Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:232:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 232, 6 augustus 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2474

doi:10.3000/17252474.C_2011.232.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 232

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
6 augustus 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2011/C 232/01

Laatste publicatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese UniePB C 226 van 30.7.2011

1

 

Gerecht

2011/C 232/02

Kamer voor hogere voorzieningen

2

2011/C 232/03

Criteria voor de toewijzing van de zaken aan de kamers

2

2011/C 232/04

Aanwijzing van de rechter die de president als kortgedingrechter vervangt

3


 

V   Adviezen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2011/C 232/05

Zaak C-484/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 16 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank ’s-Gravenhage — Nederland) — Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie (Associatieovereenkomst EEG-Turkije — Gezinshereniging — Artikel 7, eerste alinea, eerste streepje, van besluit nr. 1/80 van Associatieraad — Kind van Turkse werknemer dat gedurende meer dan drie jaar met deze werknemer heeft samengewoond, maar is gehuwd vóór verstrijken van in die bepaling gestelde termijn van drie jaar — Nationaal recht dat om die reden verblijfsvergunning van betrokkene ter discussie stelt)

4

2011/C 232/06

Zaak C-196/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kamer van Beroep van de Europese scholen) — Paul Miles e.a./Europese scholen (Prejudiciële verwijzing — Begrip „rechterlijke instantie van een der lidstaten” in zin van artikel 267 VWEU — Kamer van Beroep van Europese scholen — Stelsel van beloning van bij Europese scholen gedetacheerde leerkrachten — Niet-aanpassing van salarissen na waardevermindering van pond sterling — Verenigbaarheid met artikelen 18 VWEU en 45 VWEU)

4

2011/C 232/07

Zaak C-346/09: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof ’s-Gravenhage — Nederland) — Staat der Nederlanden/Denkavit Nederland BV e.a. (Landbouw — Veterinairrechtelijke voorschriften — Richtlijn 90/425/EEG — Tijdelijke nationale regeling die verspreiding van boviene spongiforme encefalopathie beoogt tegen te gaan door verbod op productie en verhandeling van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor vervoedering aan landbouwhuisdieren — Toepassing van deze regeling vóór inwerkingtreding van beschikking 2000/766/EG waarin dat verbod is opgenomen — Toepassing van deze regeling op twee producten die konden worden vrijgesteld van in die beschikking opgenomen verbod — Verenigbaarheid met richtlijn 90/425/EEG en met beschikkingen 94/381/EG en 2000/766/EG)

5

2011/C 232/08

Zaak C-360/09: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Bonn — Duitsland) — Pfleiderer AG/Bundeskartellamt (Mededinging — Administratieve procedure — In kader van nationaal clementieprogramma verstrekte documenten en inlichtingen — Eventuele schadelijke gevolgen van toegang door derden tot dergelijke documenten op werkzaamheid en goede werking van samenwerking tussen autoriteiten van Europees netwerk van mededingingsautoriteiten)

5

2011/C 232/09

Zaak C-399/09: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 22 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud — Tsjechische Republiek) — Marie Landtová/Česká správa socialního zabezpečení (Vrij verkeer van werknemers — Sociale zekerheid — Tussen twee lidstaten vóór hun toetreding tot Europese Unie gesloten overeenkomst betreffende sociale zekerheid — Voor inaanmerkingneming van vervulde verzekeringstijdvakken bevoegde lidstaat — Ouderdomspensioen — Uitsluitend aan in lidstaat woonachtige onderdanen van deze lidstaat toegekende aanvulling op uitkering)

6

2011/C 232/10

Zaak C-462/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee (Harmonisatie van wetgevingen — Auteursrecht en naburige rechten — Richtlijn 2001/29/EG — Reproductierecht — Uitzonderingen en beperkingen — Uitzondering voor kopiëren voor privégebruik — Artikel 5, leden 2, sub b, en 5 — Billijke compensatie — Schuldenaar van vergoeding ter financiering van die compensatie — Verkoop op afstand tussen twee personen die in verschillende lidstaten woonachtig zijn)

7

2011/C 232/11

Zaak C-536/09: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 16 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — Marija Omejc/Republika Slovenija (Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Communautaire steunregelingen — Geïntegreerd beheers- en controlesysteem — Verordening (EG) nr. 796/2004 — Verhinderen van uitvoering van controle ter plaatse — Begrip — Landbouwer die niet op bedrijf woont — Vertegenwoordiger van landbouwer — Begrip)

7

2011/C 232/12

Zaak C-10/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juni 2011 — Europese Commissie/Republiek Oostenrijk (Niet-nakoming — Vrij verkeer van kapitaal — Aftrekbaarheid van giften aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen — Beperking van aftrekbaarheid tot giften aan op nationaal grondgebied gevestigde instellingen)

8

2011/C 232/13

Zaak C-152/10: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 16 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Højesteret — Denemarken) — Unomedical A/S/Skatteministeriet (Gemeenschappelijk douanetarief — Tariefindeling — Gecombineerde nomenclatuur — Opvangzakken voor dialyse van kunststof uitsluitend bestemd voor dialysemachines (kunstnieren) — Urineopvangzakken van kunststof uitsluitend bestemd voor catheters — Posten 9018 en 3926 — Begrippen „delen” en „toebehoren” — Andere artikelen van kunststof)

8

2011/C 232/14

Zaak C-212/10: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach — Republiek Polen) — Logstor ROR Polska Sp z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (Fiscale bepalingen — Kapitaalrecht — Richtlijn 69/335/EEG — Indirecte belastingen op bijeenbrengen van kapitaal — Belastingheffing over door kapitaalvennootschap afgesloten lening bij persoon die recht heeft op percentage van winst van die vennootschap — Recht van lidstaat om belastingregeling die bij toetreding tot Europese Unie niet meer van kracht was weer in te voeren)

9

2011/C 232/15

Zaak C-317/10 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 16 juni 2011 — Union Investment Privatfonds GmbH/UniCredito Italiano SpA, Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Woordmerken UNIWEB en UniCredit Wealth Management — Oppositie door houder van nationale woordmerken UNIFONDS en UNIRAK en van nationaal beeldmerk UNIZINS — Beoordeling van gevaar voor verwarring — Gevaar voor associatie — Merkenserie of merkenfamilie)

9

2011/C 232/16

Zaak C-32/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 11 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven kasatsionen sad — Bulgarije) — Tony Georgiev Semerdzhiev/ET Del-Pi-Krasimira Mancheva (Artikel 92, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering — Richtlijn 90/314/EEG — Pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten — Feiten van vóór toetreding van Republiek Bulgarije tot Europese Unie — Kennelijke onbevoegdheid van Hof om op prejudiciële vragen te antwoorden)

10

2011/C 232/17

Gevoegde zaken C-267/10 en C-268/10: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 23 mei 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen — België) — André Rossius (C-267/10), Marc Collard (C-268/10)/Belgische Staat — FOD Financiën (Artikel 6, lid 1, VEU — Artikel 35 van Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Bezit en verkoop van producten van rooktabak — Nationale bepalingen die heffing van accijnzen op tabakswaren toestaan — Kennelijke onbevoegdheid Hof)

10

2011/C 232/18

Zaak C-460/10 P: Beschikking van het Hof van 14 april 2011 — Luigi Marcuccio/Hof van Justitie van de Europese Unie (Hogere voorziening — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Vertegenwoordiging van rekwirant — Niet gevolmachtigd advocaat — Betekening van hogere voorziening — Verzoek om schadevergoeding — Hof van Justitie van de Europese Unie — Afwijzing — Beroep tot nietigverklaring — Beweerdelijk geleden schade — Beroep tot schadevergoeding — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

11

2011/C 232/19

Zaak C-613/10: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 15 april 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Parma — Italië) — Danilo Debiasi/Agenzia delle Entrate, Ufficio di Parma (Prejudiciële verwijzing — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

11

2011/C 232/20

Zaak C-180/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Bíróság (Hongarije) op 18 april 2011 — Bericap Záródástechnikai Bt./Plastinnova 2000 Kft.

11

2011/C 232/21

Zaak C-204/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 april 2011 door de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 17 februari 2011 in zaak T-385/07, Fédération Internationale de Football Association (FIFA)/Europese Commissie

12

2011/C 232/22

Zaak C-205/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 april 2011 door de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 17 februari 2011 in zaak T-68/08, Fédération internationale de football association (FIFA)/Europese Commissie

13

2011/C 232/23

Zaak C-218/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Ítélőtábla (Hongarije) op 11 mei 2011 — Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) en Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

14

2011/C 232/24

Zaak C-219/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 11 mei 2011 — BrainProducts GmbH/Bio Semi V.O.F. e.a.

15

2011/C 232/25

Zaak C-221/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Duitsland) op 11 mei 2011 — Leyla Ecem Demirkan/Bundesrepublik Deutschland

15

2011/C 232/26

Zaak C-234/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen Sad Varna (Bulgarije) op 16 mei 2011 — TETS Haskovo AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, gr. Varna, pri Sentralno Upravlenie na Natsionalna Agentsia po Prihodite (Directeur van de Directie „Betwisting en beheer van de tenuitvoerlegging”, Varna, bij het centrale bestuur van het Nationaal Agentschap voor Inkomsten)

15

2011/C 232/27

Zaak C-241/11: Beroep ingesteld op 19 mei 2011 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek

16

2011/C 232/28

Zaak C-249/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarije) op 19 mei 2011 — Hristo Byankov/Glaven Sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (MVR)

17

2011/C 232/29

Zaak C-254/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Legfelsőbb Bíróság (Republiek Hongarije) op 25 mei 2011 — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Oskar Shomodi

17

2011/C 232/30

Zaak C-262/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen Sad Sofia-grad (Bulgarije) op 26 mei 2011 — Kremikovtsi AD/Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma

18

2011/C 232/31

Zaak C-269/11: Beroep ingesteld op 31 mei 2011 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek

19

2011/C 232/32

Zaak C-271/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Symvoulio tis Epikrateias (Raad van State, Griekenland) op 31 mei 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE) e.a./Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis, Metaforon kai Epikoinonion, Oikonomias kai Oikonomikon

19

2011/C 232/33

Zaak C-293/11: Beroep ingesteld op 9 juni 2011 — Europese Commissie/Helleense Republiek

21

2011/C 232/34

Zaak C-295/11: Beroep ingesteld op 10 juni 2011 — Italiaanse Republiek/Raad van de Europese Unie

21

2011/C 232/35

Zaak C-298/11: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Varna (Bulgarije)op 14 juni 2011 — Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Directeur van de Directie „Betwisting en beheer van de tenuitvoerlegging”, Varna, bij het centrale bestuur van het Nationaal Agentschap voor Inkomsten)

22

2011/C 232/36

Zaak C-547/09: Beschikking van de president van het Hof van 20 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Innsbruck — Oostenrijk) — Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab

23

2011/C 232/37

Zaak C-341/10: Beschikking van de president van het Hof van 17 mei 2011 — Europese Commissie/Republiek Polen

23

2011/C 232/38

Zaak C-437/10: Beschikking van de president van het Hof van 20 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Vieira do Minho — Portugal) — Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA

23

2011/C 232/39

Gevoegde zaken C-622/10 en C-623/10: Beschikking van de president van het Hof van 7 juni 2011 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen — België) — Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10)/Belgische Staat — FOD Financiën

23

2011/C 232/40

Zaak C-110/11: Beschikking van de president van het Hof van 17 mei 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — Minister van Financiën/G. in 't Veld

23

 

Gerecht

2011/C 232/41

Zaak T-471/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — Oetker Nahrungsmittel/BHIM — Bonfait (Buonfatti) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Buonfatti — Ouder Benelux-woordmerk Bonfait — Geen gevaar voor verwarring — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

24

2011/C 232/42

Zaak T-475/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BRICO CENTER — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

24

2011/C 232/43

Zaak T-476/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BRICO CENTER — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

25

2011/C 232/44

Zaak T-477/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BRICO CENTER — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

25

2011/C 232/45

Zaak T-478/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BRICO CENTER — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

26

2011/C 232/46

Zaak T-479/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Garden) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BRICO CENTER Garden — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

26

2011/C 232/47

Zaak T-480/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICOCENTER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BRICOCENTER — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

27

2011/C 232/48

Zaak T-481/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (maxi BRICO CENTER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk maxi BRICO CENTER — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

27

2011/C 232/49

Zaak T-482/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (BRICO CENTER Città) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk BRICO CENTER Città — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

28

2011/C 232/50

Zaak T-483/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ATB Norte/BHIM — Bricocenter Italia (Affiliato BRICO CENTER) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Affiliato BRICO CENTER — Oudere gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro en CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009”)

28

2011/C 232/51

Zaak T-487/09: Arrest van het Gerecht van 28 juni 2011 — ReValue Immobilienberatung/BHIM (ReValue) („Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk ReValue — Gedeeltelijke weigering van inschrijving — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009”)

29

2011/C 232/52

Zaak T-207/07 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 10 juni 2011 — Eurallumina/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Beschikking waarbij steun onverenigbaar met gemeenschappelijke markt wordt verklaard en terugvordering daarvan wordt gelast — Verzoek om opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

29

2011/C 232/53

Zaak T-259/10: Beschikking van het Gerecht van 15 juni 2011 — Ax/Raad („Beroep tot nietigverklaring — Financiële bijstand van Unie aan lidstaat die zich voor serieuze economische of financiële verstoring gesteld ziet — Verordening houdende vaststelling van voorwaarden en procedure voor toekenning van financiële bijstand van Unie — Artikel 263, vierde alinea, VWEU — Niet rechtstreeks geraakt — Niet-ontvankelijkheid”)

29

2011/C 232/54

Zaak T-199/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 maart 2011 door Guido Strack tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 januari 2011 in zaak F-132/07, Strack/Commissie

30

2011/C 232/55

Zaak T-251/11: Beroep ingesteld op 18 mei 2011 — Oostenrijk/Commissie

30

2011/C 232/56

Zaak T-268/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 mei 2011 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 maart 2011 in zaak F-120/07, Strack/Commissie

31

2011/C 232/57

Zaak T-274/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 mei 2011 door Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 maart 2011 in zaak F-28/10, Mioni/Commissie

32

2011/C 232/58

Zaak T-275/11: Beroep ingesteld op 27 mei 2011 — TF1/Commissie

32

2011/C 232/59

Zaak T-276/11: Beroep ingesteld op 31 mei 2011 — Carlotti/Parlement

33

2011/C 232/60

Zaak T-279/11: Beroep ingesteld op 30 mei 2011 — T&L Sugars en Sidul Açúcares/Commissie

33

2011/C 232/61

Zaak T-284/11: Beroep ingesteld op 7 juni 2011 — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/BHIM — MIP Metro (METROINVEST)

35

2011/C 232/62

Zaak T-286/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 6 juni 2011 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 16 maart 2011 in zaak F-21/10, Marcuccio/Commissie

35

2011/C 232/63

Zaak T-291/11: Beroep ingesteld op 9 juni 2011 — Portovesme/Commissie

36

2011/C 232/64

Zaak T-299/11: Beroep ingesteld op 6 juni 2011 — European Dynamics Luxembourg e.a./BHIM

37

2011/C 232/65

Zaak T-305/11: Beroep ingesteld op 8 juni 2011 — Italmobiliare/Commissie

38

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2011/C 232/66

Zaak F-50/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 mei 2011 — Missir Mamachi di Lusignano/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beroep tot schadevergoeding — Regel van overeenstemming tussen verzoek, klacht en beroep tot schadevergoeding — Procedure op tegenspraak — Gebruik in rechte van vertrouwelijk document met rubricering „Restreint UE” — Niet-contractuele aansprakelijkheid van instellingen — Aansprakelijkheid wegens fout — Oorzakelijk verband — Meerdere oorzaken voor schade — Feit van derde — Aansprakelijkheid zonder schuld — Bijstandsplicht — Verplichting voor instelling om bescherming van haar personeel te verzekeren — Moord op ambtenaar en zijn echtgenote door derde — Verlies van kans op overleving)

39

2011/C 232/67

Zaak F-84/09: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 juni 2011 — Larue en Seigneur/ECB (Openbare dienst — Personeel van de ECB — Bezoldiging — Algemene aanpassing van bezoldigingen — Foute berekeningsmethode)

39

2011/C 232/68

Zaak F-22/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 mei 2011 — Bombín Bombín/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Verlof om redenen van persoonlijke aard — Vakantieverlof — Overdracht van verlof — Ambtenaar die zijn werkzaamheden heeft beëindigd — Financiële compensatie)

39

2011/C 232/69

Zaak F-49/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 juni 2011 — De Nicola/Europese Investeringsbank (Openbare dienst — Personeel van de Europese Investeringsbank — Ziektekostenverzekering — Weigering om ziektekosten te vergoeden — Verzoek om aanwijzing van onafhankelijk arts — Redelijke termijn)

40

2011/C 232/70

Zaak F-55/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 juni 2011 — AS/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Kennisgeving van vacature — Afwijzing van sollicitatie — Procesbelang — Invalide ambtenaar — Ondeelbaarheid van besluit tot afwijzing van sollicitatie en besluit tot aanstelling — Ontbreken — Onderscheid tussen ambtenaren die tot dezelfde functiegroep behoren en ambtenaren die dezelfde rang hebben met een ander verloop van loopbaan — Overeenstemming tussen rang en ambt)

40

2011/C 232/71

Zaak F-64/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 juni 2011 –Mantzouratos/Parlement (Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2009 — Weigering van bevordering — Ontvankelijkheid van exceptie van onwettigheid — Vergelijking van verdiensten — Kennelijk onjuiste beoordeling)

40

2011/C 232/72

Zaak F-66/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 mei 2011 — AQ/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsrapport — Beoordelingsronde 2009 — Rang van beoordelaar lager dan die van beoordeelde — Beoordeling van prestaties over deel van de referentieperiode — Geen vaststelling van doelstellingen voor beoordeelde)

41

2011/C 232/73

Zaak F-128/10: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 juni 2011 — Mora Carrasco e.a./Parlement (Openbare dienst — Ambtenaren — Overplaatsing naar andere instelling in loop van bevorderingsronde waarin de ambtenaar in zijn instelling van herkomst zou zijn bevorderd — Instelling bevoegd om te beslissen over bevordering van overgeplaatste ambtenaar)

41

2011/C 232/74

Zaak F-74/07 RENV: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 mei 2011 — Meierhofer/Commissie (Openbare dienst — Aanwerving — Algemeen vergelijkend onderzoek — Kandidaat gezakt voor mondeling examen — Motiveringsplicht — Regels die de werkzaamheden van de jury beheersen)

41

2011/C 232/75

Zaak F-33/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 22 juni 2011 — Lebedef/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Beoordelingsjaar 2005 — Loopbaanontwikkelingsrapport — AUB van artikel 43 van het Statuut — Rapport opgesteld na arrest in zaak F-36/07 — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

42

2011/C 232/76

Zaak F-88/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 30 juni 2011 — Van Asbroeck/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Besluit tot indeling in voorlopige rang — Verzoek om nieuw onderzoek — Nieuw wezenlijk feit — Ontbreken — Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

42

2011/C 232/77

Zaak F-125/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 29 juni 2011 — Schuerewegen/Parlement (Openbare dienst — Ambtenaren — Verwijdering van de werkplek — Afneming van dienstkaart — Intrekking van toegangsrechten tot computernetwerk — Voorafgaande administratieve klacht — Verzending per e-mail — Daadwerkelijke kennisneming door administratie — Tardiviteit — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

42

2011/C 232/78

Zaak F-90/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 mei 2011 — Florentiny/Parlement

43

2011/C 232/79

Zaak F-93/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 25 mei 2011 — AL/Parlement

43

2011/C 232/80

Zaak F-120/10: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 april 2011 — AR/Commissie

43


NL

 

Top