1 bij Europees Verdrag tot bescherming van rechten van mens en fundamentele vrijheden — Toelaatbaarheid van nationale regeling waarbij salarisverminderingen worden vastgesteld voor verscheidene categorieën overheidsambtenaren — Geen uitvoering van Unierecht — Kennelijke onbevoegdheid van Hof)

13

2012/C 073/24

Gevoegde zaken C-483/11 en C-484/11: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 14 december 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Argeș — Roemenië) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)/Statul român (Prejudiciële verwijzing — Artikelen 43, 92, lid 1, en 103, lid 1, van Reglement voor de procesvoering — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Schadeloosstelling van personen wegens politieke veroordeling tijdens communistische regime — Recht op vergoeding van immateriële schade — Niet-tenuitvoerlegging van Unierecht — Kennelijke onbevoegdheid van Hof)

14

2012/C 073/25

Zaak C-564/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Consiglio di Stato (Italië) op 9 november 2011 — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a./Comune di Pavia

14

2012/C 073/26

Zaak C-616/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 30 november 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

14

2012/C 073/27

Zaak C-622/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 5 december 2011 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: Pactor Vastgoed BV

15

2012/C 073/28

Zaak C-634/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Ireland (Ierland) op 9 december 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Ltd/Quinn Investments Sweden AB e.a.

15

2012/C 073/29

Zaak C-639/11: Beroep ingesteld op 13 december 2011 — Europese Commissie/Republiek Polen

16

2012/C 073/30

Zaak C-651/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden (Nederland) op 19 december 2011 — Staatssecretaris van Financiën, andere partij: X BV

17

2012/C 073/31

Zaak C-657/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Hof van Cassatie van België (België) op 21 december 2011 — Belgian Electronic Sorting Technology NV tegen Bert Peelaers en Visys NV

17

2012/C 073/32

Zaak C-660/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italië) op 27 december 2011 — Daniele Biasci e.a./Ministero dell’Interno en Questura di Livorno

18

2012/C 073/33

Zaak C-662/11: Beroep ingesteld op 22 december 2011 — Europese Commissie/Republiek Cyprus

18

2012/C 073/34

Zaak C-666/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Duitsland) op 30 december 2011 — M e.a./Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

19

2012/C 073/35

Zaak C-678/11: Beroep ingesteld op 22 december 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk Spanje

20

2012/C 073/36

Zaak C-679/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 december 2011 door Alliance One International, Inc., voorheen Dimon, Inc., tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 oktober 2011 in zaak T-41/05, Alliance One International, Inc., voorheen Dimon Inc./Europese Commissie

20

2012/C 073/37

Zaak C-8/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italië) op 2 januari 2012 — Cristian Rainone e.a./Ministero dell’Interno e.a.

21

2012/C 073/38

Zaak C-9/12: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Rechtbank van koophandel te Verviers (België) op 6 januari 2012 — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA

22

2012/C 073/39

Zaak C-14/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 januari 2012 door Sheilesh Shah, Akhil Shah tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 10 november 2011 in zaak T-313/10, Three-N-Products Private Ltd/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

23

2012/C 073/40

Zaak C-28/12: Beroep ingesteld op 18 januari 2012 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

23

2012/C 073/41

Zaak C-41/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 januari 2012 door Monster Cable Products, Inc. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 23 november 2011 in zaak T-216/10, Monster Cable Products, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Live Nation (Music) UK Limited

24

2012/C 073/42

Zaak C-436/09: Beschikking van de president van het Hof van 13 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, in tegenwoordigheid van: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

24

2012/C 073/43

Zaak C-228/10: Beschikking van de president van het Hof van 11 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk) — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd

25

2012/C 073/44

Zaak C-313/10: Beschikking van de president van de Tweede kamer van het Hof van 25 oktober 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Köln — Duitsland) — Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen

25

2012/C 073/45

Zaak C-13/11: Beschikking van de president van het Hof van 25 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal da Relação de Guimarães — Portugal) — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA

25

2012/C 073/46

Zaak C-266/11: Beschikking van de president van het Hof van 24 november 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Vestre Landsret — Denemarken) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet als lasthebber van Frank Frandsen/Cimber Air A/S

25

2012/C 073/47

Zaak C-381/11: Beschikking van de president van het Hof van 12 januari 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Mercantil de Barcelona — Spanje) — Manuel Mesa Bertrán, Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia

25

2012/C 073/48

Zaak C-531/11: Beschikking van de president van het Hof van 13 december 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hessische Landessozialgericht, Darmstadt — Duitsland) — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg

25

 

Gerecht

2012/C 073/49

Zaak T-206/08: Arrest van het Gerecht van 31 januari 2012 — Spanje/Commissie („EOGFL — Afdeling Garantie — Van communautaire financiering uitgesloten uitgaven — Wijnsector — Verbod van aanplant van nieuwe wijnstokken — Nationale controlesystemen — Forfaitaire financiële correctie — Procedurele waarborgen — Beoordelingsfout — Evenredigheid”)

26

2012/C 073/50

Zaak T-237/09: Arrest van het Gerecht van 1 februari 2012 — Waals Gewest/Commissie („Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten — Belgisch nationaal plan voor toewijzing van emissierechten voor periode van 2008 tot en met 2012 — Artikel 44 van verordening (EG) nr. 2216/2004 — Correctie achteraf — Nieuwkomer — Beschikking waarbij centrale administrateur van onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap wordt opgedragen een correctie aan te brengen in de tabel op basis van het „Nationaal toewijzingsplan””)

26

2012/C 073/51

Zaak T-291/09: Arrest van het Gerecht van 1 februari 2012 — Carrols/BHIM — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) („Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

26

2012/C 073/52

Zaak T-353/09: Arrest van het Gerecht van 1 februari 2012 — mtronix/BHIM — Growth Finance (mtronix) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk mtronix — Ouder gemeenschapswoordmerk Montronix — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

27

2012/C 073/53

Zaak T-378/09: Arrest van het Gerecht van 31 januari 2012 — Spar/BHIM — Spa Group Europe (SPA GROUP) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk SPA GROUP — Oudere nationale beeldmerken SPAR — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009”)

27

2012/C 073/54

Zaak T-205/10: Arrest van het Gerecht van 31 januari 2012 — Cervecería Modelo/BHIM — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk LA VICTORIA DE MEXICO — Ouder gemeenschapsbeeldmerk bevattende het woordbestanddeel „victoria” en ouder nationaal woordmerk VICTORIA — Gedeeltelijke weigering tot inschrijving — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

27

2012/C 073/55

Zaak T-650/11: Beroep ingesteld op 19 december 2011 — Dimension Data Belgium/Parlement

28

2012/C 073/56

Zaak T-657/11: Beroep ingesteld op 21 december 2011 — Technion — Israel Institute of Technology en Technion Research & Development/Commissie

28

2012/C 073/57

Zaak T-28/12: Beroep ingesteld op 21 januari 2012 — PT Ecogreen Oleochemicals e.a./Raad

29

2012/C 073/58

Zaak T-35/12: Beroep ingesteld op 16 januari 2012 — Icelandic Group UK/Commissie

29

2012/C 073/59

Zaak T-37/12: Beroep ingesteld op 25 januari 2012 — Advance Magazine Publishers/BHIM López Cabré (TEEN VOGUE)

30


NL

 

Top